Vodní režim rostlin – příjem (difúze, osmóza, hydratace, kořenový vztlak), transport a výdej vody v rostlině.

Typy tělních tekutin živočichů a jejich přenos v těle – cévní soustavy bezobratlých a obratlovců.

 

Vodní hospodářství rostlin

 • Voda je pro život rostliny nepostradatelná (asi 70% vody)
  • Významné rozpouštědlo
  • Hraje důležitou roli při transportu látek
  • Účastní se mnoha metabolických procesů – fotosyntéza, dýchání
  • Ovlivňuje termoregulaci (tím chrání rostlinu před prudkými teplotními změnami)
  • Umožňuje šíření plodů
  • Udržuje osmotický tlak
 • Vodní bilance – poměr mezi příjmem a výdejem vody -> pokud je výdej nadměrný, rostlině chybí voda k plnému nasycení -> vodní deficit
 • Funkce vody nezávisí na jejím množství, ale stavu – ten charakterizuje chemický potenciál vody – snaha o vyrovnání rozdílných koncentrací roztoků
 • Vodní režim zahrnuje: příjem a vedení vody, výdej vody a transport vody v rostlině
 • Příjem a vedení vody
  • Příjem vody
   • Nižší rostliny – celým povrchem těla, většinou nižší rostliny ponořené do vody
   • Vyšší rostliny – kořenovým systémem
   • Je způsoben chemickým potenciálem vody – nejvyšší má čistá volná voda, nejnižší má voda vázaná na částice či struktury
   • Způsoby příjmu vody:
    • Pasivně – apoplastická cesta – pouze buněčnými stěnami a volnými mezibuněčnými prostorami, bez spotřeby energie, je rychlejší než aktivní způsob
    • Aktivně – symplastická cesta – z buňky do buňky přes membrány a cytoplazmu za spotřeby energie, malou rychlostí
   • Příjem vody difúzí a osmózou:
    • Difúze
     • Proces, při kterém dochází ke koncentračnímu vyrovnávání roztoků
     • Samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky z důvodu vyrovnání koncentrací
     • Mohou pronikat ty látky, které procházejí membránami
     • Prochází rozpouštědlo (voda) i látky rozpuštěné
     • Látky pronikají dovnitř i ven, vedení je pomalé
     • Probíhá u rostlin s jednoduchou stavbou těla a rostlin nepatrných rozměrů
    • Osmóza
     • Difúze přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu
     • Propouští molekuly vody, nikoliv molekuly rozpuštěné látky
     • Voda se dostává z míst s menší koncentrací do míst s vyšší koncentrací – buňka má větší koncentraci než půdní roztok, přes membránu tak proudí dovnitř voda
     • Převážně u vyšších rostlin
     • Probíhá jen v hypotonickém prostředí (prostředí má menší koncentraci než buňka, resp. vakuola), v hypertonickém – plazmolýza
    • Buněčné prostředí
     • Izotonické – koncentrace v buňce = koncentraci prostředí
     • Hypertonické – koncentrace buňky (resp. vakuoly) menší než koncentrace prostředí – plazmolýza – buněčný obsah se smrskává
     • Hypotonické – koncentrace buňky (resp. vakuoly) větší než koncentrace prostředí – probíhají osmotické děje – buněčný obsah se zvětšuje, extrém – popraskání buněčných stěn (např. třešně po dešti)
    • Faktory ovlivňující příjem vody
     • Teplota půdy – při snižování teploty se příjem vody snižuje, při dosažení určité teploty se úplně zastaví, např. rajčata 4°C
     • Koncentrace půdního roztoku – vysoká koncentrace osmoticky aktivních látek zabraňuje příjmu vody – plazmolýza
     • Intenzita transpirace – čím více vody rostliny vydávají, tím více jí přijímají
     • Obsah kyslíku v půdě – čím intenzivněji rostliny dýchají, tím více vody přijímají
    • Vedení vody
     • Voda přijatá rostlinou je rozváděna po celém těle, u cévnatých rostlin se k tomuto účelu vyvinuly cévní svazky
     • Transpirační proud – proudění vody s rozpuštěnými látkami dřevní části cévních svazků od kořenů nahoru, umožňuje ho:
      • Transpirace – odpařování vody z nadzemních orgánů rostliny způsobuje podtlak v cévách a nasávání vody do kořene
      • Kořenový vztlak – tlak vytlačující vodu a v ní rozpuštěné látky z kořene do nadzemních částí rostliny
      • Koheze – soudržnost vodního sloupce
      • Kapilarita – vzlínání vody v úzkých trubicích (cévách a cévicích)
      • Adheze – přilnavost vody ke stěnám cév
     • Transpirační proud zajišťuje:
      • Zásobení všech buněk vodou, udržení jejich turgoru
      • Transport minerálních živin a organických látek z kořene do nadzemních částí
      • Ochranu transpirujících orgánů před přehřátím
     • Vedení vody z nadzemních částí do kořene – asimilační proud – veden lýtkovou částí cévních svazků, sítkovicemi
    • Hydratace = bobtnavost
     • Vazba vody chemickými nebo elektrostatickými vazbami
     • Polární skupiny přitahují bipóly vody
    • Výdej vody
     • Asi 1 % vody rostlina využije ke svému metabolismu, zbytek předá do prostředí jak v plynném, tak kapalném skupenství
     • Kořenový vztlak
      • Vytlačování vody a v ní rozpuštěných látek do nadzemních částí (xylém)
      • Aktivní proces (je třeba dodat energii)
      • Projevy:
       • Ronění – exsudace (při poranění)
       • Míza – xylémová šťáva (na jaře)
       • Gutace – výdej vody hydatodami (vodními skulinami) ve formě kapek, nastává při velké vzdušné vlhkosti, když je pozastavena transpirace, gutační voda obsahuje i minerální látky
      • Transpirace
       • Výdej vody v plynném skupenství – odpařování vody z nadzemních orgánů rostlin – zejména z listů
       • Pasivní děj, který nevyžaduje přísun energie
       • Dělení:
        • Stomatární transpirace – probíhá přes skuliny průduchů, je regulovatelná otvíráním a zavíráním průduchů, probíhá u starších rostlin, při nedostatku vody v rostlině se průduchy uzavírají, přebytek vody naopak způsobí zvýšení turgoru a průduch se otevírá
        • Kutikulární transpirace – probíhá celým povrchem listů přes kutikulu, probíhá u mladých rostlin
       • Faktory ovlivňující výdej vody
        • obsah vody v rostlině – při jejím přebytku se průduchy otvírají, při jejím nedostatku se zavírají
        • stav listů (průduchů)
        • teplota vzduchu – s rostoucí teplotou transpirace stoupá, po dosažení určité teploty se průduchy uzavřou
        • vlhkost vzduchu – s rostoucí vlhkostí transpirace klesá
        • světlo – zvyšuje transpiraci, průduchy se otvírají
        • poměr mezi kořeny a nadzemními částmi
       • Transport v rostlině
        • Krátké vzdálenosti
         • mezi jednotlivými buňkami
          • symplastem – využívají se plasmodesmy – propojení buněk přes cytoplazmu – voda + anorganické látky + organické látky
          • apoplastem – využívá se souvislý systém buněčných stěn a intercelulár – voda + anorganické látky + organické látky
          • vakuolovou cestou – využívá se systém vakuol – pouze voda
         • Dálkový transport
          • Transpirační proud
           • Veden xylémem (dřevem)
           • Od kořenů do nadzemních částí
           • Voda + anorganické látky
           • Cévy, cévice, dřevní parenchym
          • Asimilační proud
           • Veden floémem (lýkem)
           • Z nadzemních částí do kořenů
           • Voda + organické látky
           • Sítkovice + lýkový parenchym

Tělní tekutiny a cévní soustava živočichů

 • Tělní tekutiny zajišťují životní prostředí pro všechny buňky v organismu
 • Funkce tělních tekutin:
  • Rozvod živin, minerálů, dýchacích plynů, hormonů
  • Odstranění zplodin metabolismu
  • Udržení homeostázy – stálého vnitřního prostředí
  • Imunita
 • Tělní tekutiny:
  • Živočichové bez oběhové soustavy:
   • Prvoci – pouhá difúze látek v buněčné cytoplazmě
   • Žahavci a ploštěnci – gastrovaskulární soustava, kde se odehrává trávení i rozvod látek, touto dutinou se látky způsobem distribuují po celém těle a pronikají do tkání, kde následuje difúze
   • Hlísti – mají tzv. pseudocoelom, což v podstatě znamená, že se živiny mohou volně pohybovat celým tělem vyjma uzavřené trávicí soustavy
  • Živočichové s otevřenou oběhovou soustavou
   • Členovci a měkkýši – hemolymfa (krvomíza), volně se roztéká do těla a obsahuje krevní buňky, velké srdce (hlavonožci mají uzavřenou), barviva: hemocyanin, hemerytrin, chlorokruorin
   • Ostnokožci – hydrolymfa, ambulaklární soustava = systém vodních cév, dochází k mísení s mořskou vodou
  • Živočichové s uzavřenou oběhovou soustavou – v cévách koluje krev, míza je přítomna volně v tkáních, s krví se nemísí
   • Kroužkovci – břišní tepna vede krev dozadu a hřbetní dopředu, příčné spoje mezi břišní a hřbetní cévou jsou stažitelné a plní funkci srdcí
   • Hlavonožci
   • Obratlovci
    • Krev, míza, tkáňový mok
    • Krev:
     • V uzavřených cévách, obsahuje hemoglobin – pumpována srdcem do ventrální aorty, z ní se odštěpují cévy směřující do žaberních oblouků, kde dochází k okysličování
     • Část okysličené krve putuje vnějšími karotidami do hlavy, cévy žaberních oblouků se spojují do párové dorzální aorty – odštěpují se bohatě okysličené vnitřní karotidy, které vedou do hlavy a obvykle zásobují mozek
     • Párová dorzální aorta se v úrovni jater spojuje do jedné cévy a zásobuje tkáně na ocasním konci těla
     • Z dorzální aorty se odštěpuje řada tepen:
      • Tepna podklíčková – zásobuje krví horní končetiny (přední ploutve)
      • Tepna kyčelní – vede do dolních končetin
     • Krev se vrací do srdce systémem předních a zadních kardinálních žil, které se sbíhají ze všech částí těla do žilního splavu
     • Důležitou složkou oběhové soustavy je jaterní oběh, který přivádí krev ze střev
    • Vodní obratlovci – dýchají žábrami, okysličují krev, krevní oběh ve směru srdce – žábry – tělo – srdce
    • Suchozemští obratlovci – 2 krevní oběhy
     • Velký krevní oběh (tělní) – srdce – tělo – srdce
     • Malý krevní oběh (plicní) – srdce – plíce – srdce
    • Typy cév:
     • Tepny – vedou krev od srdce a mají silnou stěnu
     • Vlásečnice – konečné sítě
     • Žíly – vedou krev z kapilár do srdce (mohou mít chlopně)
    • Srdce – pohon tekutiny
     • Bezobratlí
      • Pohyb tekutiny je zajištěn pohyby svaloviny
      • Kroužkovci – pulzující cévy
      • Hlavonožci – srdeční vak
     • Obratlovci
      • Srdce – sině + komora
       • Ryby – žilný splav, 1 předsíň, 1 komora
       • Obojživelníci – 2 předsíně, 1 komora
       • Plazi – 2 předsíně a 2 komory s neúplnou přepážkou
       • Ptáci a savci – 2 předsíně a 2 úplně oddělené komory