Cenózy, potravní řetězec, potravní pyramida, ekosystémy přírodní a umělé (vývoj, udržitelnost, příklady).

Biomy – vegetační pásma, vegetační stupně, příklady nejdůležitějších biomů a jejich charakteristika z pohledu množství vody a klimatických podmínek)

 

Skupiny organismů

 • Typy:
  • Populace
  • Společenstva
  • Ekosystém
  • Biomy
  • Biosféra
 • Společenstvo (biocenóza)
  • Živá část ekosystému
  • Soubor populací různých druhů rostlin, živočichů, hub, mikroorganismů
  • Zoocenóza – živočichové
  • Fytocenóza – rostliny
  • Umělé společenstvo – člověkem vytvořené, fungují zákony jako v přírodních společenstvech, člověk jim však musí zajišťovat energii a odvod odpadních látek
 • Struktura společenstva
  • Každé společenstvo má strukturu:
   • Prostorovou – je dána rozmístěním jednotlivých populací v prostoru, je výsledkem vztahů mezi organismy, mění se v čase, rozlišujeme prostorovou strukturu:
    • Vertikální (svislou) – rozvrstvení do pater, tzv. stratifikace, např. stromové, keřové, bylinné, mechové a lišejníkové patro, v půdním prostoru se rozlišují svrchní, středí a spodní kořenová patra (v každém patře žijí specifické skupiny organismů)
    • Horizontální (vodorovnou) – rozvstvení na ploše, např. rozdíl mezi středem a okrajem lesa
   • Druhovou – druhové složení společenstva se mění v prostoru a čase (během ročních období i náhodně díky vlivům abiotických faktorů, např. kolísání srážek a teplot)
  • Na rozhraní různých společenstev vznikají lemová společenstva (ekotony), která bývají druhově velmi bohatá, např. na rozhraní louka, les
 • Ekologická sukcese
  • Samovolný, postupný vývoj ve složení společenstva
  • Probíhá podle určitých zákonitostí po dobu více let
  • Společenstvo se mění od strukturně jednoduché s malým počtem po strukturně složité s bohatším počtem druhů, tento proces se postupně zpomaluje, až dosáhne konečné, relativně stabilní fáze zvané klimax
   • Primární sukcese – probíhá na půdě, která nebyla dosud oživena (výsypky po těžbě surovin, nově vzniklé sopečné ostrovy), zprvu se objevují bakterie, řasy, houby, lišejníky
   • Sekundární sukcese – probíhá na půdě s odstraněným vegetačním krytem, v půdě jsou obsaženy výtrusy a semena, postupně se objevují jednoleté plevele, trvalé byliny, keře stromy
  • Ekosystém
   • Biotop + biocenóza
   • Různě velký výsek biosféry
   • Organismy a abiotické podmínky jsou ve vzájemném vztahu
   • Živiny v ekosystému jsou soustředěny ve 4 základních zdrojích, které posuzujeme, zda jsou dostupné (součástí koloběhů a potravních vztahů) nebo nedostupné
    • Žijící organismy a detrit – organické látky v dostupné formě
    • Atmosféra, půda a voda – anorganické látky v dostupné formě
    • Uhlí, ropa a rašelina – organické látky v nedostupné formě
    • Minerály a horniny – anorganické látky v nedostupné formě
   • Potravní řetězec = řada organismů přímo na sebe závislých výživou
    • pastevně kořistnický
     • Od rostlin ke konzumentům
     • Velikost těla se zvětšuje směrem k predátorům
    • dekompoziční (rozkladný)
     • Od mrtvé organické hmoty k mikroorganismům
    • parazitický
     • Od velkých organismů k malým
     • Ve vyšších stupních potravní pyramidy je více jedinců
     • Nemají více jak 3 stupně
    • Potravní pyramida – vzniká spojením potravních řetězců, koloběh látek a tok energie je jednosměrný
     • Anorganické látky (CO2, H2O), producenti, konzumenti I. řádu, konzumenti II. řádu, predátoři
     • Reducenti rozkládají jednotlivé členy pyramidy, z nichž vznikají opět anorganické látky
    • Typy ekosystémů:
     • Podle zásahu člověka (přírodní a umělé)
     • Podle výseku biosféry (louka, mokřad, les, rybník, město, řekla,…)
     • přírodní ekosystémy
      • Schopny autoregulace a vývoje (sukcese vedoucí ke klimaxu = ustálení, rovnováha)
      • Primární sukcese (sopky – sopka na neobydleném ostrově bouchne a vznikne spálená krajina, ve které se poté začnou objevovat organismy – pozvolná sukcese, dojde až ke stádiu rovnováhy), sekundární sukcese (zahrada, kde sekáme sekačkou a upravujeme ji a poté se o ni přestaneme starat – zahrada začne měnit vegetaci podle toho, co je pro ní přirozené, dojde opět ke stádiu rovnováhy)
      • Velká druhová bohatost – biodiverzita (deštné pralesy, korálové)
      • Dnes velmi vzácné (chráněná území, oblasti)
     • Umělé ekosystémy
      • Nestabilní
      • Nutné udržování člověkem
      • Druhově chudé
      • Náchylné k přemnožení škůdců
      • Pole, rybník, město, les, přehrada,…
     • Jednotlivé ekosystémy v učebnici biologie – 242 – 243

Vegetační stupně

 • nížinný
 • pahorkatinný
 • podhorský
 • horský
 • klečový (subalpinský)
 • alpinský