Asexuální rozmnožování – výhody a nevýhody, způsoby nepohlavního rozmnožování, hospodářské využití

Sexuální rozmnožování – výhody, nevýhody, metageneze

Rozmnožování nižších rostlin, mechorostů, kapraďorostů a výtrusných hub

Asexuální rozmnožování

 • Pomocí výtrusů:
  • Nový jedinec vzniká z jedné buňky – výtrusu, který se vytváří ve výtrusnicích (sporangiích na sporofytu), tvoří je výtrusné rostliny (řasy, mechy, přesličky, plavuně kapradiny), mohou být stejného tvaru a velikosti (izosporie) nebo rozlišeny na mikrospory a megaspory (heterosporie)
 • Vegetativní rozmnožování:
  • Zvláštní způsob nepohlavního rozmnožování, které využívá regenerační schopnosti rostlin, nový jedinec vzniká z vegetativní části mateřského organismu, má genotyp shodný s mateřskou rostlinou (vznikají klony)
  • K vegetativní rozmnožování slouží například hlízy (jiřina), cibule (sněženka), šlahouny (jahodník) nebo oddenky (konvalinka)
 • Dělením:
  • Dělení příčné nebo podélné – rozdělení na 2 buňky
  • Rozpad (fissiparie) – nejprve se mnohonásobně rozdělí jádro, okolo něhož se soustřeďují útržky cytoplazmy, pak se rozpadne celá buňka na mnoho dceřiných buněk
  • Pučením (gemiparie) – na mateřské buňce vznikají pupeny, po čase se osamostatňují
 • Výhody a nevýhody
  • Výhoda
   • Vyšší rychlost a efektivita
  • Nevýhoda
   • Uniformita potomstva, která má tendenci reagovat úplně stejně na spousty pozitivních nebo negativních faktorů (např. shodná citlivost vůči chorobám)
  • Hospodářské využití

Sexuální rozmnožování

 • Založeno na splynutí dvou pohlavních buněk – gamet, které mají haploidní počet chromozomů, za vzniku zygoty s diploidním počtem chromozómů, zygota se pak dělí mitózou (zůstává dvojitá sada chromozómů) a vytvoří se nový jedinec
 • Přechod od haploidního jádra k diploidnímu se uskutečňuje oplozením a přechod od diploidního jádra k haploidnímu se děje redukční (meiotickým) dělením dělení nastává u různých rostlinných druhů v různých vývojových fázích, ale vždy jen v určité etapě jejich individuálního vývoje
 • Izogamie – splynutí gamet stejného tvaru a velikosti
 • Anizogamie – splynutí gamet rozdílného tvaru a velikosti
 • Oogamie – splynutí oosféry a spermatozoidu
 • Výhody a nevýhody
  • Výhoda
   • Diverzita
  • Nevýhoda
   • Pomalejší než nepohlavní rozmnožování
  • Metageneze
   • v průběhu životního cyklu rostliny, která se rozmnožuje pohlavně, dochází ke střídání fáze haploidní a diploidní (tzv. střídání generací), které označujeme jako:
    • sporofyt – generace diploidní (nepohlavní)
    • gametofyt – generace haploidní (pohlavní)
   • spora à gametofyt à samčí a samičí gameta à zygota à sporofyt à spora

Rozmnožování nižších rostlin

 • Nepohlavní
  • Pomocí zoospor (jednobuněčné výtrusy, pohyblivé s bičíkem) nebo pomocí bezbičíkatých výtrusů aplanospor à oboje vznikají uvnitř mateřské buňky a prasknutím se dostanou do okolí
 • Vegetativně
  • Dělením, rozpadem kolonií nebo mnohobuněčných stélek
 • Pohlavní
  • V gametagangiích vznikají haploidní gamety, spojením dvou haploidních gamet vzniká diploidní gameta
  • Rodozměna – generace pohlavní – pohlavní gamety, které splynou, vzniká zygota, z ní vyrůstá stélka, generace nepohlavní – vznikají haploidní spory a nový gametofyt

Rozmnožování mechorostů

 • Výtrus (spora, 1n) à prvoklíček (protonema, 1n)
 • à vzniká:
  • Rostlinka samčí (1n)pelatkou (ve které jsou spermatozoidy – 1n)
  • Nebo rostlinka samičí se zárodečníkem (1n) – ve které jsou vajíčka (1n)
 • à samčí buňky (spermatozoidy) se dostanou pomocí vody k samičím buňkám (vajíčko) – dochází k oplození, vzniká zygota (2n) – z ní vyroste štět s tobolkou (2n) na samičí rostlině à v tobolce dojde k meióze à vznik výtrusů (spor, 1n)
 • Gametofyt – výtrus, prvoklíček, rostlina
 • Sporofyt – štět s tobolkou

Rozmnožování kapraďorostů

 • výtrus (spora,1n) → prokel (1n) → na jednom proklu se vytvoří samčí (antheridium) a samičí (archegonium) pohlavní ústrojí (1n) → samčí a samičí ústrojí obsahují pohlavní buňky (1n) (samičí oosfera, samčí spermatozoid) → pohlavní buňky na proklu splynouzygota (2n) → kapradina (2n) → na spodní straně rozmnožovacího listu vznikají výtrusnice (2n) → v nich meiózavýtrusy (spory, 1n)
 • gametofyt (1n) = výtrus, prokel, pohlavní ústrojí a buňky
 • sporofyt (2n) = zygota, kapradina, výtrusnice

Rozmnožování hub

 • nepohlavní
  • fragmentace stélky (hyfů)
  • gemiparie – pučení
  • nepohlavní výtrusy, které vznikají:
   • ve specializovaných sporangiích (sporangiospory)
   • na houbových vláknech konidioforech (konidie)
  • pohlavní
   • běžné u většiny hub
   • spojeno se splýváním buněčných jader a meiotickým dělením, a tvorbou pohlavních spor (výtrusů)
   • útvary, v nichž dozrávají výtrusy pohlavní cestou, se označují jako plodnice
   • fáze pohlavního rozmnožování:
    • 1) Plazmogamie – splynutí cytoplazmy buněk (mohou vznikat dvoujaderné, dikaryotní, buňky)
    • 2) Karyogamie – splynutí jader buněk, vzniká zygota s chromozomy jako ostatní buňky
    • 3) Meióza – redukční dělení, vznik haploidních buněk (haploidní gamety – meiospory – askospory vřeckovýtrusných hub nebo bazidiospory stopkovýtrusných – gamety splynou a vznikne zygota, u některých hub splývají hyfy, nemají gametagangia)
   • Vřeckovýtrusné houby
    • Ascomycota
    • na haploidní hyfě vznikají mnohojaderné pohlavní útvary (gametangia), obvykle větší (samičí = ascogonium) a menší (samčí = antheridium) – 1
    • po kopulaci těchto orgánů vzniká mycelium (podhoubí), které je dikaryotické – 2, 3
    • z dikaryotického mycelia se tvoří vřecka (ascus), zároveň dochází ke karyogamii (splývání jader) – 4
    • u některých druhů roste plodnice, u jiných vznikají pouze samostatná vřecka – 5
    • v každém vřecku postupně proběhne meióza, vzniká 8 haploidních spor (ascospory) – 6, 7, 8, 9
    • z těchto spor vyrůstá opět haploidní jednojaderné podhoubí a životní cyklus se vrací na začátek – 1
   • Stopkovýtrusné houby
    • Basidiomycota
    • prvotní mycelium = primární hyfy s jednojadernými buňkami
    • primární hyfy splývají → vzniká sekundární mycelium, které je dikaryotní
    • z dikaryotického mycelia vyroste plodnice, na jejíž koncích karyogamií vznikají bazidie
    • v každé bazidii postupně proběhne meióza, vzniká 4 haploidních spor (basidiospory) – 6, 7, 8, 9
    • z těchto spor vyrůstá opět haploidní jednojaderné podhoubí a životní cyklus se vrací na začátek – 1