Geografie (popis Země)

– věda zabývající se jevy přírodními, společenskými a jejich vzájemným působením,nejstarší věda lidstva (Eruthostenes 3.-2. stol. př.n.l.)

– objektem geografie je krajinná sféra (fyzicko-geografická sféra + socioekonomická sféra)

 • fyzikální geografie: studuje geosféry (litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra,biosféra, kryosféra)
 • sociální geografie: socioekonomická sféra – studuje společnost (obyvatelstvo, sídla, ekonomiku a politiku)

– Krajina = výřez krajinné sféry, který obsahuje všechny geosféry

– geografie – rozhraní přírodních, společenských a technických věd

 • fyzická: 6. sfér
 • obecná: ze všeho něco – FAKTA
 • regionální: určitá oblast
 • speciální: ekologie (nauka o životním prostředí)
 • užitá: aplikované poznatky

 

Vesmír:

– prostor vyplněný hmotou, která je rozptýlena a také soustředěna do vesmírných těles

stáří: odhadem 15 miliard let

vznik: big bang (velký třesk)

– nekonečně vysoká hustota, teplota

– rozpínání, ochlazování

– formování atomů (po 380 000 letech) → prvků (vodík, helium, lithium, berylium)

světelný rok:

 • značka l. y. (z anglického light year)
 • dráha, kterou urazí světlo za jeden rok
 • 1 ly = 9,46 x 1015 m

astronomická jednotka AU:

 • střední vzdálenost Země od Slunce (149 mil. km)

Vesmír: kupy galaxií → galaxie (ostrovy hvězd mil. – mld.) → Galaxie “Mléčná dráha → hvězdokupy → hvězdy (např. Slunce)

galaxie Mléčná dráha (naše)

 • 100 mld. hvězd
 • rotace kolem středu (Slunce 220 mil. let)

Slunce:

 • hvězda (vodík, helium), povrch 5 000 K
 • termonukleární reakce, 99,8 % hmotnosti sluneční soustavy, 2 tisíce bilionů tun

 

1) vnitřní planety (terestrické):

 • malé, podobné složení jako Země: kovové jádro, horninový obal
 • Merkur – nejmenší, bez atmosféry (500 až -180°C), na povrchu krátery
 • Venuše – jitřenka, hustá atmosféra, 400°C, bohyně války
 • Mars – bůh války, Fe2O3, krátery, kaňony, polární čepičky, v minulosti asi voda, měsíce: Phobos, Deimos

Pás asteroidů

 • Planetky
 • Vysoká koncentrace.
 • Mezi Marsem a Jupiterem.
 • Nepravidelný tvar, horniny a kov

2) vnější planety:

 • značná velikost, horninový obal, tvořeny plyny, prstence
 • Jupiter – největší, hustá atmosféra, rychlá rotace, erupce, plyny, bouře
 • Saturn
 • Uran – úhel 98, modrá barva, pohlcuje červené světlo metanem
 • Neptun – Poseidon, měsíc Triton – nejchladnější -238°C
 • trpaslíci – Pluto, Ceres, Eris

komety:

 • složení: led, prach, ohon od Slunce
 • výstředné (i nepravidelné) oběžné dráhy
 • Halleyova kometa perioda 75-76 let
 • mohou mít 1 až stovky kilometrů

meteorid:

 • objekt pohybující se sluneční soustavou

meteor:

 • světelný úkaz (zbytek meteoridu, který dopadl na Zemi) – meteor Crater Arizona: 1,2 km průměr, 49 000 let

meteorit:

 • dopad na zemský povrch

 

Dobývání Vesmíru

 1. Družice Sputnik – SSSR 1957
 2.  Živočich Lajka – 1957
 3. Člověk – Jurij Gagarin 1961
 4. Čech – Vladimír Remek 1978
 5. Člověk na Měsíci – Neil Armstrong, M. Collius, B. Aldrin 1969
 6. Vesmírný turista – Denis Tito 2001

 

Měsíc:

 • přirozený satelit Země
 • 4x menší než Země, desítky tisíc kráterů,  „moře“ – čedičová láva
 • doba rotace = doba oběhu: perioda 29,5 dne (proto vidíme stále stejnou část)
 • 3 pohyby = kolem slunce, Země, vlastní osy

měsíční fáze:

 • nov: Měsíc je mezi Zemí a Sluncem → ozářená polokoule je odvrácená od Země
 • 1. čtvrť: Měsíc dorůstá → je vidět ½ přivrácené strany
 • úplněk: Měsíc je na opačné straně než Slunce
 • 3. čtvrť: Měsíc couvá → je vidět ½ přivrácené strany

zatmění Měsíce:

  • měsíční kotouč je zastíněn planetou Zemí (při úplňku)
  • Slunce, Země a Měsíc se ocitnou v jedné přímce

zatmění Slunce:

 

 • Měsíc v novu stojí mezi Zemí a Sluncem
 • ročně 2 – 3x, na jednom místě jednou za 360 let

 

 

Kartografie:

– věda zabývající se zhotovováním a studiem map a jejich dějinami

Kartometrie: nauka o měření map

mapa: zmenšený obraz Země v rovině

glóbus: zmenšený trojrozměrný model Země, nedochází ke zkreslení (stejné délky, úhly plochy)

 

Kartografická zobrazení:

 • metoda projekce (promítání)
 • cíl: dosáhnout co nejmenšího zkreslení

azimutální:

 • zobrazovací plochou je rovina, dotyk v jednom bodě (dotyk na pólu – rovnoběžky jako soustředné kružnice, poledníky svazek paprsků)
 • nejmenší zkreslení v okolí pólu
 • Pro území v kruhu
 • např. mapování polárních oblastí

válcové:

 • zobrazovací plochou je rozbalený plášť válce, dotyk v oblasti rovníku
 • nejmenší zkreslení, poledníky a rovnoběžky kolmé
 • Pro území v obdelníku
 • např. mapa časových pásem

kuželové:

 • zobrazovací plochou je rozbalený plášť kužele
 • dotyk podél jedné rovnoběžky, poledníky se sbíhají v pólech
 • např. atlas, mapy světadílů
 • pro území v obdelníku

 

Vznik mapy: (platí pro mapy velkého měřítka)

 1. práce astronomické:

– zjištění přesné polohy základních bodů v mapované oblasti

 1. práce geodetické:
 • přiřazení přesné polohy a nadmořské výšky všem bodům v terénu
 1. a) trigonometrická síť:
  • je podkladem pro polohopis mapy
  • v ČR je výchozím bodem Pecný u Prahy
  • síť trojúhelníků, zeměpisná poloha všech objektů odvozená od astronomicky přesně změřených bodů
 1. b) nivelační síť:
 • je podkladem pro výškopis mapy
 • síť bodů s přesně změřenou nadmořskou výškou (hladina Baltského moře)
 • v ČR je výchozím bodem Lišov u Českých Budějovic

III. práce topografické:

– mapování v terénu, vyhodnocování leteckých snímků

 1. práce kartografické a reprodukční:

– zpracování výsledků, tvorba mapy, tisk

 

Dělení podle měřítka mapy:

 • velkého měřítka: (plány, podrobné topografické mapy) do 1 : 200 000
 • středního měřítka: (např. turistické) 1 : 200 000 – 1:1 000 000
 • malého měřítka: (viz atlas) nad 1 : 1 000 000

 

Obsahy mapy:

 1. polohopis
 • znázornění vzájemné polohy jednotlivých objektů v terénu (horizontální rozměr)
 • pro znázornění na mapách se používají smluvené symboly: značky

značky:

 • bodové: písmenkové (menší státy, suroviny), číslicové (kóty), symbolické (kotva=přístav)
 • čárové: linie, u objektů jejichž šířka je zanedbatelná (silnice, řeka, hranice) + tzv. izolinie: spojnice míst o stejné hodnotě daného jevu (např. výška. vrstevnice, tlak: izobara)
 • plošné: objekty v ploše, vyjadřuje kvalitu + kvantitu jevu (sad, les, louky, močály, vinice)
 1. výškopis

 

 • zobrazuje výškové poměry a tvary reliéfu (výškové rozčlenění krajiny: hory, nížiny..)
 • vrstevnice: spojnice míst se stejnou nadmořskou výškou (čím blíže u sebe tím větší svah)
 • stínování: stínování vytváří plastický dojem
 • barva: viz atlas (zelená: nejnižší nadmořská výška, velehory: tmavě hnědá)
 • spádnice: čára kolmá na vrstevnici
 • izobáta: spojnice míst záporných hloubek
 • hloubnice: spojuje záporné výšky
 • hypsometrie: barevná škála

 

 

metoda kartogramu:

   • v mapě rozdělené do územních jednotek znázorněny statistické údaje (barva, rastr)
   • např. mapa nezaměstnanosti
   • kvantitativní metoda

metoda kartodiagramu:

 • v územních jednotkách diagramy vyjadřující kvantitu nebo kvalitu daného jevu

 

Dělení map podle obsahu:

 1. Obecně geografické / mapy s topografickým obsahem:

– přírodní a společenské složky v rovnováze

 • podrobné mapy: (plány, katastrální mapy)
 • topografické mapy: (velké, střední měřítko – př. turistická mapa)
 • obecně zeměpisné mapy: (atlas – malé měřítko)
 1. mapy speciální / tematické:

– výběr jednoho tématu (vodstvo, průmysl, naleziště surovin, přírodní poměry, doprava, teploty, srážky, hustota zalidnění aj.)

 

Global Positioning Systém:

 • původně vojenským systémem ministerstva obrany USA (1973)
 • tvořen 24 družicemi výšce přibližně 20 000 km
 • minimálně 4 družice jsou pozorovatelné kdykoliv a odkudkoliv
 • družice vysílají nepřetržitě údaje o přesném čase a o své poloze ve vesmíru, přesnost 5 až 15 m
 • GPS přijímače uživatelů umožňují přijímat signály z družic a získávat z nich informace o svém poloze a čase

Pojmy:

 • Generalizace = zjednodušení.
 • Exonymum = originální název nepoužíváme, ale nahradíme vlastním (Paris – Paříž, Roma – Řím).
 • Chorongma = jména vodorovných částí pouště.
 • Transkripce = fonetický přepis.
 • Toponomastika = nauka o zeměpisných názvech.
 • Digitalizace = každému bodu na mapě se přidělí dvě pravoúhlé souřadnice k určení polohy a třetí udává druh a kvantitu jevu.
 • Atlas = soubor map (atlas světa, atlas ČR, auto atlas).
 • Planimetr = přístroj na měření ploch.
 • GPS = přístroj k navigaci.
 • Křivkoměr = přístroj k měření křivých nebo rovných délek na mapě.
 • Azimut = pochodový úhel mezi severem a místem kam jdu.
 • Fotogrammetrie = mapa vzniklá fotografickým snímáním

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *