Litosféra:

 • pevný zemský povrch, zahrnuje zemskou kůru a svrchní část pláště
 • mocnost  70 – 100 km
 • pevné zemské těleso se skládá z geosfér, které obepínají jádro, jsou uspořádány podle hustoty – jádro je největší, liší se teplotou a tlakem
 • Pangea = prakontinent, rozpadl se na Laurasii a Gondwanu

 

Stavba země:

jádro:

 • od hloubky 2900 m do středu Země – 6380 m (31% hmoty Země)
 • Nife – nikl + železo
 • vnitřní: pevné, největší hustota, železo, nikl
 • vnější: polotekuté, rotace kolem vnitřního jádra, t 5000º C

zemský plášť:

 • souvislý obal kolem jádra, 800-1800°C
 • Dělí se:
  • svrchní – křemičitany, železa, hořčík
  • spodní – oxidy, sulfidy, železa, hořčík
  • střední
 • do hloubky 300 – 400 km od zemského povrchu
 • tavení hmoty, přemisťování, radioaktivní rozpad
 • plastický, křemičitany, oxidy železa (67% hmoty Země)
 • Astenosféra – vsrtva, nesedí pevně

zemská kůra:

 • nejsvrchnější vrstva, proměnlivá mocnost
 • složení: SiO2, O, Al, Fe
 • Dělí se:
  • oceánská: 5-7 km (čedič), menší mocnost, větší hmotnost
  • kontinentální: 30 – 40 km (Himálaj – 80 km, žula), větší mocnost, menší hmotnost
  • přechodná: někde mezi
 • Mohorovičova plocha nespojitosti – hranice mezi zemskou kůrou a zemským pláštěm
 • Zemská kůra je tvořena z prvků. Většina z nich tvoří nerosty = minerály. Z nerostů se tvoří horniny, které jsou základní stavební jednotkou zemské kůry.

 

Horniny:

 

 • neústrojná přirodnina složená z nerostů
 • eroze – rozrušení
 • akumulace – usazení

 

 1. vyvřelé (magmatické): vznikají tuhnutím magmatu podle místa utuhnutí rozlišujeme:
 • vyvřeliny hlubinné: tuhnou pod zemským povrchem, pomalu, čas na krystalizaci minerálů, př.: žula
 • vyvřeliny výlevné: rychlé utuhnutí lávy na zemském povrchu, křehké, (čedič)
 1. usazené (sedimentární): vznikají erozí starších hornin a opětovným ukládáním rozrušeného materiálu (pískovec, vápenec)

III. metamorfované (přeměněné): vznikají přeměnou vyvřelých a usazených hornin, příčinou je tlak a teplota, mění se na jinou horninu

Zvětrávání:

 • mechanické: rozrušování hornin – úlomky, zrna, vliv tepla, vody rostlin, nemění se chemické složení (pískovec, slepenec), oblasti s chladným podnebím
 • chemické: působením vody, CO2, O2 se mění chemické složení, odlišné od původní horniny (vápenec), oblasti s teplým podnebím, vlhkost

 

pohyby litosférických desek (teorie deskové tektoniky)

 • litosféra je rozlámána na bloky – litosférické desky, plují na plastické vrstvě
 • okraje desek se vzdalují, nebo na sebe narážejí, někdy se jedna podsouvá pod druhou (důsledkem jsou zemětřesení, vulkanická činnost, horotvorná činnost)

kolize litosférických desek:

 • kontinentální + kontinentální = srážka, vznik pohoří – stejné fyz. vlastnosti, hustota, př.: Himálaj (indická + euroasijská), Alpy, Pyreneje (africká + euroasijská)

 • oceánská + kontinentální = podsunuti (subdukce) oceánské pod kontinentální (odlišné fyz. vlastnosti, hustota)

zemětřesení:

 • náhlý pohyb zemské desky vzniklé napětím
 • podle zlomů, Richterova stupnice ( 0-10)
 • seismologie – nauka o zemětřesení
 • „Pacifický kruh ohně“ – Popocatepetl (Mex.), Ključevskaja (Rus.), Sv.Helena (USA), Cotopaxi (Ekv.), Krakatoa (Ind.)
 • -hypocentum = místo vzniku v zemském plášti
 • -epicentrum = místo zemského povrchu, kde ucítíme otřesy anebo zemětřesení

sopečná činnost:

 • podél hranic litosférický desek
 • sopka se skládá z: kráter, kužel, sopouch, krb
 • sopečná činnost je doprovázená zemětřesením, kouřem, duněním
 • „Pacifický kruh ohně“

–        V tichém oceánu.

–        Denali (Mt. McKinley, USA, Aljaška)

–        Popocatepetl (Mexiko, Kalifornie)

–        Ključevskaja (Rusko, Kamčatka)

–        Sv. Helena (USA)

–        Cotopaxi (Ekvádor, Andy)

–        Krakatoa (Indonésie)

 • Další sopky: Etna (Sicílie), Ararat (Turecko), Stromboli (Liparské ovy).

 

tsunami:

 • dosahují výšky několika desítek metrů (40-90 m)
 • vznikají podmořským zemětřesením
 • až 800 km/h
 • ohniska: blízká – několik km, vzdálená – desítky km
 • amplituda – výška vlny

 

Georeliéf:

 • povrch zemské kůry se proměňuje
 • výsledek endogenních a exogenních sil
 • studiem georeliéfu se zabývá geomorfologie
 • tvary pohoří:

 

 • sopečná (Doupovské hory, Francouzské středohoří)
 • kerná (Krušné hory, Krkonoše)
 • vrásová (Broumovská vrchovina, Švýcarský jura)
 • příkrovová (Alpy, Himálaje)

 

 • štíty:
 • jádra pevnin, stáří mld. let, vyvřelé a metamorfované horniny, zarovnaný povrch
 • po obvodu štítů vznikly díky erozí mladší části – platformy, tvořené sedimenty
 • georeliéf se neustále proměňuje, na jeho podobu mají vliv síly:

 

 • endogenní (vnitřní) síly: původ v zemském nitru
 • exogenní (vnější) síly: zdrojem je sluneční záření a gravitace, georeliéf snižují a  zarovnávají (eroze – transport – sedimentace – akumulace)

 

 • svahové pochody: pohyb hornin po svazích vlivem gravitace (sesuvy, řícení balvaní bahenní proudy)
  • kryogenní pochody: z nahromaděného sněhu se tvoří ledovec, sníh se tlakem mění na firn (ledovcový led). Pohyb ledovce tvoří kar – skalní kotel, ze tří stran obklopen svahy, tvorba firnu, hromadění, po naplnění vzniká ledovcový splaz. Fjord: ledovcové údolí, hluboký záliv. Moréna: hmota dopravovaná ledovcem (písek, hlína, suť)
  • eolické (větrné) pochody: prachová a písečná zrnka narážejí na stěny skal a ty se obrušují (vznikají skalní římsy, okna, brány)
  • marinní (mořské) pochody: činitelé: příliv, odlov, příboj (vyvolán větrem) abraze – rušivá činnost moře, podemílání břehů – sesuvy, ustupování, útesy – izolovaná skaliska úlomky obrušovány, rozmělňovány – tvorba písku
  • biogenní pochody: živé organismy působí rušivou činností (mechanicky a chemicky) a tvořivou činností (hromadění schránek těl)
  • antropogenní pochody: doly, lomy, tunely, letištní plochy atd.

 

 • říční pochody:

 

  1. horní tok řeky: destruktivní činnost vody, narušení podloží, výmoly

 

 • střední tok řeky: převládá sedimentace nad erozí, řeka si bočním výmolem rozšiřuje koryto. Vznikají meandry – zákruty, které mají víc než 180°
 • dolní tok řeky: usazování plavenin, pokud je jich mnoho, řeka se při ústí větví a tvoří tzv. delty

 

 

Pedosféra:

 • půdní obal země, nacházející se na povrchu litosféry
 • půda = trojrozměrný výřez z pedosféry
 • tvoří svrchní vrstvu pevného zemského povrchu
 • vzniká fyzickým a chemickým rozrušením mateční horniny / svrchní část zemské kůry – zvětráváním, vytvoří se zvětralinový plášť a za působení půdotvorných činitelů vzniká půda
 • ornice: svrchní část, která je zemědělsky obdělávána
 • spodina: pod ornicí

 

Půdotvorní činitelé:

 • matečná hornina (podloží) – zvětrávání, nerostným složením ovlivňuje zásobu živin a chemické složení půdy, má také vliv na barvu a zrnitost půdy
 • přítomnost organismů – biologičtí činitelé (rostliny, živočichové)
 • podnebné podmínky – sucho, vlhko aj.
 • reliéf – nadmořská výška, expozice svahu, sklon
 • čas
 • podzemní voda
 • člověk – svými zásahy reguluje průběh půdotvorného procesu

 

Půdotvorné procesy:

 • zvětrávání:
  • rozpad, přeměna … ovlivněno klimatem
 • humifikace:
  • mikrobiální a chemické procesy, při kterých se mění organické zbytky v humus
 • eluviace (ochuzování) a iluviace (obohacování):
  • vyplavování, ochuzování – přemisťování složek půdy do spodních vrstev pomocí prosakující vody

 

Složení půdy:

 • edafon:
  • živá složka půdy, např. rostliny, živočichové, bakterie, měkkýši
 • humus:
  • neživý podíl půdy, odumřelé zbytky, úrodná půda
 • půdní voda:
 • půdní vzduch:
 • odpadní produkty:
 • organické částice:
  • pevné částice zvětralých nerostů a hornin

 

Půdní druhy:

 • jsou dány texturou (zrnitostí) částic
 • písčité druhy:
  • lehké, pro kaktusy
  • velké částice, propustné
 • hlinité druhy:
  • středně těžké, nejúrodnější, zemědělsky nejvíce využívané
  • menší částice, méně propustné
 • jílovité druhy:
  • těžké, zemědělsky nevyužívané
  • malá částice, málo propustný až nepropustný

 

Půdní typy:

 • skupina půd, která se vytvořila působením stejných půdotvorných činitelů a má podobnou přirozenou úrodnost
 • černozemě:
  • step, pampa, prérie
  • Evropa, Austrálie, Jižní Amerika, Severní Amerika
  • světové obilnice, dostatek humusu, úrodné
 • hnědozemě:
  • nejrozšířenější
 • podzoly:
  • vyšší nadmořská výška
  • tajgy – jehličnany
  • podzolizace – vyplavování
 • černice:
  • intenzivní humifikace
 • glejové půdy:
  • údolní nivy
 • rendriny:
  • vápenec, dolomity
 • pouštní:
  • málo humusu

 

Vlastnosti půdy:

 

 • zrnitost:
 • drť, skelet
 • kamenné, horské půdy
 • málo využívané
 • Struktura:
 • schopnost vytvářet agregáty (hrudky)
 • Pórovitost:
 • usnadňuje pronikání vody a vzduchu
 • Chemické reakce:
 • neutrální (ph 7), kyselá (pod 7 ph), zásaditá (nad 7 ph)

 

 

 • Úrodnost:
 •         Přirozená – bez zásahu člověka.
 •         Kulturní – kultivace, zavlažování.

 

Význam půdy:

 • přírodní zdroj
 • živitelka rostlin a živočichů
 • stanoviště rostlin a živočichů
 • prostředek výroby – lesnictví, zemědělství
 • vodohospodářství – filtr, ochrana před erozí

 

Glejová půda

 • podmáčených místech.
 • Nedostatek kyslíku.
 • Modrozelená barva, může zapáchat.

Terra Rossa

 • Pyrenejský poloostrov, Jižní Francie, Jaderské moře.
 • Červená barva, obsahuje železo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *