OBČANSKÉ PRÁVO

 • řeší osobní a majetkové vztahy
 • založeno na rovném postavení subjektů
 • řeší vznik, zánik, změny a zajištění práv a povinností z těch vztahů a sankce při porušení těchto vztahů
 • odvětví soukromého práva
 • základy položeny už v antice
 • hlavním pramenem občanský zákoník
 • subjekty – fyzické osoby, právnické osoby, stát
 • předmětem jsou práva majetková, práva na ochranu osobnosti (života, cti, důstojnosti), práva na ochranu projevů lidské osobnosti (písemnosti, zobrazení), vztahy – např. autorská práva, vynálezy, patenty
 • zásady
  • „co není zakázáno, je dovoleno“
  • každý má právo na ochranu svého života a zdraví, svobody, cti, důstojnosti a soukromí
  • zásada smluvní svobody
  • zásada zneužití práv (nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých)

 

  • zásada souladu s dobrými mravy (daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny)
  • zásada právní jistoty (nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží)
  • zásada prevence

 

 1. hmotné
  • upravují osobní a majetkové poměry subjektů na principu vzájemně rovného postavení
  • dědění, kupní smlouva
 2. procesní
  • řeší to, jak mají postupovat účastníci občansko-právních sporů u soudu
  • v případě ohrožení či potlačení práv

 

Občanskoprávní skutečnosti

 • skutečnosti, s nimiž občanské právo spojuje vznik, změnu nebo zánik občanskoprávních vztahů

 

 1. subjektivní právní skutečnosti
  • závislé na lidské vůli a chování
  • právní úkony – jednostranné (výpověď), dvoustranné (smlouva)
  • protiprávní úkony – v rozporu s objektivním právem
 2. objektivní právní skutečnosti
  • různé neosobní, přírodní, společenské jevy
  • události – nezávislé na lidské vůli, živelné katastrofy, narození či smrt
  • stavy – dlouhodobé právní události, uzavření manželství

 

Občanskoprávní vztahy

 • specifické právní vztahy upravené občanským právem, které vznikají z právních úkonů nebo z jiných skutečností
 1. věcné (absolutní)
  • Absolutní právní vztah je takový, v němž právu jedné konkrétní osoby odpovídá povinnost všech ostatních do tohoto práva  nezasahovat
  • vlastnické právo – zajišťuje moc osoby nad věcí, může s věcí manipulovat v mezích zákona
 2. závazkové (relativní)
  • práva a povinnosti osob jsou vyvážené – přičemž právo jedné konkrétní osoby vždy odpovídá povinnosti jiné konkrétní osoby – práva a povinnosti jsou tedy vzájemné (relativní).
  • kupní smlouva

 

Ochrana osobnosti:

  • ochrana osobnosti – fyzická osoba má právo na ochranu života, zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jména, projevů osobní povahy (fotografie, písemnosti …), zásah možná jen se svolením dotčené osoby
  • omezení
   1. na základě svolení dotčené osoby
   2. tzv. licence – není potřeba souhlasu
    1. zákonná licence – k použití k úředním účelům na základě zákona
    2. vědecká a umělecká – pro vědecké a umělecké účely
    3. zpravodajská – pouze pro účely zpravodajství

 

Věci

 1. hmotné – např. peníze, dům, auto
 2. nehmotné – produkty myšlení

 

 • právní pojetí – jsou to ohraničení samostatné předměty, které mají majetkovou hodnotu (tzn. cenu)
 • mezi věci nespadají
  • předměty jako celek nevymezené a neovladatelné (voda v řece, vzduch)
  • předměty nesamostatné, které se spojením s jinou věcí staly předmětem hlavním (např. stavební materiál zabudovaný do stavby)

 

Hmotné věci

 • prostorově vymezené, obklopují nás

 

 1. věci movité a nemovité
  • podle toho, jestli je můžeme přemístit nebo nemůžeme
  • movité – přemístitelné, pohyblivé, např. auto, stůl
  • nemovité – nepohyblivé, pozemky a veškeré nemovitosti (tzn. budovy a stavby spojené se zemí pevným základem)
  • nemovitosti v ČR jsou zapisovány do katastru nemovitostí (výměny, evidenční čísla pozemků, údaje o vlastnicích, břemenech aj.)
 2. věci spotřebitelské a opotřebitelné
  • z možnosti užití
  • spotřebitelské – mohou být užity jen jednou, potraviny, palivo
  • opotřebitelné – užitím nezanikají, postupně se opotřebovávají
 3. věci zastupitelné (hromadné) a nezastupitelné (individuálně určené)
  • hromadné – navzájem se zastupují, použitelné většinou jen v určitém množství určeném počtem/mírou, hmotností, kilo mouky
  • majetková práva se proto vztahují také vždy k určitému množství těchto věcí
  • nezastupitelné – určeny jednotlivě, např. dům, varná konvice
 4. věci dělitelné a nedělitelné
  • dělitelné – lze reálně rozdělit, aniž by došlo k jejich znehodnocení, pozemky, hromadné věci (4kg mouky)
  • nedělitelné – reálně nedělitelné, pokud je třeba právně rozdělit – tzv. ideální podíly (vyjádřeny zlomkem či procenty z ceny nedělitelné věci), dědění budov atd.
 5. věci hlavní a její součásti nebo příslušenství
  • součást – k hlavní věci náleží tak, že nemůže být oddělena, aniž by se tím hlavní věc znehodnotila, kola či volant auta
  • příslušenství – samostatné věci, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány společně s hlavní věcí, hever v autě, lékárnička

 

Nehmotné věci

 • věci, které nemají hmotnou podstatu ani zřetelné prostorové vymezení
 • především produkty myšlení, které prvotně existují jako nápady v hlavě svých tvůrců
 • mají majetkovou povahu

 

Věcná práva

Vlastnické právo

 • nejvýznamnější věcné právo
 • vlastník je oprávněn předmět svého vlastnického práva – držet, užívat, používat jeho plody a užitky, disponovat s ním
 • nabývání vlastnictví
  • původní nabytí – zhotovené věci
  • dědění
  • smlouva
  • rozhodnutí státního orgánu
  • jiná zákonem stanovená skutečnost

 

Dědění

 • dědické právo
  • řeší přechod majetku zemřelé osoby na pozůstalé osoby (dědice)
 • zůstavitel – osoba, která zemřela
 • dědic – fyzická osoba, právnická osoba, stát (odúmrť)
 • pozůstalost – dluhy ve stejné hodnotě jako majetek
 • nasciturus – nenarozené dítě může dědit
 • dědictví můžeme odmítnout
 • děti – neopomenutelné dědicové; můžeme je vydědit pouze ze závažných důvodů uvedených v občanském zákoníku
 • dědic musí mít dědickou způsobilost – chování k zůstaviteli je dobré, žádná trestná činnost vůči němu

 

 1. Dědická smlouva
  • dvoustranné (nebo vícestranné) právní jednání, které bez souhlasu druhé strany nemůže být změněno ani zrušeno
  • Pořizuje se formou veřejné listiny
  • Dědickou smlouvu lze pořídit o maximálně třech čtvrtinách pozůstalosti – čtvrtina pozůstalosti mustí zůstat volná
  • Dědická smlouva má přednost před závětí i zákonem
 2. Dědění ze závěti
  • narozdíl od smlouvy se jedná o jednostranné právní jednání
  • ustanoven dědic nebo podíly
  • buď vlastní rukou, na PC, formou notářského zápisu
  • musí obsahovat datum a podpis (jinak neplatná)
  • formou notářského zápisu ji může učinit i osoba mladší 15 let, 2 svědci
 3. Dědění ze zákona
  • pokud není závěť, dědění podle dědických skupin určených zákonem
   1. Děti + Partnerka -> stejným dílem
   2. Partnerka (polovina) + rodiče zemřelého a ti, kteří s ním žili aspoň rok před smrtí ve společné domácnosti
   3. Sourozenci + Ti kteří s ním žili ve společné domácnosti
   4. Prarodiče zůstavitele
   5. Děti dětí sourozenců zůstavitele + Děti prarodičů zůstavitele
   6. Stát (odúmrť)

 

Smlouvy

 • hlavní zásady – smluvní převod vlastnického práva k věci nemusí mít písemnou podobu, vlastnictví přechází předním věci
 • smluvní převod nemovité věci musí být písemným, vlastnictví přechází vkladem do katastru

 

Kupní smlouva

 • prostřednictvím kupní smlouvy převádí prodávající za úplatu vlastnictví věci na kupujícího
 • u movitých věcí může být smlouva ústní
 • u nemovitých jen písemná
 • záruky
  • prodávající ručí za kvalitu věcí, je povinen upozornit kupujícího na vady věci, o kterých ví
  • záruční doba 24 měsíců
  • u potravin minimální trvanlivost či datum použitelnosti (potraviny podléhají rychlé zkáze)
  • záruční doba se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  • reklamace – uplatnění nároku odpovědnosti za vady

 

Darovací smlouva

 • prostřednictvím darovací smlouvy dárce bezplatně přenechává nebo slibuje věc obdarovanému
 • u nemovitých věcí – písemná (vlastnické právo přechází vkladem do katastru nemovitostí)
 • u movitých věcí ústní nebo písemná
 • vracení daru

 

Smlouva o díle

 • smlouvou o díle se zhotovitel zavazuje objednateli, že mu provede objednané dílo za dohodnutou cenu (např. oprava auta, zhotovení projektu)
 • obvykle dílo hmotné podstaty
 • ale i závazek povahy nehmotné
 • uzavřena ústně nebo písemně
 • cena se platí po zhotovení díla, zhotovitel má ale právo požádat přiměřenou zálohu

 

 

Smlouva o zápůjčce

 • zápujčitel přenechává vydlužiteli zastupitelnou věc  (např. peníze) tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu

Smlouva o výpujčce

 • půjčitel přenechává výpujčiteli nezuživatelnou věc (např. knihu) a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání

 

nájemní smlouva, pachtovní smlouva, smlouva o úschově, ubytování, účtu atd.

 

Spoluvlastnictví

 • situace, kdy jednu věc vlastní více vlastníků (tj. 2 a více osob)
 • nejčastěji vzniká při dědění

 

 1. podílové spoluvlastnictví
  • jsou stanoveny vlastnické podíly z dané věci
  • nerozhoduje se o ní na základě principu většiny, která je určována velikostí podílů
  • o hospodaření s věcí musí rozhodovat všichni společně (náklady i výnosy)
  • předkupní právo – první nárok na koupi ideální části (3 vlastníci domu – 1 chce prodat svou část)
 2. bezpodílové spoluvlastnictví
  • společné jmění manželů
  • majetek získaný na trvání manželství
  • výjimku tvoří
   • věci, které některý z manželů dostal darem
   • zdědil
   • slouží k jeho osobní potřebě (oblečení, dopisy)
   • slouží k výkonu jeho povolání
   • získal v restituci
  • zánik – při zániku manželství, odsouzení jednoho z manželů k propadnutí majetku
  • správa majetku

 

Držba

 • faktické ovládání věci
 • oprávněná nebo neoprávněná
 • neoprávněný držitel – osoba, která se zřetelem ke všem okolnostem nemůže předpokládat, že má l věci vlastnické právo, nálezce
 • oprávněný držitel – žije v dobré víře, že mu věc po právu patří, koupě, nepravý dědic
  • může si ponechat plody a užitky z věci za dobu oprávnění držby
  • při vydání věci vlastníkovi má nárok na náhradu nákladů, které na věc účelně vynaložil
  • vydržení (movité věci – 3 roky, nemovité – 10 let) – po určité době vlastnické právo vzniká

 

Věcná práva k věcem cizím

 • věcná břemena
  • omezují vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že vlastník je povinen
   • něco trpět – např. cesta
   • něčeho se zdržet – např. byt (nesmíme s ním manipulovat)
   • něco konat
  • vznikají písemnými smlouvami nebo dědickým řízením (nutný vklad do katastru nemovitostí)
  • zanikají písemnými smlouvami, rozhodnutím příslušných orgánů, ze zákona nebo smrtí osoby, které se věcné břemeno týká
 • zástavní právo
  • zástava – věc určená k zajištění určité pohledávky
  • umožňuje věřiteli domáhat se uspokojení své pohledávky ze zástavy, jestliže dlužník nesplnil včas svůj dluh
  • hypotéka
 • zadržovací právo
  • uplatnění zadržovacího práva je jednostranný právní akt
  • předmětem – jen movitá věc, kterou má věřitel u sebe

 

Závazkové právo

 • souhrn právních norem o závazkových vztazích
 • upravuje vztahy, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění nějaké povinnosti od jiné osoby, která má tuto povinnost splnit a již v případě nesplnění hrozí právní následky
 • prvky závazků
  • subjekty – věřitel, dlužník
  • obsah – oprávnění věřitele a jim odpovídajícím povinnostem dlužníka
  • předmět – plnění, tj. určité chování dlužníka, kterého je věřitel oprávněn se domáhat
 • pojmy
  • oprávnění – pohledávka
  • oprávněná osoba – věřitel
  • povinnost – dluh, závazek (např. vykonat práci …), nejčastěji vyplývají ze smluv (kupní, nájemní, pojistná)
 • vznik závazků – ze smluv či jiných právních úkonů
 • zánik závazků – splněním, výslovným zrušením – dohodou, prominutím – písemně, nemožnost plnění, uplynutí stanoven doby, smrtí dlužníka nebo věřitele
 • změny závazků – podstoupení pohledávky jinému věřiteli, změna v osobě dlužníka, změna v obsahu závazku (po dohodě obou účastníků)
 • zajištění závazku – obecně stát – zákony, mocenské orgány, slouží k větší jistotě věřitele, ručitel, zástavní právo, zadržovací právo, smluvní pokuty

ROZBOR KE STAŽENÍ ZDE: http://okayfiles.com/file/A6h8776

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *