Protisté podobní houbám – charakteristika, rozšíření, rozmnožování, význam

Protisté podobní rostlinám – charakteristika, rozšíření, rozmnožování, význam

Protisté podobní živočichům – charakteristika, rozšíření, rozmnožování, význam

 

Protisté – charakteristika

 • Heterogenní skupina živých organismů zahrnující všechny eukaryotní organismy, které nejsou klasifikovány jako živočichové, rostliny nebo houby
 • Původně jednobuněčné eukaryotické buňky, jejichž jediným společným znakem je právě jednobuněčnost
 • Parafyletická skupina
 • Parafyletismus – stav skupiny organismů, která zahrnuje společného předka – skupiny, které mají společné předky, ale nezahrnují všechny potomky tohoto předka (protisté podobní houbám, živočichům, rostlinám – jsou jim více podobní než navzájem mezi sebou)
 • V nepříznivých podmínkách tvoří cysty = dormantní forma prvoka, buňka je kryta rezistentním obalem, metabolismus buňky ztlumen téměř na nulu, možnost přežít dlouhé období nepříznivých podmínek
 • Encystace – vznik cyst, dochází k zahuštění cytoplazmy buňky a vyloučení pevných obalů
 • Mnozí jsou koloniální – žijí v koloniích
 • Výskyt: žijí ve slaných a sladkých vodách, v půdě, cizopasí v těle mnohobuněčných organismů

Výživa

 • Mají schopnost přežívat v různých prostředích a získávat živiny jinými způsoby (výživa není společným znakem)
 • Rozmanité způsoby výživy – autotrofní (zdrojem uhlíku jsou anorganické látky) i heterotrofní (zdrojem uhlíku jsou organické látky), mixotrofní (zdrojem anorganické i organické látky, např. krásnoočko), saprotrofní (zdrojem uhlíku jsou odumřelé organismy), fagotrofní
 • Využívají mitochondrie k aerobní respiraci
 • Najdeme konzumenty různých řádů:
  • Řádu – živící se řasami
  • Řádu – draví prvoci
  • Dekompozitoři – živí se odumřelou organickou hmotou
  • Symbiotické organismy
  • Parazitické organismy

Rozmnožování – mitóza

 • Asexuální i sexuální rozmnožování (nebo alespoň výměna genetického materiálu – trepka)
 • U většiny je jediným diploidním stádiem zygota
 • Nepohlavní rozmnožování – běžnější
  • Dělení – podélné (bičíkovci), příčné (nálevníci)
  • Pučení – na mateřském organismu se vytvářejí výrůstky (pupeny), které postupně dorůstají v nového jedince, který se po čase od mateřského organismu oddělí, pučení je časté u přisedle žijících prvoků, např. rournatec
  • Schizogonie – rozdělení mateřské buňky na větší počet buněk dceřiných, např. výtrusovci
 • Pohlavní rozmnožování:
  • Kopulace – dva jedinci představující pohlavní buňky splývají, vzniká zygota, dále se rozmnožují sporogonií (tvoří spory), např. bičíkovci, kořenonožci
  • Konjugace (spájení) – 2 buňky se dočasně spojí a vymění si část hmoty mikronukleů (malého jádra), dále se množí dělením, např. nálevníci

Stavba

 • Eukaryotická buňka se všemi pro ni typickými strukturami
 • Někteří zástupci mají specializované organely:
  • Opora a ochrana těla – pelikula (pevná a pružná blanka na povrchu bičíkovců, nálevníků a výtrusovců), schránky (chitinové nebo vápenaté, např. dírkonožci)
  • Pohyb – bičíky, panožky (kořenonožci), brvy (nálevníci)
  • Trávicí – trávicí vakuola, buněčná ústa, buněčný hltan, buněčná řiť
  • Vylučující a osmoregulační – pulzující vakuola – odstraňuje odpadní látky, přebytečnou vodu, udržuje stálý osmotický tlak
  • Smyslové – stigma (tělísko reagující na světelné podráždění), brvy a bičíky s hmatovou funkcí

Protisté

Podobní rostlinám

 • =jednobuněčné řasy (Algae) = algologie
 • Produkují chloroplasty, probíhá v nich fotosyntéza
 • Někteří protisté se mohou řadit mezi řasy i mezi prvoky, jako například krásnoočko (Euglena)
 • Rozdělení:
  • Červené řasy (Rhodophyta)
  • Krásnoočka (Euglenophyta)
  • Zelené řasy (Chlorophyta)
 • Stélka:
  • Monadoidní stélka (bičíkatá) – jednobuněčná, jednojaderná, obvykle dvoubičíkatá, na povrchu s periplastem či pelikulou (tenká vrstva cytoplazmatické membrány), světločivná skvrna, osmoregulační vakuola (pulsující) u sladkovodních, např. zelenivky, krásnoočka
  • Kokální stélka (buněčná) – jednobuněčná, jednojaderná, nepohyblivá, povrch kryt buněčnou stěnou, např. rozsivky, zelenivka
 • Rozmnožování řas
  • Nepohlavní
   • Vegetativní – dělení jednobuněčných řas, vytváří se kolonie
   • Pomocí výtrusů (spor)
  • Pohlavní – probíhá za zhoršených podmínek (např. vysychání) – 2 buňky – gamety, vznikají z nich gametofyty
   • Izogamie – 2 gamety (izospory) stejné velikostí i vzhledem, obě mají bičíky, z izospor vznikají gametofyty oboupohlavné
   • Anizogamie – 2 gamety různé velikosti, obě mají bičíky, z mikrosporů (menší gameta) vznikají gametofyty samčí, z megasporů (menší gameta) vznikají gametofyty samičí
   • Oogamie (oosféra, spermatozoid) – samičí gamety (oosféra) nepohyblivé, mají hodně zásobních látek, samčí gameta pohyblivá (spermatozoid)
  • Metageneze – střídání gametofytu (1n – pohlavní generace) se sporofytem (2n – nepohlavní generace)
   • Převládá haploidní fáze – mitózou vznikají gamety, splynutím gamet vzniká zygota
   • Diploidní fáze – sporofyt, na sporofytu vyrůstají sporangia (výtrusnice), na nich se vytváří haploidní výtrusy
  • Dělení:
   • Červené řasy (ruduchy = rhodophyta)
    • Patří k nejstarším na zemi, je jich asi 4 tisíce druhů
    • Barviva: chlorofyl a, chlorofyl d, fikobiliny (fykoerytrin, fykocyanin), karotenoidy (betakaroten)
    • Zásobní látky: florideový škrob (tvoří zrnka ukládající se v cytoplazmě), olej
    • Nemají bičíky
    • Rozmnožování:
     • Dělení buněk, rozpadem stélky, pomocí nepohyblivých výtrusů nebo oogamií, dochází k rodozměně
    • Výskyt: slané vody, ve vlhké půdě
    • Význam:
     • Krmivo, hnojivo, potrava
     • Zástupci: mořské ruduchy – rod Porphyra (hoši – nori = potrava)
     • Zdroj agaru, karagenu (mikrobiologie, potravinářství – k zahuštění)
     • U nás – potěrka
    • Hnědé řasy (chromophyta)
     • Barviva: chlorofyl a, chlorofyl c, betakaroten, xantofyly,
     • Zásobní látky: polysacharidy
     • Buňky s 1 nebo 2 bičíky
     • Dělení:
      • Rozsivky
       • Jednobuněčná kokální stélka, žijí jednotlivě nebo v koloniích
       • Stélka kryta dvoudílnými křemičitými schránkami, dno schránky – hypovalva, víko – epivalva
       • Rozmnožování pohlavní i nepohlavní (dělením – mitózou se rozdělí jádro a protoplast, obě skořápky se oddělí a nově vzniklé buňky doplní chybějící misku, dceřinné buňky se zmenšují
       • Žijí ve všech typech vod a půd
       • Využití:
        • Výroba skla, filtrů, izolace – usazováním schránek vzniká křemelina, která se těží
        • Indikátor znečištěných vod, ve sladkých vodách složkou jarního a podzimního planktonu – zápach vody, značná produkce biomasy
       • Zlativky
        • Jednobuněčná monadoidní stélka, pohybují se pomocí panožek
        • Fagocytóza
        • Mohou mít schránku nebo zkřemenělou buněčnou stěnu
        • Výskyt:
         • Ve sladkých vodách, složka jarního planktonu, při přemnožení žluté zbarvení vody a zápach po rybím tuku
        • Zelené řasy (chlorophyta)
         • Mořské, sladkovodní a suchozemské
         • Předchůdci vyšších rostlin
         • Barviva: chlorofyl a, chlorofyl b, betakaroten, xantofyly
         • Zásobní látka: škrob
         • Povrch – celulózní buněčná stěna
         • Využití:
          • K výrobě barviv nebo k výživě lidí i zvířat, ozdobné rostliny v akváriích
         • Zelenivky
          • Žijí jednotlivě nebo v koloniích obalených slizem nebo v cenóbiích (kolonie tvořené jednou generací
          • V době nepřízně vytvářejí aktinety – tlustostěnné nepohyblivé spory
          • Na povrchu periplast nebo pevná buněčná stěna
          • Rozmnožování:
           • Dělením buněk, nepohlavně výtrusy, vegetativně fragmentací, pohlavně
          • Zástupci:
           • Zelenivka – zelený prášek, kulovitá stélka, vitamin B, C, K, bílkoviny
           • Váleč (Volvox) – žije v koloniích (cenóbiích)
           • Zrněnka – v půdě, na kůře strom, zelený prášek, kulovitá stélka
           • Řetězovka
          • Krásnoočka (Euglenophyta)
           • Jednobuněční zelení bičíkovci mikroskopických rozměrů
           • Monádoidní stélka, 1 nebo 2 bičíky
           • Barviva: chlorofyl a, chlorofyl b, betakaroten, xantofyly
           • Zásobní látka: paramylon
           • Zástupci: krásnoočko zelené (Euglena viridis)
           • Stigma, pulzující vakuola, periplast (pevný plazmatický obal), bičíky, světločivná skvrna, má-li plastidy – fotosyntetická asimilace
           • Živí se autotrofně, mixotrofně i heterotrofně
           • Rozmnožování: podélným dělením
           • Výskyt: sladké, znečištěné vody, zelené povlaky na dně nebo na hladině – součástí fytoplanktonu
           • V období nepřízně se obalí slizem, často se ve slizu rozmnožují

Podobní houbám

 • Mezi protista podobné houbám se řadí chytridiomycety, hlenky, řasovky a labyrintovky
 • Rozdělení:
  • Myxomycota – hlenky
   • Jednobuněčné organismy houbového charakteru
   • Střídají haploidní i diploidní fázi
   • Nejprve stádium bičíkatých myxomonád či měňavkovitých myxaméb podobným měňavkám
   • Z nich vzniká splýváním mnohojaderný slizovitý útvar, tzv. plazmodium, za vhodných podmínek vytvoří fruktifikační útvar sporokarp (plodnice)
   • Slizovité, netvoří pravé plodnice
   • Pohyblivé
   • Živí se bakteriemi, prvoky, kvasinkami
   • Výskyt:
    • Na tlejícím dřevě, listí nebo odumřelých lodyhách bylin, vlhká, stinná stanoviště
   • Chytridiomycota
    • Primitivní houby
    • Vodní a půdní
    • Parazitické a saprofytické druhy
    • Parazitují na jiných chytridiomycetách, cévnatých rostlinách nebo na hmyzu
    • Výskyt:
     • Sladkovodní a půdní organismy
    • Zástupci:
     • Rakovinovec bramborový parazitující na bramborách
     • Lahvičkovka – zelí, kapusta, brukev
     • Batrachochytrium dendrobatidis napadající žáby
    • Oomycota – řasovky
     • Vodní a půdní
     • Parazitické a saprofytické druhy především vyšších rostlin
     • Parazitické vytvářejí haustoria pronikající do buněčných stěn hostitele
     • Rozmnožování:
      • Pohlavní = zoospory, nepohlavní = fragmentace stélky
     • Výskyt:
      • Vodní nebo vlhké prostředí
     • Zástupci:
      • Vřetenatka révová (závažný parazit vinné révy), plíseň bramborová – způsobuje choroby lilkovitých rostlin

Podobní živočichům – prvoci (protozoa)

 • Tělo tvořeno pouze jedinou buňkou, která zajišťuje všechny projevy života: pohyb, příjem potravy, metabolismus, vyměšování, rozmnožování, růst, dráždivost
 • Pohybliví – panožky, bičík, brvy
 • Potravu přijímají celým povrchem těla nebo fagocytózou – potravní vakuola, někdy buněčná ústa a buněčná řiť
 • Obvykle mají délku jen 0,01 – 0,5 mm
 • Jsou všudypřítomní ve vodě a v půdě
 • Nepříznivé podmínky přežívají ve formě cyst
 • Základní vlastnosti:
  • Stavba těla
   • Odpovídá živočišné eukaryotické buňce
   • Jádro, jadérko, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, golgiho komplex, lysozóm, cytoplazma, cytoplazmatická membrána, ribozómy,…)
   • Smysly – světločivná skvrna (stigma)
  • Příjem potravy
   • Difúze přes cytoplazmatickou membránu
   • Endocytózou která má 2 varianty:
    • Pinocytóza – pohlcování kapiček a drobných částeček
    • Fagocytóza – větší částečky
   • Rozmnožování:
    • Nepohlavní
     • Dělení – buňka se rozdělí na 2 stejné jedince
      • Podélné (trypanozoma)
      • Příčné (trepka)
     • Pučení – kdy se z mateřského jedince oddělují mnohem menší pupeny, které potom dorůstají (Suctoria)
     • Rozpad na více jedinců – schizogonie
     • Sporongie – rozpad spor
    • Pohlavní
     • Méně obvyklé
     • Splývají celí jedinci = konjugace (horizontální výměna genetické informace mezi dvěma buňkami)
    • Pohyb
     • Pasivní
      • Proudění vody nebo vzduchu
     • Aktivní
      • Pomocí bičíků = bičíkovci např. krásnoočko
      • Pomocí panožek = kořenonožci např. měňavka
      • Pomocí řasinek (brvy) = nálevnící, trepka
      • Specializovaní parazité = výtrusovci např. zimnička
     • Bičíkovci
      • Různorodá skupina prvoků s bičíkem
      • Mají pelikulu – obal
      • Znaky rostlin a živočichů
      • Autotrofní a heterotrofní
       • Autotrofní bičíkovci
        • Rostlinní (znaky živočichů i rostlin)
        • Fotosyntetizují
        • Obsahují chromatofor s barvivem (obdoba plastidů)
        • Stavební látky – celulóza
        • Zásobní látka – škrob
        • Zástupci:
         • Koulenka
         • Válenka
         • Váleč koulivý (kolonie)
         • Krásnoočko (štíhlé, zelené)
         • Trojrožec
         • Svítilka
        • Heterotrofní bičíkovci (živočišní bičíkovci)
         • Živí se heterotrofně, často parazitující
         • Mají buněčnou stěnu
         • Nemají chlorofyl
         • Nefotosyntetizují
         • Fagocytóza
         • Zástupci:
          • Trubenka Haeckelova – tvoří kolonie, živí se organickými zbytky a bakteriemi
          • Trypanozoma spavičná – tropy, způsobuje spavou nemoc přenášenou mouchou tse-tse, zduření uzlin, horečky, spavost, ochabnutí organismu
          • Bičenka poševní (nemoc trichomoniáza) – šíří se pohlavním stykem, infekce močových cest a pohlavních orgánů
          • Lamblie střevní – záněty tenkého střeva projevující se horečkami a průjmy
         • Kořenonožci
          • Pohyb pomocí panožek = parapodií (přelévání cytoplazmy) à proměnlivý tvar těla
          • Fagocytóza
          • Vytvářejí potravní vakuoly
          • Rozmnožování dělením
          • Některé tvoří schránky – CaCO3, SiO2
          • Zástupci:
           • Měňavky (měňavka velká, zemní, úplavičná – střevní parazit, způsobuje úplavici – krvavé průjmy a horečky) – netvoří schránky
           • Krytenky (rozlitka, štítovka) – tvoří chitinové schránky
           • Dírkonožci – vápenaté schránky, ze kterých vystupují nitkovité panožky
           • Mřížovci
           • Slunivky – křemičité schránky, ze kterých vystupují paprsčité panožky
          • Nálevnící
           • Pohyb pomocí brv
           • Nejdokonalejší prvoci
           • Žijí samostatně, symbioticky (žaludek přežvýkavců), paraziticky
           • Vytvářejí klidová stádia cyst
           • Na povrchu těla pelikula, v ní buněčný jed
           • Dvě jádra – vegetativní (životní funkce), generativní (rozmnožování)
           • Trávení – dobře vyvinuté organely na zpracování potravy – pulzující vakuola, buněčná ústa, buněčný jícen, buněčná řiť
           • Zástupci:
            • Trepka velká – ve stojatých vodách, indikátor znečištěné vody, cysty
            • Přisedlé druhy nálevníků
             • Vířenka, keřenka (tvoří přisedlé kolonie), pakeřenka
            • Slizovka
            • Chobotěnka
            • Mrskavka, bobovka, bachořec
           • Výtrusovci
            • Endoparazité (přichycovací aparát), nitrobuněční à pronikají do hostitelské buňky à původci řady těžkých onemocnění
            • Střídání hostitelů, střídání pohlavní a nepohlavní generace (nepohlavní jsou invazivní), součástí životního cyklu je rozpad na spory
            • Pohyb pomocí myofibril = svalové vlákno
            • Zástupci:
             • Hromadinka – parazit v trávicí soustavě bezobratlých
             • Kokcidie jaterní – parazité hospodářských zvířat (králíci, krávy, kozy, drůbež, způsobují vážná onemocnění jater – kokcidiózy)
             • Krvinkovka – zimnička čtvrtodenní (malárie – nepohlavní stádia napadají buňky jater a červené krvinky, v nichž se množí, přenáší komár rodu Anopheles)

EKOLOGIE prvoků

 • Prvoci saprofytičtí – živí se odumřelými organickými zbytky, bioindikátory – nálevníci
 • Prvoci komenzální – žijí ve střevech obratlovců, neškodí – měňavka střevní
 • Prvoci symbiotičtí – prospívají si s hostitelem navzájem – bachořci
 • Prvoci parazitičtí – škodí hostiteli, původci chorob – výtrusovci, hmyzomorky, výtrusenky