Uhlík

Postavení prvku v PSP

 

 • Prvek 2. periody, patří mezi prvky p2 skupiny
 • Elektronová konfigurace: 1s2 2s2 2p2   ® má 4 valenční elektrony
 • Nejčastější oxidační čísla: 0, II, IV

 

Modifikace uhlíku

 

 • 3 alotropie uhlíku: a) diamant
  b) grafit
  c) fulleren
 • Technické formy uhlíku: koks, uhlí, saze

Charakteristika

 

Diamant

 

 • Nejtvrdší nerost v přírodě (tvrdost 10)
 • Krychlová soustava
 • Každý atom uhlíku je poutám 4 jednoduchými vazbami k dalším 4 uhlíkům
 • Nevede elektrický proud
 • Většina diamantů se používá při výrobě šperků – brilianty (vybroušené diamanty)
 • Synteticky vyráběné diamanty se užívají k broušení a vrtání tvrdých materiálů

 

Grafit (tuha)

 

 • Šesterečná soustava (struktura připomíná včelí plást)
 • Má černošedé zbarvení, kovový lesk
 • Šestiúhelníky jsou k sobě poutány slabými van der Waalsovými silami ® vrstvy po sobě jednoduše kloužou
 • Je měkký, dobře vede elektrický proud
 • Používá se jako tuha (tužky), elektroda, mazadlo
 • Uplatňuje se jako moderátor v jaderných reaktorech

 

Fulleren C60

 

 • Molekula má tvar fotbalového míče
 • 12 pětiúhelníku a 20 šestiúhelníků

 

Koks, saze, aktivní uhlí

 

 • Koks je důležitým redukčním činidlem (výroba železa)
 • Saze slouží jako přísada při výrobě pryže na výrobu pneumatik (nejlevnější barvivo)
 • Aktivní uhlí má adsorpční schopnost, má velký povrch
 • vzduchové filtry, ve zdravotnictví – živočišné uhlí

Vlastnosti 6C

 

 • Má schopnost řetězit se a tvořit násobné vazby
 • Je maximálně 4-vazný
 • Málo reaktivní, reaguje až za vyšších teplot
 • K reakcím se používají technické formy uhlíku (koks, uhlí)

 

Výroba

 

 • Rozklad organických sloučenin za nepřístupu vzduchu
 • Vyrábějí se také modifikace uhlíku: diamant a grafit

 

Význam

 

 • Biogenní prvek I. řádu
 • Přítomen ve všech organických sloučeninách

 

Použití

 

 • Jako redukční činidlo
 • Aktivní uhlí, saze, koks
 • Jako palivo: uhlí, koks (ropa, dřevo, zemní plyn)

 

Sloučeniny

 

Sirouhlík CS2

 

 • Jedovatá kapalina
 • Nepolární rozpouštědlo

 

Kyanovodík HCN

 

 • Bezbarvá kapalina, rozpustná ve vodě
 • Prudce jedovatý, způsobuje ochrnutí dýchacího centra
 • Kyanidový iont může být ligandem v komplexních sloučeninách

 

Kyanidy

 

 • Prudce jedovaté
 • Nejznámější je kyanid draselný KCN neboli cyankáli
 • Kyanid sodný a draselný se používají při získávání zlata a stříbra

 

Karbidy

 

 • Sloučeniny uhlíku s elektropozitivnějším prvkem
 • Jsou tvrdé pevné, mají vysokou teplotu tání
 • Rozlišujeme:  a, iontové karbidy – s vodou tvoří acetylen (např. CaC2)
  b, kovalentní karbidy – požívají se jako brusné materiály
  SiC – karborundum

Oxid uhelnatý CO

 

 • Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu
 • Ve vodě málo rozpustný
 • Vzniká hořením uhlíku za nedostatku kyslíku:
  2 C  +  O2   ®   CO
 • Váže se velmi pevnou vazbou na hemoglobin v krvi za vzniku karbonylhemoglobinu
 • Silné redukční činidlo
 • Je součástí vodního a generátorového plynu

 

Oxid uhličitý CO2

 

 • Bezbarvý, lehce zkapalnitelný plyn, bez chuti a zápachu
 • Vzniká při dokonalém spalováním uhlíku za dostatečného přístupu vzduchu
 • Uvolňuje se při dýchání, tlení, hnití, kvašení…
 • Přepravuje se v ocelových lahvích s černým pruhem
 • Slabé oxidační činidlo
 • Odděluje se ze vzduchu vymrazováním
 • Při teplotách vyšších než –78°C sublimuje ® používá se jako suchý led
 • Připravuje se termickým rozkladem uhličitanu vápenatého:
  CaCO3 ® CaO  +  CO2
 • Používá se při výrobě nápojů, cukru, sody
 • Kapalný se používá k odstraňování nadbytečných tuků z různých potravinářských surovin a k odstranění kofeinu z kávy
 • Nemůže podléhat oxidaci a není jedovatý ® použití v hasících přístrojích
 • Jeho rozpouštěním ve vodě vzniká slabá kyselina uhličitá

 

Kyselina uhličitá H2CO3

 

 • Dvojsytná slabá, nestálá kyselina
 • Existuje jen ve vodném roztoku
 • Připravuje se zaváděním CO2 do vody
 • Vytváří 2 řady solí: uhličitany a hydrogenuhličitany

 

Uhličitany

 

 • Ve vodě nerozpustné kromě uhličitanů alkalických kovů
 • Použití v pracích prostředcích a při výrobě skla
 • Na2CO3 – soda, K2CO3 – potaš

 

Hydrogenuhličitany

 

 • Ve vodě rozpustné
 • Jedlá soda – NaHCO3
  Použití v lékařství a potravinářství jako užívací soda (při překyselení žaludku)

 

Fosgen COCl2

 

 • jedovatý, dusivý, bezbarvý plyn bez zápachu

Reakce – Podstata krasových jevů:

 • Nerozpustný vápenec CaCO3 spolu s vodou obohacenou o CO2 se mění na
  rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý:

CaCO3   +   H2O  +  CO2   ↔   Ca(HCO3)2

 • Spolu s vodou stéká hydrogenuhličitan do jeskyní, kde se v pravou chvíli při zpětné reakci přemění opět na nerozpustný uhličitan ® vznik krápníků

 

 

 

Křemík

 

Postavení prvku v PSP

 

 • Leží ve 3. periodě prvků p2 skupiny
 • Elektronová konfigurace: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2  ® 4 valenční elektrony
 • Nejběžnější oxidační čísla: -IV, 0, IV

 

Charakteristika

 

 • 2. nejrozšířenější prvek v zemské kůře
 • Tmavošedá, kovově lesklá, tvrdá, křehká krystalická látka
 • V přírodě se vyskytuje jako:  a) křemen SiO2
  b) křemičitany
 • Křemen tvoří krystaly, podle druhů krystalů rozeznáváme různé agregáty křemene
 • Elementární křemík je uměle vyrobená látka, v přírodě se vyskytuje pouze ve sloučeninách

 

Vlastnosti

 

 • Svou strukturou se podobá diamantu, vazby jsou ale méně pevné
 • Ve většině sloučenin je 4-vazný
 • Není příliš reaktivní, s ostatními prvky se slučuje až za vysokých teplot
 • Je odolný vůči kyselinám s výjimkou HF – leptá sklo!

 

Výroba

 

 • Vyrábí se redukcí oxidu křemičitého koksem v elektrické peci
  SiO2  +  2C   ®   Si  +   2 CO

Význam

 

 • Mikrobiogenní prvek II. řádu
 • Nutný pro osifikaci (růst kostní tkáně)

 

Použití

 

 • Polovodiče a integrované obvody v elektronovém průmyslu
 • Vyžaduje se vysoká čistost křemíku 9 N(devítek) za desetinou čárkou

 

Sloučeniny

 

Silicidy

 

 • Sloučeniny křemíku s kovy
 • např. CaSi2, Li3Si

 

Silany

 

 • Sloučeniny křemíku s vodíkem
 • Mono (SiH4) a disilan (Si2H6) jsou plyny
 • Samozápalné a velmi reaktivní

 

Oxid křemičitý SiO2

 

 • Pevná, tvrdá, chemicky odolná látka
 • Obtížně tavitelný s prostorovou strukturou
 • Je odolný vůči vodě a všem kyselinám kromě HF
 • V přírodě se vyskytuje nejčastěji v písku
 • Používá se ve stavebnictví, při výrobě skla a porcelánu.
 • Zbarvené odrůdy křemene se využívají při výrobě šperků (ametyst, citrín, růženín)
 • Čirý, bezbarvý křemen se nazývá křišťál

 

Křemenné sklo

 

 • Vzniká tavením a následně rychlým zchlazením sklářského písku SiO2
 • Je křehké, velmi těžko se zpracovává
 • Odolné vůči velkým rozdílům teplot
 • Velmi drahé

 

Optická vlákna

 

 • Používá se velmi čisté SiO2
 • Propouští světlo s 95% účinností
 • Slouží k přenosu informací, které jsou nerušené a neodposlouchávatelné

 

Silikagel

 

 • Má schopnost vázat vodu ® je to sušidlo
 • Velmi dobré adsorpční vlastnosti

 

Křemičitany

 

 • Vznikají tavením oxidu křemičitého s hydroxidy a uhličitany alkalických kovů:
  SiO2   +  2  NaOH  ®  Na2SiO3
 • U hlinitokřemičitanů je část atomů křemíku nahrazena hliníkem
 • Křemičitanové horniny (hlíny, jíly, břidlice) jsou zdrojem pro výrobu silikátových materiálů
 • Silikátové materiály: keramika, sklo, maltoviny
Keramika

 

 • Materiál vzniklý vypálením hmoty vytvořené ze směsi kaolínu, jílů a hlín
 • Nejkvalitnějším keramickým výrobkem je porcelán, který je vyráběny z nejčistšího kaolínu, živce a křemene
 • Odolávají velmi dobře vzduchu, vodě, kyselým i zásaditým roztokům
 • Špatně vedou teplo a elektrický proud
 • Nevýhodou je křehkost

 

Sklo

 

 • Směs oxidů (SiO2, Na2O, CaO)
 • Skla jsou vyráběna tavením sklářského písku, vápence a sody (Na2CO3)
 • Sklo je podchlazená tavenina
 • Na složení taveniny závisejí vlastnosti skla
 • Sklo je napadáno alkalickými roztoky a dokonce i horkou vodou.

 

Maltoviny

 

 • Látky používané ve stavebnictví jako pojiva
 • Malta – písek, hašené vápno, (voda)
 • Cement – křemičitan hlinitý a vápenatý
 • Beton – štěrk, cement

 

Rovnice tvrdnutí malty, pálení a hašení vápna:

 

CaCO3  ®  CaO   +   CO2     rovnice pálení vápna

CaO  +  H2O    ®   Ca(OH)    rovnice hašení vápna
Ca(OH)2  +   CO2 ®  CaCO3   +  H2O   rovnice tvrdnutí malty

 

Silikony

 

 • Organokřemičité polymerní sloučeniny
 • Tepelně odolné a hydrofóbní
 • Používají se jako mazací oleje, nátěrové hmoty a izolační materiály

 

 

Úkol 1:

a, pojmenujte sloučeniny

KCN                   kyanid draselný
CaCO3                uhličitan vápenatý
CaMg(CO3)2       uhličitan vápenato-hořečnatý
CCl4                    chlorid uhličitý, tetrachlórmethan

SiCl4                   chlorid křemičitý
Na2SiO3              křemičitan sodný
CaC2                   karbid vápenatý
Cu2[Fe(CN)6]      hexakyano-železnatan mědnatý

b, napište vzorce sloučenin
karbid hlinitý                                 Al4C3
sirouhlík                                         CS2
uhličitan sodno-draselný                NaKCO3
silan                                                SiH4
hydrogenuhličitan hořečnatý          Mg(HCO3)2
kyselina tetrahydrogenkřemičitá    H4SiO4
disilan                                             Si2H6
uhličitan amonný                            (NH4)2CO3

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *