Organická chemie

 

 • Zabývá se studiem sloučenin uhlíku

 

Historie

 

 • 1. organická sloučenina (močovina) byla v laboratoři uměle připravena v roce 1828 Fridrichem Wöhlerem.

 

Organické sloučeniny

 

 • Jsou sloučeniny uhlíky, vodíku.
 • Mimo uhlíku a vodíku mohou také obsahovat: O, F, N, Cl, S
 • Mezi organické sloučeniny uhlíku nepovažujeme např. CO2, CO, H2CO3, uhličitany
 • Dělíme je na:
  a, uhlovodíky – sloučeniny obsahující pouze atomy uhlíku a vodíku
  b, deriváty uhlovodíků – jejich molekuly obsahují kromě uhlíku a
  vodíku i jiné prvky

 

Charakteristika

 

 • S malou relativní hmotností jsou většinou plyny nebo těkavé kapaliny
  S vyšší relativní hmotností jsou: a, výše vroucí kapaliny
  b, pevné látky
 • Jsou málo stálé při vyšších teplotách
 • Většinou jsou rozpustné ve vodě (nejsou např. tuky)
 • Mnohé jsou prudce jedovaté a karcinogenní
 • Snadno zápalné, tvoří výbušné směsi

 

Struktura a vazebné možnosti uhlíku

 

 • Atom uhlíku se spojuje s jinými prvky převážně kovalentními vazbami.
 • Vazby: a, jednoduché
  b, násobné (dvojné, trojné)
 • Atom uhlíku je čtyřvazný
 • Atomy uhlíku se mohou vzájemně spojovat do dlouhých řetězců

 

Vzorce organických sloučenin

 

 • Sumární (souhrnný, molekulový) – druh atomů, přesný počet: C3H8
 • Empirický – druh atomů, jejich vzájemný poměr: (CH2)n
 • Strukturní – uspořádání jednotlivých atomů v molekule
 • Racionální – podle skupin atomů: CH3CH2OH
 • Elektronový – rozložení valenčních elektronů v molekule

Třídění organických sloučenin

 

 • Organické sloučeniny:
  a, uhlovodíky
  b, deriváty uhlovodíků
 • Uhlovodíky dělíme na:
  a, acyklické
  b, cyklické

 

 

 

rozvětvené

nasycené

nerozvětvené

acyklické
rozvětvené

nenasycené

nerozvětvené

 

aromatické

 

 

cyklické

nasycené

alicyklické

nenasycené

 

Názvosloví organických sloučenin

 

Homologická řada alkanů:

 

 1. Methan CH4
 2. Ethan C2H6
 3. Propan C3H8
 4. Butan C4H10
 5. Pentan C5H12
 6. Hexan C6H14
 7. Heptan C7H16
 8. Oktan C8H18
 9. Nonan C9H20
 10. Dekan C10H22
 11. – 19. un-,do-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, okta-, nona-dekan

 

Uhlovodíkové zbytky:

 

-CH3      methyl
-C2H5     ethyl                  alkyl (CnH2n+1)
-C3H7     propyl

CH2═CH–  ethenyl(vinyl)

CH≡C–       ethinyl

 

Tvorba názvosloví:

 

 1. systematické substituční – tvoří se přidáváním předpon a přípon ke kmeni názvu uhl.
  CH3
  1CH32CH –  3CH2  – 4CH3                               ׀
  1CH3 2CH – 3CH3
  CH3                                                         ׀
    2-methylbutan                                                  CH3

2,2-dimethylpropan

1H2C ═ 2CH – 3CH ═ 4CH2
   buta-1,3-dien

 

 1. Dvousložkové – vzniká spojením názvu uhlovodíkového zbytku se skupinovým
  názvem derivátu.CH3   –  C  –  CH3

׀׀

O

dimethylketon

 

 1. Triviální – název nesouvisí se složením ani strukturou, ale často vyjadřuje vlastnost
  nebo původ sloučeniny.kyselina pikrová (pikros = hořký)

 

Izomerie

 • Jev, kdy sloučeniny mají stejné složení, ale rozdílnou strukturu
 • Izomerie:
  a, konstituční
  b, prostorová

Konstituční:

 

CH3 – CH2 – CH2 – CH3                              CH3 – CH – CH3

׀

CH3

      Butan                                                     2-methylpropan

Prostorová:

1) cis a trans                        2) optická

 

Způsob štěpení vazby

 

 1. Heterolytické – při těchto reakcích se vazba štěpí asymetricky za vzniku iontů 

  CH3 – Cl   →   CH3+ + Cl             

 

 1. Homolytické – při těchto rekcích se vazba štěpí symetricky za vzniku radikálů =
  částice s nepárovým elektronem

 

CH3 – CH3   →   CH3• + •CH3

 

Typy reagujících částic

 

 1. Elektrofilní – zúčastňují se částice s nedostatkem elektronů (H+, Cl+, SO3)
 2. Nukleofilní – zúčastňují se částice s nadbytkem elektronů (Cl, CH3, H, NH3)
 3. Radikálové – zúčastňují se radikály (•CH3, Cl)

 

Změny Struktury

 

 • Adice – reakce, při níž se na organickou sloučeninu nesoucí násobnou vazbu přidávají
  molekuly jiné látky (halogenvodíků, vody) a násobná vazba zaniká.CH2 ═ CH2  +  Cl2 ®  CH2Cl­ – CH2Cl

  Elektrofilní adice – převážně u adic halogenů a halogenvodíků na alkeny a alkiny
  Nukleofilní adice – typická pro karbonylové sloučeniny

 • Eliminace – reakce, při níž dochází k odštěpení jednoduché anorganické sloučeniny a
  současně se vytvoří násobná vazba.CH3 – CH2Cl  ® CH2 ═ CH2  +  HCl
 • Substituce – reakce, při níž je atom nebo skupina atomů zaměněna za jiný atom nebo
  skupinu atomů.CH3 – CH2Cl  +  H2O   ®   CH3CH2OH  +  HCl

  radikálová substituce – charakteristická pro sloučeniny s nepolárními kovalentními
  vazbami (alkany), dochází k homolitickému štěpení vazeb a
  vznikají radikály.
  elektrofilní substituce – typická pro aromatické uhlovodíky.
  Nukleofilní substituce – nukleofilní činidlo reaguje s uhlíkovým atomem s částečně
  kladným nábojem (alkylhalogenidy)

 • Přesmyk – izomerační reakce, při níž dochází k přeskupení atomů uvnitř molekuly.CH3–CH2 – CH2 Cl  ®   CH3–CHCl–CH3
   1-chlórpropan                 2-chlórpropan

 

 

Alkany

 

Charakteristika

 

 • Nasycené uhlovodíky ® jednoduché vazby (typ σ)
 • Obecný vzorec: CnH2n+2
 • Tvoří homologickou řadu
 • Vyskytují se v zemním plynu, ropě, přírodním asfaltu.
 • Skupenství alkanů: C1 – C4   plyny
  C5 – C15 kapaliny
  C16 – …  pevné látky

Vlastnosti

 

 • Nerozpustné ve vodě
 • Rozpouští se v nepolárních rozpouštědlech nebo ve vyšších uhlovodících
 • Bezbarvé, velmi stálé

 

Reakce

 

 • Málo reaktivní
 • Pouze reakce: substituce radikálová, oxidace, eliminace

 

Substituce radikálová

 

 • Například halogenace (chlorace methanu)
 • Má 3 fáze:
 • Iniciace – vznik radikálůCl – Cl  ®  Cl∙  ∙Cl
 • Propagace – napadení molekuly methanuCl∙  + CH4   ®   CH3∙   +  HCl
  CH3∙ + Cl2   ®   CH3Cl + Cl∙
 • Terminace – radikály se spojí a reakce se ukončíCl∙  +   Cl∙   ®  Cl2
       CH3∙ + Cl∙   ®  CH3Cl

Oxidace

 

 • Hořením alkanů vzniká CO2  +  H2O

 

Eliminace

 

 • Odštěpování vodíku za vzniku dvojné vazbyCH3 – CH3   ®   CH2 ═ CH2  +  H2

Zástupci

 

Methan CH4

 

 • Bezbarvý plyn
 • Hlavní součást zemního plynu a bioplynu
 • Hromadí se v uhelné hmotě ® důlní plyn
 • V přírodě vzniká rozkladem celulózy jako „bahenní plyn“
 • Jeho směs se vzduchem je výbušná
 • Použití: výroba syntézního plynu, vodíku, acetylenu, sazí a chlorovaných derivátů methanu, kyanovodík.

 

Ethan C2H6

 

 • Slouží jako plynné palivo

 

Propan, Butan

 

 • Doprovází methan v zemním plynu
 • Zkapalněná směs propanu a butanu je náplní propanbutanových tlakových lahví.
 • ® jako směs do vařičů

 

Cyklopropan C3H6

 

 • V lékařství jako anestetikum

 

 

 

 

Úkol 1:

Napište vzorce uhlovodíků:

 

CH3 CH3                                    CH3                    CH3

׀      ׀                                          ׀                          ׀

H3C – C – C – CH3                    H3C – ­C – CH2 – CH – CH – CH2 – CH3

׀      ׀                                          ׀                 ׀

CH3 CH3                                    CH3           C2H5

          2,2,3,3-tetramethylbutan                   4-ethyl-2,2,5-trimethylheptan

 

CH3             CH3                                                       C3H7

׀                   ׀                                                            ׀

H3C – C – C ≡ C – C – CH2 – CH3        H2C ═ CH – C ═ C – C ≡ CH

                        ׀                   ׀                                                    ׀

CH3             CH3                                               C3H7

              2,2,5,5-tetramethylhept-3-yn                3,4-dipropylhexy-1,3-dien-5-yn

 

 

 

 

H2C ═ CH – CH2 – CH – C ≡ C – CH3
׀

HC ═ CH2

4-vinylhept-1-en-5-yn