STÁT

 • stát – z latinského stato = status, řád
  • organizované společenství lidí, žijících trvale na určitém území
  • forma politické organizace lidské společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek
  • státní moc je nezávislá (suverenita a svrchovanost státu)
  • vnitřní i vnější záležitosti si každý stát řeší sám.
 • na světě zhruba 200 států, které se v mnohém odlišují, ale každý stát má společné prvky:
  • státní aparát – soustavu orgánů vykonávajících státní moc a správu
  • ohraničené území – na toto území se vztahuje působnost státních orgánů
  • občany (obyvatelstvo)
  • ozbrojenou moc (policie, vojsko)
  • právní subjektivitu – tj. způsobilost samostatně vystupovat v právních vztazích, např. uzavírání mezinárodních smluv

Funkce státu

 

 • Vnitřní funkce

 

   1. bezpečnostní
    • zajištění bezpečnosti občanů a jejich majetku i vnitřní zabezpečení fungování států, jeho orgánů a institucí na státním území
   2. právní
    • zajištění respektování právního řádu ve všech oblastech činnosti dané společnosti, svobod a práv občana
   3. ekonomická
    • stanovení podmínek pro chod ekonomiky a jejich garance
   4. sociální
    • zajištění občanů v nemoci, stáří a při ztrátě prostředků obživy
   5. kulturní
    • péče o kulturní dědictví, vytváření podmínek pro rozvoj hmotné a duchovní kultury, rozvoj školství, vědy a výchovy

 

 • Vnější funkce

 

  1. diplomacie
   • zajištění vztahů s dalšími státy
  2. regulace zahraničního obchodu
   • stanovení podmínek a okolností pro zahraniční obchodní vztahy
  3. boj proti terorismu
   • ochrana před případným napadením, zapojení se do boje za světový mír a mezinárodní bezpečnost

Státní suverenita

 • stát není podřízen žádnému vyššímu orgánu, většímu celku
 • může být omezena pouze dobrovolně a to třeba vstupem do nadnárodních uskupení např. Evropská unie, Organizace spojených národů, NATO a jiné

Státní svrchovanost

 • má svojí vlastní vládu, která je legální a legitimní a do moci a výkonu ji nesmí zasahovat jiná moc

Tvoření státu

 • prvotní tvoření státu
  • za jakých okolností se tvořily nejstarší státy
  • prvotní stát mohl vzniknout, jestliže určitý národ či kmen zanechal kočovného způsobu života a usadil se na určitém území
 • druhotné tvoření státu
  • dochází k němu z rozmanitých důvodů po celou dobu lidské společnosti
  • vznikají tak státy v moderní době (např. sjednocení Itálie v 19. století, rozpad Rakouska- Uherska, vznik Izraele)
  • druhotné tvoření státu je často doprovázeno válkou nebo revolucí
  • každý nově vzniklý stát musí být uznán jako samostatný subjekt mezinárodního práva, teprve pak je možno s ním navázat diplomatické styky a vztahy

Teorie vzniku států

 1. náboženské
  • stát je dílem božím (odráží v sobě božskou dokonalost)
  • panovník je pravou rukou Boha např. starověký Egypt, faraóni
 2. mocenská
  • existují lidé, kteří jsou náchylní k moci (chápe stát jako vládu silnějšího nad slabším)
  • stát vzniká z tohoto důvodu
 3. patriarchální
  • stát vznikl postupných rozšiřováním rodiny
  • státní moc monarchy odpovídá moci otce nad rodinou.
 4. smluvní (konsensuální)
  • na základě (společenské) smlouvy mezi lidmi, kteří se domluví na tom, že chtějí vstoupit do nějakého svazku
 5. násilí
  • vysvětluje stát jako produkt uplatnění síly

Typy států

 

 • podle počtu suverénů

 

 1. monarchie – vláda jednoho
 2. oligarchie – vláda skupiny, vláda privilegované vrstvy
 3. demokracie – vláda všech   

 

 • podle toho, kdo vládne

 

 1. monarchie – vláda jednoho
 2. sofokracie – vrstva vzdělaných, podle Platóna ideální model
 3. aristokracie – vrstva urozených
 4. oligarchie – vláda bohatých
 5. timokracie – vláda nejsilnějších
 6. tyranie – vláda tyrana, despoty
 7. demokracie – vláda lidu
 8. politea – vláda všech, ale poučených
 9. teokracie – státník je považován za vykonavatele boží vůle
 10. byrokracie – vláda úředníků
 11. technokracie – vláda techniků

 

 • podle režimu

 

   1. demokracie
    • vláda lidu, podílí se všichni občané
    • dodržování základních lidských práv
    • platí typ ústavy
   2. nedemokracie
    • nevládnou všichni, pouze úzká skupina lidí nebo jedinec
    • potlačování lidská práva, nepřipuštění žádné opozice
    • používání nátlakových prostředků

 

 • podle způsobu udělování funkce hlavy státu

 

   1. monarchie – dědičná doživotní vláda jednoho panovníka
     1. absolutní
      • neomezená, panovník soustřeďuje veškerou moc
      • je i nejvyšším soudcem a zákonodárcem
     2. konstituční
      • omezená
      • parlamentní monarchie
   2. republika
    • res publika – věc veřejná
    • není dědičný panovnický úřad
    • hlava státu je vždy volena na základě ústavy – odvíjí se od lidu
    • znakem je rozdělení moci soudní, výkonné a zákonodárné
     1. parlamentní
      • vedoucí postavení parlamentu, kterému je odpovědná vláda
      • např. ČR, Itálie
     2. prezidentská
      • v čele prezident, který zároveň plní úkoly moci výkonné
      • volba lidí
      • silnější pozice, více pravomocí
      • např. USA

 

 • podle územně správního členění

 

  1. unitární státy
   • jednotné, jedna vláda, jedna ústava, jeden parlament a jeden typ občanství
   • např. ČR, Itálie
  2. federace
   • sdružení státu na základě společné ústavy, kdy jako suverén vystupuje pouze celek
   • stát složený (spolkový) vzniklý spojením více států (zemí, provincií, kantonů), které se vzdaly suverenity ve prospěch celku
   • vedle jednoho federálního zákonodárství mohou mít jednotlivé části vlastní ústavu a zákony, dvojí občanství
   • společná zahraniční politika, přístup k justici
   • např. USA, Švýcarsko, SSSR v letech 1922 – 1991
   • u států s velkou rozlohou, které nelze řídit z jednoho centra
   • výrazné lišení tradic, jazyka atd.
  3. konfederace
   • volné sdružení samostatných států, které úzce spolupracují v některých oblastech
   • zachování suverenity členských státu
   • jednotlivé státy zachovávají vlastní ústavu i občanství
   • kvůli společné obraně, zahraniční politice
   • většinou přechodem k integraci nebo rozpadu
   • např. Norsko a Švédsko v roce 1904

SOCIÁLNÍ STÁT

 • základním úkolem je bezpečnost přijatelné existenční minimum pro nejchudší vrstvy
 • stát pomocí daní odčerpává vyšším příjmovým skupinám a firmám finanční prostředky, které pak prostřednictvím státního rozpočtu přerozděluje
 • státní výdaje mohou mít charakter přímý (přímé sociální dávky) i nepřímý (financování programů veřejných prací)
 • postaven na 3 principech
  • princip solidarity – vzájemná odpovědnost mezi lidmi; altruismus těch, kdo mohou pomoci
  • pragmatický pohled – zmírňování chudoby, předcházení účelově sociálním otřesům
  • osvícenská idea pokroku – pokrok spatřován v postupném smazání sociálních nerovností
 • praxe sociálního státu do krize → příčiny
  • tempo růstu sociálních výdajů je větší než tempo ekonomického růstu
  • demografické ukazatele stárnutí populace (rostou výdaje na důchodové zabezpečení)
  • růst nákladů na byrokracii (distribuce sociálních dávek)
  • důsledky v oblasti hodnot

PRÁVNÍ STÁT

 • práva občanů státem vymezena
 • právní stát stanovuje pravidla chování státních orgánů, pravidla chování občanů ve státě
 • základní zásady
  • každý může činit to, co není zakázáno
  • nikdo nesmí být nucen dělat to, co zákon neukládá
  • státní moc má sloužit všem občanům a lze ji uplatnit jen v případech, mezích a způsoby, jež stanoví zákon
 • suverenita občana daná kodexem lidských a občanských práv a participací na politickém životě
 • zárukou fungování jsou nezávislé soudy

LIDSKÁ PRÁVA

 • práva fyzických osob, která vyplývají z příslušnosti k lidskému rodu
 • týkají se různých oblastí, v nichž jedinec nemá podléhat kontrole státu, pokud zároveň respektuje zákony
 • svoboda – je stav bytosti jednající pouze ze své vlastní vůle, nezávisle na jakémkoli vnějším donucení; vedle rozumu je nejvyšším atributem člověka
 • lidská práva jsou
  • univerzální – platí pro všechny
  • nezrušitelná a nezcizitelná – nelze je člověku žádným způsobem odejmout
  • nepromlčitelná – člověk o ně nemůže přijít tím, že je nevykonává
  • nezadatelná – člověk se jich nemůže vzdát

Historie

 • antika – pouze svobodní občané
 • středověk – nerovnost, nesvéprávnost člověka
 • 18. století – vzrůstá zájem, VFR (chybí ale např. volební právo pro ženy)
 • současné pojetí po 2. světové válce
 • 10. 12. 1948 Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní den lidských práv
 • 1950 Úmluva o ochraně lidských práv a svobod
 • 1992 v ČR Listina základních práv a svobod

Magna charta libertatum

 • z roku 1215 – Velká listina svobod
 • Jan Bezzemek versus Stavy
 • omezení královy moci podle své vůle zvyšovat a vybírat daně
 • žádná poprava bez rozsudku, jiné tresty musí být projednány

Deklarace lidských práv člověka a občana

 • z roku 1789
 • přijalo ji ústavo-národní zřízení
 • rovnost občanů před zákonem
 • svoboda slova, shromažďování a vyznání
 • „Nikomu nesmí být bráněno v tom, co mu není zakázáno zákonem.“

Všeobecná deklarace lidských práv a základních svobod

 • z 10.12.1948
 • schváleno OSN
 • deklarace = prohlášení
 • lidská práva obsažena v deklaraci se dělí do čtyř skupin
  • lidská práva – na život, svobodu, bezpečí
  • politická práva – právo na svobodný projev, shromaždovaní, podílení na řízení státu
  • sociální práva – právo na práci, právo na vzdělání, na spravedlivou odměnu
  • práva na soudní a jinou ochranu – právo na nezávislý soud, právo na odepření výpovědi, právo na soudní obhájce

Tři mezinárodní smlouvy

 • rok 1966
 • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
 • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
 • Opční protokol – právo jednotlivců domáhat se svých práv u mezinárodních institucí

Konference o bezpečnosti a spolupráci Evropy

 • 1973 – 1975
 • závěrečným aktem byla ratifikace Československa, které se zavázalo k dodržování lidských práv a svobod
 • na jejím základě vznik Charty 77

Komise pro lidská práva

 • nejvýznamnější orgán OSN
 • sleduje dodržování lidských práv
 • sídlo v Ženevě

Rada Evropy (Štrasburk)

 • Evropská komise pro lidská práva
 • Evropský soud pro lidská práva
 • 2 dokumenty
  • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950)
  • Evropská sociální charta (1961)

Amnesty International

 • nezávislá mezinárodní organizace
 • zvláště zaměřena na podporu a ochranu politických vězňů

Český helsinský výbor

 • významná organizace mapující dodržování lidských práv a aplikaci mezinárodních norem

Ombudsman

 • veřejný ochránce lidských práv
 • volen na 6 let
 • Otakar Motejl – první český veřejný ochránce práv
 • JUDr. Pavel Varvařovský – současný ombudsman

ROZBOR KE STAŽENÍ ZDE: http://downloadwho.com/file/A6h8768

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *