POLITOLOGIE JAKO VĚDA

 • politologie – vědní disciplína zabývající se studiem vlády a politiky
 • jedna ze základních společenskovědních disciplín
 • původně součástí filozofie
 • jako samostatná věda se objevila na přelomu 19. a 20. století
 • z řeckého polis = starost o věci veřejné, logos = slovo, věda
 • pozitivní politologie – popis politické reality, vychází z výzkumů a pozorování
 • normativní politologie

Předměty politologie

 • moc – nástroj prosazování různých cílů
 • politika
  • používání moci k vládě, umění řídit stát, správa věcí veřejných, cílem získat politickou moc
  • omezené užívání sociální moci
  • zabývá se studiem podstaty a zdroji těchto omezení
  • studuje původ a fungování
  • studuje činnost těch, kteří se účastní politiky
 • fungování státu
 • politické teorie a ideologie
 • mezinárodní vztahy
 • fungování státních institucí
 • názorový pluralismus – existence mnoha názorů na politiku
 • dogmatik – člověk, který nepřipouští žádný jiný názor než jeho vlastní

KOŘENY POLITOLOGIE

Filozofické kořeny

 • starověká řecká politická věda vzniká jako kritika a reflexe fungování athénské demokracie
 • Platón – Ústava (ideální uspořádání státu)
 • Aristoteles – Politika
 • Niccolo Macchiavelli – Vladař (zakladatel nové politické moci, pojímá politiku jako učení o moci)
 • John Locke
 • Karl Marx

Sociologické kořeny

 • sociologie politiky zkoumá zejména vztahy, politické procesy a společenského prostředí, politických elit, politického chování apod.
 • August Comte – zakladatel sociologie
 • Max Weber – zabýval se autoritou a byrokratizací politického systému
 • Vilfredo Pareto – teorie elit
 • Gaetano Mosca – teorie elit

GENEZE POLITOLOGIE

 • již v 17. století – švédská Uppsala – katedra rétoriky a politiky
 • jako samostatná disciplína v polovině 19. století v USA a ve Francii
 • 1857 první katedra historické a politické vědy v USA v New Yorku na Kolumbijské univerzitě
 • 1871 vznik Školy svobodných politických věd ve Francii
 • 1948 celosvětová konference UNESCO v Paříži – rozdělení do 4 základních kategorií (politická teorie, politická instituce, veřejné mínění, mezinárodní vztahy)

DISCIPLÍNY POLITOLOGIE

 1. obecná politologie
  • zabývá se historií vlastního oboru
  • studuje vznik a vývoj politologických škol
  • zkoumá vztah politologie k ostatním vědám
  • souvisí s filozofií, sociologií, právem, etikou, ekonomií
 2. politická teorie
   1. dějiny politických teorií – od Aristotela po současnost
   2. současní politické teorie
 3. politická instituce
  • ústava, zákony, stát, formy vlády, dělba moci
 4. srovnávací politologie
  • srovnávání určitých států, politické ideologie, volby
 5. politická sociologie
  • zkoumá politické chování lidí
 6. politické strany a veřejné mínění
  • velkou váhu má prezentování stran
 7. politická ekonomie
  • využívá ekonomický přístup k vysvětlení politických procesů
 8. mezinárodní vztahy
  • snaha porozumět vztahům mezi státy, nadnárodním aktérům a silám

POLITICKÁ PARTICIPACE

 • aktivní účast politického života (jít hlasovat, vstoupit do politické strany, kandidovat do zastupitelstva, demonstrace …)
 • aktivita jednotlivců či skupin obyvatelstva, kterou se snaží ovlivnit, podpořit vládu nebo politiku
 • cílem je ovlivnit nebo alespoň dát najevo nesouhlas

Typy participace

 1. konvenční
  • obvykle přijatelné chování jednotlivce
  • jsou používané běžné prostředky → institucionalizované
  • např. účast ve volbách, politických meetinzích, transparent, podpis
 2. nekonvenční
  • v rozporu s normami společnosti
  • většinou nepřijatelné chování
  • stříkání hesel na zdi, demonstrace spojené s ničením majetku, stávka, odmítání placení daní

MOC a AUTORITA

 • moc je typická pro každého, každý se snaží něco řídit, usměrňovat
 • Max Weber (významný sociolog, zakladatel sociologie jako samostatné vědy)
  • moc = možnost realizovat svou vůli i proti vůli těch, kterých se to dotýká
 • autorita = legitimní (oprávněná) moc
 • autorita je uznávána těmi, na koho se vztahuje

Typy autority podle Webera (panství)

 1. tradiční
  • je dána tradicemi a zvyklostmi (monarchie)
 2. racionální
  • je dána usnesením ovládajících i ovládaných
  • je většinou zakotvena v právním řádu (policie, prezident, poslanci, ředitel …)
  • je zvolen
 3. charismatická
  • člověk, který má díky osobnostním rysům podporu společnosti
  • když ale končí vláda člověka, končí vláda ‚říše‘
  • např. Adolf Hitler

Dělení současné

 1. autorita de iure – podle práva
 2. autorita de facto – podle pravdy

DEMOKRACIE

 • forma politického zřízení, která umožňuje všem občanům (plnoprávným) účast na správě a řízení státu
 • založena na principu podřízení menšiny většině a uznání rovnosti, svobody a pol. práv občanů
 • z řeckého démos = lid, kratos = moc, vláda
 • historicky první forma demokracie – v řeckých městských státech

Základní principy demokracie

 1. princip suverenity – moc odvedena od lidu
 2. princip parlamentarismu – skupina lidí, která se střídá
 3. stát slouží lidem – nikoli naopak, cílem státní moci
 4. princip dělby moci – výkonná, soudní, zákonodárná
 5. právní stát
 6. dodržování lidských práv a svobod
 7. pluralita politických subjektů
 8. decentralizovaná státní správa a samospráva – rozdělena do více institucí
 9. vláda většiny zachovává práva menšin
 10. nevládní organizace – nadace, ekologická hnutí

Formy demokracie

 1. přímá
  • přímá účast občanů
  • v čisté formě pouze v antickém Řecku
  • původní pojetí neuskutečnitelné
  • v současnosti jen ve formě referend (doplněk demokracie zastupitelské)
  • referendum – hlasování voličů o vážné pol. otázce (vyžaduje politicky vzdělanou společnost)
  • a) celostátní – týká se všech lidí, vyhlašovaná prezidentem
  • b) místní – určitá oblast
  • iniciativa – právo občanů iniciovat nebo navrhovat zákony při vyhlášení referenda (petice + požadovaný počet hlasů)
  • plebiscit – hlasování obyvatel určitého území a osamostatnění se od daného státu nebo připojení k jinému státu
 2. zastupitelská
  • občané se účastní politického rozhodování delegováním svého podílu na moci na zvolené zástupce, kteří naplňují jejich vůli
  • volby
  • hlavní znaky vlády lidu – rovnost, pluralita, dočasnost, kontrola, většinový princip
  • moc rozdělena na zákonodárnou, výkonnou a soudní

POLITICKÉ IDEOLOGIE

Liberalismus

 • svoboda a odpovědnost
 • hlavní hodnota svoboda – osobní, ekonomická, politická, náboženská
 • stát je jen prostředkem k ochraně svobody jedince
 • základní filozofie – maximálně svobodný individuál
 • vznik konce 17. století v Anglii
 • rozkol na 2 směry
  1. Konzervativní liberalismus
   • pravý střed, pravice
   • ekonomická a osobní svoboda
   • ODS, TOP 09
  2. Sociální liberalismus
   • levý střed
   • SPD
  3. Ekonomický liberalismus
   • Adam Smith – Bohatství národů
   • neviditelná ruka trhu – princip, které ho ovládají
  4. Neoliberalismus
   • diktátorské režimy
   • Margaret Thatcherová, Milton Friedman

Socialismus

 • z latinského socialis – společenský
 • beztřídní společnost
 • centrální řízení společnosti – vše patří státu, každý pracoval pro stát (stály plat)
 • klade důraz na solidaritu a kolektivismus
 • ‚první fáze komunistické společnosti‘
 • první myšlenky už Platón – Ústava
 • Thomas More – Utopia (1516) – základy
 • Thomas Campanella – Sluneční stát (1602)
 • Charles Fourier – doporučoval zakládat družstva
 • Robert Owen – pokus o samosprávnou komunitu v USA
 • Jean Jacques Rousseau
 • dělení
  • raný – družstevní, utopický
  • marxismus – vědecký
   • základem je historický a dialektický materialismus
   • Karl Marx – dílo Kapitol
   • Friedrich Engels
   • Andrew Heywood
  • reformní – ČSSD, Labour
  • křesťanský – Švýcarsko
  • národní
  • ekosocialismus
  • anarchismus
  • neommarxismus

Komunismus

 • konečná forma socialismu
 • ‚každý podle možností, každému podle potřeb‘
 • z latinského communis – společný
 • hlásající společné vlastnictví, odmítající dělení společnosti
 • myšlenky hlásal už Platón
 • uplatňován jako sociální utopie
 • marxismus
 • leninismus
  • omezení moci církví
  • boj proti nacionalismu
  • průmysl nad zemědělství
 • stalinismus
  • ‚všichni jsou si rovní, ale někteří jsou si rovnější‘
 • trockismus
  • kritizuje stalinismus
 • eurokomunismus
  • zavrhuje diktaturu, v Z Evropě
 • maoismus
  • v Číně, Mao-ce Tung

Nacionalismus

 • kolektivní ideologie – nevytvořil ji jenom 1 člověk, cítíme se součástí
 • patriotismus – láska k vlasti, pocit
 • nacionalismus – doktrína
 • separatistické hnutí – odbojové
 • národ – skupina lidí se stejným jazykem, společnými tradicemi hodnotami, historií žijící na 1 území
 • počátek v 18. století, během VFR
 • poté zneužívám pro diktátorské režimy (fašismus, nacismus, autonomní nacionalismus)
 • Ernest Gellner (1925 – 1995)
  • sociolog, filozof, kritik nacionalismu
  • Národy a nacionalismus

Fašismus

 • antiliberální, antidemokratický
 • nadřazuje zájmy celku
 • korporativismus – rozdělení společnosti podle pracovního zařazení
 • podobný frankismus ve Španělsku a peronismus v Argentině

Nacismus

 • prolínání socialismu, nacionalismu, rasismu
 • Alfred Rosenberg – původce nacistických teorií, dílo Mýtus
 • genocida, holocaust
 • skinheads – zaměňováni s nacisty, původně žádné vazby, útoky proti menšinám

Rasismus

 • nenávist k jedinci opodstatněná pouze jeho příslušností k rase
 • novověký fenomén
 • vychází z fyzické a psychické nerovnosti vlastností lidských plemen
 • 21. března Mezinárodní den za odstranění rasismu
 • spontánní – předsudky na základě vnější podobnosti
 • teoretický – na základě filozofického myšlení
 • příčiny – generalizace, hledání viníka, strach z neznámého (xenofobie), strach z úspěchu menšiny
 • projevy – fyzické, slovní, výzvy k akci
 • pozitivní diskriminace – zvýhodňování kdysi diskriminovaných lidí
 • důsledky – nerovnost před zákonem, genocida, segregace …
 • J. A. C. de Gobineau – vyšší a nižší rasy

Feminismus

 • z latinského femina – žena
 • ženské hnutí – boj za emancipaci žen
 • vznik v 17. a 18. století ve Francii a Anglii
 • 1. vlna – kritika nerovnosti de iure, základní lidská práva, 19. – 20. století
 • 2. vlna – 60. a 70. léta 20. století, oficiální rovnost, nerovnost de facto
 • 3. vlna – 90. léta 20. století, kritizuje minimální definici feminity
 • postfeminismus – vše dosaženo, další už nejsou potřebné, současný proud
 • vývoj v Evropě – velká emancipace během VFR
 • vývoj v USA – společně s protiotrokářstvím
 • Mary Wollstonecraft – britská spisovatelka, Obrana ženských práv
 • Olympe de Gouges – během VFR chtěla stejná práva, Deklarace práv ženy a občanky
 • volební právo žen – 1893 Nový Zéland, 1920 ČSR, 1918 Velká Británie
 • placená práva žen v určitých vrstvách (ekonomická nezávislost)
 • po 2. světové válce se ženy prosazují v Americe a Evropě
 • 80. léta ženská studia hlavně v USA
 • gender studies

Environmentalismus

 • vznik v 60. letech 20. století
 • vše se podřizuje životnímu prostředí, bojuje proti ekologickým hrozbám
 • kritika ideologie industriální společnosti
 • zakladatelem Aldo Leopold – ekolog, etika životního prostředí
 • Greenpeace – nezávislá organizace, 41 zemí, upozorňuje na globální problémy
 • World Wildlife Farm – klimatické změny, pralesy, moře…
 • Strana zelených

Křesťanská sociální nauka

 • zaměřena na jedince, solidarita, tolerance
 • nový směr 19. a 20. století, z učení Tomáše Akvinského
 • základem křesťanské hodnoty, proti znárodnění
 • zastánce rovných příležitostí, právo na soukromé vlastnictví
 • KDU-ČSL, CDU v Německu

Anarchismus

 • zrušení všech nadvlád, cílem stát bez vlády
 • založeno na myšlenkách svobody, rovnosti
 • dělnická třída ve VFR, vznik ve 40. letech 19. století
 • kapitalistický – uznání osobního vlastnictví
 • křesťanský – boj proti vládě a církvi
 • primitivistický – kritizuje vývoj civilizace
 • pacifický – odmítá násilí, věří v evoluční změnu společnosti

ROZBOR KE STAŽENÍ ZDE: http://jafiles.net/file/A6h8769

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *