Klasifikace psychických jevů

 1. Psychické procesy – kratší trvání, mají začátek a konec
  1. poznávací procesy – vnímání, myšlení, řeč a představivost
  2. paměťové procesy – zapamatování si, uchování v paměti a vybavení si
  3. motivační procesy – motivy jednání, tréma, obdiv, motivace, strach, vztek
 2. Psychické stavy – delší trvání než procesy, charakterizují jedince po určitou dobu
  1. stavy pozornosti – pozornost, nepozornost
  2. nálady a emoční stavy – smutek, radost, vztek, nervozita
 3. Psychické vlastnosti – relativně stálé charakteristiky
  1. schopnosti – schopnost logicky myslet
  2. rysy osobnosti – plachost, aktivita, pasivita
  3. temperament – flegmatik, cholerik
  4. charakter – vytrvalost, odpovědnost
 4. Specificky získané dispozice – předpoklad pro jednu či více činnosti
  1. vědomosti
  2. dovednosti
  3. talent, nadání
  4. zájmy, postoje, návyky

Společné znaky psychických jevů

 • všechny jevy jsou funkcí mozku a závisí na jeho stavu
 • v průběhu života se psychické jevy mění, vyvíjení
 • některé více (dovednosti, vědomosti), některé méně (rysy osobnosti, schopnosti)
 • jednotlivé psychické jevy tvoří celek a jinak než celek nemají smysl
 • interindividuální rozdílnosti – rozdíly mezi jednotlivci
 • intraindividuální rozdílnosti – uvnitř téhož jedince (v různých vývojových etapách)

VNÍMÁNÍ

 • nejjednodušší psychický proces, kterým poznáváme
 • proces sjednocování jednotlivých počitků do celkových vjemů (detekce pohybu, rozpoznávání předmětu a osob z různých úhlů a odhad vzdálenosti
 • Výsledek vnímání je = VJEM
 • psychický proces – poznáváme to, co působí na naše smyslové orgány
  1. výběrové – vnímám co nás baví a zajímá
  2. bezděčné – náhodné
  3. záměrné
 • je závislé na mnoha rozličných faktorech – zkušenost, zaměřenost, výběrovost, stav smyslových orgánů na psychickém stavu
 • počitek – obraz jednotlivého znaku vnímaného předmětu (kniha je tlustá, červená)
 • vjem – spojené počitky  obraz předmětu jako celku (→ kniha)
 • vnímání může být ovlivněno drogami
 • Druhy:
  1. 1) vnímání tvaru a velikosti spojení několika analyzátorů (druhů vnímání), abychom mohli
  2. 2) vnímat tvar a velikost (zrak, hmat)
  3. 3) vnímání prostoru – potřebujeme zrakové a pohybové vnímání, sluch, hmat, zkušenosti
  4. 4) vnímání hloubky zrak, pohybový orgán, sluchový analyzátor, zkušenost
  5. 5) sociální vnímání – společenské vnímání, týká se lidí a situací, do kterých se dostáváme, je ovlivněno našimi zkušenostmi
 • Faktory
  1. první dojem – určující pocit, který předurčuje následné jednání, na základě jedné vlastnosti hodnotím celou osobnost
  2. projekce vlastního názoru – své vlastnosti předpokládám u i druhých, ostatní vnímám zkresleně
  3. haló efekt – na základě předchozí informace
  4. nedostatek empatie (vcítění se) ovlivňuje vnímání druhého, člověk není schopen se vžít do situace druhého
  5. přílišné zevšeobecňování – není uznáván (např. je mladý, je hloupý)
  6. projekce – přisuzujeme druhým své vlastnosti a očekáváme stejné chování od druhých popularita vyvolává tendenci vnímat osobu lépe nebo hůře, než ve skutečnosti je ukvapený úsudek -je vyvolán většinou vlastní netrpělivostí
  7. stereotypy -jednání podle naučených vzorců chování postrádající pružnost
  8. faktor figury – pozadí ovlivňuje vnímání figury
 • optické klamy – neklamou naše představy ale vnímaní; klam vzniká v mozku ne oku
  1. barevné
  2. dvojznačné
  3. geometrické

PŘEDSTAVIVOST

 • představa
  • názorový obraz předmětu nebo jevu, který momentálně nepůsobí na naše smyslové orgány
  • zakládá se na minulém vnímání
  • je méně výstižná než bezprostřední vnímání
  • dokážeme si vybavit
   1. zrakové představy
   2. zvukové – hlas, smích, písnička
   3. chuťové
   4. hmatové
 • 1. vzpomínkové představy (paměťové ↑)
 • 2. fantazijní představy – obraz předmětu nebo jevu, který jsme v dané podobě ještě nevnímali; neobvyklá spojení

Fantazie neboli obrazotvornost

 • psychický proces, ve kterém vytváříme relativně nové představy
 • základem jsou naše vjemy, zkušenost a paměťové představy
 • druhy
  1. rekonstrukční
   • fantazijní představy vytvářené na základě slovního popisu
   • důležitá v matematice (geometrie) i historii
  2. tvůrčí
   • spojena s kreativitou
   • dochází k vytváření nových představ (umělecká činnost)
 1. záměrná
   • řídí se nějakým cílem, záměrem
 2. bezděčná
   • představy, které se nám vybavují samy, někdy dokonce proti vlastní vůli
   • např. sny nebo ‚bdělé snění‘ – může zklidňovat nebo naopak rozlišit

 

   • existují mezi lidmi interindividiální rozdíly v představách a fantaziích – umělci a malé děti velmi živé představy

MYŠLENÍ

 • =řeč psychiky
 • poznávací proces, kterým získáváme zprostředkované a zobecňující poznání skutečnosti, jejich podstatných znaků a vztahů
 • umožňuje řešit problémy teoretické i praktické, formulovat hypotézy
 • nejdůležitejší názor myšlení je jazyk

Myšlenkové operace

 1. analýza – rozbor
  • myšlenkové rozdělení celků části k vystižení jejich vztahů a vzájemnému uspořádání
  • např. problém rozdělíme na několik kroků
 2. syntéza – shrnutí
  • sjednocení částí v celek

 

 1. komparace – srovnávání
  • srovnávají vlastnosti různých předmětů
  • zjišťování podobných nebo rozdílných vlastností
 2. generalizace – zobecňování
  • zjišťování podobných znaků
  • produktem je tvorba pojmů
 3. abstrakce
  • proces vyčleňování podstatných a obecných vlastností předmětů a jevů
  • odhlédnutí od nepodstatných, nedůležitých znaků
  • např. výpisek z učebnice, čtenářský deník
 4. indukce
  • myšlenkové vyvozování z jednotlivých faktů, případů obecný závěr
 5. dedukce
  • opak indukce
  • z obecného k jednotlivým, jedinečnému
 6. analogie
  • vyvozování poznatků a závěrů na základě podobnosti s jinými předměty

Druhy myšlení

 1. praktické (notorické)
  • situace, kdy jde o manipulace s předměty (výměna žárovky)
 2. konkrétně názorné (imaginární)
  • dochází k manipulaci s názornou představou (popis cesty, osoby)
 3. abstraktní
  • manipulace s abstraktními pojmy
 1. konvergentní (sbíhavé)
  • směřuje k jednomu cíli, jednomu způsobu řešení
 2. divergentní (rozbíhavé)
  • všechny úkoly, které mají více řešení

Vlastnosti myšlení

 1. hloubka
  • do jaké hloubky jsme schopni řešit problém
 2. šířka
  • jakou šíři poznatků jsme schopni obsáhnout
  • zda jsme schopni řešit problémy v širších souvislostech
  • renesanční člověk – člověk, který se orientuje ve více oborech
 3. přesnost, logičnost
  • schopnost přesně, logicky formulovat otázky
 4. kritičnost
  • schopnost vidět problém z jiného úhlu
 5. flexibilita
  • pružnost myšlení, schopnost odpoutat se od tradičních způsobů

Pojem

 • základní forma myšlení
 • slovo označující skupinu předmětů nebo jevů, které mají shodné rysy
 • bývá vyjádřen slovně, větou
 • např. bazén – uměle vytvořená nádrž
 • zobrazuje obecné a podstatné znaky daného jevu
 • existují zde různé vztahy
  1. podobnost – lev, levhart
  2. protikladnost – den, noc
  3. nadřazenost – čaj, nápoj
  4. podřazenost – ředitel, sekretářka
  5. souřadnost – podmět, přísudek

Soud

 • dělení pochází od Aristotela
 • pojmy se spojují v soudy
 • oznamovací věty, které mají podmětnou i přísudkovou část
 • mohou být pravdivé, nepravdivé, kladné, záporné

Úsudek

 • spojení soudů
 • logická forma se nazývá argument
 • 1. premisa – obecná
 • 2. premisa – předpoklady
 • závěr → úsudek

 

 1. všichni lidé jsou smrtelní 1. obvykle v zimě prší
 2. Sokrates je člověk 2. dnes nesněží

závěr – Sokrates je smrtelný závěr – není zima

ŘEČ

 • nástrojem myšlení
 • formou dorozumívání
 • mezilidská komunikace – dorozumívání se, předávání tradic, morálních hodnot, norem
 • má stránku obsahovou (co říkám) i formální (jak to říkám)
 • nástrojem je jazyk (čeština, angličtina atd.)

Funkce řeči

 1. dorozumívání
 2. pojmenovávání věcí
 3. emocionální

Druhy řeči

 1. vnitřní řeč (pro sebe) – používáme ještě předtím, než myšlenky napíšeme nebo vyslovíme
 2. vnější řeč – slouží k vyjadřování myšlenek navenek
  1. verbální
   1. psaná – bývá lépe stylisticky uspořádaná, člověk má možnost se více zamyslet
   2. mluvená – poskytuje zpětnou vazbu, nemáme tolik času stylizovat myšlenky, metakomunikační faktory – všechno, co je za komunikací (intonace, mezery, rychlost, důraz)
  2. neverbální – komunikace bez použití slov (gesta, pohyby)

Poruchy řeči

 1. porucha sluchu
 2. vrození nebo získané vady mluvidel – rozštěp rtu apod.
 3. psychické příčiny – stres → koktavost
 • nápravou řeči se zabývá logopedie, která řeší dva problémy
 1. dyslexie – problémy čtení
 2. dyslalie – porucha výslovnosti – patlavost
  1. rotacismus – ráčkování
  2. rotacismus bohemicus – ráčkování, problém se ř
  3. sigmatismus – problém se sykavkami
  4. afázie – částečná nebo úplná ztráta řeči v důsledku posttraumatického šoku
  5. amnézie – částečná nebo úplná ztráta paměti
  6. efektivní mutismus – stav, kdy dítě odmítá komunikovat
 • levá hemisféra – matematické, početní, logické a jazykové schopnosti
 • pravá hemisféra – fantazie, umělecká tvorba
 • brainstorming – pracuje s asociacemi a využívá se ve výuce i managmentu
 • kognitivní myšlenková mapa

PAMĚŤ

 • soubor psychických procesů, které vedou k osvojení si informací
 • neustále se vyvíjí (nejvíce v období školního věku – max 21 let)
 • ve straším věku se zapomínání dá ovlivnit – udržování koníčků, vztahů, psychického i fyzického stavu
 • obecně paměť zhoršuje užitím alkoholu a nedostatkem spánku
 • Fyziologický základ: nachází se v mozkové kůře = jsou to složité biochemické děje, které probíhají v neuronech – výsledkem jsou spoje v mozkové kůře

Fáze paměťového procesoru

 1. zapamatování si
  • vštěpování informací do paměti
  • úmyslné x neúmyslné
  • mechanické x slovně-logické
 2. pamatování si
  • udržení informace v paměti
  • zapomínání
   • vymazávání paměťové stopy
   • nejvíce informací zapomeneme v prvních pěti a deseti dnech
  • čím předejít zapomínání
   • opakování
   • vytváření slovně-logických vazeb
   • motivace
   • citový vztah
  • během zapomínání se mění kvalita i kvantita
  • výhody zapomínání – očista organismu, odstraňování nepotřebných informací
  • teorie zapomínání
   • a) oddalování nervových buněk
   • b) kontakt – informace se překrývají
 3. vybavení si (reprodukce
  • vyvolání si informace – aktivizace

Typy a druhy paměti

 1. podle charakteru zapamatovávané aktivity
  1. pohybová – sestava kroků
  2. emocionální – prožitek, radost, smutek
  3. názorná – smyslové vjemy, chuťová, zraková, bolest
  4. slovně-logická – informace vyjádřené slovně a logicky zpracované
 2. podle délky trvání
  1. krátkodobá – kratší trvání, přejde do dlouhodobé nebo se zapomíná
  2. dlouhodobá – slouží k udržení informací na určitou dobu, není určena přesná velikost, ale prý neomezená

Vlastnosti paměti

 • vštípivost – snadnost / nesnadnost si něco uchovat v paměti
 • uchovatelnost – jak dlouho informaci udržím
 • vybavitelnost – schopnost si informace vybavit
 • rozsah – jak velké množství si dokážeme zapamatovat
 • přesnost – jak přesně si něco dokážeme zapamatovat

POZORNOST

 • koncentrace
 • schopnost soustředění na jednu nebo více činností, podnětů
 • souvisí se zaměřeností – vybereme si z množství podnětů jeden, na který se soustředíme – to co je podstatné
 • nepozornost – roztěkanost

Druhy pozornosti

 1. bezděčná – vzniká náhle, kratší trvání, rychleji vymizí
 2. záměrná – delší trvání, sestavujeme cíl (jdeme do kina)

 

 1. krátkodobá – soustředění se, souvisí s motivací ale krátkodobě
 2. dlouhodobá – souvisí s motivací ale dlouhodobě

Prostředky upoutání pozornosti

 • barevnost, nevšednost, originalita, velikost, střídání podnětů

Vlastnosti pozornosti

 1. stálost – jak dlouho se dokážeme soustředit, vyvíjí se s věkem
 2. dělení pozornosti – jak rychle jsme schopni přesunout pozornost na druhý podnět
 3. rozsah – jak moc věcí jsme schopni pojmout
 4. intenzita – koncentrace pozornosti, jak velkou míru pozornosti jsme schopni zaměřit
 5. selektivita (výběrovost) – co si z podnětů vyberu

Co ovlivňuje kvalitu pozornosti

 • motivace, psychický a fyzický stav, změna činnosti, zkušenost a návyk

EMOCE, CITY

 • psychické stavy, které hodnotí objekty našeho poznávání, naší činnosti, jejich průběhu a výsledky
 • mohou nás motivovat, podněcovat k jiné aktivitě
 • ovlivňují ostatní psychické procesy (např. soustředěnost)
 • mohou se přenášet z člověka na člověka → empatie (dokážeme se vcítit do jiné osoby)
 • může se přenášet i na předměty → fetišismus

Vlastnosti citů

 1. polarita
  • city existují v obou pólech (většinou protiklady)
  • často a rychle se přesunují (v dětství a pubertě se mění)
  • ambivalence (obojakost), vnímáme oba póly (láska x nenávist)
 2. subjektivita
  • nikdy nemůžeme mít stejné city, jsou subjektivní
 1. spontánnost
  • nezávislé na naší vůli
 2. předmětnost
  • jsou vázány na nějaký předmět, osobnost, myšlenku
 3. aktuálnost
  • vznikají aktuálně, hned poté, co na nás předmět působí

Dělení citů

 1. nižší
  • společné se zvířaty
  • biologické potřeby
  • strach, agrese, hněv, bolest
 2. vyšší
  • typické pro člověka
   1. city morální – spojeny s morálkou, schopnost obětovat čas i peníze (matka Tereza)
   2. city estetické – hodnocení ve smyslu libosti, nelibosti, prožívání krásného, nejen umělecká díla, ale i vzhled, prostředí
   3. city intelektuální – radost z činnosti

Citové stavy

 1. pocity
  • základní, pocit hladu, únavy, viny
 2. afekty
  • specifické stavy lidské psychiky
  • projevuje se
   1. bouřlivá reakce na nějaký podnět, která mobilizuje celou osobnost, převažují city nad rozumem, stejně rychle vznikne, jako zanikne (křik, bouchání dveřmi)
   2. paralyzace – neschopnost cokoliv dělat, jak úroveň psychická tak i fyzická
  • polarita – dá se léčit a pracovat s nimi – hysterie
 3. nálady
  • trvají několik hodin, dnů, týdnů
  • citové stavy, během kterých přetrvává určitý citový prožitek
  • na vzniku se podílejí dva faktory
   1. vnější – informace, událost
   2. vnitřní – bolest hlavy, nevolnost
  • přebíráme nálady jiných lidí
  • souvisí s temperamentem (cholerik, flegmatik atd.)
 4. vášně
  • silné citové stavy
  • trvají delší sobu, mohou trvat celý život a někdy mohou přerůst až v závislost
  • pozitivní i negativní vliv
  • porucha – obsese – nutkavá potřeba něco dělat (všude bakterie apod.)
 5. citové vztahy
  • na základě našeho vztahu k někomu
  • různou délku, hloubku

 

ROZBOR KE STAŽENÍ ZDE: http://generatord.com/file/A6h8762

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *