ČR:

 

 • vznik České republiky 1.1.1993
 • hlavní město – Praha
 • rozloha – 78 886 km2
 • počet obyvatel – 10,5 mil.
 • hustota osídlení – 129 ob. / km2
 • administrativní dělení – 14 krajů -> 76 okresů -> 6232 obcí
 • nejzápadnější obec – Krásná u Aše (okres Cheb) – 12°3‘ východní délky
 • nejvýchodnější obec – Hrčava (okres Frýdek-Místek) – 18°51‘ východní délky
 • nejsevernější obec – Lobendava (okres Děčín) – 51°3‘ severní šířky
 • nejjižnější obec – Vyšší Brod (okres Český Krumlov) – 48°33 severní šířky
 • délka sever – jih (278 km)
 • délka východ – západ (493 km)
 • střední nadmořská výška – 450 m.n.m
 • délka hranic –  2290 km
 • s Německem – 810 km
 • s Polskem – 762 km
 • s Rakouskem – 466 km
 • se Slovenskem – 252 km

 

 • Největší města:
  • Praha 1 mil. obyvatel.
  • Brno 370 tis. obyvatel.
  • Ostrava 297 tis. obyvatel
  • Plzeň 169 tis. obyvatel.
  • Olomouc 99 tis. obyvatel.
  • Liberec 102 tis. obyvatel.
  • HK 93 tis. obyvatel.
  • Pardubice 93 tis. obyvatel.
  • České Budějovice 93 tis. obyvatel.
 • Okresy MK:
  • Opava 57 tis. obyvatel
  • Ostrava 297 tis. obyvatel.
  • Karviná 55 tis. obyvatel.
  • F-M 56 tis. obyvatel.
  • Bruntál 16 tis. obyvatel.
  • Nový Jičín 23 tis. obyvatel.

Nejsou okresy MK:

 • Poruba 68 tis. obyvatel.
  • Havířov 75 tis. obyvatel.

 

Historie

 • 7. st. – první pokus vytvořit stát na našem území, Kupec Sámo vytvořil svaz slovanských kmenů.
 • 9. st. – Velká Morava (Mikulčice, Uherské Hradiště).
 • 10. st. – Přemyslovský stát.
 •   13. st. – získali dědický královský titul, r. 1212 Zlatá bula sicilská.
 •  13. st. – největší územní rozmach českého království za vlády Přemysla Otakara II.
 • 14. st. – Lucemburkové.
 • Konec WWI., rozpad Rakouska – Uherska.
 • 28. 10. 1918 vznik Československého státu, TGM první prezident.
 •  9/1938 – Mnichovská dohoda, vyzvání k odevzdání pohraničí.
 • 3/1939 – odtržení Slovenska – vytvoření samostného Slovenského státu.
 • Protektorát Čechy a Morava.
 • Únor 1948 – převrat, komunistický režim.
 • 1968 – Okupace armádou Varšavské smlouvy.
 • 1. 1. 1969 – vznik dvou federativních republik (České a Slovenské).
 • 1989 – Sametová revoluce.
 • 1. 1. 1993 – rozpad federace, vznik samostatných států – Česká a Slovenská republika.

 

Geologický vývoj Česka:

  • dvě vývojově odlišné soustavy:
   • Český masiv: starší, pás pahorkatin, hornatin, vznik v prvohorách, zaoblený a ne tak vysoký (od Bretaně –  střední Německo – Česko – Ukrajina)
   • Karpaty: mladší, západní část Česka od Moravské brány, vznik v třetihorách, špičatý vyšší
   • ledovec ze Skandinávie – odešel Moravskou branou

 

 • Prahory (Český masiv):

 

   • dochází k podpovrchovému výlevu magmatu → tuhnutí → vznik žuly
   • vznik jižní části Čech, Českomoravské vrchoviny, Šumavy

 

 • Starohory:

 

  • moře → na dně usazeniny
 • Prvohory (kambium, ordovik, silur, devon, karbon, perm):
  • horotvorný proces → Hercynské vrásnění
  • vyzdvižení okrajových pohoří → velehory
  • obrovským tlakem při vzniku pohoří se uložené (sedimentární) horniny přeměňují na metamorfované (svor, rula, železná ruda)
   • mezi horami poklesy → vznikají pánve → zanášení materiálem splaveným z hor z uložených rostlinných zbytků vzniká černé uhlí (Kladno, Ostravsko – karvinská pánev)
   • usazeniny ze dna moře přeměňují na vápenec (př. Český kras mezi Berounem a Prahou, dnes těžba) – označení  tzv. Barrandien → ústup moře → souš
   •            ČR zasáhlo především vrásnění Hercynské = prvohory.
   •        Kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm.
   •        Zdvih české vysočiny, v pánvích jezera, sloje černého uhlí.

 

 • Druhohory (trias, jura, křída):
  • euroasijský kontinent se po oddělení od Pangey posouvá k severu
  • v této době na našem území tropické klima
  • intenzivní zvětrávání → velehory mění podobu → zaoblují se → usazování (kaolín)
  • nakonec zůstává jen rovina
  • průnik moře od severu do Polabí
  • mořský písek se ukládá, několik set metrů mocné uloženiny – pískovec
  • u nás Křídové moře
 • Třetihory (paleogén, neogén):
  • tektonický neklid
  • africká litosférická deska se sráží s euroasijskou → vznikají Pyreneje, Alpy, Karpaty
   • oblast Českého masivu díky obrovskému tlaku praská → vznikají zlomy
   • povrch rozlámán na kry, některé kry vyzdviženy, jiné klesají → vznikají podkrušnohorské pánve (zde se ukládají rostlinné zbytky →  vzniká hnědé uhlí)
   • vznikají tzv. kerná pohoří (Krušné hory, Šumava)
   • 2 směry zlomů (v místě jejich křížení sopečná činnost → Doupovské hory, České středohoří)
   • nejmladší sopky: Železná a Komorní Hůrka
   • zlomy proniká na povrch teplo, plyny → mineralizace vod
 • Čtvrtohory (pleistocén, holocén):
  • časté střídání podnebí, mění se vegetační pokryv (tundra: mechy, lišejníky)
  • Alpinské vrásnění
  •      Plesa – ledovcové jezera na Slovensku.

   Český masív x Karpaty

  •        Český masív je nižší asi o 1000 m.
  •        Český masív je geolodicky starší.
  •        Český masív zaoblený, denudovaný, protože je starší.
  •        Karpaty mají štíty, vyšší, ostřejší.
  •     Vněkarpatské sníženiny – sníženina mezi ČM a Karpatami.
  •     Flyš – střídání pískovců + břidic.

 

Geomorfologické členění:

0 – 200 m. n. m. nížiny 20%
200 – 600 m. n. m. pahorkatiny 39%
600 – 900 m. n. m. vrchoviny 30%
nad 900 m. n. m. hornatiny 11%

 

Reliéf:

 

 • výsledek působení endogenních a exogenních geologických sil
 • poslední změny v mladších třetihorách (Alpinské vrásnění)
 • v Českém masivu dominance žuly
 • Krkonoše, Novohradské hory, Středočeská pahorkatina, Českomoravská vrchovina
 • vulkanické oblasti s dominancí čediče
 • České středohoří (Říp), Doupovské hory
 • krasové oblastí s dominancí vápence
 • Moravský kras, Punkevní jeskyně
 • pískovcové oblasti
 • Česká tabule, Kokořínsko, Broumovská vrchovina, Český ráj, Prachovské skály

 

Podnebí:

 

 • mírný vnitrozemský pás (4 roční období)

 

  • ze 2/3 oceánské, z 1/3 kontinentální
  • rozdíly v zeměpisné šířce a délce mají na podnebí ČR jen malý vliv

 

 • vliv nadmořské výšky (každých 100 metrů pokles o 0,65°C), vliv reliéfu
 • rysy – proměnlivost a nestálost (Babí léto, Medard, Svatý Martin na bílém koni …)
 • tlakové útvary ovlivňující podnebí:
 • tlaková výše nad Azory (je hezky, slunečno, v létě)
 • tlaková níže nad Islandem (déšť, sychravo, na podzim a na jaře)
 • tlaková výše nad Sibiří (slunečno, mrazivo, v zimě)
 • inverze – obrácené vrstvení vzduchu
 • termograf – přístroj, který měří teplotu
 • izoterma – spojnice bodů se stejnou teplotou
 • počasí se u nás měří od roku 1844 v Pražském Klementinu
 • nejtepleji je v Hodoníně, v úvalech na Moravě a v Polabí
 • nejchladněji je na Sněžce
 • nejchladnější měsíc – prosinec, leden, únor
 • absolutně nejnižší teplota – rok 1929 v Českých Budějovicích (-42,5°C)
 • nejteplejší měsíc – červenec, srpen
 • absolutně nejvyšší teplota – rok 1995 v Praze (+40,5°C)
 • největší teplotní výkyv – rok 1978/79 za 16 hodin poklesla teplota o 30°C
 • počet dnů se srážkami – 80-160
 • délka sněhové pokrývky – 40 dnů až 4 měsíce
 • povodně roky 1997, 2002, 2010
 • průměrný spád srážek – 690 mm
 • srážkový stín – 410 mm
 • Opavsko, Hodonínsko, Žatecko
 • nejvíce srážek – Lysá Hora přes 1500 mm
 • vítr je měřen anemometrem, měříme sílu a směr
 • větry – západní, severní, jihovýchodní
 • největrnější místo – Milešovka (280 dní v roce tam fouká vítr)

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *