Zkoumá ji:

 • hydrologie: fyzické, chemické a biologické vlastnosti vody
 • hydrogeografie: vztahy mezi hydrosférou a ostatními složkami krajiny
 • oceánografie: výzkum oceánů a moří, mořské vody, režim oceánů, pohyby vody
 • hydrogeologie: výskyt podzemních vod v horninovém prostředí
 • voda: souše = 71 : 29

 

Hydrosféra

  • vodní obal země
  • povrchové vody – oceány, moře, říční síť, ledovce, bažiny, rašeliniště aj.
  • podpovrchové vody (půdní, podzemní, permafrost)
  • voda v atmosféře (ve třech skupenstvích)

 

 • voda v živých organismech

 

forma výskytu:

 

 • 97% světový oceán (slaná)
 • 3% voda sladká: 2% ledovec, 1% povrchová voda

 

voda oceánů:

– světový oceán:

 

 • Tichý: 35% povrchu Země
 • Atlantský: 18%
 • Indický: 14,9%
 • Severní ledový: 2,8%

 

 

profil mořského dna

šelf → svah → úpatí → pánev → příkop

 

moře

 

 • podle spojení s oceánem:
 • okrajová (Severní moře, Žluté moře)
 • vnitřní (Baltské moře, Rudé moře)
 • meziostrovní (Egejské moře, Karibské moře)
 • zálivy (Perský záliv, Bengálský záliv) – výběžky do moře
 • průliv (Gibraltarský průliv) – vytvořený přírodou
 • průplav (Suezský průplav, Panamský průplav) – vytvořeno člověkem

 

vlastnosti mořské vody:

 

 • salinita: celkové množství rozpuštěných minerálních látek v 1kg mořské vody, zamrzá v -2°C, udává se v promile (průměrná salinita je 35 promile, nejslanější jsou subtropická moře, kde je největší výpar (Rudé moře 45 promile X Baltské jen 0,8 promile), brakická voda – slaná smíchaná se sladkou
 • barva: je závislá na obsahu minerálních a organických látek a na hloubce
 • žlutohnědá: minerální látky z pevniny (Žluté moře → řeka Chuang-che, Čína)
 • zelená: voda s bohatými organickými látkami – planktonem
 • modrá: chudá na plankton
 • červená: Rudé moře – červená řasa Trichlodessium erythreum

 

pohyby mořské vody:

 

 • mořské dmutí: slapové jevy (příliv, odliv)
 • vlnění: působení větru na hladinu (příboj: nárazy vln na pobřeží, tsunami: vlny vyvolané moře třesením a sopečnými výbuchy)
 • mořské proudy: způsobují přenos obrovského množství vody na velké vzdálenosti (mají velký vliv na klima)
 • teplé proudy: Golfský, Kurošio
 • studené proudy: Labradorský, Peruánský

 

 • tsunami
 • vyznam:
  • zdroj soli
  • rybolov
  • turistický ruch

 

Vody pevnin

povrchové vody:

 

 • pocházejí ze srážek, tajícího sněhu a ledu a z podzemních vod, které vytékají na povrch ve formě pramenů

 

vodní tok:

ron: neorganizovaný tok vody, nemá koryto

potok: má koryto

bystřina: v horách, je dravá

delta: rozvětvení ústí (Nil)

říční síť: řeka + její přítoky

pramen: místo vzniku řeky. Vývěr podzemní vody (nebo výtok z jezera, ledovce)

povodí: území, ze kterého vodní tok odvádí povrchovou i podpovrchovou vodu

rozvodí: hranice mezi povodími (hlavní evropské rozvodí:Králický Sněžník, 1424 m n.m.)

úmoří: území, ze kterého vodní toky odvádějí vodu do stejného moře

průtok: množství vody, které proteče průtočným profilem za sekundu

bezodtoká oblast – voda, která se nedostane do oceánu

specifický odtok: odtok z určité oblasti

Kontaminace – znečištění vody.

Asanace – ozdravení, čištění.

Abraze – rušivá činnost vody.

 

Režim odtoku:

 

 • změny průtoku během roku, závisí na podnebí, geografickém podloží a georeliéfu
 • podle režimu odtoku lze řeky zařadit do určitého typu:
 • rovníkový typ (tropický pás): vyrovnaný režim odtoku, každodenní srážky (Amazonka, Orinoko, Kongo)
 • monzunový typ: maximální průtoky koncem léta a na podzim (Ganga, Indus)
 • středomořský typ (subtropický pás): velké průtoky v zimě, malé v létě (Tibera)
 • středoevropský typ (mírný pás): maximální odtok na jaře, minimální v létě (Tisa, Odra)
 • vysokohorský typ (subpolární pár): maximální průtok v létě, minimum v zimě (Ob, Lena, Yucon)

 

 

rybníky: umělé, stojaté, ryby

 

 • průtočné: ryby
 • pramenité: čisté, studené, nehodí se pro ryby
 • nebeské: kolísavá hladina, malé, mělké

 

přehrady

 

 • akumulační a průtočné:
 • přečerpávající:
 • největší: Tři soutěsky – dokončeno v roce 2007, objem – 40 mld. km3

 

mokřady: srážky převládají nad výparem

 

 • bažiny: bez odtoku, přesycena vodou, podmáčený terén
 • rašeliniště: horské, odumírání rostlinných zbytků
 • slatiniště: kyselé, chudé, slepá říční ramena, klimatický a biologický význam

 

jezera:

 

 • přirozené sníženiny zemského povrchu vyplněné vodou
 • slaná a sladkovodní
 • 0,5% zásob sladké vody
 • užitková i pitná voda
 • mikroklima, doprava, turistika

 

 • nejhlubší Bajkal, největší Kaspické

 

rozdělení jezer podle vzniku:

 

 • vulkanická: vodou zatopené jícny a krátery, mineralizovaná voda, geotermální aktivita, kruhový tvar (Crater Lake)
 • tektonická: vodou zaplněné zlomy v litosféře – příkopové propadliny (východoafrická jezera), oddělení části moře při tektonickém pohybu (Kaspické moře), protáhlý tvar, značně hluboká: Bajkal – 1637 m, Tanganika – 1470 m
 • ledovcová: vznik ČINNOSTÍ ledovce, karová, hrazená (moréna) (Lago di Garda, Ženevské, Černé, Čertovo)
 • krasová: Macocha
 • sesuvová: vznik sesuvem půdy (Mladotické)
 • smíšená: jezera tektonická přemodelovaná erozí ledovce – Amerika: velká jezera (Hurónské, Hořejší, Erijské, Ontario, Michiganské), Evropa: Ladožské, Oněžské

 

 

podpovrchová voda: (23 % zásob sladké vody na Zemi)

 

 • inflitrace – vsakování
 • půdní: v pórech, voda + vzduch, netvoří souvislou hladinu, vyplňuje svrchní půdu a horniny
 • podzemní: vytváří souvislou vodní hladinu, voda v puklinách, dutinách, pórech hornin, dostává se až k nepropustné vrstvě
 • krasová podzemní: ve vápencích a dolomitech, při prosakování se mineralizuje
 • vádí – vyschlá řečiště v poušti (Afrika)
 • creek – vyschlá řečiště v poušti (Austrálie)
 • artézská studně – jediná zdrojnice vody (Austrálie)
 • minerální vody – obsahují určitou koncentraci minerálních látek a plynů
 • místo přirozeného výtoku = pramen
 • studený pramen (voda teploty vzduchu)
 • teplý pramen (voda > vzduch)
 • termální pramen (až 50°C, v oblastech s vulkanickou činností)
 • vřídlo: nad 50°C

 

 

Amazonka

 

 • nejdelší řeka na světě – 7062 km, největší povodí
 • odvodňuje území o velikosti poloviny Evropy
 • pramení v Peru, protéká: Peru, Kolumbie, Brazílie
 • 1 sek = 175 mil. litrů
 • více než 3000 druhů ryb

 

Nil

 

 • 6671 km, intenzivní zemědělství
 • zavlažování, rybolov, přístavy
 • nejvíce: Modrý Nil 60-70% vody

 

Paraná

 

 • druhá nejdelší řeka v jižní Americe

 

Kongo

 

 • plochou, povodím a vodnosti 2. na světě, peřeje, vodopády

 

Kaspické moře

 

 • největší jezero, slané, bezodtokové

 

Bajkal

 

 • 554 přítoků, vytéká jen jeden – Angara
 • 1/5 světových zásob povrchové sladké vody
 • má 27 ostrovů
 • rozloha 31 500km2

 

Čadské jezero, Aral – vysychání

Balchaš

 

 • slaná i sladká voda

 

 

Sníh a led

 

 • největší zásobárna sladké vody
 • firn – zamrznutí zbylého sněhu
 • ledovcový led – přeměna zrnitého ledu ve firnový až nakonec v ledový
 • vznik ledu: pevné srážky, nízké teploty, srážky dopadají na povrch, tím se hromadí (akumulace) a při tání ustupují (ablace)
 • pevninské: Antarktida, Grónsko, Island, Špicberky … plaví se v oceánu – kry a mají obrovské rozměry, jsou zanášeny proudy – ohrožení dopravy
 • horský: menší, 16 mil. km2 a 24mil. km3
 • sněžná čára – převyšuje přírůstek sněhu nad úbytkem, je závislý na zeměpisné šířce
 • glaciologie – nauka o ledovcích
 • permafrost – trvale zmrzlá půda
 • kar – výživová oblast ledovce
 • trog – údolí, vzniklé prací ledovce
 • ledovcová jezera, plesa

 

 • ablace – usoupení, zmenšování ledovce
 • akumulace – růst ledovce
 • moréna – to co před sebou ten ledovec tlačí

 

Koloběh vody

 • malý –
  • nad oceánem nebo nad pevninou
  • je na jednom místě
  • voda spadne a zase se vypaří
 • velký –
  • mezi pevninou a oceánem, vstupují makro.činitelé(vítr)

 

Kryosféra:

 

 • sféra, v níž teplota po více než 2 roky nevystoupí nad bod mrazu
 • voda je v pevném skupenství (sníh – led: povrchový a podzemní)
 • ve vyšších zeměpisných šířkách a nadmořských výškách – kryogenní pochody – tvary:
 • mrazové zvětrávání: fyzikální – změny teplot – nejintenzivnější u hornin pórovitých a sedimentů
 • typy:
 • islandský (oceánský): malé teplotní výkyvy = slabá vrstva zvětralin
 • sibiřský (kontinentální): velké denní teplotní výkyvy = silná vrstva zvětralin (balvanová moře)
 • činnost sněhu:
 • nivační pochody: geomorfologická činnost sněhu , který se nemění v led → sněžníky – působí tavnou vodou (rozmrzá a zamrzá – mrazové zvětrávání + vynášení zvětralin) → nivační deprese
 • činnost ledu:
 • kryogenní pochody:
 • permafrost = dlouhodobě zmrzlá půda – průměrná roční teplota pod 0 °C = z 90 % podzemní led v létě rozmrzá – činná (aktivní) vrstva – pohybuje se = soliflukce (půdotok)
 • starší čtvrtohory (pleistocen) = celkové ochlazení = vznik permafrostu (plocha větší než dnes) a ledovců
 • střídání dob: ledových (glaciály) = výrazný pokles teplot tvorba ledovců dob meziledových (interglaciálů) = tepleji = tání a ústup ledovců
 • dnes 24 % souše: severní polokoule (Aljaška, sever Kanady, většina Grónska, sever Skandinávie a Ruska) jižní polokoule (Antarktida)

 

  • zóna souvislého rozšíření – Jakutsko 500-1 500 m (-10 °C), Grónsko, Kanadské arktické ostrovy, sever Ruska

 

 • zóna nesouvislého rozšíření – 300 m (-2 °C až 0 °C) – území nejméně zalidněná (nepříznivé životní podmínky) – problém hospodářského využití (zemědělství – těžba nerostných surovin – uhlí, ropa, železná ruda – stavba a údržba staveb a komunikací)
 • polární výzkumné stanice (meteorologické)
 • vědy:
 • glaciologie – ledovce
 • geokryologie – permafrost

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *