Postavení kovů v PSP

 

 • Kovy s-bloku jsou prvky s1 a s2 skupiny 2. – 7. periody
 • Mezi prvky s1 skupiny řadíme tzv. alkalické kovy: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
 • Mezi prvky s2 skupiny řadíme tzv. kovy alkalických zemin: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
 • Prvky s1 mají elektronovou konfiguraci [Vp] ns1 ® mají 1 valenční elektron
  ® tvoří kationty pouze s oxidačním číslem +I
 • Prvky s2 mají elektronovou konfiguraci [Vp] ns2 ® mají 2 valenční elektrony
  ® tvoří kationty pouze s oxidačním číslem +II

 

Charakteristika

 

 • Typické kovy s nízkou ionizační energií
 • Velmi reaktivní, silná redukční činidla
 • V přírodě se vyskytují jen jako kationty ve sloučeninách

 

 

Alkalické kovy (s1 prvky)

 

Charakteristika

 

 • Tvoří s vodou silné hydroxidy (alkálie) ® alkalické kovy
 • Jsou měkké, stříbrolesklé, neušlechtilé kovy
 • Mají malou hustotu (plavou na vodě)

 

Vlastnosti

 

 • Na vzduchu se snadno oxidují ® uskladňují se pod inertním rozpouštědlem (petrolej)
 • Malá elektronegativita ® převážně iontové vazby
 • Velmi reaktivní ® silné redukční schopnosti
 • S vodou reagují bouřlivě:
  Na  +  H2O   ®   NaOH   +   H2
 • S vodíkem tvoří hydridy
 • Alkalické kovy barví plamen svou charakteristickou barvou:
  Na – žlutě
  Li – karmínově
  K – fialově

 

Výroba

 

 • Elektrolýzou tavenin svých chloridů.2 Na+  +  2e   ® 2 Na  (katoda)

  2 Cl   –   2e–     ®  Cl2   (anoda)

 

Význam

 

 • Sodík a draslík jsou biogenní prvky II. řádu
  Na+ – extracelulární kationt
  K+  – intracelulární kationt

 

Použití

 

 • Lithium: velmi lehké ® použití do slitin (součásti letadel)
  lithné soli v lékařství proti maniodepresivním stavům
 • Sodík: redukční činidlo
  spolu s draslíkem chladivo jaderných reaktorů
  sodíkové výbojky
 • Draslík: příměs do slitin
 • Rubidium, cesium: fotočlánky

 

Sloučeniny

 

Halogenidy

 

 • Bezbarvé, krystalické látky
 • Dobře rozpustné ve vodě

 

NaCl (sůl kamenná)

 

 • Nejdůležitější sloučenina sodíku
 • Surovina pro výrobu sodíku
 • Používá se v potravinářském, konzervárenském a chemickém průmyslu

 

KCl – součástí draselných hnojiv

 

Hydroxidy

 

 • Bílé, krystalické látky
 • Snadno rozpustné ve vodě, hygroskopické
 • Leptají sklo i porcelán
 • Velmi agresivní, silně korozivní
 • Používají se k výrobě mýdel, celulózy, k čištění ropných produktů

 

NaOH

 

 • Bílá krystalická látka
 • Vyrábí se elektrolýzou roztoku NaCl

 

Oxidy

 

 • Nemají větší praktický význam s výjimkou Li2O

 

 

Uhličitany

 

 • Bílé, krystalické látky
 • Většinou dobře rozpustné ve vodě ( kromě Li2CO3, LiHCO3, NaHCO3)

 

Na2CO3

 

 • Uhličitan sodný = soda kalcinovná
 • Výchozí látka při výrobě skla
 • Používá se ke změkčování vody

 

NaHCO3

 

 • Hydrogenuhličitan sodný = užívací soda = soda bikarbona
 • Ve vodě málo rozpustný
 • Užívá se k neutralizaci žaludečních šťáv a do kypřících prášků

 

K2CO3 – uplatnění při výrobě skla

 

Li2CO3 – použití ve stavebnictví jako urychlovač tuhnutí, příměs do čelních skel automobilů

 

Dusičnany

 

 • Bezbarvé, krystalické látky
 • Dobře rozpustné ve vodě
 • Při vyšších teplotách se rozkládají na dusitany
 • NaNO3, KNO3 (chilský a draselný ledek) se používají jako průmyslová hnojiva

 

 

 

Kovy alkalických zemin (s2 prvky)

 

Charakteristika

 

 • Stříbrolesklé neušlechtilé kovy
 • Jsou tvrdší a mají větší hustotu než alkalické kovy
 • S vodou tvoří hydroxidy

 

Vlastnosti

 

 • Méně reaktivní než alkalické kovy
 • Reagují s vodou (pomaleji než alkalické kovy)
 • Tvoří převážně iontové vazby
 • Berylium a hořčík se liší svými vlastnostmi od kovů alkalických zemin
 • Charakteristickým způsobem barví plamen:
  Ca – cihlově červeně
  Sr – karmínově červeně
  Ba – zeleně

 

Použití, význam

 

Beryllium

 

 • Svými vlastnostmi se podobá hliníku
 • Je amfoterní ® rozpouští se v kyselinách i zásadách
 • Použití: do slitin, kovové Be k výrobě okének do RTG lamp

 

Hořčík

 

 • Na vzduchu hoří oslnivým bílým plamenem
 • Biogenní prvek II. řádu – součást chlorofylu
 • Antagonista vápníku – má paralytický účinek na nervový a svalový systém
 • Používá se na výrobu lehkých slitin (dural)

 

Vápník

 

 • Biogenní prvek II. řádu
 • Vyskytuje se ve formě fosforečnanů v kostech, zubech
 • Ionty Ca2+ mají význam pro udržování normální dráždivosti svalů, srdce, nervů a při srážení krve
 • Nedostatek vápníku v krvi se projevuje křečemi
 • Vápník má rovněž protizánětlivý a antialergický účinek
 • Používá se do speciálních slitin a jako redukční činidlo v metalurgii

 

Stroncium

 

 • Radioaktivní izotop stroncia v důsledku podobnosti s vápníkem se zabudovává do kostí, odkud se nedá odstranit ® brání normální tvorbě krvinek ® může způsobit leukémii

 

Baryum

 

 • Velice toxický prvek
 • Používá se na povlaky elektrod

 

Radium

 

 • Radioaktivní
 • Užití v lékařství k ozařování zhoubných nádorů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloučeniny

Oxidy

 

MgO

 

 • Velmi dobrý žáruvzdorný materiál
 • Používá se ke stavbě a tepelné izolaci metalurgických pecí

 

CaO

 

 • Pálené vápno
 • Používá se ve stavebnictví, hutnictví a jako hnojivo
 • Vyrábí se pálením vápence (CaCO3)

 

BaO – použití při výrobě skla

 

BeO – při výrobě keramických nádob odolným vysokým teplotám
Hydroxidy

 

 • Silné zásady omezeně rozpustné ve vodě
 • Pohlcují oxid uhličitý
 • Jejich zásaditost roste s rostoucím protonovým číslem

 

Ca(OH)2

 

 • Hašené vápno
 • Vzniká hašením páleného vápna
 • Používá se ve stavebnictví k výrobě malty
 • Jeho vodní suspenze se nazývá vápenné mléko.

 

Mg(OH)2

 

 • Používá se jako antacid při překyselení žaludku

 

Sírany

 

 • Jsou ve vodě nerozpustné (kromě BeSO4, MgSO4)

 

CaSO4

 

 • Sádrovec CaSO4.2H2O slouží jako přísada do cementu
 • Jeho zahřátím vzniká pálená sádra CaSO4∙½H2O (hemihydrát síranu vápenatého)
 • Způsobuje trvalou tvrdost vody

 

BaSO4

 

 • Používá se v lékařství jako kontrastní látka v rentgenologii při vyšetření žaludku
 • Je nerozpustný ve vodě ani v koncentrované HCl

Uhličitany, hydrogenuhličitany

 

 • Uhličitany jsou pevné ve vodě nerozpustné
 • Hydrogenuhličitany vápenaté a hořečnaté způsobují přechodnou tvrdost vody

 

CaCO3

 

 • Vápenec
 • Používá se jako stavební kámen (mramor)
 • Výroba vápna, cementu

 

 

 

Úkol 1:

a, pojmenujte sloučeniny:

Mg(OH)2                hydroxid hořečnatý
KHSO4                   hydrogensíran draselný
NaF                         fluorid sodný
K2S                         sulfid draselný
BaCO3                    uhličitan barnatý
Ca(HCO3)2             hydrogenuhličitan vápenatý
KMgCl3                  chlorid draselno-hořečnatý
K[AgF4]                  tetrafluoro-stříbřitan draselný
Li[Au(OH)4]           tetrahydroxo-zlatitan litný

             b, napište vzorce:

uhličitan draselno-sodný            KNaCO3
síran draselno-hlinitý                  KAl(SO4)2
jodistan vápenatý                        Ca(IO4)2
thiosíran sodný                            Na2S2O3
hydrid barnatý                             BaH2
dihydrogenarseničnan vápenatý  Ca(H2AsO4)2
fosforečnan draselno-vápenatý    KCaPO4
tetrachloro-platnatan draselný      K2[PtCl4]

Úkol 2:

Průmyslově se vyrábí hlavně sodík a hořčík elektrolýzou roztavených chloridů.
Vyjádřete rovnicemi děje na elektrodách.

 

2 NaCl   ®   2 Na+   +   2 Cl

 

katoda: 2 Na+  +  2e  ®   2 Na
anoda:  2 Cl   –   2e   ®     Cl2

 

MgCl2  ®   Mg2+   +   2 Cl

 

katoda:  Mg2+    +   2 e   ®   Mg

anoda:  2 Cl      –    2 e   ®  Cl2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *