Základní pojmy genetiky – gen (dělení podle účinnosti a funkce), lokus, alela (vlastnosti, vztahy mezi alelami), karyotyp, fenotyp, genotyp, Mendelovy zákony genetiky

Genetika

 • Věda o dědičnosti a proměnlivost organismů
 • Souvisí se schopností rozmnožování
  • Pohlavní rozmnožování = nový jedinec vzniká splynutím dvou haploidních gamet – dochází ke kombinaci genetické informace
  • Nepohlavní rozmnožování = nový jedinec vzniká z mateřské buňky, tkáně, orgánů – jedná se o klony se stejnou genetickou výbavou
 • Zakladatel genetiky – Johann Gregor Mendel (1822 – 1884)
  • Opat brněnského augustiniánského kláštera
  • Na základě pokusů s rostlinami hrachu (křížení) nastínil základní pravidla dědičnosti (uveřejnil 1865)
  • Mendelovy zákony (pojmenování až ve 20. století)
 • Historie
  • 1865 – Johann Gregor Mendel – položil základy genetiky
   • 17 let pokusů – křížil jednoleté kvetoucí rostliny (hrách setý) – vybral si vždy dvě odrůdy vzájemně se lišící různými formami určitého nápadného znaku a zpracovat výskyt forem příslušného znaku v dalších generacích
  • 1865 – Francis Galton
   • všiml si výskytu určitých nadání a jiných nápadných psychických vlastností lidí v určitých rodech – genetika člověka
  • 1908 – zákon Hardyův – Weinbergův
   • genetika populace – matematicky formuluje závislost mezi výskytem určitých forem genů a jimi utvářených genotypů a fenotypů
  • 1916 – Calvin B. Bridges
   • geny uloženy v jádrech buněk v chromozomech
  • H. Morgan založil cytogenetiku (genetika na úrovni buňky) – formulace jejích zákonů

Základní genetické pojmy

 • dědičnost = schopnost živých jedinců předávat určité znaky potomkům
  • živá soustava si během své existence uchovává nezměněny veškeré informace, podle nichž si vytvořila všechny své funkční i tvarové vlastnosti – informace, které při svém vzniku zdědila, aby je pak mohla ve stejné podobě i ve stejném rozsahu předat další generaci – informace dědičné (genetické) – molekulární nositelé = geny
 • variabilita
  • individuální variabilita – vnitřní příčiny variability (vývoj živých soustav podmíněn odchylkami i značnějšími rozdíly v souborech dědičných informací), vnější příčiny variability (podmínky prostředí, v němž organismus žije)
  • historická variabilita – živé soustavy jsou proměnlivé v čase (ve značně dlouhých obdobích) – základem evoluční teorie (Charles Darwin)
 • gen = konkrétní úsek molekuly DNA nesoucí dědičnou informaci pro tvorbu bílkoviny, gen = vloha
  • dělí se podle:
   • účinnosti při realizaci dědičného znaku
    • monogenní – geny velkého účinku, na tvorbě znaku se podílí málo genů (často jen 1), většinou jde o znak kvalitativní – barva očí, kůže
    • polygenní – geny malého účinku, na tvorbě znaku se podílí více genů, nezanedbatelný je i vliv vnějšího prostředí, většinou kvantitativní znaky – výška, tloušťka
    • podle odlišnosti variant:
     • kvalitativní – znaky neměřitelné, tvoří několik odlišných variant, např. krevní skupiny
     • kvantitativní – znaky měřitelné, tvoří plynulou řadu variant, Gaussova křivka, např. výška
    • Znak = vlastnost organismů nebo buněk vzniklé expresí genů, projev genu
     • Anatomicko-morfologické – tvar a rozměry těla i jeho jednotlivých orgánů
     • Funkční – schopnost vykonávat určité životní funkce
     • Psychické – inteligence, nadání, morálka, temperament,…
    • funkce
     • strukturní – kódují strukturu bílkoviny
     • regulační – podle nich vytvořené bílkoviny regulují expresi (vyjádření) strukturních genů, ovlivňují diferenciaci buněk
     • RNA geny – podle nich se syntetizuje tRNA a rRNA
    • Lokus = místo na chromozomu, kde je umístěn určitý gen
     • v daném lokusu leží příslušný gen vždy ve formě určité konkrétní alely – kterékoli dva homologické chromozomy v diploidní buňce obsahují tytéž lokusy
    • Alela = forma genu
     • Existují většinou různé formy, zodpovědné za různé projevy téhož genu
     • V rámci 1 organismu jsou minimálně 2 alely pro 1 gen (kromě pohlavních buněk) – 1 alela od matky, 1 alela od otce
     • Může být dominantní nebo recesivní
     • Např. oči
      • Modrá barva – recesivní, hnědá barva dominantní
      • Modré oči – dvě recesivní alely
      • Hnědá barva – minimálně 1 dominantní alela
      • Dominantní alela úplně převažuje nad recesivní
     • Označuje se písmeny abecedy – A,B,C,D,… (dominantní), a,b,c,d,… (recesivní)
     • Heterozygot
      • Organismus, jehož alely daného genu jsou navzájem různé: Aa, Aa, Bb, Ww,…
     • Homozygot
      • Organismus, jehož obě alely daného typu jsou stejné: AA, BB, aa, bb
      • AA – dominantní homozygot, aa – recesivní homozygot
     • Vztahy mezi alelami:
      • V diploidní buňce existují pro 1 gen 2 alely
      • Dominantní – projeví se vždy
      • Recesivní – projeví se za určitých podmínek (neúplná dominance)
      • Můžou mezi nimi být 3 různé vztahy, na kterých závisí konečná exprese (vyjádření genu)
      • úplná dominance a recisivita
       • Dominantní alela úplně potlačí projev recesivní alely např. barva květu u květiny
       • A – červená barva, a – bílá barva
        • Homozygot AA – červená barva
        • Homozygot aa – bílá barva
        • Heterozygot Aa – červená barva
       • neúplná dominance a recisivita
        • Dominantní alela nepotlačuje recesivní alelu úplně, recesivní alela se také částečně projevuje, např. barva květu
        • A – červená barva, a – bílá barva
         • Homozygot AA – červená barva
         • Homozygot aa – bílá barva
         • Heterozygot Aa – růžová barva
        • kodominance
         • Obě dominantní alely se u heterozygota projeví v celé míře a navzájem se neovlivňují
         • Např. krevní skupiny
        • Karyotyp = soubor chromozomů, který je z hlediska jejich počtu a tvarového zastoupení charakteristický pro určitý organismus
         • Autozómy – stejné pro všechny, 1. – 22. pár
         • Gonozómy – pohlavní chromozómy, 23. pár
          • Muži Y, X – chromozom Y je obvykle podstatně menší než X a nese úměrně méně genových lokusů
          • Ženy X, X – dokonale párový – homogametické pohlaví
         • Vlastnosti chromozómů v karyotypu
          • Chromozomy téhož páru jsou shodné (homologické), chromozomy různých párů jsou navzájem různé (heterologické)
         • Standardní obraz karyotypu – idiogram
        • Genotyp = soubor všech genů v organismu
        • Fenotyp = soubor všech dědičných znaků organismu
         • Praktický výsledek genotypu
         • Fenotyp je širší, neboť na realizaci některých dědičných znaků se může podílet více genů
         • Fenotyp = genotyp + okolní vlivy
        • Genom = soubor všech genů v 1 buňce
         • Dělí se na jaderný a mimojaderný (mitochondrie, pastidy, plazmidy – kódují informace pro některé vlastní funkce, pro doplňující funkce buněk)
        • Genofond – soubor všech genů v populaci

Mendelovy zákony

 • Filiální generace – 1. generace potomků (F1)
 • Parentální generace – rodičovská generace (P)
 • Mendelův zákon
  • Zákon uniformity hybridů
  • Jsou – li rodiče homozygotní (AA, aa), jejich potomstvo je vždy heterozygotní Aa
  • Vzniká uniformní generace – všichni jedinci jsou stejní
XXXXX A A
a Aa Aa
a Aa Aa
 • Diagram:

P: AA x aa

F1: Aa Aa Aa Aa

 • Při úplné dominanci vznikají heterozygoti, u nichž se fenotypicky projevuje pouze dominantní alela
 • Při neúplné dominanci vznikají heterozygoti, u nich se fenotypicky projevují obě alely (vytváří střední znak (např. červená barva – A, bílá barva – a, heterozygot – růžový)
 • Mendelův zákon
  • Zákon o nestejnorodosti druhé generace kříženců
  • Zpětné křížení 2 heterozygotů (AaXAa)
  • Pokud křížíme dva heterozygoty, vznikne různorodá generace
  A a
A AA Aa
a Aa aa
 • Diagram:

P: AA x aa

F1: Aa Aa Aa Aa

F2: AA Aa Aa aa

Genotyp: 1:2:1

Fenotyp – úplná dominance – 3:1, neúplná dominance – 1:2:1

 • Mendelův zákon
  • Zákon o volné kombinovatelnosti alel
  • Mendel sledoval tvar a barvu semen u hrachu
  • Dihybridismus – sleduje dva páry alel
  • AABB – dominantní homozygot v obou znacích
  • aabb – recesivní homozygot v obou znacích
  • AaBb – heterozygot v obou znacích
  • Zákon o volné kombinovatelnosti alel
   • Diagram:

AaBb à různé kombinace alel (gamety)

Gamety: AB, Ab, aB, ab

  AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb

Genotypový štěpný poměr- 1:2:1:2:4:2:1:2:1

Fenotypový štěpný poměr – 9:3:3:1