-vzdušný obal Země

-rozptyluje sluneční záření

-zabraňuje přehřívání zemského povrchu

-zamezuje unikání tepla do prostoru

 

Vlastnosti:

 • usměrňuje rozdělení tepla a vláhy
 • podmínka pro život
 • hustota vzhůru klesá
 • vertikálně se dělí na soustředění sféry, která se liší fyzikálními vlastnostmi

 

fyzikální a chemické složení atmosféry:

 • dusík N2 78 %, zdrojem vulkanická činnost, činnost mikroorganismů, dnes díky činnosti antropogenní (nedokonalé spalování fosilních paliv – oxidy dusíku)
 • kyslík O2, 21 %, nezbytný pro život, zdrojem proces fotosyntézy (2/3 produkce tropické deštné lesy, 1/3 produkce mořské rostliny), spotřebováván živými organismy dýcháním, oxidačními procesy (zvětrávání), při procesech spalování
 • ozon O3: pohlcuje krátkovlnné UV záření (postihuje živé buňky) na zem dopadne 1 % UV záření, vrstva ve výšce 20 – 25 km
 • oxid uhličitý CO2: 0,034 %, vznik při spalovacích procesech, sopečná činnost, zvětrávání nerostů, tlení, dýchání organismů.

– význam: podílí se na pohlcování a vyzařování dlouhovlnného (infračerveného – tepelného) záření, zabraňuje ztrátám tepla

– skleníkový efekt: druhotné oteplování zemského povrchu, koncentrace roste díky lidské činnosti: oteplování podnebí země

 • vzácné plny – Argon, Helium, Neon, Krypton, aj.
 • voda ve všech skupenstvích: pára 0 – 4% – výpar z půdy, vodních ploch, transpirací rostlin, nutná pro vznik oblaků, srážek, led
 • atmosférické aerosoly: (směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu) kosmický prach, vulkanický prach, půdní prach, pyly, písek,
 • mikroorganismy, mořská sůl … +  antopogenní vlivy

 

vertikální složení atmosféry:

 • troposféra: nejnižší vrstva, výška 18 km nad rovníkem a 8-9 km nad póly, 99 % hmotnosti atmosféry, s výškou klesá teplota, probíhá zde většina meteorologických jevů (většina vodních par, oblaka, srážky)
  • stratosféra: do výšky 50- 60 km, vrstva ozonu 25-35 km – je jedovatý pro vše živé, omezuje fotosyntézu a další základní procesy rostlin, skleníkový efekt

 

 • mezosféra: 80-85 km, pokles teploty až na -90°C

 

 • termosféra (ionosféra): do výšky 800 km, ionizace vzduchu – odrážení radiových vln. Do 200-300 km v ní teplota vzrůstá asi na 1500°C
 • exosféra: do výšky cca 40 000 km, volný přechod do meziplanetárního prostoru, atomy vodíku unikají do meziplanetárního prostoru

 

počasí

  • okamžitý stav atmosféry v určitém místě vyjádřený meteorologickými prvky: tlak, teplota, vlhkost, oblačnost, proudění vzduchu, intenzita slunečního záření
  • studiem počasí se zabývá meteorologie

 

teplota vzduchu: měří se 2 m nad povrchem

vlhkost vzduchu: udává množství vodních par ve vzduchu

tlak vzduchu: síla vyvolaná hmotností vzduchového sloupce, který sahá k horní hranici atmosféry

 • anticyklóna (tlaková výše) – tlak vzduchu největší ve středu, vzduch proudí směrem dolů (klesá) a na okraj, slunečné počasí, ale při inverzích nízká oblačnost … po směru hodinových ručiček
 • cyklóna (tlaková níže) – tlak vzduchu nejnižší ve středu,vzduch proudí dovnitř a nahoru (stoupá), vznik oblačnosti a srážek… proti směru hodinových ručiček

 

proudění vzduchu:

  • vyrovnávání různého tlaku vzduchu
  • vzduch proudí z oblastí vyššího tlaku do oblastí s nižším atmosférickým tlakem, dokud se tlak nevyrovná

 

podnebí:

   • dlouhodobý režim počasí v určité oblasti
   • je relativně stálé
   • věda, která studuje zákonitosti podnebí = klimatologie

 

Základní klimatogeografičtí činitelé:

MAKRO:

  • zeměpisná šířka: od rovníkům k pólům klesá intenzita slunečního záření
  • všeobecná cirkulace atmosféry: přenos vzduchových hmot (anticykl., cykl.)
  • vzdálenost od oceánu  
   • A. pevninské: menší vlhkost, rozdíl dne a noci (léto +40°C, zima -40°C)
   • B. přímořské: vysoká vlhkost, není takový rozdíl mezi dnem a nocí, více srážek

 

 • oceánské proudy
 • teplé – kolem 24°C až 28°C – Golfský, Guyanský proud
 • studené – Labrador, Falklandský

 

MIKRO:

 • podílí se jen v určité lokalitě
 • vlastnosti zemského povrchu:
  • vliv nadmořské výšky (100 m = -0,65°C)
  • expozice svahu
  • podložá
 • činnost člověka (antropogenní):
  • Negativní zvyšování teploty atmosféry
  • Pozitivní – rybníky, parky

 

Ppodnebné pásy Země:

 • rovníkový pás
 • pás tropických monzunů
 • tropický pás
 • subtropický pás
 • pás mírných šířek
 • subpolární pás
 • polární pás

 

podnebí v mírném pásu:

 • oceánské (přímořské): žádné extrémy, ze 2/3 ovlivňuje ČR
 • kontinentální: velké teplotní rozdíly mezi létem a zimou, z 1/3 ovlivňuje ČR

 

Všeobecná cirkulace atmosféry:

  • systém stálých vzdušných proudění

 

rozložení tlaku vzduchu na Zemi:

 

 • rovník, tropický pás: nízký tlak (cyklóna)
 • obratníky, subtropický pás: vysoký tlak (anticyklóna)
 • polární pás: vysoký tlak
 • mírný pás: proměnlivost počasí vlivem suchého vzduchu ze subtropických pásů a studeného vzduchu z polárních pásů

 

  • vzduch proudí z oblastí vysokého tlaku do oblastí nízkého tlaku
  • tzn.: od obratníků k rovníku = pasáty, na rovníku vzduch stoupá (denně prší) a k obratníkům se vrací antipasáty (suchý vzduch)
  • část antipasátů se důsledkem stáčení vzdušných proudů dostává do mírného pásu
  • z polárních pásů vzduch (studený) proudí do mírného pásu

 

monzuny:

  • vznikají jako důsledek nestejného zahřívání pevnin a oceánů
  • nejčastější výskyt je v jihovýchodní Asii

 

 • letní monzun: vane z chladnějšího oceánu (VT) na teplejší pevninu (TN), přináší s sebou velké množství srážek, ovlivňuje úrodu
 • zimní monzun: vane z prochladlé pevniny (VT) na teplejší oceán (NT), suchý, chladný vzduch je příčinou období sucha

 

 

Místní větry

 1.    Monzunová cirkulace
 • Výměna vzduchu mezi mořem a pevninou, vyrovnávají se rozdíly tlaku.
 • Tuto schopnost má jihovýchodní Asie – sousedí na jihu s nejteplejším oceánem.
 • Zimní monzun – pevnina se ochladí, taková výše, vzduch proudí z pevniny na moře, suché, jasné, chladné počasí.
 • Letní monzun – nad pevninou tlak klesá, nasává vzduch z moře, vzduch proudí z moře na pevninu, vlhké počasí, dostatek srážek.
 1.    Föhn
 • Místní vítr v Alpách.
 • Dochází k oteplení = pád lavin.
 1.    Bríza
 • U Středozemního moře.
 • Výměna vzduchu mezi pevninou a pobřežím.
 1.    Bora
 • V Chorvatsku.
 • Silný, nárazový, studený vítr.

 

POJMY:

 • Počasí = okamžitý stav atmosféry.
 • Meteorologie = nauka o počasí.
 • Synoptická mapa = mapa pro předpověď počasí.
 • Podnebí = dlouhodobý stav atmosféry.
 • Klimatologie = nauka o podnebí.
 • Inverze = obrácené vrstvení vzduchu.
 • Monitoring = sledování.
 • Teplota vzduchu = měří se 2 m nad povrchem.
 • Vlhkost vzduchu = udává množství vodních par ve vzduchu.
 • Tlak vzduchu = síla vyvolaná hmotností vzduchového sloupce, který sahá k horní hranici atmosféry.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *