Molekulární genetika – lidský chromozóm, DNA, RNA, centrální dogma, genetický kód a jeho vlastnosti; segregace, kombinace a rekombinace genů; mimojaderný genom.

Využití genetiky – klinická a forenzní genetika, genové inženýrství, šlechtitelství, plemenitba, klonování.

 

 • DNA – nositel genetické informace (u některých virů RNA)
 • DNA nese informaci o bílkovině (strukturní geny) nebo informaci o RNA (regulační geny)
 • Centrální dogma – přenos genů na potomky:
  • DNA – DNA = replikace
  • DNA – mRNA = transkripce
  • mRNA – bílkovina = translace
 • Replikace
  • Zdvojení DNA
  • Základ
   • Deixyribóza (pentóza)
   • Fosfát – zbytek kys. Fosforečné
   • Báze:
    • A, T, G, C (DNA)
    • A, U, G, C (RNA)
   • DNA se rozplete, ke každému řetězci se tvoří komplementární vlákno (A-T, G-C)
   • Každá nová DNA má 1 vlákno původní a 1 vlákno nové
   • Probíhá v syntetické části buněčného cyklu
  • Transkripce
   • DNA – mRNA
   • Částečné rozpletení DNA
   • Vytvoření komplementárních bází:
    • A-U
    • T-A
    • G-C
    • C-G
   • Posttranskripční úprava
    • Některé úseky nenesou gen. informace = introny
     • – musí být po transkripci vystřiženy
    • Zbytek = exony se spojí
    • Sestřih (spricing) – před ním pre-mRNA
    • Tento mechanismus má za následek, že z jednoho genu u eukaryot může vzniknout více různých proteinů a zvyšuje se tedy bohatost eukaryotického proteinu
   • Translace
    • = překlad
    • mRNA – bílkovina
    • probíhá na ribozomech
    • 3 bázím odpovídá 1 aminokyselina
    • Pořadí aminokyselin určuje primární strukturu bílkoviny
    • Účastní se jí mRNA, tRNA, rRNA
   • Genetický kód
    • Univerzální – pro všechny organismy stejný
    • 64 kombinací bází, ale jen 20 aminokyselin
    • Degenerovaný kód – jedné AK odpovídá více dvojic, celkem 64 kombinací, které kódují 20 aminokyselin
    • Začátek – AUG (methionin)
    • Konec – UAA, UAG, UGA
   • Segregace
    • Rozdělení chromozómu v meióze
    • Z každého chromozomového páru se do gamety může dostat buď otcovská nebo mateřská část
   • Kombinace
    • V každé gametě je jiná kombinace otcovských a mateřských genů
    • Celkový počet chromozómu (23) zůstává zachován
   • Rekombinace
    • Meióza současně zajišťuje i rekombinaci
    • V průběhu 1. meiotického dělení si mohou oba chromozomy otcovský i mateřský vyměnit úsek (bivalenty)
   • Mimojaderný genom
    • Nese doplňkové informace
    • Nejčastěji pro funkci organel, ve kterých se nacházejí
    • Případně alternativní funkce, významné za určitých podmínek
    • Mitochondriální DNA
     • mtDNA či chondriom
     • nejčastěji kruhovitá, u všech eukaryot
     • neobsahuje introny
     • odvozená od bakteriální DNA
     • kóduje bílkoviny mitochondrie
     • při dělení dochází k tzv. materiální dědičnosti – mtDNA pouze od matky (mitochondriální Eva)
     • doklad evoluce, doklad migrace národů
    • DNA plastidů
     • pDNA
      • pozůstatek DNA sinic
      • kruhovitá
      • informace o bílkovinách v plastidech
     • DNA plazmidů
      • Malá kruhová molekula DNA schopná replikace
      • Vyskytuje se v cytoplazmě bakterie
      • Umožňuje vázání vzdušného N2, nese geny pro rezistenci proti antibiotikům, geny pro schopnost usmrcovat jiné bakterie

Využití genetiky v praxi

Klinická genetika, archeologie, antropologie, forenzní genetika, genové inženýrství, šlechtitelství (transgenní org.), klonování

 • Klinická genetika
  • Zabývá se molekulárně genetickými vyšetřeními
  • Způsoby:
   • Odběr krve – karyotyp
   • Genealogické stromy
   • Prenatální screening – odběr plodové vody (amniocentéza), buněk placenty
   • Biopsie choria, ultrazvuk
  • Zkoumá:
   • Genetické choroby
   • Chromosomové aberace
   • Vrození vývojové vady
  • Zahrnuje:
   • Genetické poradenství
   • Etika a genetika
   • Onkogenetika
  • Antropologie, archeologie
   • Stanovení příbuznosti
   • Pravěké migrace či autochtonní (původní – žijící v místě vzniku) změny
    • Následkem změny demografických, enviromentálních, sociálních faktorů
    • Bez výraznějšího cizího etnického vlivu
    • Autochtonní = žijící v místě vzniku
   • Molekulární paleopatologie
    • Zdravotní stav pravěkých populací
   • Původ člověka současného
   • Genetická diversita lidí a lidoopů
  • Forenzní genetika
   • Zabývá se stanovením příbuzenství
   • Identifikace jednotlivce porovnáním stop biologického původu – porovnání profilů specifických úseků v molekule DNA, stopa – podezřelý, stopa – oběť
   • Proužkovací metoda:
    • Repetitivní sekvence – opakující se části DNA, sekvence dinukleotidů, jejíž délka je u každého člověka jiná
    • Restrikční místa – krátké úseky DNA
   • Určení otcovství (paternitní) s nebo bez znaleckého posudku
  • Genové inženýrství
   • Přímý zásah člověka do genomu organismu pomocí moderních DNA technologií
   • Zahrnuje zavádění cizích genů do daného organismu
   • Vzniká tak geneticky modifikovaný organismus
   • Využití např. v biotechnologiích a v lékařství
   • V bakteriích jsou vytvářeny např. inzulin nebo lidský růstový hormon
   • Zavádění genomu pomocí virů – upraví se DNA viru – virus se pustí do organismu
   • Genová terapie – př. Fenylketonurie – poruchy metabolismu
  • Transgenní organismy
   • Jejich genetické informace byla pozměněna zásahem z vnějšího prostředí = byly dodány geny jiného druhu
   • Typy:
    • 1) rostliny produkující insekticidní látky – Bt plodiny – díky genu z bakterie produkují látku, která je pro hmyz zaručeně smrtelná (motýli, můry, brouci)
    • 2) rostliny odolné vůči herbicidům – osivo obsahuje herbicid, který brání růstu plevelů
    • 3) organismy produkující speciální látky – hormony
     • Plody můžou obsahovat látky využitelné jako vakcíny
     • Mohou se podílej na prevenci chorob
     • Mohou obsahovat látky využitelné v potravinářství – tabák produkující karotenové barvivo
     • Ve stádiu vývoje jsou transgenní rostliny produkující inzulin
    • 4) organismy se zvýšenou užitnou hodnotou – do DNA je vnesen gen pro hromadění bílkovin
    • 5) okrasné organismy
   • Klonování
    • Vytváření nového jedince geneticky identického (shodného) s předlohou
    • Tito dva jedinci se poté označují jako klony
    • V přírodě běžné – vegetativní rozmnožování
    • Umělé – v přírodě běžně neprobíhá, důležité v zemědělství a v oblasti biotechnologií (u savců komplikované)
    • Dolly
    • Somatická buňka klonovaného jedince – jádro somatické buňka
    • Vajíčko – odstraněné jádro vajíčka
    • Spojí se zbytek 2. vajíčka a jádro somatické buňky
    • Vznikne klon
    • Klonování savců – časově náročné, nepříliš úspěšné, mnohdy řady vývojových vad
    • Terapeutické klonování – klonování kmenových buněk