Pletiva pravá a nepravá, dělení podle tvaru buněk, dělení podle funkce (krycí, vodivá, provětrávací, vyměšovací, zásobní, meristémy)

Individuální vývoj rostlin – ontogeneze, životní cyklus rostliny (efemery, jednoleté, dvouleté, vytrvalé)

Rostlinné tkáně

 • Základem rostlin jsou rostlinné eukaryotické buňky, ty tvoří rostlinné tkáně = pletiva
 • Pletiva = soubory buněk téhož tvaru a funkce
 • Z pletiv vznikají rostlinné orgány (kořen, stonek, list, příchytná vlákna, lodyžka,…)
 • Pletiva tvoří orgánové soustavy a celé tělo rostliny
 • Dělení pletiv:
  • 1) podle tloušťky buněčné stěny a mezibuněčných prostor
  • 2) podle funkce
   • Dělivá – dělivá schopnost
   • Trvalá – vznikají činností dělivých pletiv
  • 3) podle původu
   • Pravá
   • Nepravá
  • Dělení
   • Podle tloušťky buněčné stěny a mezibuněčných prostor
    • Parenchym
     • Tvořen tenkostěnnými buňkami s četnými mezibuněčnými prostory (interceluláry)
     • Pletivo je velmi měkké a musí být obvykle chráněno a vyživováno jinými typy pletiv
     • Buňky jsou živé, jejich rozměry jsou ve všech směrech stejné
    • Kolenchym
      • Buňky mají stěny výrazně ztloustlé v rozích či po stranách (př. Řapíky listů)
      • To jim dává zároveň velkou pružnost či ohebnost, zároveň ale i pevnost

     kolenchym – rohový autor: Jan Marek
    • Sklerenchym
     • Silně ztloustlé buněčné stěny
     • Často mrtvé buňky – sklereidy
     • Zpevňovací funkce (př. Stěna pecky, kamenné hrudky v dužině hrušky)
    • Aerenchym
     • Oválné buňky s mezibuněčnými prostory, které jsou vyplněné vzduchem (častá adaptace u vodních rostlin)
    • Podle funkce
     • Trvalá pletiva krycí – pokrývají povrch rostlinných orgánů, chrání rostlinu proti nepříznivým vlivům
      • Pokožka
       • Většinou tvořena jedinou vrstvou buněk
       • Především chrání před nadměrnou ztrátou vody
       • Reguluje výměnu plynů (kyslíku a oxidu uhličitého)
       • Vylučuje některé metabolity na povrch
       • Neobsahuje chloroplasty, je průsvitná
      • Kutikula
       • Pokožka na povrch produkuje voskovitou kutikulu – proti vysýchání
      • Trichomy – papily, žahavá trichomy, žlaznaté trichomy, ostny
       • Chlupy
        • Krycí – ochranná funkce, snižují riziko přehřátí, rozšiřování semen a plodů
        • Žláznaté – k vyměšování látek, např. silic (máta)
        • Žahavé – proti okusu,… např. kopřiva
       • Borka = kůra
        • Má ochrannou funkci
        • Tvořena odumřelými buňkami
       • Korek
        • Je vnější část borky rostlin
        • Je nepropustný pro vodu i pro plyny a chrání rostlinu
        • Je vytvářen vrstvou buněk zvanou felogén (obsahuje suberin – 45 procent, lignin, tanin,…)
       • Trvalá pletiva vodivá
        • Vytvořila se při přechodu z vody na souš
        • Nejsou u řas a mechorostů
        • Má dvě části:
         • Xylém – dřevní část, vede transpirační proud, voda + anorganické látky, z kořene do listů, cévy, cévice
         • Floém – lýková část, vede asimilační oroud, voda + organické látky, z listů do kořene, sítkovice
         • Podle postavení lýka a dřeva rozeznáváme typy cévních svazků:
          • A) soustřední
           • A1) dřevostředný (hadrocentrický) – plavuně, přesličky
           • A2) lýkostředný (leptocentrický) – jednoděložné
          • B) bočný (kolaterální) – nejběžnější typ, stonky, listy
          • C) dvojbočný (bikolaterální) – lilkovité
          • D) paprsčitý (radikální) – kořeny
         • Trvalá pletiva provětrávací
          • Výměna plynů CO2, H2O, O2
          • Fotosyntéza, dýchání – respirace, transpirace
          • Typy:
           • Průduchy – stomata
            • Výměna plynů mezi rostlinou a okolím
            • Jsou na spodní straně listů (výjimka – vodní rostliny)
            • Skládá se ze 2 svěracích buněk, mezi nimi je průduchová štěrbina
            • Otevírání a zavírání průduchů závisí na vnitřním tlaku v buňce = turgoru
            • Naše rostliny mají průduchy otevřené přes den a zavírají se na noc
           • Čočinky – lenticely
            • Výměna plynů mezi rostlinou a okolím
            • Jsou na kmenech a větvích
            • Neotvírají se
           • Trvalá pletiva vyměšovací
            • Vylučování a hromadění produktů metabolismu
            • Vodní skuliny – hydatody (voda v kapalném stavu)
            • Medníky = nektaria (nektar – cukerný roztok)
            • Mléčnice – latex
           • Trvalá pletiva zpevňovací
            • Zajišťují pevnost a pružnost
            • Kolenchym a sklerenchym
           • Trvalá pletiva zásobní
            • Zajišťují ukládání zásobních látek
            • Parenchym a sklerenchym
           • Dělivá pletiva (meristémy)
            • Tvořené buňkami s dělivou funkcí, umožňují růst rostlin
            • Buňky se vyznačují větším jádrem, endoplazmatickým retikulem a golgiho aparátem
            • Dělení:
             • Původní meristémy (protomeristémy) – vznikají z nich trvalá pletiva nebo primární meristémy
             • Primární meristémy (histogeny) – vznikají z protomeristému a nacházejí se ve vzrostných vrcholech a v růstových zónách listu
             • Sekundární meristémy – nacházejí se u rostlin s druhotným tloustnutím (dřeviny), vznikají z trvalých pletiv, které se začnou dělit
              • Kambium – vzniká z prokambia
              • Felogén – v sekundárních krycích pletivech
             • Podle původu:
              • Pravá – vznikají dělením buněk dělivých pletiv
              • Nepravá – vznikají druhotným seskupením buněk (plektenchym hub)

Individuální vývoj rostlin

 • Ontogeneze = individuální vývoj rostliny
 • Růst rostlin:
  • Kvantitativní změna, nevratný proces
  • Tři fáze růstu:
   • Zárodečná fáze (embryonální)
    • Malé tenkostěnné buňky, které se stále dělí, hodně cytoplazmy, velké jádro
    • Hlavně v meristémech (vzrostné vrcholy)
   • Prodlužovací fáze (elongační)
    • Buňky se nedělí, pouze se zvětšují, vakuoly se spojují a plní se buněčnou šťávou
    • Velké požadavky na příjem vody
    • Kratší než zárodečná fáze
   • Rozlišovací fáze (diferenciační)
    • Dochází k diferenciaci pletiv
    • Probíhá současně se zárodečnou a prodlužovací fází
   • Vnější faktory růstu:
    • Světlo
    • Teplo
    • Kyslík
    • Voda
    • Živiny
    • Prostředí
   • Vnitřní faktory růstu:
    • Fytohormony – syntetizovány rostlinou, vedeny cévními svazky
     • Stimulátory (povzbuzení činnosti)
      • Auxiny – růst postranních a adventivních kořenů
      • Cytokininy – urychlení dělení buněk, růst kořenů, oddálení senescence (proces stárnutí)
      • Gibereliny – zvyšují dělení buněk, stimulace prodlužování lodyhy, klíčení semen
     • Inhibitory (utlumení činnosti)
      • Kyselina abscisová – navozuje období klidu (dormance), tlumí prodlužovací růst, urychluje stárnutí, brzdí metabolismus
      • Ethylen – plynný hormon, omezuje růst kořenů, prodlužování, urychluje dozrávání plodů
     • Periodicita růstu
      • Pravidelné opakování
      • Denní: den (pomalejší růst) X noc (rychlejší růst – vyšší produkce auxinu)
      • Roční: období klidu X období vegetace
     • Růstová korelace
      • Kolerace = vzájemná souvislost, závislost
      • Závislost růstu a vývoje jednotlivých částí
      • Apikální dominance – vrcholová nadvláda, nadvláda vrcholového pupenu, který brání růstu postranních pupenů
     • Vývoj rostliny:
      • Kvalitativní změny
      • Vývoj od zygoty až do smrti
      • 4 fáze vývoje rostliny:
       • Embryonální – od zygoty k dozrání semen
       • Vegetativní – od klíčení semene, vznik vegetativních orgánů, pouze vegetativní rozmnožování
       • Dospělost – vznik reprodukčních orgánů, vegetativní i pohlavní rozmnožování
       • Stárnutí – rostlina se nemnoží, končí odumřením rostliny
      • Vegetativní klid – dormance
       • Snížení fyziologických funkcí
       • Fungování fytohormonů – kyselina abscisová
       • Dva typy:
        • Vynucená – změna vnějších podmínek, lze ji přerušit
        • Z vnitřních příčin – hormonální snížení fyziologické funkce, nelze přerušit
       • Klíčení semen
        • Přechod z období klidu do období růstu
        • Nasávání vody (bobtnání)
        • Faktory: kyslík, vlhko, teplo
       • Vernalizace
        • Jarovizace
        • Snížení teploty za účelem kvetení
        • fotoperioda (doba osvětlení)
       • Životní cyklus rostliny – doba života rostliny od vzniku až po zahynutí
       • Životní cyklus vyšších rostlin:
        • Vegetativní fáze – rostou vegetativní orgány (kořeny, stonek, list)
        • Rozmnožovací – rostou generativní (reprodukční) orgány (květ, plod)
        • Stárnutí, hynutí
       • Délka života rostliny:
        • U různých druhů různá, podle toho, tvoří-li rostliny plody jednou nebo vícekrát za život
        • Dělíme na:
         • Monokarpické
          • Efeméra – jednoletá rostlina žijící jen několik týdnů, např. osívka jarní
          • Ozima – naseje se na podzim, vyklíčí, přezimuje, kvete, sklízí se, např. obilí
          • Jednoleté (annuely) – životní cyklus proběhne během jednoho vegetačního období – rajče, tykev, slunečnice,…
          • Dvouleté (bieny) – vyklíčí na jaře, vytvoří vegetativní orgány, přezimují, druhý rok vykvetou, vytvoří semena a uhynou – zelí, mrkev
          • Víceleté (plurieny) – žijí několik roků ve vegetativním stavu, potom vykvetou, vytvoří semena a uhynou
         • Polykarpické – většina víceletých rostlin – kvetou a mají plody mnohokrát za život
          • Vytrvalé byliny – trvalky, keře, stromy