Vodík

 

Postavení prvku v PSP

 

 • První člen PSP
 • Nejjednodušší elektronová konfigurace 1s1
 • Vodík může získat stabilitu 3 způsoby:
  1, Jako dvouatomová molekula H2
  2, Elektron poskytne jinému prvku ® kationt např. HCl
  3, Elektron přijme ® aniont např. NaH (hydrid sodný)
 • ® vyskytuje se v oxidačních číslech –I, 0, I

 

Charakteristika

 

 • Za normálních podmínek bezbarvý, bez chuti a zápachu
 • Nejlehčí prvek
 • Tvoří izotopy: a) 1H – protium, nejrozšířenější
  b) 2H – deuterium, těžký vodík
  c) 3H – tritium, radioaktivní

Vlastnosti

 

 • Je hořlavý, směs s kyslíkem je silně výbušná
 • Má redukční (vůči nekovům) i oxidační (vůči typickým kovům) vlastnosti
 • Reaguje téměř se všemi prvky

 

Příprava

 

 • Reakcí neušlechtilých kovů s kyselinami nebo hydroxidy:
  2 HCl  +  Zn   ®   H2  +  ZnCl2
  Zn   +   2 NaOH  +   2 H2O  ®  H2  +  Na2[Zn(OH)4]
 • Reakcí s1 a s2 prvků s vodou
  2 Na + 2 H2O   ®   2 NaOH   +  H2
 •  elektrolýza vody

Výroba

 • termický rozklad methanu (1200°C)
  CH4  ®  C  +  2H2
 • reakcí vodní páry s rozžhaveným koksem (1000°C)
  C + H2O  ®  CO  +  H2

Reakce

 • Jeho dvouatomové molekuly reagují až za zvýšené teploty (jsou poměrně stabilní)

 

H2 +  Cl2  ®  2 HCl         3H2  + N2  ® 2 NH3          H2  +  S  ®  H2S

                       2 H2  +  O2   ®  2 H2O  – exotermická reakce

Význam

 

 • Je součástí všech organických sloučenin ® biogenní prvek
 • Součástí anorganických sloučenin např. vody, kyselin, hydroxidů.
 • Nejrozšířenější prvek ve vesmíru (přeměna vodíku na helium a teplo)

 

Použití

 

 • Uchovává se v lahvích s červeným pruhem
 • Redukční činidlo
 • Ztužování tuků (navázání na dvojné vazby)
 • Výroba NH3, dusíkatých hnojiv, HCl
 • Palivo budoucnosti (raketové motory, vodíkový pohon)

 

 

Kyslík

 

Postavení prvku v PSP

 

 • Prvek 2. periody, patří mezi p4
 • Elektronová konfigurace: 1s2 2s2 2p4 ® má 6 valenčních elektronů
 • Snaha nabýt 2s2 2p6
 • Stabilita:
  1, dvouatomová molekula O2
  2, Přijímá dva elektrony ® oxidy např.CaO, CO2
  3, přijmutím jednoho elektronu  např. H2O2 (peroxid vodíku)
 • ® nejčastější oxidační čísla: -II, -I, 0

 

Charakteristika

 

 • Za normálních podmínek bezbarvý (kapalný je namodralý), bez chuti a zápachu
 • Nejrozšířenější prvek na Zemi

 

Vlastnosti

 

 • Vysoce reaktivní plyn
 • Rozpouští se v malém množství ve vodě (s rostoucí teplotou rozpustnost klesá)
 • Má oxidační vlastnosti ® oxidační činidlo – sám se redukuje

 

Příprava

 

 • Tepelným rozkladem kyslíkatých solí
  2 KMnO4  ®  K2MnO4  +  MnO2 + O2
 • Elektrolýzou vody (velice nákladné), O2 se vyloučí na anodě
 • Reakcí burelu s kyselinou sírovou
  2 MnO2 + H2SO4  ®  2 MnSO4 + 2 H2O  + O2

Výroba

 

 • Frakční destilací zkapalněného vzduchu

 

Reakce

 

 • Ve svých sloučeninách je nejčastěji dvojvazný.
 • Elektrickým výbojem nebo UV-zářením se tvoří nestabilní ozon O3
  O2  ®  O + O      O + O2  ®  O3
 • Hoření (oxidace) – prudké slučování látek s kyslíkem za vzniku tepla a světla.

 

Význam

 

 • Je součástí mnoha anorganických sloučenin např. voda, minerály, horniny
 • Je součástí mnoha organických sloučenin např. sacharidů, aminokyselin
 • Biogenní prvek nezbytný k dýchání organismů

 

Použití

 

 • Uchovává se v tlakových lahvích s modrým
 • V hutnictví při výrobě železa, sváření a řezání kovů
 • V lékařství – dýchací přístroje
 • Oxidační procesy
 • Kapalný kyslík využíván jako raketové palivo.

 

 

Sloučeniny kyslíku a vodíku

 

Oxidy

Charakteristika

 

 • Kyslík v oxidech má oxidační číslo –II
 • Pouze v difluoridu kyslíku OF2 má oxidační číslo II
 • Dvouprvkové sloučeniny kyslíku s elektropozitivnějším prvkem.
 • Oxidy přechodných prvků jsou barevné, např. Cr2O3 je zelený.
 • Připravují se přímým slučováním prvků: C + O2 ® CO2

 

Dělení

 

 • Kyselinotvorné – oxidy nekovů a kovů s oxidačním číslem V-VII ( např. Mn2O7)
  s vodou tvoří kyseliny
  SO3  +  H2O  ® H2SO4
 • Zásadotvorné – oxidy prvků s oxidačním číslem I-IV
  s vodou tvoří hydroxidy
  CaO  +  H2O  ®  Ca(OH)2
 • Amfoterní – Chovají se jako kyselinotvorné i jako zásadotvorné
  např. Al2O3 , ZnO
  Reagují s kyselinami a zásadami za vzniku solí
  ZnO  +  2HCl  ®  ZnCl2 + H2O         ZnO + 2NaOH  ®  Na2[Zn(OH)4]
  Al2O3  +  6 HCl   ®  2 AlCl3  +3H2O   Al2O3 + 2 NaOH  ®  2 NaAlO2   +  H2O
 • Netečné – nereagují s vodou ani s kyselinami a zásadami
  např. NO, CO

 

Voda

 

Charakteristika

 

 • Nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku s kyslíkem
 • Vyskytuje se ve třech skupenstvích: vodní pára, voda, led
 • Bezbarvá, bez chuti a zápachu
 • V přírodě se nikdy nevyskytuje čistá
 • Významná pro život

 

Vlastnosti

 

 • Molekula vody je polární
 • Anomálie vody = nejvyšší hustota při 4°C
 • Patří mezi nejstálejší sloučeniny
 • Amfoterní látka
 • Reaguje s reaktivními s1a s2 prvky a s oxidy

 

Tvrdost vody

 

 1. Přechodná – způsobena hydrogenuhličitany
  může být odstraněna povařením
  Ca(HCO3)2    ®   CaCO3  +  H2O  +  CO2
 2. Trvalá – způsobena především sírany
  odstraníme ji přidáním uhličitanu sodného (Na2CO3)
  CaSO4  + Na2CO3  ®  CaCO3  +  Na2SO4

 

Peroxid vodíku

 

Charakteristika

 

 • Bezbarvá olejovitá kapalina
 • Patří mezi peroxosloučeniny – obsahují dva atomy kyslíku s oxidačním číslem –I
 • Za normální teploty se velmi pomalu rozkládá
 • Účinkem světla a některých látek(krev) se snadno rozkládá

 

Vlastnosti

 

 • V bezvodném stavu výbušná
 • Má oxidační i redukční vlastnosti
 • Výborné polární rozpouštědlo

 

Použití

 

 • Jeho 3% roztok se používá jako bělící a dezinfekční činidlo

 

Ozon

 

 • Silné oxidační činidlo, extrémně toxický
 • Používá se ke sterilizaci vody

Vzácné plyny

 

Postavení prvků v PSP

 

 • Patří mezi p6 prvky kromě helia
 • Mají 8 valenčních elektronů kromě helia
 • ® Jsou velmi stabilní a většinou nereaktivní

 

Charakteristika

 

 • Za běžných podmínek jsou plynné
 • V malém množství se vyskytují v zemské atmosféře
 • Jednoatomové plyny
 • Získávají se jako vedlejší produkty při frakční destilaci kapalného vzduchu

 

Vlastnosti

 

 • Těžko zkapalnitelné
 • Velmi málo reaktivní
 • Nejvíce sloučenin tvoří Xe

 

Použití

 

 • Jako inertní atmosféra
 • He – používá se pro dosažení nízkých teplot (var helia = 0,003K)
  náplň vzducholodí (je lehčí než vzduch)
 • Plnění osvětlovacích trubic, výbojky

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *