TRESTNÍ PRÁVO

 • součást českého právního řádu
 • odvětví veřejného práva
 • je souhrnem právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění

 

 • účel
  • udržování pořádku a bezpečnosti ve státě
  • ochrana zájmů fyzických a právních osob
  • ochrana před trestnými činy
  • určuje, které činy jsou trestné (pro společnost škodlivé)
  • stanovuje tresty za jejich spáchání (případně za ně stanoví uložení ochranných opatření

 

Funkce

 1. preventivní
  • zákonné definice trestných činů pomáhají formovat pravidla řádného chování lidí ve společnosti
  • ochrana společnosti před kriminalitou
 2. represivní
  • vymezení trestu
  • postihuje jednání, která jsou společností považována za nežádoucí a nebezpečná

 

Dělení

 1. hmotné
  • stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit
  • trestní zákoník
 2. procesní
  • upravuje trestní řízení = procedurální postup trestných orgánů v trestních věcech
  • trestní řád

 

Základní principy

 • zásada zákonnosti
 • zákaz zpětné působnosti trestního zákona
 • nepřístupnost trestu smrti
 • zákaz krutých, nelidských a ponižujících trestů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trestný čin

 • stupeň nebezpečnosti vyšší než nepatrný (nad 5 tisíc Kč)
 • sankce – trest, ochranné opatření
 • zápis do Rejstříku trestů
 • rozhodující orgán – soudy

 

 • pro společnost nebezpečný čin
 • jeho znaky uvedeny v trestním zákoníku
 • jednání zaviněné
 • úmyslný nebo nedbalostní trestní čin
 • příprava a pokus o trestný čin jsou v českém právu hodnoceny jako trestný čin
 

 

 

 

 

 

 

 

Přestupek

 • méně nebezpečné
 • sankce – napomenutí, pokuta (do 50 tisíc Kč), zákaz činnosti, propadnutí věci, nelze uložit trest odnětí svobody
 • nezapisují se, ale mohou být evidovány (např. dopravní přestupky)
 • rozhodující orgány – správní (přestupková komise

 

 • zaviněné jednání, které poručuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb. o přestupcích nebo jiném zákoně

 

 • např. přestupek proti plynulosti a bezpečnosti provozu, porušení veřejného pořádku (noční klid, veřejné pohoršení), proti majetku (krádež, podvod, přisvojení nálezem), proti občanskému soužití (ublížení a zdraví, pomluva)

 

Dělení trestného činu

 1. přečiny
  • všechny nedbalostní trestné činy a úmyslné trestné činy, na které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 5 let
 2. zločiny
  • všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny
  • sankce 5 až 10 let odnětí svobody
  • zvlášť závažné zločiny – úmyslné trestní činy, za něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí nejméně 10 let

 

Účastníci trestního činu

 1. pachatel
  • fyzická osoba
  • sám spáchal trestný čin
 2. spolupachatelé
  • osoby, které spáchaly trestný čin společným jednáním
  • organizátor, návodce, pomocník

 

Vývojová stádia trestného činu

 1. příprava
  • úmyslné jednání směřující nepřímo k určitému zvlášť závažnému TČ
 2. pokus
  • úmyslné jednání směřující k dokonání určitého TČ
  • vyznačují se nedostatkem následku
 3. dokonání

 

 

 

Trestní zákoník

 • Zákon č. 40/2009 Sb.
 • obecná část – podmínky odpovědnosti
 • zvláštní část – 13 hlav, výčet a popis skutkových podstat, trestných činů (asi 200)

 

 1. proti životu a zdraví
 2. proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
 3. proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
 4. proti rodině a dětem
 5. proti majetku
 6. hospodářské
 7. obecně nebezpečné
 8. proti životnímu prostředí
 9. proti ČR, cizím státům a mezinárodní organizaci
 10. proti pořádku ve věcech veřejných
 11. proti branné povinnosti
 12. vojenské
 13. proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

 

Trestní odpovědnost

 • pouze fyzická osoba
 • v době spáchání činu dosáhla určitého věku a byla příčetná
 • 15 – 18 let mladistvý
 • při zkoumání trestného činu se zkoumají 3 základní podmínky trestní odpovědnosti
  1. naplnění skutkové podstaty (např. vražda – úmyslné usmrcení člověka)
  2. vina
  3. eventuální důvody vylučující trestnost
 • 5 okolností vylučujících trestnost
  1. jednání v nutné obraně – odvrací přímo hrozící nebezpečí
  2. jednání v krajní nouzi – např. záchrana života při živelných katastrofách
  3. nedostatečnost věku
  4. oprávněné použití zbraně
  5. nepříčetnost – duševní porucha

 

Druhy trestu

 1. odnětí svobody – nejvýše 20 let, výjimečný trest 20 až 30 let, doživotí
 2. domácí vězení – až na 2 roky, pracovní dny 20.00 až 5.00, so+ne+svátky po celý den
 3. obecně prospěšné práce – v rozsahu 50 až 300 hodin
 4. ztráta čestných titulů a vyznamenání
 5. ztráta vojenské hodnosti
 6. zákaz činnosti – 1 rok až 10 let
 7. propadnutí majetku
 8. peněžitý trest
 9. propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
 10. vyhoštění z ČR – pachatel, který není občanem ČR
 11. zákaz pobytu – 1 rok až 10 let, platí na určité místo či obvod
 12. zákaz vstupu na sportovní, kulturní či jiné společenské akce

 

Výjimečný trest

 • trest odnětí svobody na 20 až 30 let nebo doživotí
 • vražda nebo podobně mimořádně nebezpečný trestní čin (genocida, teroristický útok)

 

Podmíněný trest

 • pachatel na svobodě, soud sleduje jeho chování

Nepodmíněný trest

 

Účel trestu

 • ochrana společnosti
 • snaha zabránit pachateli trestného činu v konání další trestné činnosti
 • výchova pachatele, aby vedl řádný život
 • výchovné působení na společnost

Výše trestu

 • trestní zákon vymezuje výši trestu v sazbě od do
 • určuje se s přihlédnutím k tzv. polehčujícím okolnostem
 • polehčující okolnosti
  • upřímná lítost
  • náhrada způsobené škody
  • první provinění
 • přitěžující okolnosti
  • opakovaná trestní činnost (recidiva)
  • brutalita pachatele

 

Ochranné opatření

 • kromě trestu lze uložit také
  1. ochranné léčení – alkoholici, narkomani
  2. ochranná výchova – mladiství
  3. zabrání věci náležející pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit

 

Výkon trestu – typy věznic

 1. s dohledem – nedbalostní TČ, dosud netrestaní
 2. s dozorem – nedbalostní TČ, ale již trestaní
 3. s ostrahou – úmyslný TČ
 4. se zvýšenou ostrahou – doživotní tresty, recidivisté apod.

 

Trest smrti

 • nejvyšší, absolutní trest předpokládající usmrcení (či popravu) odsouzeného člověka za trestný čin
 • abolicionisté – proti – definitivnost rozhodnutí, nebezpečí justičního omylu, nemorálnost, nedostatečný odstrašující účinek
 • morikalisté – pro – jediný spravedlivý trest za vraždu, znemožňuje recidivu, odstrašující
 • v ČR poslední trest smrti v roce 1989 (poté 1990 ústavně zrušen)
 • v posledních desetiletích ve většině evropských a jihoamerických státech zrušen
 • praktikuje Čína, USA, Japonsko, arabské země (Irán, Saudská Arábie)

 

Právní postižitelnost dětí

 • práva versus povinnosti dětí → do popředí práva, do pozadí odsunovány povinnosti dětí a jejich zodpovědnost
 • zneužívání beztrestnosti osob mladších 15 let
 • upraveno zákonem č. 218/2003 Sb.
  • týká se osob do 18 let (dítě 0 až 15, mladiství 15 až 18 let)
  • upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
 • dítě
  • není trestně odpovědné, do 15 let
  • opatření – dohled probačního úředníka, terapie
 • mladiství
  • 15 až 18 let, trestně odpovědní
  • zjistí-li se, že v době spáchání činu nedosáhl rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat nebezpečnost pro společnost či ovládat své jednání, není za čin trestně odpovědný
  • trestný čin spáchaný mladistvým – provinění
  • mladiství musí mít vždy obhájce
  • v případě viny – neukládán trest, ale opatření
  • soud není přístupný pro veřejnost
  • druhy opatření
   • výchovná – napomenutí výstrahou, dohled probačního úředníka
   • trestní – obecně prospěšné práce, peněžitý trest, vyhoštění, domácí vězení
   • ochranná – léčení, výchova

 

TRESTNÍ PRÁVO PROCESTNÍ

 • zahrnuje právní normy upravující trestní řízení – tj. zákonem stanovený postup při
  • zjišťování trestných činů a jejich pachatelů
  • při ukládání trestů pachatelům
  • při výkonu trestu
 • hlavním pramenem Zákon o trestním řízení soudním (TRESTNÍ ŘÁD) č.141/1961 Sb.
 • základní zásady
  • trestní stíhání jen ze zákonných důvodů a zákonným způsobem
  • obžalovací – trestní stíhání před soudy možné jen na základě obžaloby podané státním zástupcem
  • presumpce neviny – dokud není vyslovena vina pravomocným rozsudkem, nelze na obžalovaného pohlížet, jako kdyby byl vinen
  • ústnosti, veřejnosti – jednání před soudem je ústní a veřejné (možnost vyloučení veřejnosti)
  • právo na obhajobu – osobní obhajoba, obhájce
  • práva na užívání mateřského jazyka

 

1) Přípravné řízení

 • zjištění informací o trestném činu a pachateli
 • odhalování příčin, okolností trestné činnosti
 • shromažďování důkazů
 • osoba považovaná za pachatele nazývána obviněným – právo na obhájce, možno zatknout, zadržet, vzít do vazby, provést domovní prohlídku; nemusí při výslechu odpovídat → na základě vyšetřování a shromážděných důkazů státní zástupce podá obžalobu soudu (vyrozumění obviněného a jeho obhájce) nebo dojde k zastavení stíhání

 

2) Předběžné projednání obžaloby

 • pokračuje před soudem
 • osoba považovaná za pachatele nazývána obžalovaným
 • neveřejné jednání, cílem objasnit, zda obžaloba tvoří spolehlivý podklad pro hlavní líčení → buď nařízeno hlavní líčení, nebo vráceno k došetření

 

3) Hlavní líčení

 • rozhoduje se o vině a trestu
 • veřejné jednání
 • státní zástupce přednese obžalobu a navrhne druh a výši trestu
 • obžalovaný – může/musí mít obhájce → po dokazování obžalovaný buď uznán vinným a je mu uložen trest nebo zproštěn je obžaloby

 

4) Odvolací řízení

 • jestliže se obžalovaný nebo státní zástupce odvolá proti rozsudku soudu
 • odvolání má odkladný účinek, rozsudek nenabývá právní moci
 • o odvolání rozhoduje soud vyššího stupně

 

5) Vykonávací řízení

 • uskutečněno za účelem vykonání trestu, když odsuzující rozsudek nabyl právní moci
 • odsouzený
 • trest zaznamenán do Rejstříku trestů (veden na Nejvyšším státním zastupitelství v Praze)

 

Subjekty trestního řízení

 • orgány činné v trestním řízení (soud, státní zástupce, policie)
 • osoba, proti níž je trestní řízení vedeno (podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený)
 • obhájce (advokát)- zvolený, stanovený (ex offo)
 • poškozený
 • svědci, znalci, tlumočníci
 • OSPOD- orgán sociálně-právní ochrany dětí

 

Opravné prostředky

Opravné prostředky řádné

 • Stížnost
 • Odvolání (proti rozsudku soudu 1. stupně)

Opravné prostředky mimořádné

 • Obnova řízení
 • Stížnost pro porušení zákona (proti právním vadám)

 

Milost – v konkrétním případě může prezident republiky udělit milost, pokud shledá žádost o milost dostatečně důvodnou (nejčastěji v případech vážné nemoci, stáří …)

Amnestie – kolektivní zmírňování či odpouštění trestů prezidentem republiky

 

Systém soudů v České republice (čtyřstupňový systém soudnictví; dvoustupňové řízení)

 1. stupeň

Nejvyšší soud České republiky

Nejvyšší správní soud České republiky (Brno)

 1. stupeň

Vrchní soudy (2)

(se sídlem v Praze s působností pro Čechy, se sídlem v Olomouci s působností na Moravě)

 1. stupeň

Krajské soudy (8)

Městský soud v Praze

 1. stupeň

Okresní soudy, (Obvodní soudy v Praze, Městský soud v Brně)

 

 

Notářství:

 • Specifická instituce zřizovaná státem
 • Vykonává činnosti, kterou nemůže vykonávat žádná jiná osoba či orgán
 • Notářů je omezený počet
 • Činnost:
  • potvrzuje a a osvědčuje různé druhy písemností (dodá jim důvěryhodnost)
  • provádí notářské úschovy
  • sepisuje notářské zápisy (závěť…)
  • funguje jako soudní komisař v řízení o dědictví

Advokacie:

 • nezávislé svobodné povolání
 • poskytování rad a ponaučení v obhajování zájmů jiných osob před soudem i mimo něj
 • musí zachovat mlčenlivost
 • chránit a prosazovat zájmy klienta
 • klienta může zastupovat v soudních řízeních

 

Státní zastupitelství:

 • orgán exekutivy, zastupuje stát a veřejný zájem před nezávislými soudy
 • orgán veřejné žaloby

ROZBOR KE STAŽENÍ ZDE: http://reliablefiles.com/file/A6h8777

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *