Alkoholy

 

Charakteristika

 

 • Kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které obsahují 1 nebo více funkčních skupin OH
 • Skupina OH je vázána na uhlík, který není součástí aromatického jádra

 

Rozdělení

 

 • Podle počtu skupin OH:
  a, jednosytný – 1 skupina OH
  b, dvojsytný – 2 skupiny OH
  c, trojsytný  – 3 skupiny OH
  d, vícesytný – více skupin OH
 • Podle počtu atomů vodíku, které jsou na uhlíku, na kterém je navázaná skupina OH:

  a, primární alkohol           –CH2 – OH
  b, sekundární alkohol       –CH – OH
  ׀         ׀
  c, terciální alkohol –C–OH
  ׀

Rozbor struktury

 

 • Vazby jsou polární, i molekula navenek má polární charakter

 

H3C – H2Cδ+ ◄ Oδ- ►Hδ+
záporný indukční efekt I

Názvosloví

 

 • Název tvoříme názvem uhlovodíku a příponou –ol
 • Polohu určujeme číslem (např. propan-2-ol)  CH3 – CH(OH) – CH3

 

Příprava

 

 • Kvašením cukerných roztoků – fermentací a následnou destilací

  C6H12O6 ->   2 CH3CH2OH  +  2 CO2

 • Hydratací alkenů

  CH2 ═ CH2 +  H2O   ->  CH3 – CH2OH

 

 

 

 

Vlastnosti

 

 • Mezi molekulami alkoholu vznikají vodíkové vazby podobně jako u vody = vazby mezi kyslíkem a vodíkem
 • Alkohol s vodou tvoří vazby -> snadno se rozpouští
 • Nejnižší alkoholy jsou kapaliny příjemné vůně, neomezeně mísitelné s vodou
 • Vyšší alkoholy jsou krystalické látky, ve vodě téměř nerozpustné
 • Mají poměrně vysokou teplotu varu
 • Skupina OH uděluje alkoholům amfoterní charakter -> reaguje jak s kyselinami, tak se zásadami

 

Základní reakce

 

 • Vůči silným zásadám se chovají jako kyseliny za vzniku alkoholátů
 • Vůči silným kyselinám se chovají jako zásady za vzniku alkoxoniových solí

 

 • Substituční reakce

  CH3 – CH2 – OH + HCl -> CH3 – CH2 – Cl + H2O
  ethanol                             chlorethan

 • Eliminační reakce (dehydratace)

  CH3 – CH2 – OH -> CH2 ═ CH2   +  H2O
          ethanol                    ethen

 • Oxidace

  a, primárních alkoholů za vzniku aldehydů až karboxylových kyselin:
  ox
  CH3 – CH2 – OH   ->  CH3 – C(HO)
      ethanol                      acetaldehyd
  ox 

  CH3 – C(HO) ->  CH3COOH
                                      kyselina octová

  b, oxidace sekundárních alkoholů za vzniku ketonů:
           ox
  H3C – CH – CH3    ->   CH3 – C – CH3
  ׀                                     ׀׀
  OH                                 O
               propan-2-ol               dimethylketon, aceton

 • Esterifikace = reakce alkoholů s kyselinami za vzniku esteru a vody

  CH3COOH +  CH3CH2OH -> CH3 – CO – O – CH2 – CH3  +  H2O
  ethylester kyseliny octové,
  ethylacetát

 

Zástupci

 

Methanol    CH3OH

 

 • Bezbarvá kapalina, příjemné vůně, neomezeně mísitelná s vodou
 • Těžce vzhledem odlišitelný od ethylenu
 • Prudce jedovatý, jeho požitím hrozí oslepnutí až smrt
 • Výborné rozpouštědlo
 • Používá se na výrobu formaldehydu k výrobě formaldehydových pryskyřic (umakart)

 

Ethanol     CH3CH2OH

 • Triviální název: líh
 • Bezbarvá kapalina, příjemné vůně, neomezeně mísitelná s vodou
 • Získává se ethanolovým kvašením cukerných šťáv
 • Snadno ho lze připravit v domácích podmínkách
 • Obsažen v alkoholických nápojích, dlouhodobé požívání může vyvolat závislost
 • Ve větším množství dochází k poškození jater, ledvin, nervového systému
 • Sráží bílkoviny
 • Používá se k výrobě kosmetiky, léčiv, jako dezinfekční prostředek, rozpouštědlo a k chemických syntézám
 • Pro technické účely se denaturuje

Denaturace

·         Znehodnocování alkoholu, aby se stal nepoživatelným

 • Pro denaturaci se používají láky blízké teplotě varu alkoholu a nepříjemného zápachu
 • Např. benzin, pyridin

 

Ethylenglykol     CH2OH – CH2OH

 

 • Jedovatá olejovitá kapalina, neomezeně mísitelná s vodou
 • Má nasládlou chuť
 • Používá se jako složka do nemrznoucích směsí (Fridex)
 • Dobré rozpouštědlo, výroba plastů

 

Glycerol     CH2OH – CHOH – CH2OH

 

 • Glicerin, propan-1,2,3-triol
 • Vysokovroucí sirupovitá kapalina sladké chuti, neomezeně mísitelná s vodou
 • Používá se v kosmetice (krémy na ruce)
 • Výroba plastických hmot
 • Výroba glicerolnitrátu = nitroglicerin
  Výbušný při nárazu
  Objevitel je Alfred Nobel
  V malých dávkách se používá při angíně pectoris

 

 

Fenoly

 

Charakteristika

 

 • Kyslíkaté deriváty uhlovodíků, ve kterých je skupina OH přímo vázána na aromatické jádro
 • Acidita hydroxyderivátů klesá v pořadí: kyselina pikrová – fenol – voda – methanol

 

Rozdělení podle počtu OH skupin

 

 • Jednosytné: fenol, kresoly, kyselina pikrová
 • Vícesytné: pyrokatechol, resorcinol, hydrochinon, fluoroglucinol, pyrogallol, hydroxihydrochinon.

Příprava

 

 • Připravují se izolací z černouhelného dehtu
 • U nás v závodech DEZA Valašské Meziříčí

 

Vlastnosti

 

 • Fenoly jsou pevné látky nepříjemného zápachu
 • Leptají pokožku sliznice
 • Málo rozpustné ve vodě
 • Některé se používají jako dezinfekční prostředky

 

Základní reakce

Reakce na hydroxylové skupině

Zástupci

Fenol

 

 • Bezbarvá krystalická látka, která na vzduchu červená
 • Leptá pokožku
 • Požívá se při výrobě plastů, léčiv, pesticidů, barviv

 

Kyselina pikrová

 

 • Vzniká nitrací fenolu
 • Tvoří žluté krystalky silně hořké chuti (pikros = hořký)
 • Používá se jako trhavina

 

Dvojsytné fenoly

 

 • Pyrokatechol, hydrochinon – složkou fotografických vývojek
 • Rezorcinol – v kožním lékařství jako antiseptikum

 

Ethery

 

Charakteristika

 

 • Kyslíkaté deriváty uhlovodíků, ve kterých jsou vázané 2 uhlovodíkové zbytky
 • Deriváty vody         R1   –  O  –   R2
 • Rozdělení:
  a, symetrické – stejné uhlovodíkové zbytky
  b, nesymetrické – různé uhlovodíkové zbytky

 

Rozbor struktury

 

H3Cδ+ ◄ Oδ- ►CH3δ+
E+                         N

 

 • Molekula jako celek není polární ->nepolární rozpouštědlo

 

Názvosloví

 

 • V abecední pořádku seřadíme názvy uhlovodíkových zbytků + přípona ether

  fenyl(methyl)ether      ethyl(vynil)ether         ethyl(fenyl)ether

 • Lze-li jeden z uhlovodíkových zbytků hodnotit jako nadřazený, vyjádříme ho jménem.
  Druhý uhlovodíkový zbytek vyjádříme předponou a přidáme oxy.

  etoxybenzen metoxybenzen                  metoxyethan

 

Příprava

 

 • Ethery se stejnými uhlovodíkovými zbytky připravujeme z alkoholů působením H2SO4
      
  2 CH3 – CH2 – OH ->   CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3
                                            diethylether

 • Ethery s různými uhlovodíkovými zbytky se připravují z alkylhalogenidů reakcí s alkoholáty

  CH3Cl    +  CH3CH2ONa   -> NaCl   +  CH3 – O – CH2 – CH3
   ethanolát sodný                                 ethylmethylether

 

Vlastnosti

 

 • Většinou kapaliny
 • Charakteristické svou vůní
 • Teplota varu je nižší než u alkanů
 • Jsou těkavé, hořlavé
 • Nevytvářejí vodíkové můstky
 • Velmi dobrá nepolární rozpouštědla

Zástupci

 

Diethylether

 

 • Těkavá, vysoce hořlavá kapalina
 • Používá se jako rozpouštědlo
 • Dříve používaný jako anestetikum – má narkotické účinky

 

 

Úkol 1:

Napište vzorce sloučenin:                                     CH3
׀
CH2 – CH2 – CH3                                      CH2 – C – CH3
׀                                                                  ׀         ׀
OH                                                              OH     CH3
propan-1-ol                                            2,2-dimethylpropan-1-ol


CH2 – CH2 – CH2 – CH2

׀                                ׀

OH                            OH
butan-1,4-diol

 

CH2 – C ═ CH – CH3                                           CH2 – CH – CH2
׀          ׀                                                                  ׀          ׀        ׀
OH      C2H5                                                          OH      OH   OH
2-ethylbut-2-en-1-ol                                       propan-1,2,3-triol, glycerol

Úkol 2:

Jak byste převedli propan-2-ol na 2-jodpropan? Napište rovnici reakce.

H3C – CH(OH) – CH3 + HI ->H3C – CHI – CH3 + H2O
propan-2-ol                               2-jodpropan

R: substituce nukleofilní

 

Úkol 3:

Jak se oxiduje butan-1-ol a butan-2-ol? Napište rovnici reakce.

CH3 – CH2 – CH2 – CH2(OH)  +  O2  ->  CH3 – CH2 – CH2 – CHO
                            butan-1-ol                                                    butanal
-> CH3 – CH2 – CH2 – COOH

kyselina máselná

CH3 – CH – CH2 – CH3  + O2  ->   CH3 – C – CH2 – CH3  +  H2O

׀                                                        ׀׀
OH                                                    O
            butan-2-ol                                    ethylmethylketon

Úkol 4:

Navrhněte přípravu pro propan-2-ol z 1-chlorpropanu. Co vzniká oxidací propan-2-olu?

H2C – CH2 – CH3 ->   HCl + CH2 ═ CH – CH3
׀                                                  propen

Cl                                                                           R1: eliminace
   1-chlorpropan

 

CH2 ═ CH – CH3 + H2O ->  CH3 – CH – CH3
׀
OH                  R2: adice elektrofilní
propan-2-ol
CH3 – CH – CH3   + O2 -> CH3 – C – CH3
׀                                           ׀׀
OH                                       O                       R3: oxidace

                                                            dimethylketon