SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE

 • zabývá se prožíváním, chováním a jednáním lidí, které vzniká v důsledku působení společnosti
 • sociální interakce – každý člověk působí na každého
 • oblast zájmu sociální psychologie – socializace, sociální interakce, proměňování psych. stavů kvůli společnosti

Otevřená (probíhá stále, řešení kinfliktů, mezilidská komunikace)

Uzavřená (kognitivní disonance, teorie poslušnosti, efekt přihlížejícího, předsudky…)

 • Kognitivní disonance
  • nevědomá reakce mysli na rozpory mezi postojí
  • Festingerův experiment: studenti řeší extrémně namáhavé úkoly a pak mají ostatním popsat jak to bylo zábavné. Každý dostal jiný obnost peněz – čím více peněz tím vyšší kognitivní disonance
 • Teorie poslušnosti – dav – lidé dělají věci, které by se jim jinak morálně příčily – vojáci z rozkazu střílejí do davu
 • Efekt přihlížejícího – čím více lidí přítomno nebezpečné situaci, tím spíše nezasáhnou a nepomohou.

SOCIALIZACE

 • proces začleňování jedince do společnosti
 • proces, při kterém se člověk v průběhu života přeměňuje z bytosti biologické v bytost lidskou
 • dlouhodobý, neustálý proces (začíná narozením a končí smrtí)
 • aktivní proces (sami se socializací zabýváme, zapojujeme se)

Produkty socializace

 1. specificky lidské způsoby chování, reagování, myšlení
 2. rozvoj vyšších potřeb
 3. schopnost sebeovládání se, odložení uspokojování potřeb
 4. rozvoj vyšších citů a charakterových vlastností
 5. osvojování řeči

Průběh socializace

 1. primární
  • v rodině, dětství
  • vytváření prvotních kontaktů a citových vazeb
  • osvojování řeči (nejen mluvení ale i komunikace)
  • osvojování hodnot a norem
 2. sekundární
  • v kolektivu vrstevníků (školka, škola, volnočasové aktivity)
  • přijímáme normy a hodnoty skupiny
  • rozvoj kooperace
  • kolektiv tlumí egoismus dítěte

SOCIÁLNÍ ROLE, SOCIÁLNÍ STATUS

Role

 • soubor očekávaného chování člověka, který odráží postavení ve společnosti

Status

 • pozice nebo místo, které zastáváme ve společnosti vzhledem k vlastnostem osobností
 • hodnota postavení ve společnosti
 • každý status spojen s vykonáváním nějaké role

Divergence v roli – rozbíhavost, neztotožňujeme se s rolí, nepřijímáme ji

Konvergence v roli – sbíhavost, role nám sedí

Typy konvergence

 1. identifikace se s rolí – přijmeme ji úplně se vším všudy
 2. modifikace – roli přijmeme, ale jen s obměnou

Typy divergence

 1. role není zpracována
  • nesedí mi a já ji nechci
  • manifest – rodiče chtějí, abychom fandili Baníku, já ale fandím Spartě
  • latentní (skrytý) protest – začnu fandit Baníku, ale nebaví mě to
 2. role je zpracována
  • postupná identifikace s rolí
  • ze zištných důvodů

Konflikty rolí

 1. konflikt já x udělovatel role – já a rodič, učitel
 2. konflikt rolí – např. role dcery a kamarádky (matka potřebuje pomoc, kamarádka taky)
 3. konflikt v roli – např. policista (dá pokutu příteli?)
 4. konflikt já x role – přijímám ji / nepřijímám ji

Dělení rolí

 1. zvolené role – budu členem skupiny, sběratel atd.
 2. získané role – ne zcela jsme se podíleli na jejich zvolení (poslední rozhodnutí není na nás), student SŠ
 3. nucené – narozena jako žena, navždy dcera atd.
 1. dlouhodobé – dcera, žena
 2. krátkodobé – vedoucí v táboře atd.
 1. právně určené – sňatek – manželka, pracovní smlouva – zaměstnanec
 2. očekáváním dané – bez smlouvy

Komplementárnost – bez jedné role není druhá (manžel, manželka)

SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE

Verbální komunikace

 • pomocí slov (řeči)
 • mluvená nebo psaná
 • symbolická komunikace – každé slovo je symbolem s víceméně stálým obsahem
 • 1) meziosobní
  • mezi 2, 3 osobami
  • nejčastější dialog – musí existovat 2 osoby, poslouchat se, střídat se (respektovat se), společné téma, umět se správně vyjadřovat, mít argumenty
 • 2) skupinová komunikace
  • 3 a více osob
  • probíhá pomocí komunikačních sítí
 • 3) masová komunikace
  • prostřednictvím masmedií

Mimoslovní komunikace (neverbální)

 1. mimika
  • slouží ke sdělování emocí
  • komunikace obličejovou částí
  • dobře čitelná
  • např. radost, smutek
  • ‚mezinárodní‘, dobře napodobitelná
  • důležitá v herectví, pantomima
 2. gestika
  • komunikace pomocí gest)gesta přijatelná společenskou dohodou – stojí samostatně bez slov
  • gesta doprovodná – s verbální mluvenou složkou
 3. posturologie
  • postavení těla (postoj)
  • důležitá, pouze málo lidí je umí ovládat
 4. haptika
  • komunikace dotykem
  • např. podání rukou
  • rozdílné v různých zemích
 5. kinezika
  • komunikace pohybem těla
  • hraní si s tužkou
 6. proximika
  • komunikace přibližovací a oddalovací
  • a) intimní – do 50 cm; zaznamenáváme mimiku, pach, typické pro partnery
  • b) osobní – 1 metr až 1,5 metru; běžná záležitost při normální komunikaci, zachycujeme mimiku i gesta
  • c) společenská – od 1,5 až do 3 metrů; vnímáme mimiku, pro formální kontakt, schůze
  • d) veřejná – nad 3 metry; interakce není tak silná, v divadle na koncertech
  • u každého jedince jiná délka
 7. oční kontakt
  • sledujeme, kam pohled směřuje
  • jestli pohled stálý nebo roztěkaný
  • ženy více citlivé na oční kontakt
 8. celkový vzhled
  • úprava zevnějšku
  • celkové působení (úsměv…)
  • jak se oblékáme
  • dodržování hygienických podmínek
 9. paralingvistika
  • zahrnuje zvukové projevy při neverbální komunikaci
  • všechny mimoslovní projevy, které doprovází mluvené slovo
  • intonace, hlasitost, plynulost

Komunikační schéma

 • největší problémy s formulací a porozuměním

Hodnotící postoj při komunikaci

 1. devalvační
  • snižující
  • při komunikaci dává najevo, že je výš (formulace, skákání do řeči, používání nesrozumitelných slov, direktivní způsob, ironie, sarkasmus)
 2. evalvační
  • vyjadřuje úctu
  • záleží mi na tom, co říká

Komunikační sítě

 1. řetězová síť
  • na principu tiché pošty
  • dochází ke zkreslení informací
  • ne ve skupinách, kde se lidé znají
  • např. ve frontě na pokladně
 2. kruhová síť
  • neprobíhá mezi všemi
  • typická ve skupině, kde se neznají dobře
  • první den ve škole
 3. ohnisková síť
  • komunikace pouze s ohniskem, ne mezi sebou
  • např. ve třídě – učitel rozdává úkoly, my posloucháme
  • může být násilná
 4. horizontální a vertikální síť
  • typická na úřadech, ve firmách
 5. úplná síť
  • každý s každým
  • ve škole, v rodině

RODINA

 • primární sociální skupina
 • neformální skupina
 • malá, dlouhodobá skupina
 • členská skupina
 • rodina vzniká narozením dítěte
 • plní velké množství funkcí

Základní funkce

 1. výchovná – předáváme hodnoty, normy
 2. ekonomická – živí nás, zabezpečení jedince (oblečení, jídlo, bydlení)
 3. socializační – začleňování jedince do společnosti
 4. enkulturační – začleňování jedince do kultury
 5. biologická – rozmnožování, zachování rodu
 6. ochranná – rodina je zázemí, intimní vztahy, opora jedince

Krize rodiny

 • posunování věku prvorodiček
 • snižování plodných párů
 • vysoká rozvodovost
 • snižování počtu manželství (nesezdaná soužití)
 • snižování počtu dětí v rodině
 • nemanželské děti, neúplné rodiny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *