MOTIVACE

 • z latinského movere – hýbat, pohybovat se
 • soubor činitelů, které člověka podceňují k aktivitě, dodávají mu energii nebo aktivitu a energii tlumí
 • motiv – hypotetická hybná síla, která vzbuzuje zvláště zaměřenou činnost nebo jednání, cílem je uspokojení potřeb

Dva typy motivů

 1. vnější – chci to udělat, abych se vyhnul trestu; slabší a méně efektivní
 2. vnitřní – silnější, podněcující nás, protože my chceme; zajímá nás to; efektivnější
 • často se vnější motivy stanou vnitřními (angličtinu se nutíme učit, změna učitele → větší motivace, lepší hodiny)

Další dělení

 1. vnější pobídky (incentivy)
  • to, co vyvolává naše potřeby
  • např. jídlo pro hladového, vida pro žíznivého
 2. vnitřní motivy
  • hlad, žízeň
 • úzce spolu souvisí
 • jedna činnost může být výsledkem několika motivů

Základní motivační síly

 1. potřeby
 2. zájmy a záliby
 3. hodnoty a postoje
 4. perspektivy a cíle
 5. city a citové vztahy

POTŘEBY

 • stav nedostatku nebo nadbytku, co nás vede k činnostem, které tyto potřeby vyplní
 • cílem je dosáhnout homeostázy – stavu vyrovnanosti

Homeostatické modely

 1. model vakua
  • model nedostatku, něco nám chybí
  • motivy, které vyplňují nedostatek (hlad, žízeň)
 2. model přetlaku
  • mám něčeho nadbytek (hlavně energie)
  • potřebujeme vybít energii

Dělení potřeb

 1. primární
  • základní, zajišťují život jedince (nežili bychom jako lidé)
  • a) primární fyziologické
   • společné se živočichy, ale dokážeme s nimi pracovat na vyšší úrovni
   • např. potřeba dýchat, jídla, tekutin, spánku, vyhnout se bolesti
  • b) primární psychické
   • přežijeme bez nich, ale při dlouhodobém nenaplňování může dojít k újmě na psychice
   • např. potřeba pocitu bezpečí, uznání, vztahu, kooperace, duševní aktivity, komunikace
 2. sekundární
  • dělí se podle počtu předmětu zaměření na
  • a) poznávací potřeby
   • potřeba přijímání nových informací (čtení atd.)
   • nejdůležitější v malém věku
  • b) potřeby sociální
   • potřeba obliby, uznání, identifikace, afilace (být mezi svými), submise (být závislý)
  • c) potřeba aktivity
   • pohybové aktivity, pracovní činnosti
  • d) výkonové potřeby
   • snahy dosáhnout výkonu, stanovování cílů (aspirace)
  • e) potřeby existenciální
   • na úrovni psychických potřeb (smysl života) – nejčastěji se objevují v dospívání a stárnutí (odchod do důchodu) nebo po tragické životní události (smrt blízkých, ztráta majetku, práce), změně zdravotního stavu (autonehoda, cukrovka, rakovina)
  • f) potřeby kulturní (estetické)
   • návštěva divadla, tvorba umění, vidět umění
   • kulturní prostředí kolem sebe (pěkná restaurace, upravený byt)

Abraham Maslow

 • americký psycholog, který se zabýval potřebami
 • vytvořil hierarchické uspořádání potřeb od nejnižších po nejvyšší (metapotřeby)
 • tvrdil, že člověk nemůže dosáhnout metapotřeb, pokud nesplní/neuspokojí ty primárníVýsledek obrázku pro maslow pyramida potřeb

ZÁJEM, ZÁLIBY

 1. zájmy – zaměřená činnost, kterou provádíme dlouhodobě, uvědoměle, zaměřená na určitou oblast
 2. seberealizace
 3. dobré, pokud my sami chceme; většinou u menších dětí je vybírají rodiče (hudba, sport, sběratelství apod.)
 4. zájmy integrují mnoho oblastí osobnosti
  1. poznávací – chci se něco dozvědět, naučit, poznat
  2. sociální – zařazení do společnosti, pravidla, chci být něčeho součástí
  3. hodnotová – cíle, které si stanovím, povýší na hodnoty, na kterých mi záleží, věnujeme energii, čas i peníze
  4. životně-smyslová – celý život přeorientujeme kvůli tomu zájmu, volba přátel
 5. silně se dají ovlivňovat, hlavně v dětství

HODNOTY, POSTOJE

 • úzce spolu souvisí
 • hodnoty – např. láska, pravda; utvářejí se v průběhu socializace
 1. hmotné – auto, peníze
 2. duchovní – láska, přátelství
 3. společenské – důležité pro celou společnost (mír)
 4. individuální – důležité pro mě (zdraví)

Sprangerova typologie hodnotové orientace

 1. teoretický typ – absolutno
 2. ekonomický typ – pragmatičtí lidé (materialisti)
 3. estetický typ – lidé založení na emocionalitě
 4. sociální typ – lidé, kteří jsou obětaví a zajímají se o okolí (ekologové)
 5. politický typ – jde jim o vládu nad lidmi, moc
 6. náboženský typ – abstraktní hodnoty (duchovno)
 • postoje vyjadřují konkrétní obrazy hodnot
 • projevují žebříček hodnot
  1. elementární – týkají se konkrétních věcí
  2. obecné – vztahují se k rodině, pracovní skupině
  3. nejobecnější – postoje ke světovým situacím (válka v Iráku)

PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ

 • poruchy, které naznačují, že v rámci vývoje dítě není v přádku, narušení určitých schopností
 • souhrnné označení různorodé skupiny poruch,  které se projevují obtížemi v užívání takových dovedností jako je mluvení, psaní, čtení, počítání
 • v závislostech na poruše centrálního nervového systému
 • 1. došlo k narušení při těhotenství, porodu nebo krátce po něm, nejčastější příčina dyslexie
 • 2. genetická zátěž
 • 3. kombinace
 • 4. drobná porušení bez zjištěné příčiny
 • faktorem také genetika a sociální zázemí
 • průměrné až nadprůměrné děti
 • nejrozšířenější dyslexie

Dyskalkulie

 • specifická porucha počítání
 • např. grafická, verbální
 • porucha ovládání základních početních úkonů

Dysgrafie

 • porucha písemného projevu – neúhledné písmo, chyby při diktátu, opisu
 • příčiny – vada vizuálního vnímání, poruchy vizuální paměti, snížená rychlost zpracování
 • děti ale tvůrčí a nadání na sloh
 • pomoc při rozvíjení motoriky, cvičení koncentrace

Dyspinxie

 • nejsou schopny kreslit, obkreslovat, rýsovat
 • motorika – v ruce není cit
 • potíže s perspektivou, špatné členění papíru
 • zjišťuje se testy

Dysmúzie

 • vada hudební schopnosti
 • dopad na sociální chování
 • 2 složky – receptivní (nedokáže rozpoznat tóny) a expresivní (reprodukuje tóny, melodie, písně špatně)
 • není doprovázena jinou poruchou

Dyslexie

 • tzv. slovní slepota
 • porucha učení, většinou v kombinaci
 • příčiny – 20% dědičnost, nesoulad hemisfér, poruchy mozku
 • častěji chlapci, výskyt různý
 • typ L – levohemisférový – čte rychle, mnoho chyb
 • typ P – pravohemisférový – čte pomalu, ale přesně

Dysortografie

 • pravopis ne celá gramatika
 • příčiny – lehká mozková dysfunkce, specifické poruchy řeči, nedostatečně vyvinuté funkce (sluchové vnímání, zrakové vnímání, reprodukce)
 • projevy – špatná úprava, vynechávání, záměna písmen

Poruchy řeči

 • faktory – inteligence, vzdělání, pohlaví, dvojjazyčnost, dvojčata, stimulace rodiči, společenské a ekonomické podmínky
 • vady – opožděný vývoj, vady výslovnosti, huhňavost, breptavost, neurózy řeči
 • příčiny – hluchota, poruchy zraku, rozštěpy patra, násilné přecvičování vrozené levorukosti, nesprávný vzor řeči

Autismus

 • dítě správně nerozumí tomu, co vidí, slyší, prožívá
 • často doprovázena autismem
 • od dětství, obtížněji zvládají běžné sociální dovednosti
 • nereaguje na své jméno, pokyny
 • raději sami, záchvaty vzteku, hyperaktivita

ADHD

HRY

 • dobrovolná, vzniká spontánně, samoúčelná

Teorie vzniku her

 1. teorie nadbytku – vnitřní potřeby, potřeba vybít přebytek energie
 2. teorie odpočinku – odreagování se, odpočinek, útek z reality
 3. teorie přípravného cvičení – vzniká, aby se děti naučily nové role
 4. teorie funkční příjemnosti – baví mě to

Typy her

 1. manipulační – manipulace s předměty, stavění kostek, hraní si s auty, od 1 roku, rozvíjení motoriky, poznávání
 2. pohybové – od 2 let až do dospělosti; fotbal atd., rozvoj hrubé motoriky, charakteru (disciplína, spolupráce, soutěživost)
 3. tematické – hry na někoho nebo něco, na maminky, rozvoj fantazie, kooperace, improvizace
 4. konstrukční – navazují na manipulační a výsledkem je výtvor, Lego, přesah do dospělosti (koníčky)
 5. didaktické – speciální druh, vyvozeny zvenčí, zadává učitel, rodič

UČENÍ

 • v užším smyslu je učení cílevědomá činnost, která má jasně určený cíl → záměrná
 • učíme se neustále
 • bezděčné učení – učíme se vtipy, na ulici apod.

Fáze učení

 1. motivační
  • měla by být, ale ne vždy
  • když je, tak výsledek je lepší, dlouhodobější
  • když není, ta učení nejde tak snadno a může to vést k tahákům, napovídání a chození za školu
 2. poznávací
  • nejdříve informaci zmapujeme (přijímám informaci) a zpracujeme ji
 3. výkonová
  • využívání osvojených informací, snažím se ji prodat
 4. kontrolní
  • může i nemusí nastat
  • kontrolujeme její správnost po určitém čase

Druhy učení

 1. intelektuální
  • učení se teoretickým, všeobecným poznatkům, osvojování si pojmů (slovně-logických)
 2. motorické
  • jak vyšroubovat žárovku, lyžování; naučená manuální činnost
 3. sociální
  • učíme se normy, pravidla, zásady (pustíme sednout starší lidi)

Faktory ovlivňující učení

 • psychický stav – jestli jsme ve stresu, unavení
 • fyzický stav – bolest, nemoc, svěžest
 • charakter – cílevědomost, pilnost
 • motivace – vnitřní nebo vnější
 • časové rozvržení – čas, přestávky
 • mikroklima – prostředí, kde pracujeme; osvětlení, hluk

 

ROZBOR KE STAŽENÍ ZDE: http://speedyfiles.net/file/A6h8764

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *