POLITICKÉ STRANY

 • dobrovolné organizace, které usilují o získání podílu na státní moci
 • cílem je snaha uskutečňovat svůj program a uspět ve volbách
 • pluralismus politických stran – celá škála stran, možnost si vybrat
 • stanovy – musí je mít, název, sídlo, způsob volby orgánů
 • vznikají registrací na Ministerstvu vnitra ČR
 • zaniká rozpuštěním nebo sloučením s jiným subjektem nebo rozhodnutím soudu (v rozporu se zákony)
 • odděleny od státu – nemohou tvořit právo, ale mohou je iniciovat
 • členství dobrovolné, od 18 let

Funkce politických stran

 1. zprostředkovatelská – most mezi vládou a lidmi, přenos názorů veřejnosti
 2. integrativní – soustředění zájmů
 3. socializační – politická socializace, výchova (učí řízené diskuzi, dosažení kompromisu, koalic)
 4. mobilizační – zejména před volbami
 5. rekrutivní / výběrová – výběr politických elit (určují, kdo bude kandidovat na předních místech kandidátní listin, vyhledávání odborníků pro tuto funkci)
 6. ústavní – politicko organizační – sestavování vlády, koalice

Klasifikace politických stran

 • bipolární – z 18. století – levo-pravá osa
 • dnes spíše osa ekonomická

 

 1. pravicové – konzervativní, liberální
 2. levicové
 3. střed
 4. extrémistické

 

 1. masové
  • otevřené pro každého
  • bez ohledu na sociální postavení, vzdělání, věk, rasu
 2. kádrové
  • komunistické strany v totalitních režimech, KSČ
  • silně centralizované, loajalita zajišťována shora (např. za lepší pozici v zaměstnání)
 3. strany oddaných
  • nacistického typu
  • strany soustředěné kolem osob vůdce, často fanatičtí stoupenci

 

  • extrémistická strana – stojící na okraji politického spektra, usilující o potlačení práv menšin, její jednání je většinou v rozporu s ústavou

Levice

  • Sociální politické jistoty
  • Sociálně odpovědný silný stát
  • Rovnost výsledků
  • Kolektiv
  • Regulace trhu, státní ochranářství
  • Priority – odstranění nezaměstnanosti
  • Společenské splynutí

 

 • Revoluce, reformaPravice

 

 • Podpora podnikatelské aktivity
 • Minimalizace kompetencí státu
 • Rovnost příležitostí
 • Jednotlivec
 • Liberalizace, deregulace
 • Snížení inflace
 • Oddělení
 • Postupný vývoj, evoluce

Koalice politických stran

 • koalice = spojenectví uzavřené kvůli úspěchu v hlasování (vládní program je pak výsledkem kompromisu mezi programy jednotlivých stran)
 • nejčastěji v poměrném volebním systému
 • vládní koalice – k získání důvěry parlamentu
 • volební koalice – k získání co největšího počtu hlasů
 • opoziční koalice – za účelem společného postupu v parlamentu

Koaliční vlády

 • výhody
  • věrněji odrážejí rozložení sil ve společnosti
  • známé motivy rozhodnutí jednotlivých stran
  • diskuze = transparentní rozhodnutí
  • mnohdy jediná možnost jak sestavit vládu
 • nevýhody
  • voliči ve volbách neznají složení budoucí koalice
  • nejasná odpovědnost za celkovou politiku
  • méně stabilní
  • časté kompromis

Financování politických stran

 1. kombinovaný systém: podpora z veřejných zdrojů + příspěvky a dary od soukromých subjektů
 2. plné financování státem – hodnoceno jako prevence korupce

 

 • v ČR je systém kombinovaný
 • ze státního rozpočtu dostávají
  1. refundace volebních nákladů – vyplácí se jednou ročně, určena podle počtu hlasů, které strana dostala ve volbách, min. 1.5%, max. se mění
  2. příspěvek na mandát – jednou ročně, náleží straně, jejíž kandidát byl zvolen (poslanec, senátor)
  3. příspěvek na činnost strany – jednou ročně, pouze strany, které ve volbách do sněmovny dostaly min. 3% hlasů – 6 mil. Ročně, za každé 0.1% dalších 200 000; max. je 5%
 • finance můžou získávat i z darů a členských příspěvků
 • také pomocí činností, které dovoluje zákon (v omezeném množství vydavatelství, pořádání kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích akcí, pronajímání nemovitostí, věcí, půjčování peněz)
 • každá politická strana musí vydat zprávu o financování – jedou ročně (1.4.)

VOLBY

 • akt, při kterém volí plnoprávní voliči své zástupce do určitých funkcí nebo orgánů
 • volby mohou být parlamentní (poslanci nebo senátoři), komunální, prezidentské
 • nejdůležitějším demokratickým způsobem výběru do těchto funkcí, které slouží k reprezentaci
 • aktivní volební právo – od 18 let, občané ČR s trvalým bydlištěm v ČR
 • pasivní volební právo – občané ČR

Funkce parlamentních voleb

 1. umožňují pokojnou změnu vlády
 2. výběr reprezentantů
 3. vyjadřují mínění voličů
 4. legitimita parlamentu a vlády (oprávnění vydávat zákony)
 5. zpětná vazba pro politiky a občany

Základní znaky demokratických voleb

 1. svobodné – každý si vybere mezi politickými subjekty
 2. všeobecné – volit a být voleni mohou všichni občané po dovršení věkové hranice (18 komunální, 21 do poslanecké sněmovny, 40 do senátu)
 3. rovné – každý má 1 hlas se stejnou váhou
 4. tajné – nesmí být zjistitelné, jak kdo hlasoval
 5. přímé – volí se přímo subjekty nebo jednotliví kandidáti

VOLEBNÍ SYSTÉM

 • ústavou či zákonem stanovený způsob voleb do zastupitelských sborů
 1. většinový systém
  • vítěz bere všechno
  • zvolen pouze kandidát, který získá nejvíce hlasů
  • volby do senátu, prezidentské
   1. jednokolový – vítěz ten, který získá většinu už v prvním kole
   2. dvoukolový – vítězí ten, který získá více než 50% v prvním kole
    • pokud takový není, do druhého kola postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů
  • výhody
   • politické strany nemohou ovlivňovat státní správu
   • po každých volbách totální přeměna politických špiček
   • lze sestavit jednobarevný politický orgán → politická stabilita
   • vhodný pro volbu prezidenta, hejtmana atd.
  • nevýhody
   • poražené strany mohou jen málo ovlivnit politické dění
   • voliči, kteří nehlasovali pro vítězného kandidáta, mohou jen málo ovlivnit konečné sestavení voleného orgánu
 1. poměrný systém (proporční)
  • spravedlivější
  • poslanecká sněmovna a komunální volby
  • procento odevzdaných hlasů v něm odpovídá počtu křesel poslanců
  • voliči nevolí jednotlivce, ale celé kandidátské listiny
  • mechanismus preferenčních hlasů – aby měl volič možnost ovlivnit výběr kandidátů
  • výhody – kopíruje rozložení zájmů společnosti
  • nevýhody – větší počet stran – více neshod, větší nutnost kompromisů, větší pol. nestabilita

VOLEBNÍ SYSTÉM ČR

 • volby do Poslanecké sněmovny – poměrné zastoupení
 • volby do Senátu – většinový princip
 • volby vyhlašuje prezident republiky se souhlasem předsedy vlády
 • vyhlášeny nejpozději 90 dnů před jejich konáním
 • konat se mohou kdykoli v posledních 30 dnech funkčního období starého parlamentu
 • konají se ve dvou dnech
 • volit může každý, komu je nejpozději v druhý den voleb 18 let
 • volební právo mají i občané vykonávající vojenskou službu, pacienti nemocnic, vězni, občané ČR s trvalým pobytem mimo území ČR
 • volič může hlasovat i mimo volební místnost do přenosné volební schránky (na požádání do bytu 2 členové volební komise)

Volby do Sněmovny

 • poměrný systém voleb probíhá ve 14 volebních krajích (kraje + hlavní město Praha)
 • 200 poslanců voleni na 4 roky, musí dosáhnout věku 21 let
 • hlasovací lístky (tj. kandidátní listiny jednotlivých stran, jejich číslo, název, seznam kandidátů, jména, bydliště) obdrží volič 3 dny před konáním voleb

Volby do Senátu

 • většinový systém v 81 obvodech
 • 81 senátorů volení na 6 let, musí dosáhnout věku 40 let
 • obvody rozděleny na třetiny, každé dva roky se obnovuje 1/3 senátorů
 • hlasovací lístky 3 dny před konáním voleb

PREZIDENTSKÉ VOLBY

 • přímá volba, většinový systém, dvoukolový
 • v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta
 • oficiálně od 1. října 2012
 • povinností registrovaného kandidáta je sestavit volební výbor, který odpovídá za financování volební kampaně
 • musí zřídit transparentní účet u banky zavedené v ČR
 • maximální limit vynaložených prostředků je 40 milionů korun (+ 10 miliónů pro druhé kolo)
 • kandidát potřebuje – 20 poslanců, 10 senátorů, 50 000 občanů

Starý způsob

 • nepřímá volba – volí Parlament
 • většinový systém
 • na 5 let

 

ROZBOR KE STAŽENÍ ZDE: http://verified-download.com/file/A6h8770

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *