EU

 • Evropská Unie je společenstvím států Evropy, politická a ekonomická unie.
 • EU není státem.
 • 28 členských států.
 • 508 mil. obyvatel – 7,5 % populace.

Symboly EU

 • Vlajka EU – 12 hvězd symbolizuje 12 států, které podepsaly Maastrichtské dohody.
 • Hymna EU – oda na radost, L.V.Beethoven.
 • Den EU – 9. května – den, kdy se podepsala Shumanova deklarace.
 • Heslo EU – jednotní v rozmanitosti.
 • Jednotná měna Euro – Eurozona (1999).

Kritéria vstupu

 • Maastrichtská smlouva z roku 1992 stanovila, že každý evropský stát, který uznává zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, může požádat o členství v Evropské unii.
 • Podmínky členství EU byly stanoveny v Kodani roku 1993 = Kodaňská kritéria. Státy musí splňovat:
 • Politické – právní stát, dodržování lidských práv, demokracie, lidská práva menšinám.
 • Ekonomické – fungující tržní hospodářství.
 • Právní – schopnost přijmout kritéria, podpora unie → tzv. Aquis Communautaire = termín pro právní řád EU.

 

Historické motivy pro vytvoření

 • Motivy můžeme hledat již ve starověkém Římě.
 • SŘŘ – snaha spojit zemi v duchu křesťanství.
 • 15 st. Jiří z Poděbrad – omezení válečných konfliktů, myšlenka smlouvy mezi evropskými státy.
 • T.G. Masaryk – dílo Nová Evropa – myšlenka svobodné federace.
 • E. Beneš – myšlenka Spojených Států Evropsých.
 • 1923 – Panevropská unie – hnutí založené na spolupráci v politické sféře.

 

Historie

 • r. 1945 po 2. Světové válce myšlenka integrace – zabránění dalšímu konfliktu a kontrola Německa proti zbrojení.
 • 9. 5. 1950 Shumanův plán neboli Shumanova deklarace – předložení návrhu propojení hospodářství uhlí a oceli.
 • Robert Shuman byl ministr zahraničí (FRA), předložil návrh o hospodářské integraci.
 • Jean Monnet, vrcholný představitel komisariátu, byl pro tento plán – chtěl nějakou instituci.

 

 • Z Shumanova plánu vytvoření ESUO = Evropské společenství uhlí a oceli.

 

 • = Montánní unie.
 • Podepsalo 6 zakládajících státu – Německo, Itálie, Francie a Benelux.
 • Byla usutečněna pomocí tzv. Pařížské smlouvy r. 1951.
 • Římské smlouvy
 • Podepsány 1957, platnost 1958, zakládaly dvě instituce, podepsaly státy ESUO.
 1. EHS = Evropské hospodářské společenství
 • Vytvoření jednotného trhu.

 

 1. EURATOM = Evropské společenství pro jadernou energii.
 • Spolupráce na poli jaderné energie, mírové využití jaderné energie.
  • Tyto 3 instituce byly kontrolovány komisí, radou a parlamentním shromážděním.

 

 • 1963 a 1965 – Fr. politik Charles de Gaulle vedl tzv. obsrukční politiku – 2x zmařil vstup VB do institucí → Francie s tím nesouhlasila.
 • 1967 – Slučovací smlouva
 • Smlouva o sloučení ESUO, EHS a EURATOM = Evropské společenství.

 

 • Od r.1967 mluvím o Evropském společenství.

 

 • 1985 – Shengenská dohoda

 

 • Dohoda o volném pohybu přes hranice.
 • V platnost vešla 1995, spíše 1997 s Amesterodamskou smlouvou.

 

 • 1986 – Jednotný Evropský akt = JEA

 

 • Revize římských smluv – důvodem stagnující ekonomika.
 • Cíl: do roku 1992 vytvořit jednotný trh se 4 svobodami – volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb.
 • Evropský parlament byl zapojen do legislativního procesu.
 • 1992 – Maastrichtská smlouva
 • Podepsána v r. 1992, platnost 1993.
 • Podpis 12 států, které byly v Evropském společenství
 • Změna názvu na Evropskou unii.
 • Rozdělení politiky do 3 pilířů.

 

 

 • Pilíř Evropské společenství – spadají zde všechny aktivity před Maastrichem – zemědělstvá, obchodní, dopravní politika. Rozhoduje kvalifikovaná většina.
 • Pilíř – Zahraniční a bezpečnostní politika – bezpečnost. Rozhoduje se jednomyslně.
 • PilířJustice a vnitřní bezpečnost – spravedlnost, boj proti pašování drog, terorismu.

 

 

 

 • 1997 – Amsterodamská smlouva

 

 • Schengenské dohody se staly součástí právního systému EU.
 • Úprava institucí a smluv.
 • Předělání pilířů.
 • Přesunula spolupráci v oblasti imigrační politiky, azylové politiky a ochrany menšin ze třetího pilíře do prvního – rozhoduje se tam kvalifikovanou většinou.
 • 1999 – Eurozona
 • Zavedení jednotné měny = Euro.
 • V r. 1999 podepsalo 11 zemí.
 • 2000 – smlouva z Nice
 • Reforma institucí před očekávaným rozšířením o 10 států = Zvýšení počtu křesel v EP, nové rozdělení křesel v Komisi.
 • 2007 – Lisabonská smlouva
 • Reformace institucí.
 • Možnost vystoupit z EU.
 • Zrušení pilířů.

 

Shengenská dohoda

 • Dohoda o volném pohybu bez kontroly na hranicích.
 • Byla podepsána r. 1985 u vesnice Shengen v Lucembursku.
 • V r. 1990 byla podepsána prováděcí úmluva.
 • V r. 1995 vešla v platnost a byly odstraněny kontroly na hranicích.
 • Země které nejsou v EU ale jsou v Shengenu.
 • Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko.
 • Jsou v EU ale ne v Shengenu.
 • VB a Irsko.

 

Integrace EU = rozšiřování

 • 1951 – zakládající státy – Itálie, Německo, Francie, Benelux.
 • 1973 – západní rozšíření – Irsko, VB, Dánsko.
 • 1981 – Řecko.
 • 1986 – jižní rozšíření – Španělsko, Portugalsko.
 • 1995 – severní rozšíření – Rakousko, Finsko, Švédsko.
 • 2004 – východní rozšíření – ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Kypr, Malta, Pobaltské státy.
 • 2007 – Bulharsko, Rumunsko.
 • 2013 – Chorvatsko.

 

Kandidátské země do EU

 • Turecko – záhájení přístupových rozhovorů v r. 2005.
 • Makedonie – zahájení přístupových rozhovorů r. 2012.
 • Island – zahájení přístupových rozhovorů 2010, nová islandská vláda zmrazila jednání.
 • Černá Hora – zahájení přístipových rozhovorů r. 2012.
 • Srbsko – nezáhajili přístupové rozhovory.

 

Vystoupení z EU

 • Gronsko
 • Autonomní oblast Dánska.
 • Vv referendu 1985 hlasovali proti setrvání v EU.
 • Norsko
 • V letech 1963 a 1967 byl jejich vstup vetován Francií.
 • V letech 1972 a 1994 se v referendu proti vstupu vyjádřili sami Norové – kvůli rybaření a nechtějí přispívat do EU.
 • VB
 • V r. 2016 hlasovali voliči nadpoloviční většinou pro brexit.

 

Instituce EU

Evropská rada = vrcholný politický orgán

 

Evropská komise = vrcholný výkonný orgán

Rada EU Evropský parlament

Evropský účetní dvůr Soudní dvůr

 1. Evropská rada
 • Nejvyšší politický orgán EU.
 • 28 členů.
 • Skládá se z předsedů nebo prezidentů.
 • 4 x ročně se scházehí v Bruselu.
 • Určuje směr a vývoj EU.

 

 1. Evropská komise
 • Nejvyšší výkonný orgán EU.
 • Má i zákonodárné prvky.
 • 28 komisařů = eurokomisařů.
 • Sídlo Brusel.
 • Každý má své portfolio = oblast zájmu.
 • Voleni ER a schvalováni E. parlamentem.
 • V čele předseda – Jean Claude Juncker.
 • Místopředsedové.
 • Za ČR komisařka Věra Jourová – spravedlnost.
 • Předkládá návrhy rozpočtu, navrhuje legislativu – návrh zákonů.

 

 1. Rada EU
 • = Rada ministrů.
 • Sídlo Brusel.
 • Legisativní orgán EU.
 • Členem ministr každé země, podle toho co je tématem.
 • V čele je ten, jehož země předsedá – co půl roku.
 • Zastupují zájmy země.

 

 1. Evropský parlament
 • Jediná přímo volená instituce EU, poměrný systém.
 • 751 europoslanců + předseda.
 • Za ČR 21 poslanců volení na 5 let.
 • Podle politického zaměření.
 • Spolu s Radou EU rozhodují o legislativě.

 

 1. Evropský účetní dvůr
 • 28 členů.
 • Sídlo v Lucembursku.
 • Je to nezávislý orgán.
 • Provádí revize účtů, kontroluje příjmy a výdaje.

 

 1. Evropský soudní dvůr
 • 28 soudců.
 • Sídlo v Lucembursku.
 • Dohlíží na legislativu, závazky, smlouvy.
 • Na doporučení Evropské komise může státu udělit pokutu.
 • 3 instituce.

 

 1. Evropský ambudsman
 • Sídlo Štrasburg.
 • Volen na 5 let.
 • Kontrolní orgán EU.
 • Řeší nesprávné postupy EU.

 

Další Instituce EU

 • Evropský hospodářský a sociální výbor.
 • Evropská centrální banka.
 • Evropská investiční banka.
 • Výbor regionů.

 

Evropské právo

 • 2009 – všechny právní dekrety uzavírány jménem EU.
 • E. právo je soubor právních norem, který vymezuje fungování EU.
 • Aquis Communautaire = právní řád EU, soubor všech norem EU – strategie, deklarace.
 • Dělení
 • Primární – všechny zakládající smlouvy i jejich revize.
 • Sekundární – vyplývající právní akty.
 • 5 typů právních norem
 • Nařízení – ihned se stává součástí legislativy pro všechny státy.
 • Směrnice – závazné pro všechny země, v jednom cíli.
 • Rozhodnutí – závazné ve všech částech pro vybrané státy.
 • Doporučení, stanoviska – zcela nezávazné, poskytují radu.
 • Zásady práva
 • Princip přímého účinku
 • Přímá závaznost evropských norem.
 • Princip nadřazenosti
 • Přednost evropského práva nad národním.
 • Princip subsidiality

 

OSN

 • = Organiace spojených národů.
 • Mezinárodní organizace, která vzikla proto, aby bránila vzniu konfliktu.
 • V r. 1945 podepsalo 50 států chartu OSN.
 • Navazovala na organizaci společenství národů z roku 1919.
 • Cílem bylo udržovat mezinarodní mír.
 • 101 článků, 19 kapitol.
 • Sídlo New York = hlavní, Ženeva, Haag, Vídeň.
 • Jednací jazyky: AJ, ŠJ, RJ, čínština, arabština.
 • V současnosti 193 států.
 • Nejvyšším představitelem je Generální tajemník – Antonio Guterres.
 • Cíle
 • Snížit chudobu.
 • Prosazovat práva mužů a žen – rovnost.
 • Snížit kojeneckou úmrtnost.
 • Boj s HIV, malárií.

 

Orgány

Sekretariát OSN

Rada bezpečnosti

Valné shromáždění

Poručenská rada

Ekonomická a sociální

Mezinárodní soudní rada a dvůr

 

 1. Valné shromáždění
 • Nejvyšší orgán OSN.
 • V čele je předseda.
 • Jsou zde všechny členské státy = 193 členů.
 • Zasedá 1x za rok.
 • Zde se volí členové dalších orgánů.

 

 1. Rada bezpečnosti
 • Výkonný orgán OSN.
 • Je zodpovědný za zajištění míru, mezinárodní bzpečnost.
 • Rozhodnutí  jsou právně závazná pro všechny členy OSN.
 • 15 členů = 5 stálých – Čína, USA, VB, Rusko, a Francie podle charty OSN, neomezené     právo veta

 = 10 mestálých – voleni valným shromážděním.

 • Společně s valným shromážděním volí soudce mezinárodního dvora.
 • Nevrhuje generálního tajemníka, volí ho ale valné shromáždění.

 

 1. Hospodářská a sociální rada
 • Má 54 členů.
 • Jsou voleni valným shromážděním na 3 roky.
 • Řeší otázky hospodářské, kulturní, zdravotní a problematiku LP.

 

 1. Poručenská rada
 • Dnes již nefunguje.

 

 1. Mezinárodní soudní dvůr
 • Sídlo v Haagu.
 • 15 soudců – voleni valným shromážděním a Radou bezpečností  na 9 let.
 • Rozhodnutí jsou závazná.
 • Úřední jazyky angličtina a francouzština.
 • Řeší spory mezi státy.

 

 1. Sekretariát OSN
 • Mezinárodní úřednický tým.
 • V čele je Generální tajemník.
 • Úředníci vypracovávají zprávy, podkladové materiály, organizují mezinárodní konference.

 

Odborné organizace OSN

 • UNESCO – Organizace pro výchovu, vědu a kulturu.
 • WHO – Světová zdravotnická organizace.
 • FAO – Organizace pro výživu a zemědělství.
 • UNEP – Program OSN pro životní prostředí.
 • UNICEF – Dětský fond OSN.

Opatření při ohrožení míru

 1. Rezoluce
 • Požadavky Rady bezpečnosti adresovány členským státům OSN, které hrubě porušují mír.
 • Většinou požadují ukončení vojenských agresí a mezinárodního násilí.
 1. Embargo

 

 • Zastavení obchodu s jedním druhem zboží nebo vše.

 

 • Vyhlašuje vláda.
 1. Sankce
 • S tímto státem nesmí státy OSN obchodovat.
 1. Bojkot
 • Státu je dočasně pozastaveno členství.
 1. Vojenský zásah
 • Ofenzivní vojenská akce vedená vojsky OSN.

 

Mírová a pozorovatelská mise

 

 • Na mise posílají modré barety.

 

 1. Mírová mise

 

 • Válečný konflikt je ukončen nebo se chýí ke konci.

 

  • Voska OSN nestojí na žádné straně konfliktu, pouze udržují mír v oblasti.

 

 • Mají právo zasahovat v omezené míře proti jeho narušitelům.

 

 • Předpokladem pro tuto mírovou misi OSN je souhlas všech bojujících stran.
 1. Pozorovatelská mise
 • Poslání do místa napětí nebo konfliktu.
 • Nesmí do konfliktu zasahovat.

 

Mezinárodní trestní tribunály

 • Vznikly v 90. letech.
 • pro bývalou Jugoslávii a Rwandu.
 • Týká se vždycky konkrétních problémů.
 • Řeší zločiny proti míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti – jsou nepromlčitelné.

 

Operace OSN

 1. Ukrajina
 • 2014 – 2015.
 • Podpora Ukrajiny při napadení Ruskem.
 • Technická podpora, humanitární podpora, sledování situace, vyhodnocení potřeb obyvatel, pomoc v krizových oblastech – poskytování přístřeší, jídla, lékařské pomoci.

 

 1. Sýrie + Írák – Islamský stát
 • Začátek 2011.

 

NATO

 • = Euroatlantický mezinárodní vojenský pakt.
 • Uskupení států, které jsou ideologicky blízké a spolupracují spolu na vojenské úrovni.
 • Založena 4. 4. 1949 – podepsání Severoatlantické smlouvy.
 • Severoatlantickou smlouvu podepsalo 12 států – USA, VB, Kanada, Francie, Itálie, Portugalsko, Dánsko, Norsko, Island a Benelux.
 • Nyní 28 členských států.
 • Úřední jazyky – francouzština a angličtina.
 • Prvotní příčina studená válka.
 • Funguje na principu kolektivní obrany podle článku 5 = když je jeden napaden, jsou napadeni všichni.
 • V r. 2012 podepsána dohoda Berlín +, která umožnila EU používat prostředky a kapacity NATA.

 

Struktura NATO

 1. Severoatlantická rada
 • Nejvyšší rozhodovací orgán – předsedá mu generální tajemník, který je volen na 5 let.
 • 28 členů = všechny člensé státy.
 • Rozhoduje se tam o zahraniční politice, společné vojenské akce.
 • Generální tajemník je prostředník mezi NATO a členským státem.

 

 1. Jaderné plánování
 • Řeší se tam otázky rozmístění jaderných zbraní, jaderné zdroje.

 

 1. Vojenský výbor
 • Nejvyšší vojenský orgán NATA.
 • V čele stojí předseda.
 • Každá členská země tam má svého stálého vojenského představitele.
 • Petr Pavel – předseda vojenského výboru.
 • Rada NATO –Rusko = od 2002, spolupráce a kontrola Ruska, protože Ruso není v NATO.

Operace a mise NATO

 • Válka v Kosovu – 1999, letecká operace proti Jugoslávii s cílem zastavit násilí Srbů vůči Kosovským Albáncům.
 • Operace v Afgánistánu – 2003, první operace mimo Evropu.
 • Operace Ocean Shield – 2009, ochrana mořské dopravy v oblasti Afrického rohu proti somálským pirátům.

Další Mezinárodní organizace

 1. OBSE = organizace pro bezpešnost a spolupráci v Evropě
  • Vznik 1995.
  • Sídlo ve Vídni.
  • 55 členských států i neevropských.

 

 • Základ pro tutu organizaci – KBSE = Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

 

  • Konala se mezi lety 1972 – 75 v Helsinkách.
  • Mezinárodní konference, 33 E. států + USA, Kanada.
  • Nebyla tam Albánie.

 

 • 1975 byl přijat Helsinský pakt – jeho cílem byl důraz na dodržování lidských práv, bezpečnost, spolupráci států.
 • Postupem času se z tohoto paktu vyvinula OBSE.

 

 1. NAFTA
 • Severoatlantická zona volného obchodu.
 • r. 1992 podpis, v platnost vešel r. 1994.
 • USA, Kanada, Mexico.
 1. CEFTA
 • Středoevropská zona volného obchodu.
 • Vznikla r. 1992 v Krakowě.
 • Státy které nebyly v evropském společenství.
 • Volný obchod zboží a služeb.
 1. G7+1
 • Neformální sdružení států.
 • USA, Kanada, VB, Japonsko, Německo, Itálie, Francie + Rusko.
 • K 1.1. se střídají v předsednictví → simmit (červen) + minist. zasedání.
 • Ekonomický rozvoj, terorismus, ŽP.
 • 2014 – Rusko zbaveno členství.
 1. OPEC
 • Organizace sdružující státy vyvážející ropu.
 • Sídlo vídeň.
 • Vznik r. 1960.
 • Kontrola trhu s ropou, určují cenu.
 • Írán, Írák, Kuvajt, Indonésie,  Nigérie, Angola, Alžírsko, Venezuela, Ekvádor, Libye, S.A.E, Saudská Arábie, Katar.
 1. Rada Evropy
 • Lidskoprávní a humanitární organizace.
 • Vznik 1949.
 • Sídlo ve Štrasburku.
 • 47 států Evropy + pozorovatelské země – Vatikán, Japonsko, Kanada, Mexiko, Izrael.
 • Politická organizace, která monitoruje lidská práva v Evropě.
 • V rámci Evropský soud.
 • Můžou se na ni obracet jen země, které jsou člensými pokud jsou porušována lidská práva.
 • Commonwealt, Mezinárodní červený kříž

Zapojení ČR do mezinárodních organizací

 • Motivace
 • Přístup k moderním technologiím, novinky v medicíně, propojení se světem na poli vědy.
 • Nutnost dovážet suroviny.
 • Mezinárodní obchod.
 • Jsme členem cca 60 organizací.
 • EU – 2004.
 • NATO
 • 1999
 • Podílení ČR  na speciálních misí.
 • OSN
 • 1945 ČSR, 1993 ČR.
 • Vytváření rezolucí, bezpečnostní organizace, mise.
 • UNESCO
 • UNICEF
 • WTO
 • Světová obchodní organizace.
 • 1995
 • Rada Evropy – 1993
 • OBSE – 1995
 • Mezinárodní červený kříž
 • ČSR 1919, ČR 1993.

ROZBOR KE STAŽENÍ ZDE: http://filerack.net/file/A6h8772

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *