CNS – mícha (anatomie a fyziologie, význam), mozek (části, vnitřní struktura, laloky a hemisféry, význam), mozkomíšní nervy.

PNS – typy nervů, funkce.

Nemoci nervové soustavy.

Nervová soustava

 • Funkce:
  • Řízení a koordinace funkce organismu jako celku, interakce organismu s vnějším prostředím
 • Části soustavy:
  • Základní stavební i funkční jednotka nervové soustavy je nervová buňka = neuron
  • Nervový systém je uspořádán stupňovitě, jednotlivé části jsou propojeny, aby mohl být plynuje zajištěn příjem, přenos a zpracování signálů (vzruchu)
  • Nervový systém se dělí na:
   • Centrální nervový systém (CNS) – mozek, mícha
   • Periferní nervový systém (PNS) – mozkové nervy, míšní nervy, autonomní nervy
  • Centrální nervový systém (CNS)
   • Je složen s šedé a bílé hmoty:
    • Šedá hmota – tvořena těly a dendrity neuronů
    • Bílá hmota – tvořena axony (dlouhé výběžky)
   • Činnost:
    1. Senzorická funkce – činnost čidel
    2. Příjem a rozbor vstupní informace
    3. Výkonná funkce – výstupní informace – řízení organismu
    4. Asociační funkce – vyšší nervová činnost
   • Mozek i mícha jsou kryty 3 obaly (meningy), které jim poskytují ochranu a výživu:
    • Tvrdá plena (dura mater) – vnější vazivový obal vystýlající lebeční a páteřní dutinu
    • Pavučnice (arachnoidea) – bezcévná jemnější měkká plena, pod tvrdou plenu
    • Omozečnice (pia mater) – bohatě prokrvená měkká plena, nejhlouběji
    • Úzký prostor mezi pavučnicí a omozečnicí vyplňuje bezbarvá tekutina – mozkomíšní mok – vytváří fyziologické prostředí pro nervové buňky, podílí se na látkové výměně a mechanické ochraně CNS
   • Mícha (medulla spinalis)
    • Trubice dlouhá 40 – 45 cm ležící uvnitř páteřního kanálu
    • Vývojové nejstarší část CNS
    • Její horní konec přechází plynuje v prodlouženou míchu (část mozku)
    • Odstupuje z ní 31 párů míšních nervů – 8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových, 1 kostrční
    • Vede k 1. bedernímu obratli, pak přechází ve chvost nervů, který vystupuje mezi každým 2. obratlem
    • Mícha je centrem jednoduchých reflexů:
     • Obranný reflex, erekce, mykce, defekace, ejakulace
     • Pohyb končetin, trupu, bránice
     • Centrum pocení, svalového napětí (tonus)
     • Centrum napínacích reflexů – patelární (praštění do úponu čtyřhlavého svalu – smrštění)
    • Funkce:
     • 1) převodní – je průchodištěm drah – vzestupných (senzorických) do vyšších center a sestupných (motorických) k výkonným orgánům
     • 2) ústředí jednoduchých míšních reflexů
    • Stavba:
     • Centrální análech obklopený šedou a okolo ní bílou hmotou
     • Šedá hmota míšní:
      • Vybíhá v přední míšní rohy tvořené motoneurony, jejichž axony tvoří motorická vlákna míšních nervů – přední míšní kořeny – a v zadní míšní rohy, kde končí senzitivní vlákna míšních nervů – zadní míšní kořeny, spojením předních a zadních míšních kořenů vznikají míšní nervy
     • Bílá hmota míšni:
      • Tvořena svazky vláken, které vytvářejí vzestupné dráhy předávající impulsy do vyšších částí CNS, a sestupné dráhy přivádějící z vyšších částí CNS podněty pro činnost motorických buněk (vědomé, chtěné pohyby)
     • Mozek (cerebrum, encephalon)
      • Hmotnost velmi proměnlivá – při narození 400 gramů, v dospělosti 1450 gramů
      • Je náročný na přísun kyslíku a glukózy (při čtyřminutovém přerušení zanikají buňky mozkové kůry)
      • V embryonálním vývoji se zakládá jako 3 váčky v přední části nervové trubice, pak se dále diferencuje na 6 oddílů
       • váček – koncový mozek + mezimozek
       • váček – střední mozek
       • váček – Varolův mozek (pouze savci) + mozeček + prodloužená mícha
      • Mozkový kmen
       • Prodloužená mícha
        • navazuje na hřbetní míchu
        • kardiovaskulárním a dýchacím centrem – dýchání, činnosti srdce, krevní tlak
        • ústředím významných reflexů – polykání, zvracení, kýchání, slinění
        • kříží se zde pyramidové dráhy
        • obsahuje jádra hlavových nervů
       • Varolův most
        • Probíhají přes něj dráhy do mozku, propojení mozku a míchy
        • Uložen nad prodlouženou míchou
        • Tvoří ho soubor nervových vláken, spojuje kůru koncového mozku s mozečkem, v přední části z něj odstupuje trojklanný nerv
        • Přenáší pomocí sluchových drah informace do mozečku – protože ve vnitřním uchu je centrum rovnováhy
        • Obsahuje 4. mozkovou komoru
       • Střední mozek
        • Nejmenší část mozku
        • 3 části (1. čtverohrbolí)
        • Odbočky ze zrakové a sluchové dráhy
        • Motorika, mimovolná činnost, tvorba dopaminu
        • Uložen mezi Varolovým mostem a mezimozkem
        • Ústředí reflexních pohybů souvisejících se zvukovými a světelnými podněty (pohyby hlavy, očí), uplatňuje se při vzpřímeném držení těla
        • Na zadní straně část čtverohrbolí (typické pro savce)
         • Přední dva hrbolky – je zde ústředí III. a IV. hlavového nervu (ovládají okohybné svaly)
         • Zadní dva hrbolky – zprostředkují reflexní pohyb hlavy za zdrojem zvuku
        • Retikulární formace – soubor neuronů mozkových buněk, vychází z ní jádra 12 mozkových buněk
       • Mezimozek
        • Umístěn mezi polokoulemi koncového mozku
        • Tvoří ho dvě funkčně odlišné části – talamy (hrboly) – párové útvary vejčitého tvaru
         • Zprostředkovávají reakce na různé podněty a umožňují spojení mezi mozkovou kůrou a nižšími oddíly CNS, brána vědomí
        • Na spodině mezimozku se nachází hypotalamus – ovlivňuje činnost útrobních orgánů (je zde centrum sympatiku a parasympatiku), termoregulaci, sexuální funkce, řízení osmotického tlaku tekutin, atd., součástí endokrinního systému
        • Na jeho spodinu je připojen podvěsek mozkový – hypofýza (tvořena předním lalokem – adenohypofýzou, a zadním lalokem – neurohypofýzou)
        • Z horní strany mezimozku vybíhá šišinka neboli epifýza
       • Koncový mozek
        • Největší část mozku, rozdělen na levou a pravou hemisféru = polokoule, spojené kalózním tělesem, každá z 5 částí
        • Je tvořen strukturami:
         • Na povrchu hemisfér – mozková kůra (neokortex)
         • Pod mozkovou kůrou – bazální ganglia
         • Na hranici s mezimozkem – limbický systém
         • Spojujícími levou a pravou hemisféru – mozkový trámec (vazník mozkový)
        • Mozková kůra (ŠEDÁ HMOTA)
         • Vývojově nejmladší část CNS
         • 2 – 5 mm tlustá, obsahuje asi 14 miliard neuronů
         • Tvořená šedou kůrou mozkovou, složenou z těl nervových buněk
         • Zbrázděná (gyrifikovaná) závity – pro zvětšení povrchu
         • Mezery mezi závity se nazývají rýhy, podle kterých se hemisféry rozčleňují na 4 laloky:
          • čelní – vpředu, centrum řeči (vnímání a tvorba – Brocovo centrum)
          • temenní – na vrcholu hlavy, centrum pro signály z kožních a svalových receptorů
          • týlní – v zadní části, centrum zraku
          • spánkový – po stranách – centrum zraku
          • Z čelních laloků – pyramidové dráhy – zodpovědné za přesné cílené pohyby, dráhy se kříží – pravá část odpovídá za levou část
          • Ze všech laloků – mimopyramidové dráhy – ovlivňují hrubé, orientační pohyby – několikrát se kříží, nelze určit, jakou část těla ovlivňují
         • Oblasti mozku podle funkce:
          • Motorická – v přední části hemisfér (čelní lalok) – sbíhají se zde informace ze smyslových receptorů
          • Senzorická – v zadní části, všechny laloky
          • Asociační – všechny laloky, sídlo nervových procesů, které označujeme jako myšlení, integrují se zde informace ze smyslových center, emoce a paměť – vytváří se lidské vědomí – základem vyšší nervové činnosti
         • Bazální ganglia = skupinky neuronů uložené pod mozkovou kůrou, jedna z nejvýznamnějších oblastí vytvářejících pohybovou aktivitu, volní i mimovolní pohyb, ŠEDÁ HMOTA
         • Limbický systém – hypotalamus + podkorová centra (staré oblasti koncového mozku) – propojeno nervovými drahami, jeho prostřednictvím se uskutečňuje komplexní instinktivní a emocionální chování – vegetativní i somatické funkce) podílí se na vytváření paměti, ŠEDÁ HMOTA
        • Mozeček (zadní mozek)
         • Vzniká jako zvláštní nervové centrum na dorzální straně přední části prodloužené míchy
         • 2 hemisféry
         • Tvar připomíná strom – strom života
         • Důležité senzoricko-motorické centrum – zpracovává informace:
          • Z rovnovážného ústrojí, svalů a kůže – tyto informace jsou využity k udržování rovnováhy, děje se ve vývojově staré části
          • Z kůry koncového mozku – ovlivňují složité volní činnosti a získávání pohybových návyků, děje se ve vývojově mladší části (mají pouze savci)
         • Bílá hmota
          • Tvořena drahami
          • Asociační – spojení různých závitů téže hemisféry
          • Komisuriální – stejná místa v různých hemisférách
          • Projekční – kůra a nižší oddíly CNS
         • Pravá hemisféra – senzitivní, emotivní
          • Řídí myšlení: globální, konkrétní, intuitivní, neplánovité – náhodné, obrazné, analogické, myšlení bez ohledu na čas
          • Vnímá: přírodní zvuky, prostorové vztahy, tvary a barvy, prožitky, umělecký pohyb
         • Levá hemisféra – abstraktní, kognitivní
          • Řídí myšlení: přímočaré, symbolické, logické, sériové, verbální, abstraktní a myšlení orientované na realitu s ohledem na čas
          • Vnímá: řeč a melodie, hmat, přesné pohyby, sluch, čich, chuť
         • Periferní nervová soustava (PNS)
          • Obvodové nervy – nerv = svazek axonů – nervových vláken spojených vazivovou pochvou, obvodové nervy zajišťují oběma směry spojení CNS s orgány celého těla, dělí se na nervy míšní a autonomní
          • Mozkomíšní nervy
           • Vystupují přímo z mozku a míchy
           • Jsou tvořeny svazky nervových vláken, která mohou být buď senzitivní (dostředivá) – přivádějí vzruchy ze smyslů a kůže, nebo motorická (odstředivá) – vedou vzruchy k příčně pruhovaným svalům
           • Rozlišujeme:
            • 12 párů mozkových nervů – vycházejí z mozku, mohou být senzitivní, motorické nebo smíšené (obsahují vlákna senzitivní i motorická), nervy:
             • čichový nerv
             • zrakový nerv
             • okohybný nerv
             • kladkový nerv
             • trojklanný nerv
             • odtahující nerv
             • lícní nerv
             • sluchově-rovnovážný nerv
             • jazykohltanový nerv
             • bloudivý nerv
             • přídatný nerv
             • podjazykový nerv
            • 31 párů míšních nervů – odstupují z postranních rýh míchy, inervují většinu kosterního svalstva, jde o nervy smíšené, nervy:
             • 8 párů krčních nervů
             • 12 párů hrudních nervů
             • 5 párů bederních nervů
             • 5 párů křížových nervů
             • 1 pár kostrčních nervů
            • Autonomní nervy (vegetativní, útrobní)
             • Zajišťují spojení mezi centrem a vnitřními orgány a žlázami, koordinují jejich činnost bez našeho vědomí, odstupují z mozku i míchy (jako součásti smíšených nervů), tvoří dva systémy, které působí proti sobě:
              • Sympatikus – sympatické nervy vystupují spolu s míšními nervy z míchy krční, hrudní a bederní, způsobují např. zrychlení činnosti srdce, zvýšení krevního tlaku, zpomalení činnosti trávicího ústrojí, rozšíření zornic
              • Parasympatikus – parasympatické nervy vystupují spolu s některými mozkovými nervy a s křížovými míšními nervy, způsobují např. zpomalení činnosti srdce, snížení krevního tlaku, zrychlení činnosti trávicího ústrojí, zúžení zornic

Nemoci nervové soustavy

 • Cévní mozková příhoda – nedostatečné prokrvení části mozku nebo výron krve do mozkové tkáně (způsobeno výdutí – aneurysma)
 • Lehká mozková dysfunkce – drobné poškození mozku, většinou kvůli nedostatku kyslíku u porodu, postižené dítě je hyperaktivní
 • Encefalitida – infekční zánět mozku bakteriálního nebo virového původu, např. klíšťová (virová)
 • Meningitida – infekční zánět mozkomíšních plen virového nebo bakteriálního původu
 • Epilepsie – porucha nervové činnosti charakteristická opakovanými záchvaty křeči
 • Tetanus – akutní onemocnění způsobené bakteriemi produkujícími v těle toxin postihující CNS (křeče až ochrnutí)
 • Roztroušená skleróza – degenerativní ložiska v CNS, poruchy hybnosti, citlivosti až ochrnutí
 • Alzheimerova choroba – postupná degenerace mozkové kůry, těžká duševní porucha se ztrátou paměti
 • Parkinsonova choroba – onemocnění bazálních ganglií (na spodní straně koncového mozku), poruchy hybnosti, třes
 • Creutzfeldt-Jacobova choroba – dědičná degenerativní choroba u starších, nemoc šílených krav, končí smrtí