PSYCHOLOGIE

 • z řeckého psyché (duše) a logos (základ)
 • původně součástí filozofie
 • samostatné až na konci 19. století (1879 v Lipsku založena první psychologická laboratoř – Wilhelm Wundt)
 • zabývá se duševními jevy
 • předmět psychologie
  • chování, prožívání, postoje, vlastnosti lidí, osobnost člověka a její vývoj, krize ve vývoji osobnosti
Psychiatrie = lékařská disciplína, zabývá se příčinami, diagnostikou, léčbou a prevencí duševních onemocnění, neuróz, apod.

Psychologie = humanitní disciplína, vědní obor zabývající se prožíváním (psychickými stavy) a chováním jednotlivce, léčba lehčích neuróz


Počátky

 • starověk – tělo + duše = harmonický celek, Platón (věda o duši – praexistence, postexistence, anamnésis)
 • středověk – vliv církve, lidská duše nedokonalá ve srovnání s Bohem
 • novověk – spor o důležitosti rozumu a smyslů (racionalismus x empirismus), 1879 vznik vědecké psychologie

Psychologické disciplíny

 1. teoretické
  1. obecná psychologie
   • podstata psychiky, vědomí, nevědomí
  2. vývojová psychologie
   • vývoj člověka
   • dělení
    1. ontogeneze – vývoj člověka od prenatálního období až po smrt
    2. fylogeneze – vývoj člověka jako lidského druhu
  3. srovnávací (komparativní) psychologie
   • srovnávání sociálních skupin, rasových skupin, můžu a žen, atd.
  4. sociální psychologie
   • sociální vtahy mezi lidmi, začleňování do společnosti a sociálních skupin
   • verbální i neverbální komunikace
  5. psychologie osobnosti
   • vlastnosti, temperamentové typologie
   • struktura osobnosti
  6. patopsychologie
   • zabývá se psychickými problémy a potížemi
 2. praktické (aplikované)
  1. pedagogická psychologie
   • postavení žáka (jednotlivce) ve výchovném a vzdělávacím prostředí
   • zabývá se vztahy mezi žákem a učitelem, žákem a žákem nebo učitelem a učitelem
   • poznávací, paměťové procesory
  2. psychologie práce
   • postavení člověka v pracovním prostředí
   • personalistika = vztahy mezi zaměstnanci, různé problémy
  3. poradenská psychologie
   • PPP – pedagogicko-psychologická poradna; zabývá se odhalováním vývojových poruch učení, chování
   • profesní poradny, manželské poradny
  4. klinická psychologie
   • spolupracuje s lékaři a medicínou
   • somatopsychologie – tělesná psychologie, psychologické a fyzické nemoci
  1. forenzní psychologie
   • soudní psychologie
   • zkoumá psychické zdraví a stav člověka, který spáchal trestný čin
 1. speciální
  1. zoopsychologie
   • zabývá se potížemi savců a hmyzu
  2. psycholingvistika
   • vztah mezi jazykem a společností, která daný jazyk užívá
  3. farmakopsychologie
   • vliv léků na lidskou psychiku
  4. psychometrie
   • konstrukce psychologických testů (IQ testy apod.)
  5. grafologie
   • studuje vývoj písma a odhalování poruch např. podle sklonu

Psychologické metody

 1. introspekce – sebepozorování, pozorujeme vlastní prožívání člověka
 2. extrospekce – pozorování druhých
   • individuální x skupinové
   • zúčastněné x nezúčastněné
   • strukturované x nestrukturované
   • přirozené podmínky x laboratorní podmínky

Konkrétní metody

 1. pozorování
  1. systematické – pozorujeme konkrétní body
  2. nahodilé – volné pozorování
  3. subjektivní
  4. objektivní
 2. experiment
 3. rozhovor
  1. standardizovaný – předem určený
  2. nestandardizovaný – volné povídání
   • anamnéza – zjišťování nemocí u předků
 4. dotazníky, testy, ankety
 5. rozbor písemného materiálu (grafologie)

Psychologické směry a přístupy

 1. experimentální psychologie
  • nejstarší forma psychologie (1879)
  • měření kvality vnímání
  • poznávání duševních pochodů pomocí vědecké introspekce
 2. Behaviorismus
  • behaviour – chování
  • vznik v USA (John B. Watson)
  • zkoumá chování člověka → chování je naučená reakce na konkrétní podněty vylučují subjektivitu člověka, podcenění prožívání
  • přeceňování role výchovy, neuznává psychologické dispozice
  • přeceňuje lidskou výchovu → nejvlivnější faktor ve vývoji člověka
  • S – R schéma – stimul (podnět) a reakce – veškeré duševní dění je podle nich řetězec podmíněných a nepodmíněných reakcí (reaktivní) na podnět (stimulus)
  • navazuje na I.P. Pavlova (jeho studie na reflexy) a E. L. Thorndikeho (chování zvířat v kriz. situaci)
  • prožívání = black box – černá schránka, nejde zkoumat
 3. kognitivní psychologie
  • cognize – poznávat
  • zabývá se tím, co se děje uvnitř lidské bytosti
  • sebereflexe, sebehodnocení
  • chování je odraz vnitřních psychických jevů, nejsilnější motivační síla
  • člověk je aktivní a spolupodílí se na tom, aby poznával
  • Kognitivní psychologie navazuje na gestaltismus, který obohacuje o řadu dalších podnětů
  • George A. Kelly
 4. hlubinná psychologie (psychoanalýza)
  • zakladatelem Sigmund Freud
   • veškeré lidské chování se řídí dvěma základními pudy
    1. pud sebezáchovy
    2. pud vyhnutí se (strachu) ze smrti
   • vědomí x nevědomí (všechny zážitky, prožitky, které si momentálně neuvědomujeme)
  • navázal Carl Gustav Jung
 5. tvarová psychologie (gelstatová)
  • lidská psychika je jeden celek (více než souhrn prvků) a nedá se rozdělit
  • každý člověk je jedinečná bytost
  • studuje zejména vnímání, např. zrakové klamy
  • Hlavní představitelé gestaltismu byli němečtí psychologové – Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka
  • Předmětem zájmu bylo především zrakové vnímání. Tvaroví psychologové prokázali, že člověk tíhne ke spojování rozpojeného, v náhodně umístěných bodech má tendenci vidět význam, člověku jsou vlastní tendence k tzv. dobrému stavu
 6. humanistická psychologie
  • A. Maslow – zkoumá lidské potřeby
  • pohled na člověka jako tvůrce vlastní existence
  • důležité, jak člověk vnímá sám sebe
  • seberealizace, tvořivost, nezávislost, sebeuspokojení

PSYCHIKA

 • duševní život člověka
 • vykonavatel naší duševní činnosti
 • prožívání x chování
 • vědomí x nevědomí

Biologická determinace

 • determinace – určenost
 • receptor – podnět (horká plotýnka)
 • analyzátor – mozek
 • efektor – efekt (ucuknutí)
 • reflex – reakce na podnět, základní jednotka nervové soustavy
  1. nepodmíněné
   • vrození, vývojově nižší (stejné všem živým organismům)
   • důležité pro zachování života
   • dýchací, vylučovací, sací, sexuální, polykací
  2. podmíněné
   • získané, vývojově vyšší
   • naučení spoje, které jsou ovlivněny prostředím, ve kterém člověk žije
 • homeostáza – stav vyrovnanosti
 • biologické vlivy ovlivňující psychiku
  1. činnost žláz s vnitřní sekrecí
  2. celkový tělesný stav
  3. genetická výstavba
  4. zralost organismu

Sociální determinace

 • působení společnosti
 • socializace
  • proces začleňování jedince do společnosti
  • proces, kdy se z bytosti biologické stává bytost biosociální a kulturní
  • největší význam má rodina

PROŽÍVÁNÍ x CHOVÁNÍ

Prožívání

 • veškerý vnitřní svět člověka, který si uvědomujeme
 • všechny vnitřní, subjektivní, psychické procesy a stavy (nemoce…)
 • přístupné pomocí introspekce7navenek se projevuje chováním
 • kvality prožívání
  1. jedinečnost
  2. subjektivita – každý člověk reaguje jinak na stejný podnět
  3. originalita – každý si uvědomuje svou jedinečnost
  4. neustálost – probíhá nepřetržitě

Chování

 • činnost jedince, kterou může pozorovat jiná osoba nebo zaznamenat přístroj
 • chováním působíme na své okolí
 • úmyslné (jednání) x neúmyslné (neuvědomujeme si to – klepání nohy atd.)
 • v souladu s prožíváním (dobrá nálad → chovám se tak) x v protikladu s prožíváním (vztek → neudělám to)
 • projevy
  1. reakce – nepodmíněné reflexy
  2. odpověď – naučená reakce
  3. jednání – soubor aktivit

 

VĚDOMÍ x NEVĚDOMÍ

Vědomí

 • vše to, co si ze života momentálně uvědomujeme
 • neustále se vyvíjí
 • kvalita je závislá na schopnosti koncentrace (soustředění)

Nevědomí

 • vše to, co si ze života momentálně neuvědomujeme
 • obsahuje
  1. všechny kdysi načerpané zážitky, prožitky → momentálně neuvědomělé
  2. všechny zautomatizované předměty – chůze
  3. potlačené pudy a instinkty – vybírání oblečení

ROZBOR KE STAŽENÍ ZDE: http://fileups.net/file/A6h8761

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *