1. Nebuněčné a prokaryotické organismy

Virus – definice, stavba, životní cyklus, dělení virů podle hostitele a podle typu nukleové kyseliny, virové nemoci.

Prokaryota – obecná charakteristika, stavba a tvar buňky, výživa prokaryot, význam bakterií v přírodě a v hospodářství, bakteriální nemoci.

Nebuněčné organismy

 • Různorodá skupina struktur nacházejících se na pomezí živých a neživých systémů
 • Viry, viroidy, virusoidy a priony
 • Vlastnosti:
  • Biotropní – schopnost rozmnožování pouze v hostitelských buňkách
  • Nitrobuněční (intracelulární) parazité
  • Nemají vlastní aparát pro syntézu bílkovin a ani vlastní metabolický aparát – nejsou citliví na antibiotika

Viry

 • Nesplňují známky života – mimo hostitelskou buňku jsou neživé
 • Nitrobuněční parazité (intracelulární)
 • Nebuněčné částice à virus není buňka
 • Velikost – 15-390 nm
 • Hostitel
  • Organismus, na jehož těle nebo uvnitř jehož těla cizopasí virus
  • Hostitelem mohou být buňky eukaryotické i prokaryotické
  • Využívají ho jako zdroj energie, zdroj stavebních bloků, zdroj enzymů pro vlastní životní cyklus, k množení
 • Virion
  • Jednotlivá částice viru schopna infikovat buňku a pomnožit se v ní
  • Sám o sobě nejeví žádné funkční vlastnosti života, neroste, nemá aktivní pohyb, nerozmnožuje se, v hostitelské buňce ožívá
 • Virová infekce
  • Vniknutí nukleové kyseliny viru do hostitelské buňky, kde vytvoří bílkovinný obal a z nukleové kyseliny a bílkoviny vznikne několik set dalších virionů, které se dostávají z buňky a infikují další buňky
  • Formy a důsledky:
   • Perzistence – virus nebo jeho genom přetrvávají v buňce bez replikace
   • Latentní infekce – virus koexistuje s buňkou, nepatrně se množí bez škodlivých důsledků pro buňku
   • Virogenie – virový genom se začlení do genomů buňky, může způsobit zásadní změnu buňky (transformace) – nejčastěji nádorová – při lysogenním cyklu
   • Lyze buňky – při lytickém cyklu, ale i na konci lysogenního, zánik buňky
  • Tělesná stavba
   • Viry nemají buněčnou stavbu
   • Jejich tělo se skládá z bílkoviny a nukleové kyseliny (výjimečně i z lipidu)
  • Dělení virů
   • Podle toho, jakou nukleovou kyselinu viry obsahují, je dělíme na:
    • DNA viry
    • RNA viry
   • Podle toho, jaké buňky jsou virům hostitelem, je dělíme na:
    • Bakteriální viry (bakteriofágy)
    • Rostlinné viry
    • Živočišné viry
    • Viry hub (mykoviry)
    • Viry sinic (cyanofágy)
   • Stavba viru
    • Viry se skládají pouze z bílkovin a nukleové kyseliny
    • Nukleová kyselina nese genetickou informaci a je někdy označována jako chromozom viru
    • Bílkoviny tvoří obal viru – kapsidu
    • Celek kapsidy a nukleové kyseliny se označuje jako nukleokapsida
    • Nukleová kyselina – nese veškeré geny viru, může být jednovláknitá nebo dvouvláknitá, DNA nebo RNA
    • Membránový obal živočišných virů – viriony některých velkých virů ukrývají nukleokapsid do membránového obalu odvozeného z biomembrány buňky, v níž virus dozrál (obvykle z plazmatické nebo jaderné membrány), objevují se ve fázi zrání (maturace)
   • Stavba bakteriofága
    • Hlavička, bičík, bičíková vlákna
    • Vnější vlákna bičíku jsou stažitelná, vnitřní ve formě trubičky (nekontraktilní)
   • Stavba rostlinného viru
   • Rostlinné viry nabírají nejčastěji spirálovitou strukturu
   • Nukleová kyselina je obalena kapsidou, která je tvořena dobře viditelnými kapsomerami – jednotlivé malé úseky kapsidy
   • Většinou jednořetězcová molekula RNA (mozaika květáku – dvouřetězcová DNA)
   • Stavba živočišného viru
   • Živočišné viry mají nejčastěji tvar kulovitý nebo oválný
   • Často jsou obalené
   • Často mají na povrchu hroty a kyjovité výběžky
   • Často obsahují více molekul nukleové kyseliny
   • DNA i RNA viry

                            

 • Životní cyklus viru
  • Lytický cyklus – cyklus virulentního fága (končí lyzí – smrtí a rozpadem buňky)
 1. fág se přichycuje na povrch buňky
 2. stažitelná část bičíku se stáhne a trubice bičíku pronikne do buňky
 3. přes trubici pronikne do buňky nukleová kyselina
 4. nukleová kyselina se pomnoží a začínají se tvořit nové viriony (částice viru)
 5. jakmile je nových virionů moc, dochází k lyzi buňky
  • Lysogenní cyklus – cyklus mírného fága – fág se začlení do genomu buňky a dělí se s ní
 6. Mírný fág se přichytí a jeho nukleová kyselina pronikne do buňky dutinou bičíku
 7. Nukleová kyselina se začlení do genomu buňky
 8. Je-li fágova nukleová kyselina začleněna do buňky, mluvíme o profágovi (provirus)
 9. Profág se dělí spolu s buňkou a dostává se tak do dceřiných buněk
 10. Při aktivaci dochází k přechodu lysogenního cyklu na lytický (k lyzi)
 • Viry – typy podle nukleové kyseliny
 1. DNA viry (jednovláknové nebo dvouvláknové, kruhové nebo lineární)
  1. Neobalené
   • Parvoviry – nádorové přeměny
   • Adenoviry – infekce dýchacích cest, virus Ebola
  2. Obalené
   • Herpesviry – opary
   • Poxviry (největší) – myxomatózy – onemocnění jater králíků
  3. RNA viry (jednovláknové nebo dvouvláknové, lineární)
   1. Neobalené
    • Pikornaviry – rýma, dětská obrna, slintavka
    • Reoviry – průjmy
   2. Obalené
    • Paramyxoviry – spalničky, zarděnky, příušnice, vzteklina, žlutá zimnice, encefalitida
    • Retroviry – HIV
 • Obrana proti virům
  • Virostatika – blokují virové enzymy
   • Při očkování rozlišujeme pasivní a aktivní imunizaci
   • Při pasivní imunizaci jsou do těla vpraveny hotové protilátky
   • Při aktivní imunizaci je do těla vpraven oslabený původce nemoci a tělo si protilátky vytvoří samo
   • První očkování
    • Provedl roku 1796 Eduard Jenner
    • Pomocí hnisu, který obsahoval virus kravských neštovic, „očkoval“ chlapce
    • Když se setkal po šesti týdnech s virem pravých neštovic, byl proti němu imunní
    • V 19. století Louis Paster = základy imunologie a mikrobiologie
   • Využití virů
    • Molekulární biologie
     • I přes jejich odlišnost lze viry využít jako modelový systém pro poznávání základních biologických procesů v buňce
     • Biologická léčba – napadnutí bakteriální buňky
    • Genetika
     • Objev reverzní transkriptázy změnil základní dogma genetiky
      • Základní mechanismy replikace DNA, transkripce, translace, přenos proteinů
      • Stavba genomu
     • Nemoci:
      • Mononukleóza
       • Způsobena DNA viry
       • Onemocnění jater
      • Hepatitida B
       • Způsobena DNA viry
       • Infekční zánět jater
      • Encefalitida
       • Způsobena RNA viry
       • Zánět mozkových blan
      • Chřipka
       • RNA viry
       • Prudké onemocnění horních dýchacích cest
       • Kapénková infekce
       • Inkubační doba – 24 až 27 hodin
       • Horečka, zimnice, bolest hlavy, svalů, kloubů, malátnost, kašel
       • Mutace viru – problém s očkováním
      • AIDS
       • Retroviry
       • Syndrom získaného selhání imunity
       • Dlouhá inkubační doba – 2-4 roky
       • Napadá lymfocyty, které zajišťují imunitu a tvoří protilátky, nemocný ztrácí imunitu
       • Projevy:
        • Úbytek hmotnosti, nechutenství, únava, opakovaná zvýšená teplota, kašel, průjmy, noční pocení, někdy kožní vyrážky
       • Přenos:
        • Pohlavní stykem, znečištěním injekční stříkačky, transfuzí
       • Pojmy:
        • Nekrotické ložisko – nové viriony napadají další buňky a lytický cyklus se lavinovitě šíří, vzniká nekrotické ložisko (ložisko tvořené mrtvými buňkami) à projevem virové infekční choroby
        • Receptor – molekulární struktura ve stěně buňky, na kterou se může vir navázat, každý virus má pouze úzký okruh buněk, které mu umožňují se navázat na molekulární strukturu ve své stěně

Viroidy

 • Ještě jednodušší než viry
 • Nemají bílkovinný obal
 • Jedná se jen o parazitickou nukleovou kyselinu
 • Parazité rostlinných buněk
 • Nemohou napadnout člověka
 • Způsobují zakrslost, epinastie – horní strana roste rychleji než spodní, žluté skvrny na listech

Priony

 • Nejjednodušší částice
 • Nelze hovořit o organismu
 • Jedná se o parazitickou bílkovinu
 • Ukládá se v mozku savců
 • Způsobuje Creuetzweldt-Jacobovu chorobu (nemoc šílených krav)

 

 

 

Prokaryotické organismy

 • Prokaryotická
  • Předbuněčná, předjaderná
  • Pro (před), karyon (jádro)
 • Zástupci:
  • Bakterie, sinice
  • Aktinomycety – půdní
  • Mykoplazmata – nejjednodušší
  • Rickettsie – buněční parazité
  • Chlamydie
 • Velikost – buňky velmi malé (1-2 µm)
 • Tvar – kulovitý (koky), tyčinkovitý (bacily)
 • Podstatně jednodušší než eukaryotické buňky
 • Metabolismus:
  • velký povrch à rychlý metabolismus
  • rychlejší komunikace s prostředím, rychlejší metabolismus (např. 100x rychlejší spotřeba kyslíku než srdeční sval)
  • absence rozdělujících membrán
 • výživa:
  • chemotrofie – zisk energie rozkladem organických látek
  • fototrofie – zdrojem je světlo
 • rozmnožování – dělením
 • kosmopolitní rozšíření
 • přečkají teploty v rozmezí -190 až +100 stupňů celsia
 • v nepříznivém období tvoří spory (endospory), zmenšují obsah vody
 • stavba:
 •  
  1. DNA – nukleoid
  2. Tylakoid
  3. Pouzdro
  4. Buněčná stěna
  5. Plazmatická membrána
  6. Ribozómy
  7. Mesozóm
  8. Fimbrie
  9. Glykokalyx
  10. Bičík
 • Jaderná hmota
  • Nukleoid
  • 1 bakteriální chromozóm, 1 DNA, haploidní buňka = 1 sada genů
  • Volně v plazmě
  • 1000x delší DNA než sama buňka
  • 20% objemu buňky
  • Nese genetickou informaci (asi 3500 genů)
 • Buněčná stěna
  • U většiny prokaryot
  • Tvořena lipoproteinem a fospolipidy
  • Je pórovitá = propustná (permeabilní)
  • Ochrana mechanická a chemická
  • Udržuje vnitřní prostředí a tvar
  • Kompenzuje vysoký osmotický přetlak uvnitř buňky
  • Typickou látkou buněčné stěny je peptidoglykan (murein, pseudomurein, peptidy, bílkoviny, polysacharidy)
  • Grampozitivní (buněčná stěna silná) x gramnegativní (buněčná stěna tenká a na vnější straně je vnější lipoproteinová membrána)
 • Cytoplazmatická membrána
  • Jediný membránový útvar u bakterií je povrchová membrána
  • Stavba – 2 vrstvy fosfolipidů, bílkoviny, sacharidy (model tekuté mozaiky)
  • Stálost vnitřního prostředí
  • Semipermeabilní (reguluje transport)
  • Místo metabolických pochodů
  • Je plastická (její část se může odděit, včlenit)
  • Podílí se na reakci rostlinné buňky na podněty prostředí (světlo, dotyk,…)
 • Základní cytoplazma
  • Neutrální vodní roztok, který vyplňuje prostor buňky
  • Funkce: vytváří prostředí pro metabolické děje, v ní obsaženy organely
 • Plazmidy
  • Malé cyklické molekuly DNA v cytoplazmě
  • Charakteristická pro bakterie
  • Funkce: nese doplňkové geny (např. rezistence vůči antibiotikům)
  • Využití: genové inženýrství
 • Ribozómy
  • Volné či přisedlé zevnitř k povrchové membráně
  • Počet dle metabolické aktivity (sta až tisíce)
  • Funkce: syntéza nových polypeptidů (bílkovin)
 • Slizový obal (pouzdro) = kapsula
  • Nad buněčnou stěnou
  • Stavba
   • Vrstva polysacharidů, bílkovin, lipidů a jiné
  • Funkce: zvyšuje odolnost
 • Glykokalyx (další vnější obal)
  • Plsťovitě propletená vlákna polysacharidů
  • Fuknce: umožňuje buňkám na základě působení elektrostatických sil ulpívat na různých předmětech nebo se přichytnout na povrch sliznice
 • Bičík (vlákno delší než obal)
  • Molekuly bílkovin (flagelinů) podobných myozinu tvoří duté vlákno stočené do šroubovice, v cytoplazmě zakotven bazálním tělískem
  • Funkce: pohyb – šroubový pohyb, zřeďuje prostředí před buňkou, okolní prostředí tlačí vpřed, bičík táhne buňku
 • Thylakoidy
  • Váčkovité vchlípeniny cytoplazmatické membrány
  • Obsahují fotosyntetická barviva (bakteriochlorofyl, karotenoidy, chlorofyl a)
  • Na povrchu thylakoidů přichycená zrníčka (fykobilizomy) obsahující modré a červené pigmenty

Bakterie

 • Typy
 • Kvasné – alkoholové kvašení – víno, pivo, mléčné kvašení – zákys, jogurt, kyška
 • Hnilobné – rozklad organických zbytků (probíhá i ve střevech)
 • Humus obsahuje saprofytické (mineralizační) bakterie à obsahují organické zbytky na anorganické látky
 • Nitrifikační bakterie – amoniak a dusitany přeměňují na dusičnany
 • Denitrifikační bakterie – opak
 • Hlízkovité bakterie – dokážou vázat vzdušný dusík a přeměnit ho na dusičnany, žijí v symbióze na kořenech bobovitých rostlin
 • Patogenní:
  • Angína
   • Bílé povlaky na mandlích a v dutině ústní
   • Bolesti v krku, zvýšená teplota
   • Při komplikacích bakteriální postižení ledvin, srdce, kloubů
  • TBC = tuberkulóza
   • Souchotiny
   • Chronický kašel s krvavým sputem (hemophoe)
   • Horečka, noční pocení
   • Ztráta tělesné hmotnosti
   • Infekce dalších orgánů
  • Pneumonie = zápal plic
   • Kašel, bolesti na prsou
   • Horečka a obtíže při dýchání
   • Častá příčina smrti (rozvojové země, starší lidé, ležáci, kojenci)
  • Tyfus, salmonelóza
   • Způsobují bakterie salmonela
   • Tyfus – horečky, bolesti břicha, nechutenství, ospalost, krvácivá stolice
   • Salmonelóza – průjmy, dehydratace
  • Spála
  • Zubní kaz
  • Cholera – průjmovité onemocnění, ztráty vody až 26 litrů za den
  • Tetanus – strnutí šíje – křeče a ztráta koordinace svalových pohybů, blokování svalového stahu
  • Kapavka – nejběžnější pohlavně přenosná infekce, hnisavý zánět sliznic vylučovacích a pohlavních orgánů
  • Syfilis
   • Pohlavně přenosná infekce
   • Spirochéta Pallidum
   • Má 4 stádia:
    • Primární – měkký vřed
    • Sekundární – vyrážky na kůži a sliznicích, klidové stádium – 5-15 let
    • Terciární – postih nervové soustavy (demence), postižení kardiovaskulárního systému nebo tvorba měkkých nádorů kdekoliv na těle

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *