Obecná charakteristika eukaryot, organely – popis a jejich funkce, rozdíly buněk rostlin, hub a živočichů. Dělení buňky – mitóza, meióza, životní cyklus eukaryotické buňky.

Obecná charakteristika eukaryot

 • Rostlinná, živočišná buňka a buňka hub
 • Buňka oválného tvaru
 • Základní stavební a funkční jednotka živých soustav
 • Velikost – desítky mikrometrů
 • Vývoj začal před 1,8 – 1,5 miliardy let
 • Složitější a větší než prokaryotická buňka (šroubovice DNA zabudována do složitějších struktur, syntéza bílkovin probíhá složitěji než u prokaryot)
 • Složitě organizované jádro oddělené od cytoplazmy
 • Kostra buňky se nazývá cytoskelet a je tvořena mikrofilamenty a mikrotubuly, v buňce tvoří svazky, které se mohou zkracovat a natahovat a umožňují tak pohyb cytoplazmy

Organely – popis a jejich funkce

 • Jádro
  • Má na svém povrchu dvojitou membránu s póry
  • Je tvořeno DNA a bílkovinami
  • Nese genetickou informaci – chromatin
  • Obsahuje jadérko řídící vegetativní funkce a je místem syntézy DNA
  • Stavba
   • Uvnitř karyoplazma, která obsahuje chromatin à DNA + bílkovina
   • Chromatin tvoří chromozomy
   • Stavba chromozómu
  • Heterochromatin – spiralizované části chromozómu, euchromatin – despiralizované části chromozomu
  • V každé buňce (kromě pohlavních buněk a červených krvinek) je 46 chromozómů
 • Endoplazmatické retikulum
  • Membrány endoplazmatického retikula jsou nejhojnějšími membránami buňky
  • ER s připojenými ribozómy = drsné endoplazmatické retikulum (tvorba proteinů)
  • ER bez ribozómů = hladké endoplazmatické retikulum (tvorba lipidů a úprava proteinů)
  • ER slouží i jako zásobárna iontů vápníku
  • Proteiny – stavební látky, lipidy – zásobní látky
 • Golgiho aparát
  • Vzniká z endoplazmatického retikula – kousky se utrhnou, kulaté váčky, které se začnou zplošťovat, vzniká diktyozóm
  • Je tvořen diktyozómy – sloupec 3-7 plochých váčků – cisteren
  • Funkce:
   • Úprava bílkovin, především jejich glykolyzace (navěšení sacharidové skupiny)
   • Tvorba polysacharidů (lapací slizy masožravých rostlin,…)
  • Lysozóm
   • U živočišných buněk (rostlinná má vakuolu) a buněk hub
   • Odškrcují se z Golgiho aparátu
   • Obsahují trávicí enzymy = buněčné trávení
   • Nahrazují vakuolu rostlin
  • Vakuola
   • Typická pro rostlinou buňku
   • Membrána – tonoplast
   • Mladé buňky – velké množství malých vakuol
   • Dospělé buňky – jedna centrální vakuola, která vyplňuje až 90 procent objemu buňky – vakuom
   • Voda, cukry, ionty, barviva, vitamíny, alkaloidy
   • Obsahuje:
    • Meziprodukty buněčného metabolismu (aminokyseliny, cukry)
    • Ionty (K+, Na+, Ca2+, Cl, NO3)
    • Rezervní látky (sacharidy, bílkoviny)
    • Barviva rozpustná ve vodě (antokyany a flavony)
    • Alkaloidy (nikotin, kofein, kokain, kodein, morfin)
   • Cytoplazma
    • Vyplňuje buňku
    • Je polotekutá
    • U živých buněk je v pohybu – cytoplazmatické proudění = cyklóza
   • Plazmatická membrána
    • Základem fosfolipidy a lipoproteiny (model tekuté mozaiky)
    • Ohraničuje buňku a jednotlivé organely
    • Polopropustná (semipermeabilní)
     • Propustná pro molekuly snadno rozpustné v tucích a malé molekuly jako jsou H2O a O2
     • Nepropustná pro velké molekuly jako je glukóza a ionty (Na+, H+)
    • Funkce:
     • Transport látek mezi buňkou a prostředím
     • Tvorba buněčné stěny
     • Reakce buňky na podněty vnějšího prostředí (dráždivost)
    • Buněčná stěna (pouze u rostlinných buněk a buněk hub)
     • Primární stěna – tvořena hemicelulózou, pektiny, bílkovinami, je schopna růst s buňkou
     • Sekundární stěna – jen u některých buněk, ukládá se v ní lignin, suberin, kutin, typická pro buňky mechanických vodivých pletiv
     • Střední lamela – společná sousedním buňkám
     • Lignifikace – dřevnatění, suberinace – korkovatění, kutin – vosková vrstva
     • Funkce:
      • Mechanická pevnost buňky
      • Příjem a transport látek v rostlině
      • V místě, kde prostupují plazmodesmy (výběžky cytoplazmy) spojuje buněčnou stěnu (není ztloustlá), tato místo se označují jako tečky
     • Semiautonomní organely
      • Původně samostatné prokaryotní organismy
      • Udržují se dělením stávajících organel
      • Mají vlastní genetický aparát – DNA + ribozómy (DNA je kruhová a ribozómy jsou prokaryotického typu)
      • Mají dvě membrány
      • Jsou potenciálně schopny tvorby ATP
      • Mitochondriální DNA – nese doplňkové informace, mají je pouze po matce
      • Mitochondriální EVA – pramáti, máme od ní všichni DNA
      • Plastidy
       • Pouze u rostlin, obsahují barviva
       • Ohraničeny dvojitou membránou
       • Chloroplasty – místo, kde probíhá fotosyntéza – obsahují chlorofyl
       • Chromoplasty – obsahují karotenoidy (karoteny a xantofyly), způsobují žluté, červené a oranžové zbarvení květů, listů a plodů – ekologická funkce (lákání opylovačů)
       • Leukoplasty – neobsahují barevné pigmenty, ale v některých dochází k syntéze škrobu
       • Stavba:
        • Na povrchu je dvojitá membrána
        • Vnitřek se nazývá stroma
        • Stroma je protkáno systémem membrán, který vytváří plošné měchýřky zvané tylakoidy, které tvoří granum
       • Mitochondrie
        • V každé buňce jsou řádově stovky mitochondrií
        • Funkce – dýchání (Krebsův cyklus, tvorba ATP)
        • V rostlinné i živočišné buňce
        • Stavba:
         • Vnější membrána je hladká propustná
         • Vnitřní membrána je velmi málo propustná, vchlipuje se dovnitř a tvoří tzv. kristy
         • Vnitřní prostor mitochondrie se nazývá matrix
        • Cytoskelet (buněčná kostra)
         • Tvoří mikrotubuly, mikrofilamenta, intermediární filamenta
         • Vláknité a trubičkovité útvary, které tvoří síťovou strukturu
         • Mikrotubuly – jsou tvořeny bílkovinou tubulinem
          • Mikrotubuly, které se uplatňují při děleni buňky
          • Mikrotubuly, které určují tvar buněčné stěny a vytváří mechanickou kostru buňky
         • Mikrofilamenta – tvořeny aktinem a myozinem
          • Může dosáhnout až několik desítek mikrometrů
          • Spojují protilehlá místa plazmatické membrány
         • Intermediární filamenta
          • Funkce nebyla zjištěna
         • Bičík (flagellum)
          • Podlouhlá buněčná stěna
          • Slouží k pohybu
          • Složeny z proteinů (mikrotubuly)
         • Řasinky (brvy)
          • Směřuje ven z povrchu obrvených buněk
          • Umožňují pohyb buňky
          • Slouží jako smyslová ústrojí
          • Složené z proteinů
         • Mikrotělíska
          • Kulovité organely ohraničeny membránou
          • Jsou zpravidla spojeny s ER
          • Peroxizomy – mají velký význam v metabolismu cukrů a detoxikaci řady látek
          • Glyocozomy – obsahují enzymy nezbytné pro přeměnu tuků na sacharidy během klíčení semen

Rozdíly buněk rostlin, hub a živočichů

 • Rostlinná buňka
  • Jsou větších rozměrů než živočišné (0,01 – 0,1 mm, zelené řasy až 1 metr)
  • Mají malou tvarovou rozmanitost
  • Stávají se součástí pravých pletiv
  • Zásobní látkou rostlinné buňky je škrob a olej
  • Mají buněčnou stěnu
  • Stavební látkou v buněčné stěně je škrob a celulóza nebo lignin
  • Mají metabolicky aktivní vakuoly
  • Mají chloroplasty

 

 • Živočišná buňka
  • Jsou menších rozměrů než rostlinné (0,001 – 0,5mm, některé nervové i 1 m)
  • Mají velkou tvarovou rozmanitost (absence buněčné stěny)
  • Stávají se součástí tkání
  • Zásobní látkou je glykogen
  • Mají lysozómy
  • Nemají metabolicky aktivní vakuolu (pouze odpadní produkty)
 • Buňka hub
  • Haploidní i diploidní
  • Tvoří tzv. nepravá pletiva = plektenchym a pseudoparenchym
  • Tvoří vlákna = hyfy (mycelium + plodnice)
  • Zásobní látkou je glykogen nebo olej
  • Mají buněčnou stěnu tvořenou chitinem
  • Mají vakuoly

Dělení buňky

 • Dělení buňky má dvě části:
  • Dělení jádra – karyokineze
  • Rozdělení ostatních organel a buňky – cytokineze
 • Způsoby dělení jádra:
  • Mitóza = nepřímé dělení jádra
  • Meióza = redukční dělení jádra
 • Nepřímé dělení jádra = MITÓZA
  • Dělení somatických buněk
  • Z jednoho diploidního jádra (2n) vznikají dvě diploidní jádra (2n)
  • Probíhá ve 4 fázích:
   • Profáze
    • Spiralizují se chromozómy
    • Centrozom se dělí na dvě centrioly
    • Zaniká jadérko a jaderná membrána
    • Vytvoří se mikrotubuly
    • Mezi centriolami se tvoří dělící vřeténko
   • Metafáze
    • Chromozomy se soustřeďují do ekvatoriální roviny
    • Centromerou se přichycují k mikrotubulům dělícího vřeténka
    • Podélně se štěpí na dvě chromatidy
   • Anafáze
    • Chromatidy se rozestupují k opačným pólům
    • Vytvoří se dceřiné chromozomy
    • Ke konci anafáze může začínat cytokineze
   • Telofáze
    • Chromozómy se despiralizují
    • Zanikají mikrotubuly
    • Vytvoří se jaderná membrána (dceřiné jádra)
    • Vytvoří se jadérko
    • V telofázi probíhá cytokineze:
     • Rozdělení cytoplazmy a ostatních organel
     • U živočichů probíhá přeškrcení buňky od obvodu do středu – dostředivé dělení
     • U rostlin – uprostřed se hromadí váčky z diktyozómů, vzniká destička = fragmoplast à odstředivé dělení
    • Buněčný cyklus
     • M – dělení buňky (mitóza)
     • G1, S, G2 – interfáze
     • G1
      • Zdvojení buněčné hmoty
      • Buňka roste, tvoří se RNA a proteiny, připravuje se zásoba nukleotidů a enzymů pro replikaci DNA
     • S
      • DNA se replikuje na dvojnásobné množství
      • Každá chromatida je na konci této fáze zdvojená
     • G2
      • Zdvojování organel, tvorba struktur potřebných pro dělení buňky – mitotické vřeténko
     • G0
      • Buňka se nepřipravuje na dělení
      • V G0 fázi mohou buňky vydržet i desítky let (nervová či svalová buňka obratlovců)
     • Redukční dělení = MEIÓZA
      • Chromozómy jsou v buněčných jádrech somatických (tělových) buněk vždy přítomny v párech (hovoříme o diploidním počtu 2n)
      • Každý chromozom je tedy v jádře somatických buněk obsažen 2x (1x od otce a 1x od matky)
      • Párové chromozómy nazýváme homologické chromozómy
      • V jádrech specializovaných pohlavních buněk (gamet) je však z každého páru homologických chromozomů přítomen jen 1 chromozóm
      • Počet chromozómů je tak snížen oproti somatickým buňkám na polovinu
      • Gamety jsou tzv. haploidní (1n)
      • Ke snížení počtu chromozómů z diploidního stavu na haploidní stav dochází v průběhu tzv. meiózy
      • Meióza má dvě po sobě následující dělení:
       • Meióza I.
       • Interfáze
       • Meióza II.
      • Meióza I.
       • Heterotypické dělení
        • profáze
         • Složitější než profáze mitózy
         • Má 5 fází (leptotenní, zygotenní, pachytenní, diplotenní a diakinezi)
         • Spiralizace chromozómů
         • Zánik jadérka a jaderné membrány
         • Vznik centriol a mikrotubulů
         • Homologické chromozómy se párují (tvoří tzv. bivalenty), jejich chromozómy se proplétají, dochází k tzv. crossing-overu – probíhá při pachytenní profázi, překřížení sesterských chromatid homologických chromozomů = chiasma
        • metafáze
         • Řazení všech chromozómů do ekvatoriální roviny, nedojde k rozštěpení na chromatidy, přichycení k dělícímu vřeténku
        • anafáze
         • Celé chromozómy jdou k pólům buněk (na rozdíl od mitózy)
         • Do nové buňky se dostane vždy jen jeden z homologických chromozomů, nezávisle na původní příslušnosti k „otci“ či k „matce“
        • telofáze
         • Vznikají 2 haploidní jádra
         • Buňka se dělí na 2 haploidní buňky
         • Zanikají centrioly
         • Vzniká jadérko a jaderná membrána
         • Chromozómy se despiralizují
        • Meióza II. – hometypické dělení, jako mitóza, ale vstupují tam haploidní buňky