Rok vydání: cca 1870Opilý koráb | Databáze knih
Literární druh: Lyrika
Literární žánr: báseň
Téma:   touha po dobrodružství a vzrušení z nebezpečí následované nostalgií a touhou zemřít, kvůli pohledu na své místo ve světě jako bezcenné, nesmyslné
Motiv:  pokus o zachycení podstaty symbolismu; svým popisem života chtěl čtenáře přimět pocítit zamyšlení o životě
Časoprostor: moře
Literární směr:
Symbolismus

 • V literatuře využívali báje, mýty a pohádky. Symbol měl umožnit čtenáři uhodnout tajemství ukryté v nitru věci. V literatuře tyto představy vyjadřují nepřímo (metaforou). Symbolismus zahájil prudký rozvoj básnické obraznosti, kladl velký důraz na hudebnost. Tyto prvky často vedly k nesrozumitelnosti a nepochopitelnosti jejich náznaků.
 • Významným prvkem jejich poezie byl volný verš, který používali pravděpodobně jako první.
 • V literatuře chce básník svým dílem především zapůsobit, nezáleží mu na plném pochopení. Používá se především volný verš, básníci se snaží o hudebnost verše.
 • V Čechách a na Moravě byl hlavním propagátorem symbolismu časopis Moderní revue, kde byly odmítány téměř všechny dosavadní představy o literatuře. Zdůrazňoval se ideál svobodného, naprosto ničím nespoutaného jedince.
  • Otokar Březina
   • román Eduarda Brunnera
   • Přínos:
    • bohatý jazyk – hlavně o náboženské pojmy
    • velká obrazová fantazie
    • patos – přehnaná citovost
    • kosmické vizionářství
    • velká hudebnost veršů
  • Viktor Dyk
  • Karel Hlaváček
  • Antonín Sova
  • Petr Bezruč
   • Slezské písně – básnická sbírka, kde se dokonce pochybovalo o autorství

autor používá symboly, aby v nás vyvolal představy a pocity, které nejdou popsat slovy, např. “opilý koráb” – autor potácející se, vrávorající životem – jeho život není předem určený, naplánovaný, je nejis-té, co bude dělat, kde se bude nacházet atd.

Obsah: Báseň nemá děj jako takový. Autor zde symbolicky zobrazuje svůj život jako putování po moři v podobě korábu. Považuje zde svůj život za bezcenný; nikdo mu už nemůže pomoci. Nejprve se mu však cesta líbí, protože obnáší nebezpečí a vzrušení, později nostalgicky přemýšlí nad svou rodnou zemí a dětstvím. V posledním čtyřverší se objevuje rezignace a touha po smrti, když si uvědomí, že jeho život nemá smysl.

Postavy: ——
Kompozice:

 • báseň má 25 strof po 4 verších. Rým v celé básni je pravidelný ABAB
 • Jazyková složka:
 • Personifikace: …nedbaje majáků, jež hloupě šklebí se
 • Epiteton: …milostný a hnisající kvas
 • Metafora: …na slaných hladinách, jež vězní utopence
 • Anafora: Znám nebe, třpytící se pod průtrží mračen, znám kouzlo večerů a velkých povodní, znám jitra nadšená jak hejno vodních kačen
 • Inverze slovosledu: … pět nocí tančil jsem…
 • Druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti: všechny věty jsou oznamovací.
 • Druhy vět podle členitosti: naprostá převaha souvětí, ojediněle věta jednoduchá
  • –   Hrom s bleskem házely mně svoje smolné věnce.

Autorova tvorba + obecně kulturní kontext:

– 1854 – 1891 (zemřel na rakovinu v pravém koleni)
– Francouz
– prokletý básník
– celá tvorba v 15 – 19 letech
– utekl z domova od matky žít bohémský život v Paříži
– milostný vztah s Paulem Verlainem
– díla základem moderní poezie
Témata vyskytující se v dílech: subjektivní prožitky, odpor k měšťákům a náboženství, obdiv k revoluci
– Současníci: Paul Verlaine, Jules Verne, Victor Hugo
– Další autorova díla: Iluminace, Sezóna v Pekle

FRANCOUZŠTÍ PROKLETÍ BÁSNÍCI = moderní francouzská poezie 2. pol. 19. stol.

 • Hlavním znakem tohoto stylu poezie bylo hledat krásu v ošklivosti, psát i o dosud tabuizovaných tématech
 • Často s nimi bývá spojena představa o užívání drog a alkoholu, zločinnosti, násilí a obecně dekadentním životním stylu spojeném s neúctou k většinové společnosti a jejím pravidlům.

Charles Baudelaire

 • Byl synem vychovatelky ve šlechtické rodině
 • Po studiích na lyceu se přátelí se známými pařížskými “bohémy”
 • Hned je literárně činný, píše verše
 • Život končí jako ochrnutý, němý a duševně nemocný člověk
 • Dílo:
 • Inspiroval se romantickými básníky, ale byl nepřítelem romantické sentimentality:
 • Květy Zla – tato básnická sbírka vzbudila obrovské pohoršení, neboť ve svých verších chce objevit krásu v oblasti zla; báseň mu nebyla jen záležitostí srdeční nebo vášně, ale byla mu něčím, co mělo prostřednictvím symbolů vyjadřovat hudbu
 • Jedna z nejvýznamnějších básní této sbírky je Zdechlina

Paul Verlaine

  • Byl nejtypičtějším představitelem francouzského symbolismu
  • Po studiích na lyceu začíná pracovat v pojišťovně a krátce pracuje na pařížské radnici
  • Své první verše posílá V. Hugovi, aby je ohodnotil
  • Saturnské básně – básnická sbírka
  • Jeho život je divoký, velmi brzy se oženil, manželství není šťastné, neboť se začal přátelit s pařížskými “bohémy”, zejména s básníkem J. A. Rimbaudem, s kterým po rozvodu žije ve společné domácnosti
  • Paul svého přítele Rimbauda postřelil, byl žalářován a ve vězení napsal dvě básnické sbírky:Galantní slavnosti, Moudrost

Jean Arthur Rimbaud

 • básníků jeden z nejtalentovanějších francouzských prokletých básníků
 • Po studiích na gymnáziu vykonával povolání obchodníka se zbraněmi, koloniálního důstojníka francouzské armády, námezdního dělníka
 • Dílo:
  • Iluminace – básnická sbírka
  • Opilý koráb – nejznámější báseň; zde dokáže bravurně slučovat fantastický přízrak s halucinacemi, což vyústí v ohňostroj barev

ČESKÁ MODERNA – česká literatura na přelomu 19. a 20. st.

 • Česká společnost koncem 19. st. procházela velkými přeměnami
 • První pokus sjednotit mladé autory se starou generací, vliv francouzské moderní poezie, vzrůstá nacionalismus a také anarchismus
 • 1895 – Mladí umělci (básníci, literáti…) vydávají v časopise Rozhledy Manifest české moderny

Josef Svatopluk Machar

 • Po gymnáziu odešel na vojnu, poté působil ve Vídni jako úředník
 • Za 1. sv. v. byl za své vlastenecké názory vězněn
 • Velmi se přátelil s Masarykem, se kterým se však koncem 20. let názorově rozchází
 • PROTISPOLEČENŠTÍ A ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI – konec 19. století
 • Mezi některými umělci se zrodil nápad vystupovat proti všemu starému
 • Uznávaní umělci se stavějí do role protestujících lidí, neboť společnost je zklamala a oni jí vyslovují své pohrdání

Karel Toman
Fráňa Šrámek

 • Básník, prozaik, novinář a dramatik
 • První básnické sbírky jsou anarchistické, prošel složitým uměleckým vývojem přes dekadenci a symbolismus k vitalismu
 • (umělecký směr, byl rozšířen o 1. sv. v., hlavní podstatou je opěvování krás života jako ochrana života před válkou a násilím)