OBECNÝ ÚVOD

 • filozofické otázky si klademe už v dětství nebo v mezních situacích
 • filozofie je soustava kritického uvažováno i problémech bytí, světa, poznání a člověka
 • filein sofia – milovat moudrost
 • původně synonymem pro vědu, později rozdělování a vyčleňování ostatních věd

Dělení disciplín

 1. ontologie
  • on, ontos – to co je jsoucí; logos – slovo
  • o existenci světa, nejzákladnější disciplína
 2. gnozeologie
  • gnosis – vědění, poznání; logos – věda, řád
  • nauka o poznání, možnosti poznání
  • nejvíce na přelomu 17. a 18. století – důležitější racionální poznání nebo vnímání
 3. filozofická antropologie
  • antropos – člověk
  • vymezit lidskou přirozenost
  • to, co dělá člověka člověkem
 4. etika
  • ethos – zvyk, obyčej, mrav
  • zkoumá chování člověka a norem, které ve společnosti vznikly
 5. logika
  • logos – slovo, věda, řád
  • teorie argumentace, výroková logika
  • o správném usuzování
 6. estetika
  • aisthetikos – vnímavost, cit pro krásu
  • co to je krásno?
  • působení krásy na člověka
 7. dějiny filozofie
 8. filozofie dějin

ANTICKÁ FILOZOFIE

 • polovina 6. století př. n. l. do poloviny 6. století n. l.
 • řeší základní problémy, nastolila více otázek, než vyřešila

Rozdělení

 1. archaické období (od poloviny 6. do poloviny 5. století př. n. l.)
  • otázka, zda existuje nějaká pralátka (arche), ke které vznikl svět
  • Milétská škola, Pythágorás, Eleaté, Herakleitos, Anaxagorás, Atomisté
 2. vrcholné období (polovina 5. století – 322 př. n. l.)
  • končí smrtí Aristotela
  • Sofisté, Sokratés, Platón, Aristoteles
  • centrum filozofie v Athénách
  • řeší většinou základních otázek, větší pozornost na člověka
 3. helénistické období (od 322 př. n. l. do poloviny 6. století n. l.)
  • v zájmu stojí člověk
  • Stoikové, Epikurejci, Skeptikové, Eklektici, Novoplatonici

ARCHAICKÉ OBDOBÍ

 • spojeno se začátky filozofie
 • dochovaly se pouze části spisů → tzv. ‚Zlomky předsokratovských myslitelů‘
 • nejdůležitější otázka o pralátce – arché – ze které vznikl svět
 • hylozoisté – hylé – látka, zoe – život

MILÉTSKÁ ŠKOLA

 • podle osady Milétos – pobřeží Egejského moře, tzv. Iónové (oblast Iónova)
 • berou vše kolem nás jako živé
 • přírodní filozofie – v popředí zájmu je kosmologie (kosmos – řád, uspořádání) – nauka o vnitřním řádu světa
 • od mýtu k logu

Thalés z Milétu (kolem 640 – 548 př. n. l.)

 • filozof, matematik, politik, státník
 • Thaletova věta; dokázal předpovědět zatmění slunce; změřil výšku pyramid podle stínů; řada matematických pouček
 • podle něj arché voda – všichni živí potřebují vodu k životu, obsažena v nás i rostlinách, mění svou podobu (skupenství)
 • země plovoucí deska na vodě

Anaximandros z Milétu (kolem 610 – 546 př. n. l.)

 • ne přímo pralátka, ale látková příčina apeiron – neomezené, neurčití (jakási paralela s nekonečností vesmíru)
 • postupné vydělování vlastností jako suché, vlhké …
 • svět není věčný, ale apeiron ano

Anaximenés z Milétu (kolem 585 – 528 př. n. l.)

 • za počátek všeho považoval vzduch
 • liší se svou povahou – řídkostí a hustotou
 • světy periodicky vznikají a zanikají
 • Země je plochá deska, která je podepřena vzduchem a nemá kam spadnout
 • vzduch můžeme v určitých situacích vnímat a pozorovat (kouř od úst v zimě…)

PYTHAGORAS ZE SAMU (580 – 500 př. n. l.)

 • cestovatel, matematik, astronom, myslitel
 • matematické poučky
 • podle něj aché tzv. praprincip – číslo 10 vzniká součtem 1 (bod), 2 (přímka), 3 (plocha) a 4 (prostor)
 • nachází 10 protikladů
  • omezené x neomezené
  • jedno x mnohé
  • pravé x levé
  • mužské x ženské
  • klid x pohyb
  • rovné x křivé
  • světlo x tma
  • dobré x zlé
  • čtverec x obdélník
  • liché x sudé
 • tvrdil, že se dá všechno spočítat (i v hudbě)
 • hudba sfér – situace, všechna tělesa, planety ve vesmíru vytvářejí zvuk, který známe jako ticho
 • zlatý řez – harmonický poměr, dokonalý tvar, dá se vypočítat, lahodí oku

PYTHAGOREJSKÁ ŠKOLA

 • oblast Krotón (J Itálie)
 • ani ne filozofická škola, ale nábožensko-filozofický řád
 • kromě filozofie také politika, medicína, hudba
 • ve městě Krotón založili školu s přísnými pravidly vycházející z Pythagorových názorů
 • vyslovili myšlenku heliocentrismu
 • byli ovlivněni orientální naukou → orfismus – stěhování duše, myšlenka nesmrtelnosti duše, převtělování
 • po vyhoření Krotónu se přestěhovali jinak, ale zanedlouho se škola rozpadla
 1. exoterické učení
  • veřejné, přípravné učení
  • vstoupit do něj mohli všichni
 2. esoterické učení (tajné, uzavřené)
  • v podstatě jako SEKTA ☺
  • trvalo asi 5 let, lidé nesměli vynášet znalosti ven → byli vázáni mlčenlivostí
  • platila přísná pravidla – střídmost až asketismus, zdrženlivost
  • podřízení se autoritě – Pythagorás (auto setá – on řekl = výroky, o kterých se nepochybovalo)

HERAKLEITOS Z EFESU (580 – 450 př. n. l.)

 • z královského rodu, samotář, podivín
 • pantha rei – vše plyne, nic netrvá
 • svět = neustálá změna
 • ‚nevstoupíš dvakrát do stejné řeky‘ – nic není stejné, voda v řece už nebude stejná
 • arché – oheň – proměnlivý a neustále v pohybu, mění vše okolo sebe
 • svět – neustálý boj protikladů, pokud existuje 1 věc, vždy má svůj protiklad; pokud nepoznáme jeden, nemůžeme poznat druhý
 • chaos nenastane (kvůli boji mezi protiklady), ale naopak existuje řád – logos – moc, která vše ovlivňuje
 • naše duše nejdříve v logu, pak v nás a po smrti opět v logu
 • dialektika – jedna z metod argumentace

ELEATÉ

 • filozofická škola, 6. a 5. století př. n. l.
 • podle osady Elea v JZ Itálii
 • otázky o podstatě světa
 • nová otázka – o existenci pohybu
 • gnozeologická oblast – možnost poznání

Xenofanés z Kolofónu (565 – 470 př. n. l.)

 • první představitel ‚volnomyšlenkářství‘
 • kritika antického řeckého náboženského systému → antropomorfní podoba bohů – lidská podoba bohů, že se chovají jako lidé, měli by být dokonalejší; příliš mnoho bohů
 • panteismus (pan – vše, theos – bůh) – bůh obsažen ve všem

Parmenidés z Eleje (540 – 470 př. n.l.)

 • žákem Xenofanése
 • nejstěžejnější myšlenka ‚bytí jest, nebytí není‘
 • neexistuje žádné prázdno, myšlenka je jsoucí → myslíme na mrtvou babičku – myšlenka je jsoucí a tudíž i ta babička existuje
 • neexistuje vznik ani zánik, neexistuje pohyb
 • lidské poznání ve dvou stupních
  • 1. dodá – domněnky nebo zdání, méně dokonalé, nemůže dojít k dokonalému poznání, klam
  • 2. epistemé – dokonalé poznání, rozumové, skutečné poznání

Zenón z Eleje (490 – 430 př. n. l.)

 • navazuje na Parmenida
 • snaží se dokázat, že pohyb není pomocí aporie
 • → důkazy o existenci pohybu
  • 1. aporie půlící
   • pokud z bodu A do bodu B, musím dojít do C, potom do D a do nekonečna
   • nemůžeme projít nekonečným množstvím bodů za konečný čas
  • 2. ‚Achilleus a želva‘
   • Achilleus – nejrychlejší muž; želva – nejpomalejší, dostane náskok
   • Achilleus musí projít bodem, kterým projde želva, ale ta želva už zase někde jinde → nikdy ji nedohoní
  • 3. letící šíp
   • pohyb = změna místa v čase
   • čas – sled nekonečně opakujících se krátkých okamžiků
   • v každém okamžiku šíp vlastně stojí
 • poznání podle smyslů není možné, pouze klam

EMPEDOKLÉS (490 – 430 př. n. l.)

 • lékař, politik
 • spojují myšlenky Herakleitovy a Parmenidovy
 • vše v pohybu a pohyb neexistuje
 • svět ze 4 kořenů (živlů) – země, oheň, voda, vzduch
 • → neměnné, dokonalé – nové věci vznikají mísením všech
 • 2 živly mimo – láska (mísí živly) a svár (rozděluje živly)
 • smyslové poznání nedokonalé
 • pluralista – 4 základní látky

ANAXAGORÁS (499 – 428 př. n. l.)

 • přináší filozofii do Athén
 • bohové – snaží se vysvětlit racionálně, ne podle mýtů (→ zbytek života ve vyhnanství)
 • veškerý svět z malých částí – semen = spermat; přiděluje jim určité vlastnosti – nekonečný počet, nekonečně dělitelné, odlišují se kvalitativně (barvou, chutí apod.), nevznikají ani nezanikají, v každé věci zastoupena všechna v různém poměru
 • semena jsou statická, hmotný základ světa
 • nůs – duchovní základ světa, zapříčiňuje mísení/rozlučování semen, dává všemu smysl, směr
 • dualista – 2 základní látky

ATOMISTÉ

 • od slova atomos – nedělitelný,
 • etika – cílem života dosáhnout blažeosti – ataraxia – musíme vést vyvážený život
 • gnozeologie – každý předmět vyzařuje drobné obrázky – eidoly – tak se poznáváme – smyslové poznání (není dokonalé, dokonalejší je racionální)

Leukippos (500 – 440 př. n. l.)

 • učitel Demokritose
 • zákony kauzality

Demokritos z Abdér (470 – 360 př. n. l.)

 • zákon kauzality – zákon příčinnosti, všechno nějakou příčinu, nic nevzniká náhodně
 • učení o atomech – základem všeho společně s prázdnem
 • atomů nekonečný počet, jsou neměnné, neviditelné, liší se kvantitou a ne kvalitou (primární – to, co se dá vyjádřit matematicky)
 • liší se tvarem, uspořádáním, velikostí a polohou
 • 2 typy kvalit – primární (neoddělitelné od předmětu, nezávisle na předmětu), sekundární (závislé na subjektu, které ho vnímá; např. vůně atd.)
 • prázdno – výplň mezi atomy, aby vše nebylo tak hutné
 • bohové podle něj také věci
 • dualista

VRCHOLNÁ ANTIKA

 • od arché se přesouváme ke člověku, etika ..
 • objektivní poznání není možné, pouze subjektivní a s tím jde ruku v ruce i neobjektivnost pravdy
 • pravdu má ten, komu se za pravdu dáno = teoretická skepce

SOFISTÉ

 • sofistai – učitel moudrosti, v té době titul; dnes člověk, který se ze všeho dokáže vymluvit
 • metoda dialogu – sofisma – princip vysvětlování, způsob argumentace
 • učili řečnictví, rétoriku, umění dialogu a argumentace → za své služby si nechávali platit
 • sofisma rohatý – pokud něco neztratíš, máš to

Protágorás z Abdér

 • vrcholné postavení mezi sofisty
 • ‚mírou všech věcí je člověk; jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou‘ → o tom, co je a není, rozhoduje člověk, subjektivní
 • nemůžeme s jistotou vědět, jestli bohové jsou a nejsou
 • agnosticismus – existenci něčeho nemůžeme ani potvrdit ani vyvrátit

Gorgiás z Leontýn

 • spis ‚O nejsoucnu čili o přírodě‘
 • představitel vrcholné teoretické skepse
 • i když přemýšlím, nemůžu si být jistý existencí
 • teze
  • 1. nic není / neexistuje
  • 2. i kdyby něco existovalo, nebylo by to poznatelné
  • 3. i kdyby to bylo poznatelné, nebylo by to sdělitelné

SOKRATES (469 – 399 př. n. l.)

 • pocházel z Athén, otec sochař, matka porodní bába
 • vyučil se sochařem
 • pracoval pomocí dialogu, díky kterému přivádí na svět nové myšlenky
 • sám nikdy nic nenapsal
 • informace o něm od Platóna, Xenofóna a Aristofána (shodují se pouze na vzhledu Sokrata)
 • učitel Platóna, nekriticky ho obdivoval
 • Xantipa – manželka Sokrata, potvora, nesnesitelná
 • obžalován z bezbožnosti a kažení mládež

Sokratovská metoda

 • používá metodu dialogu
 • zastavuje náhodné kolemjdoucí a zapřádá s nimi hovory, klade jim otázky, zpochybňuje jejich odpovědi
 • 1. krok: pokládá náhodné otázky obecného typu – např. Je svět poznatelný? Existuje dobro? Jsi v životě šťastný?
 • 2.krok: zpochybnění odpovědi, pomocí dalších otázek svému kolegovi dokazuje, že vlastně nezná odpověď nebo si jí není jistý
 • 3.krok: společně dochází k obecné definici nějakého pojmu, který byl zpočátku nejasný – např. štěstí
 • -> využití indukční metody
 • velký význam spočívá ve snaze o tvorbu definic pojmů (dnes máme velké množství slovníků a encyklopedií, v Sokratově době nic takového neexistovalo, definice pojmů se teprve utvářejí)
 • Sokrates programově nic nenapsal, smysl filosofie viděl v tvoření myšlení, důležitější pro něj bylo dovádět někoho k tvorbě myšlenek, ne psát odborné texty

„Sokratovský zvrat“

 • ve své filozofii rezignuje na přírodu a na kosmologické otázky (nehledá žádnou pralátku), ale v centru jeho bádání stojí člověk (tzn. zabývá se antropologií, etikou …)
 • → opětují ho všichni jeho žáci → do centra filozofického myšlení se dostává konkrétní člověk (objevují se nové filozofické disciplíny – etika, filozofická antropologie)

„Vím, že nic nevím“

 • známý Sokratův výrok
 • čím více toho víme, tím více si uvědomujeme svou nevědomost a to, že je ještě spousta věcí, které neznáme → lidské poznání je nekonečné
 • Delfská věštírna jej označila za nejmoudřejšího muže své doby

Sokrates vs. Sofisté

 • společné znaky – používají metodu rozhovoru, dialogu
 • rozdílné znaky – Sokrates dospívá k tomu, že každý pojem je definovatelný x Sofisté – neexistuje objektivní pravda
 • Sokrates navazuje na sofisty (používá dialektiku), ale odmítá filozofii jako placenou službu

Sokratova etika

 • lidé konají špatné skutky především proto, že nevědí, že se jedná o něco špatného – tzv. etický intelektualismus
 • klade velký důraz na racio (rozum) – člověk je racionální bytost, proto by měl být motivován k tomu, aby konal dobro
 • lidé by měli být poučeni o tom, co je dobré a co špatné – měli by chtít to dobré uskutečňovat
 • Sokratovské evangelium“ – člověk by měl být vnitřně svobodný, konat dobré skutky (mít jakýsi vnitřní důvod konat dobré skutky, ne proto, že za to něco dostanu, že bude následovat nějaká odměna)
 • důležitá je v životě uměřenost (sofrosyné) – všeho tak akorát

MALÉ SOKRATOVSKÉ ŠKOLY

 1. Megarská sokratovská škola
  • zakladatelem Eukleides
  • propojení myšlenky Sokrata a Eleaty
  • význam v rozvoji logiky
 2. Kyrénské (hédonická) sokratovská škola
  • henodé – slast
  • zakladatelem Aristippes
  • cílem života uspokojovat slasti
 3. Kynická sokratovská škola
  • opak hédonické
  • každý člověk má vést uměřený, asketický život
  • zakladatelem Diogenése

OTÁZKA KE STAŽENÍ ZDE:  http://downupfiles.com/file/A6h8754

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *