PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI

 • zabývá se schopnostmi člověka, jeho charakterem, temperamentem, dynamikou osobnosti
 • Osobnost – jednotou tělesného a psychického, vrozeného a získaného, která je typická pro daného jednotlivce a projevuje se v jeho chování
 • Struktura osobnosti:
  • Je tvořena celkem psychických vlastností a rysů osobnosti, jak se projevují v jejím jednání. Psychické vlastnosti osobnosti, jimiž se také odlišuje od jiných, jsou relativně trvalé a pro danou osobnost charakteristické, ovlivňují prožívání, myšlení i jednání a na jejich základě lze často předpovídat, jak se člověk zachová či jak bude jednat.

Vlastnosti osobnosti

 1. univerzální (obecné) – jsou dané všem jedincům nebo jedincům dané skupiny
 2. individuální – odlišují od sebe lidské jedince, u každého jiné
 3. polarita – můžou se objevovat v různých pólech
 4. spojitost (integrita) – všechny vlastnosti, temperament se spojí a vytvoří celistvou osobnost; když se změní jeden prvek, tak se změní celá osobnost

Dělení vlastností

 1. aktivačně-motivační – určují dynamiku psychiky, patří zde potřeby, zájmy, hodnoty, ambice
 2. vztahově-postojové – určují vlastnosti a postoje, patří zde charakter, hodnoty a citové vztahy

Determinace osobnosti

 • mnohostranná determinovanost – soubor vlastností, faktorů, které nás ovlivňují a určují naši osobnost
 • biologické faktory – vlohy, geny
 • sociální faktory – rodina, škola
 • přírodní faktory – atmosférický tlak
 • speciální faktory

Dědičnost

 • z psychické stránky má největší vliv na temperament
 • z fyzické stránky má vliv na fyzické znaky

Prostředí

 • začlenit se do společnosti
 • velký vliv na vývoj osobnosti
 • čím starší jsme, tím více vliv dědičnosti klesá, ale stoupá vliv prostředí

Růst a výchova

 • vnitřní růst (zdokonalování osobnosti) – probíhá neustále (od narození až po smrt)
 • výchova – záměrné působení na psychiku, nepřetržité

SCHOPNOSTI

 • vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání určité činnosti
 • vyvíjí se na základě genetické dispozice – vloha – jsou vrození
 • vyvíjí se na základě vnějších vlivů
 • potencionality – potencionální možnost dosáhnout nějakého výsledku
 • 1 vloha – základem pro více schopností (hudební sluch – tanec, zpěv, hudební nástroj)
 • 1 schopnost – rozvíjena na základě několika vloh (krasobruslení – hudební sluch, mrštnost, fyzická zdatnost)
 • vědomosti – označení pro osvojený poznatek, jde o teoretické informace
 • dovednost – učením získaná dispozice pro vykonávání určité činnosti
 • znalost – soubor vědomostí z nějakého oboru

Třídění schopností

 1. obecné – často ztotožňovány s obecnou inteligencí, např. mrštnost, pohyblivost
 2. specifické – např. hokej, krasobruslení

Rozdělení do skupin

 1. vjemové schopnosti (percepční)
  • vnímání barev, velikostí, tvarů, vzdáleností, odlišností
 2. psychomotorické schopnosti
  • vyžadují koordinaci pohybu a duševní koncentraci
  • např. psaní, tanec, řízení auta
 3. intelektové schopnosti
  • souvisí s inteligencí
  • např. kreativita
 4. sociální schopnosti
  • schopnost kooperace, komunikace, koordinace, domluvy
  • sociální inteligence – schopnost vhodně reagovat v daných situacích
 5. umělecké schopnosti
  • hudební, pohybové, literární, dramatické

Poruchy schopnosti

 1. tělesné postižení
  • buď vrozené nebo získané (u porodu, nemoci, úrazu)
 2. omezení inteligence
  • duševní postižení
  • vrození nebo získané (nemoc)
 3. specifické vývojové poruchy
  • a) učení – např. dysgrafie, dyslexie, dysortografie, dyskalkulie
  • b) chování – problémy s koncentrací

Inteligence

  • obecná rozumová schopnost, která nám umožňuje řešit problémy, učit se novému a přizpůsobovat se novým a obtížným situacím
  • složky inteligence – prostorová, početní, verbální, schopnost usuzovat

 

 • vývoj zkoumání inteligence

 

   • první inteligenční testy přelom 18. a 19. století, Francouz Alfred Binet – otázky, které souvisely s obecnými znalostmi; prvotně založené na děti – začleňování do tříd ve škole
   • další rozvoj během 1. světové války v USA – rozdělení vojáků
   • psychometrie – tvorba testů
   • Stern – vzorec pro výpočet IQ (mentální věk/chronologický věk * 100 = IQ – intelektuální kvocient)
   • mentální věk – výsledek IQ testu
   • americký psycholog Thurstone – vymyslel test, který byl rozdělen podle 7 prvotních schopností
    1. verbální, slovní porozumění
    2. slovní plynulost – fluence
    3. zacházení s čísly
    4. prostorová představivost
    5. paměť
    6. vjemová pohotovost
    7. usuzování

 

 • inteligenční kvocient

 

  • 140 + nadprůměr
  • 120 – 140 středně a vysoce nadprůměrná
  • 110 – 120 lehký nadprůměr
  • 90 – 110 průměrná
  • 80 – 90 lehký podprůměr
  • 70 – 80 výrazný podprůměr
  • 70 a míň mentální retardace (70-50 lehká, 50-20 středně těžká, 20 a míň těžká)
  • regrese průměru – příroda všechno směřuje do průměru
  • mentální retardace – opoždění ve vývoji, 3 pásma
   1. lehká (debilita)
    • psychicky na úrovni předškolního dítěte
    • dají se vychovat a vzdělávat (pomocné školy)
   2. středně těžká (inbecilie)
    • dobře vychovatelný, ale špatně vzdělavatelný
    • na úrovni 4-5letého dítěte
   3. těžká (idiocie)
    • ani vychovatelný, ani vzdělavatelný
    • úroveň batolete (2-3 roky)

 

 • dva typy inteligence

 

  1. vrozená (fluidní)
   • schopnost řešit problémy, komunikovat
   • s rostoucím věkem se zmenšuje
  2. získaná (krystalická)
   • roste společně se získáváním zkušeností a vědomostí

TEMPERAMENT

 • soubor převážně vrozených vlastností, které ovlivňují dynamiku chování a prožívání
 • název vychází z latinského temperamentum – poměr
 • čisté typy neexistují

Temperamentové typologie

  1. Hippokratova typologie – nejstarší, později upravil Galén
   1. sangvinik
    • převládá krev
    • společenský, optimistický, otevřený, veselý, citově nestálý
   2. cholerik
    • převládá žluč
    • výbušný, nestálý, rychle mění nálady, společenský, agresivní, aktivní
   3. melancholik
    • převažuje černá žluč
    • nestálý, smutný, zamyšlený, nespolečenský, přemýšlivý
   4. flegmatik
    • převažuje hlen
    • lhostejný, pasivní, nekonfliktní, uzavřený

 

 • podle C.G. Junga

 

   1. introvert
    • uzavřený, bohatý citový život, vyhýbá se společnosti, velmi citlivý, umí naslouchat
   2. extrovert
    • přesný opak, zaměřený ven, společenský, živý, povídavý, impulzivní

 

 • Eysenckova typologie

 

   • využil Hippokratovy typologie i rozdělení podle Junga
 1. Kretschmerova typologie – podle konstituční teorie, somatotypy
  1. pyknik
   • tlustější, podsaditý, kulatý obličej
   • cyklotymní temperament – veselý, živý, společenský, tendence ke střídání nálad, tendence k depresím
   • častěji dochází k onemocnění maniodepresivní psychózou (střídání manické a depresivní fáze → často končí sebevraždou)
  2. astenik
   • střední až vyšší postavy, slabší kostra, dlouhé končetiny, vystouplé kosti
   • schizotymní temperament – uzavření, vyrovnaní, introvert, necitliví vůči okolí nebo více citliví nebo obojí
   • častěji dochází k onemocnění schizofrenií (rozpad osobnosti, bludy, vidiny, slyšiny, přestáváme rozlišovat realitu od fikce; při návykových látkách a porodu, často končí sebevraždou)
  3. atlet
   • pevná, vypracovaná postava, výrazné obličejové rysy
   • viskózní temperament – lhostejný, netečný, podobnost s flegmatikem
   • častěji dochází k onemocnění epilepsií

CHARAKTER

 • soubor psychických vlastností člověka, které se zakládají na morálním přesvědčení a projevují se v mravné stránce chování a jednání
 • vzniká zvnitřňováním norem (normy ostatních přijímáme za své) od nejnižšího věku
 • charakter a morálka spolu úzce souvisí, ale e vždy jsou v souladu
 • svědomí je ‚vnitřní hlas‘, který hodnotí naše činy → když je něco špatné, máme výčitky svědomí a opačně
 • zákony – určují, co je správné, určují sankci za porušení
 • morálka – určuje, co je správné, ale neexistuje sankce, nepsaná

Kohlbergovo pojetí morálky

  • zabýval se tím, co lidé považují za správné a proč
  • zkonstruoval tzv. morální dilemata – u každého problému existují 2 řešení, ani jedno není vyloženě správně (muž má nemocnou ženu, ukradne lék nebo nechá zemřít ženu?)
  • není důležité, jaké rozhodnutí vybereme, ale důležité jsou důvody, kterými argumentujeme

Tři stádia morálního vývoje

   1. prekonvenční
    • dohoda – konvence
    • člověk se rozhoduje podle toho, co nastane (trest, odměna)
    • u malých dětí (2-7 let) – plníme příkazy, abychom nebyli potrestáni nebo získali odměnu
   2. konvenční
    • za správné považuji to, co považuje okolí
   3. postkonvenční
    • dosahujeme morální autonomie
    • zodpovědnost za své činy
    • Kantův imperativ (Chovej se tak, aby se tvé chování mohlo stát normou pro ostatní.)

Charakterové vlastnosti osobnosti

   1. vztah člověka ke společnosti
    • láska, nenávist, strach, empatie
    • humánnost – lidskost
    • altruismus – nezištnost, obětavost
    • slušnost, laskavost, faleš, upřímnost
   2. vztah k práci
    • pracovitost, svědomitost, důslednost, nedbalost, pečlivost, pilnost
   3. sebevztah
    • na úrovni sebevědomí
    • zdraví, střední sebevědomí (skromnost)
    • vysoké sebevědomí – moc si věří, přeceňování dovedností, ztráta sebekritiky
    • domýšlivost – až egoismus
    • nízké sebevědomí – podceňování se
    • submitivita (podřízenost) x dominance (nadřazenost)
    • servilita – vlezlost, snaha se zavděčit
   4. volní vlastnosti
    • od vůle
    • ovlivnit sama sebe, sebekázeň, cílevědomost, v největší míře ovlivněny výchovou

Rysy osobnosti

 • povahové vlastnosti, které jsou charakteristické pro daného člověka a které se projevují v jeho jednání

SIKMUND FREUD

 • zakladatel psychoanalýzy (oboru i metody)
 • neurolog, psycholog
 • většinu života ve Vídni, narodil se v Příboře
 • říká – na člověka působí dva proudy (pudy a společnost) a podle toho jak je vyřešíme, vytvořil stádia

Struktura osobnosti podle Freuda

 1. ID (ono)
  • pudy na nejnižším stupni, fantazijní uspokojení libida
  • uspokojením vzniká hedoné – slast
 2. EGO (já)
  • vyvíjí se z id
  • cílem je uspokojit pudy na reální úrovni, často dochází k rozporu mezi fantazií a realitou
  • schopnost obranného mechanismu – vytěsnění → následkem 2 úzkosti
   1. skrytá úzkost – nedokážeme ji popsat, hlavně ve snech
   2. zjevná úzkost – dokážeme pojmenovat, co nás trápí
 1. SUPEREGO (nadjá)
  • svědomí, vyvíjí se během života
  • zvnitřňování norem, zákazů, příkazů ze strany rodičů
  • regulační charakter – sami sebe hodnotíme, sami sobě určujeme trest nebo odměnu
  • stejná funkce jako rodiče
  • ID a SUPEREGO jsou iracionální
  • EGO je racionální, hledá vztah mezi idem a superegem

Freudovo dělení na vědomí a nevědomí

 1. vědomí
 2. nevědomí
  1. předvědomí – vše, co si momentálně neuvědomujeme, ale dokážeme si to vybavit
  2. dynamické nevědomí – vše, co je uloženo tak hluboko, že si to nedokážeme vybavit; ale existují metody, díky kterým to jde – hypnóza, narkóza, holotropní dýchání, sny

ROZBOR KE STAŽENÍ ZDE: http://reliabledownloads.org/file/A6h8763

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *