• 1) PATRISTIKA (1. stol. – 800)

 • období tzv. „církevních otců“
 • vznik církevní dogmatiky
 • gnostikové, Sv.Augustin2) SCHOLASTIKA

 • schola (škola), rozvoj vzdělanosti, zakládání škol a univerzit
  1. a) raná scholastika (9. – 12. století)

 • Teologie a filosofie jsou totéž
 • Utváří se metodologie křesťanské filosofie
  1. b) vrcholná scholastika (13. století)

 • Albert Veliký, Tomáš Akvinský
  1. c) pozdní scholastika (14. -15. století)

 • Rozpad křesťanského systému
 • mysticismusPATRISTIKA

 • historicky rozporuplné období (boj antiky s křesťanstvím)Starší církevní otcové („otci zakladatelé“)

  otec TERTULLIANUS (cca 160 – 220)

 • nejznámější
 • křesťanství a filosofie jsou v rozporu, jsou to 2 samostatné věci
 • „Credo, quia absurdum“ – Věřím proto, že je to absurdní“ → odmítá úlohu rozumu ve vířeotec KLEMENS ALEXANDRIJSKÝ (asi 150 – 215)

 • filosofie je jen přípravou pro křesťanstvíORIGENÉS (asi 184 – 254)

 • vychází z novoplatonismu
 • „Bůh je světlo, Bůh Syn a Duch svatý jsou jen prostředníky mezi bohem a nižšími stupni emanace -> svět duchů a člověka
 • „Žádný hřích není tak velký, aby nemohl být odpuštěn. Trest je jen dočasný.“
 • aby dokázal, že víra je něco více než rozum, nechal se vykastrovatGnostikové

 • od slova gnosis = poznání
 • chtějí dospět k poznání ohledně víry
 • narušují křesťanství jakoby zevnitř, jsou věřící, ale kladou nepříjemné otázky, které křesťané neumí zodpovědět
 • křesťané je označují za  heretiky – kacíře
 • Řeší problém theodiceje: Jak je možné, že bůh, který je dobrý, dokonalý, spravedlivý… vytvořil zlo? Hledají původ existence zla ve světě.
 • řešení: existovali 2 bohové → Bůh – stvořitel (demiurg) – který připouští zlo ve světě, nebyl tak dokonalý, Bůh – vykupitel – neskutečně dobrý, vykupuje/zachraňuje lid před zlem
 • postupně narůstá úloha církve – církev je v podstatě státem ve státě, jakožto instituce má již pevný řád
 • roku 529 byly uzavřeny pohanské školy (např. i Platónova Akademie), od této chvíle měly monopol na vzdělávání a myšlení klášteryMladší církevní otcové

  AUGUSTIN AURELIUS (354 – 430)

 • nejvýznamnější představitel mladších církevních otců
 • matka – křesťanka, otec pohan
 • on sám byl pokřtěn až ve 33 letech, předtím vedl velmi bujný a zhýralý život
 • označován za 1. velký filosofický talent od doby antiky
 • jeho dílem je uzavřena dogmatika
 • Dílo: Vyznání (celé psáno formou modlitby), O obci boží (vysvětluje, jak má křesťanství fungovat)
 • v centru jeho zájmu stojí bůh a duše
 • cíl života: poznat Boha a pocítit k němu lásku
 • „vědění pro vědění nemá smysl“
 • odkazuje se i na nevědomí, vědomí je prý jen menší část psychiky (studoval jej i Freud)
 • přichází s 3 novými myšlenkami:
 • 1) problém svobodné lidské vůle
 • 2) negativní teologie
 • 3) hledání jistotyad 1) problém svobodné lidské vůle

 • Otázka: „Může se člověk chovat svobodně? Augustin přichází s učením o predestinaci (předurčení) – lidský život je omezen bohem -> když chce, člověka osvobodí nebo zatratí
 • Bůh – je absolutně svobodný
 • svobodný byl také Adam s Evou, ale díky jejich hříchu jsme omezováni -> hřích se dědí… -> vede k nulové aktivitě (to se nehodí církvi) církev to zmírňuje – mluví o predestinaci – ale člověk není jen bezduchou loutkou ad 2) negativní teologie

 • týká se důkazu boha
 • vše mohu dokázat buď pozitivní, nebo negativní cestou – pozitivní cesta je lehčí (mám nějaký důkaz)
 • negativní teologie – důkaz boha, boha totiž nemohu dokázat pozitivní cestou
 • o bohu nemá naše duše žádnou znalost (žádné vědomí), kromě toho, že duše ví, že ho nemohu poznat → jediné co vím, že o něm vím málo → a když o něm málo vím, tzn. vím, že to existuje, přemýšlím o něm → to je důkaz boha
 • vše podstatné je v Bibli
 • závěr → bůh vysoce přesahuje můj rozum (nemůžeme ho poznat)ad 3) hledání jistoty

 • Můžu já dokázat, že jsem?
 • používá myšlenkovou metodu – stejnou jako později Descartes
 • → všechno mohu zpochybnit, jediné, co nemohu zpochybnit je to, že pochybuji → tedy myslím
 • pochybuji-li → je to důkaz, že myslím; jestliže je myšlení → musí také existovat myslící subjekt → jediné nezpochybnitelné
 • „Pochybuji, tedy myslím, tedy jsem.“
 • Bůh umožnil myšlení, zpochybnění, že jsem pohled na zlo ve světě a jeho příčiny
 • zlo vůbec neexistuje, války – to není zlo
 • zlo je jen nepřítomností dobra, stejně jako je tma jen nepřítomností světla)
 • popírá zlo, ale nic neřeší) – stejně jako u negativní teologie (negativní)
 • světu je dáno dobroSCHOLASTIKA

 • 8. – 15. století
 • disciplína, která se vyučuje na církevních školách – latinského schola (i na univerzitách)
 • úzce spjata s teologií → filosofie je služkou teologie (ancila theological) → snaha o racionální vysvětlení teologie (filosofie je nástrojem, který teologie využívá)
 • úkolem filosofie je racionálně argumentovat
 • učenci – co jde vysvětlit racionálně, to vysvětlí, ale pokud to nejde racionálně vysvětlit, pak to vysvětlí teologie → víra stojí výše než racio
 • zakládány univerzity, kláštery
 • ústředním jazykem vědy je latina (hlavně vzdělanci, učenci, církev)
 • úkolem nebylo hledat pravdu, ale zjevenou pravdu – pomocí filosofie vyložit, systematizovat a vyvracet námitky proti ní (metoda: posuzování pro a protiRaná scholastika (8. -12.stol.)

 • spor o univerzálie = obecné pojmy (Platón x Aristoteles)
 • šlo o to, zda a jak existují universalia – tzn. základní pojmy ve smyslu idejí (jak je znala antická filosofie)
 • krajní realismus
 • univerzália existují reálně před věcmi, tzn. existují obecné pojmy, které jsou nad věcmi
 • pod vlivem Platónových představ (obecniny reálně existují – pojem strom existuje reálně bez závislosti na stromech v lese)
 • Anselm z Cantebury
 • umírněnější realismus
 • obecné pojmy existují ve věcech
 • každý z nás má v sobě pojem spravedlnost (obecný pojem)
 • pod vlivem Aristotelových názorů (církvi nejlépe vyhovuje toto stanovisko)
 • Petr Abelárd
 • nominalisté
 • obecné pojmy neexistují- jsou to jen jména (lat. nomina), které jsme si vymysleli, abychom se mohli ve světě pohybovat a žít
 • Je to jen prázdná značka. Obecné pojmy vznikaly po věcech (typické pro pozdní scholastiku)
 • Roscellinusad 1) krajní realismus

  ANSELM Z CANTERBURY

 • Ital, ve své době velmi populární
 • zastává stejný názor jako ostatní krajní realisté → obecný pojem je něco, co nás plně přesahuje
 • „Věřím, abych porozuměl“ – bez víry nemohu pochopit svět
 • autor ontologického důkazu boha – pracuje jen s obecnými pojmy
 • říká, že v našem rozumu je nepochybný důkaz o tom, že existuje něco, co nás přesahuje (ať jsme věřící nebo ne) – např. když sledujeme padání vloček, rašení pupenů… apod.
 • to něco je zcela dokonalé – můžeme to označit jakkoli – např. křesťané tomu říkají bůhad 2) umírněný realismus

  PETR ABELÁRD

 • „Poznávám, abych věřil.“ Racionální poznání mne také dovede k víře → víra člověka přesahuje
 • autor teorie dvojí pravdy: dichotomie (2 nezávislé množiny)
 • existuje pravda teologická a pravda filosofická, každá má svůj okruh působení, každá řeší své problémy
 • musí to rozlišovat sám člověk – pokud řeším filosofický problém – řeším to rozumově x pokud je to však problém teologický řeším ho v této oblasti, přijímání iracionální cestouad 3) nominalismus

  ROSCELLINUS

 • pokud jsme si obecné pojmy opravdu jen vymysleli, tzn. nejprve existovala ta konkrétní věc a až pak jsme k ní vymysleli pojem, název, který používáme
 • pak tedy pokud máme 3 označení pro boha – znamená to tedy, že existuje bůh v 3 podobě (Ros. musel toto tvrzení odvolat)Vrcholná scholastika (13.stol.)

 • vznikají centra vzdělanosti, vznik univerzit, jazyk – latina
 • vznikají církevní řády – např. františkáni (sv. František z Assisi) – spravovali chudobince, humanitární rozměr, dominikáni (např. i Albert Veliký, Tomáš Akvinský)
 • nastupuje vliv Aristotela (A. byl autorem encyklopedických děl, řeší stejné problémy)
 • vytvářejí se tzv. summy – encyklopedie shrnující vzdělanost v daném oboru
 • období konfrontace: křesťanství x islám x judaismusALBERT VELIKÝ

 • překládal Aristotela do latiny (znalec jeho spisů)
 • připravil svému žákovi Tomáši Akvinskému Aristotelovo dílo i s poznámkami
 • zůstal ve stínu svého žáka – T. Akvinského

TOMÁŠ AKVINSKÝ (1225 – 1274)

 

 • „svatý Tomáš“
 • přezdívaný „mlčící vůl“ – obézní, nekomunikativní
 • měl hodně vysoký intelekt
 • roku 1323 byl prohlášen za svatého
 • členem dominikánského řádu
 • učil teologii v Paříži
 • na jeho učení navázal tzv. tomismus
 • ve 20. století se objevuje skupina filosofů – novotomisté (novotomismus r 1879 vyhlášen papežskou encyklikou za oficiální filosofii katolické církve)
 • dílo:
 • jeho díla jsou velmi propracovaná, pečlivá, podrobná, jeho závěry mají obecnou platnost
 • velmi rozsáhlé, přehledné, hutný text, přináší nové pojmy,
 • jeho rozsáhlé dílo zahrnuje jak komentáře k Aristotelovi, tak spisy teologické
 • nejvýznamnější díla:
 • Summa teologická – systematický výklad křesťanství
 • Summa proti pohanům – argumenty pro disputaci proti jiným než křesťanským náboženstvím

 

 

 • vztah teologie vs. filosofie
 • hlavní přínos spočívá v chápání víry a rozumu jako dvou způsobů poznání
 • odmítá myšlenku Abelárda o dvojí pravdě
 • obě pravdy – teologická i filosofická mají svůj původ u boha -> rozum každého z nás je člověku dán od boha, proto rozum a víru nemohu oddělit, není mezi nimi rozpor – mají stejný původ, proto nestojí v protikladu
 • víra není protirozumová, jen rozum přesahuje (není mu přímo nadřazena – víra má díky božskému světlu jistotu pravdy, zatímco poznatky získané rozumem mohou být mylné)

 

 

 • důkazy boží existence: odmítá ontologický postoj
 • když chci dokázat boha, musím začít věcmi, které mě obklopují
 • opírá se o Augustina a o Aristotelův způsob myšlení
 • 5 důkazů boha (nepřímé, rozumové důkazy):
 • důkaz z pohybu
 • všechno v neustálém pohybu → někdo to musel rozpohybovat → Bůh
 • důkaz z příčin
 • vše má nějakou příčinu, nějaká první příčina – Bůh
 • důkaz z nahodilosti
 • náhody → někdo je musel určit – Bůh
 • důkaz stupňovitosti
 • podobně jako Aristoteles – pouze vrcholem ne člověk, ale Bůh
 • teleologický důkaz
 • látka a forma, čtyři příčiny, nejdůležitější účel – vše se snaží připodobit bohu

 

Akvinského metafyzika

 

 • svět se skládá ze 2 principů: látka  (esence – to co činí věc věcí) a existence (to, co přivádí látku k životu)
 • akt bytí = stvoření něčeho -> o existenci můžeme hovořit až když se spojí látka a existence
 • jednota esence a existence je bůh
 • svět je tím víc dokonalý, čím více je v něm duchovní existence
 • přijímá od Aristotela učení o třech typech duše – (myslící u člověka, smyslově vnímající u zvířat a vyživující u rostlin)

 

Gnozeologie

 

 • Akvinský je empirik (empirie = zkušenost) – všechen materiál, informace, které zpracováváme mají původ ve smyslech, rozumem je pak jen zobecňujeme
 • Poznání podle něj pochází od boha, ale dokonalé poznání boha je možné jen prostřednictvím víry
 • víra nás přesahuje, přesahuje i 4 základní ctnosti – moudrost, statečnost, uměřenost, spravedlnost – Akvinský k nim přidává ještě víru, naději a lásku

 

Politické názory

 

 • přijímá Aristotelovu myšlenku, že člověk je zoón politikon (i pohled na důležitost rodiny, obce a státu)
 • podle něj je možné, aby existoval dokonalý stát (mravní)
 • ideálním typem vlády je podle něj monarchie x nejhorším způsobem vlády je pak tyranie
 • světská moc však musí být podřízena moci církevní

 

Pozdní scholastika (14. – 15. stol.)

 

 • doba úpadku – nabourání klasických středověkých hodnot
 • charakteristické je toto období názorovou rozrůzněností

 

ROGER BACON

 

 • byl to na svou dobu poměrně moderní muž, vzdělaný v přírodních vědách
 • především je to kritik Akvinského a jeho díla, napadá tomismus – (podle něj to bylo jen ustrnutí)
 • františkán (x Akvinský byl dominikán)
 • Akvinského kritizuje ve 3 věcech (3 úhly pohledu):
 • Akvinský se odkazuje na významné myslitele antiky (především na Aristotela), ale neuměl jejich jazyk, stejně jako neznal jazyk myslitelů z východu – Averroes (Arab, Ibu Rušd), Avicenna (Ibu Síná)
 • Akvinský podcenil úlohu matematiky, klade příliš velký důraz na přírodní vědy
 • podle Bacona se A. příliš odvolává na autority, ale nic nového nepřináší
 • Akvinský nám prý říká: buďte pasivní, zobecňujte
 • Bacon: „rozhodně nebuďte pasivní, pokud chci něco poznat, musím do toho osobně vstoupit → experimentální metoda
 • významnou roli pro něj hrála alchymie, astronomie – církev mu však zakázala zapisovat si experimenty

 

DUNS SCOTUS

 

 • pokusil se o syntézu Akvinského (dominikán) a františkánského pohledu
 • říká, že filosofie a teologie jsou v souladu
 • doporučoval cestu intuitivního myšlení
 • připravil oddělení teologie a filosofie

 

WILLIEM OCCAM

 

 • vrací se k řešení sporu o univerzálie
 • říká, že mezi teologií a filosofií musí být zrušeno pouto
 • pokud něco platí pro tento svět, tak to nemusí platit pro posmrtný život

 

FILOZOFIE V OBDOBÍ RENESANCE

 

 • renesance – znovuobrození
 • nový myšlenkový směr humanismus
 • v centru stojí člověk, důraz na pozemský život
 • individualismus, antropocentrismus
 • hlavní zdroj inspirace antika
 • oslabení pozic církve
 • sekularizace – zesvětštění
 • významné změny v hospodářském životě, důležité objevitelské cesty
 • nové poznatky o vesmíru a přírodě (naturalismus)
 • metafyzické otázky – Koperník, Kepler, Galileo Galilei
 • noví vynálezy – střelný prach, nůžky, kompas, měřicí přístroje
 • umělci – výtvarné (Leonardo Da Vinci, Michlangelo Buonaroti), literatura (F. Petrarca, G. Boccaccio, Dante Alighieri, W. Shakespeare)
 • filozofie – 2 proudy
 • filozofický návrat k antice
 • v rámci středověku šlo o antiku upravenou pro potřeby středověkého myšlení
 • hlavními osobnostmi Platon a Aristoteles
 • humanisté Petrarca, Erasmus Rotterdamský
 • nová filozofie vycházející z aktuálních poznatků
 • a) zabývající se společenskými, politickými a právními myšlenkami
 • b) otázkami výkladu světa, přírody a poznávání

 

ad a) SPOLEČENSKÉ, POLITICKÉ A PRÁVNÍ MYŠLENKY

 

 • filozofové začínají uvažovat o člověku jako o strůjci svého osudu
 • hledají se mechanismy, jimiž se dějiny řídí, projektují se představy o ideální společnosti
 • středem kulturního života města
 • změna názorů na vedení státu

 

NICCOLO MACHIAVELLI (1469 – 1527)

 

 • italský politik
 • Itálie v té době nesjednocena
 • své politické názory shrnuje v díle Vladař
 • velmi populární dílo, nejdůležitější
 • metodická příručka, jak vládnout
 • hlavní zásady – jediné důležité – uskutečnit svůj cíl za každou cenu
 • „účel světí prostředky“ – špionáž, vražda, podvody, úplatky …
 • „z hrobu se nikdo nemstí“
 • člověk je nedokonalí, všichni lidí jsou špatní, většina z nich i hloupá (stačí jim zdání dobra)
 • připouští i právní řešení problémů a sporů, ale je velmi zdlouhavé, proto ho nepoužívá
 • násilí – mnohem efektivnější a rychlejší
 • mezinárodní politika – neexistuje spravedlnost, důležitá je moc, boj a budování silného státu
 • vladař by neměl sledovat své osobní cíle, ale zájem státu a národa, kterému vládne (v jeho době především sjednocení Itálie)
 • srhnutí
 • pragmatismus
 • učení posuzující lidské jednání podle jeho pragmatického prospěchu
 • „machiavelismus“ – politika prováděna bez ohledu na použité prostředky v zájmu vyššího cíle
 • pragmatik – člověk, který chce ze všeho vytěžit co nejvíc pro sebe
 • podle Machiavelliho je politika oblastí, ve které panují specifická pravidla

 

HUGO GROTIUS

 

 • holandský právník a teolog
 • dílo – Tři knihy o právu válečném a mírovém
 • úplně opačné názory než Machiavelli
 • jakožto teologovi je mu Machiavelliho střízlivý, cynický a chladný přístup vzdálený
 • společnost vzniká na základě přirozeného puzení ke společenství, které se projevuje ochotou přizpůsobovat se většině → skládá se z korporací (cechy, obce, okrsky)
 • korporací všech korporací je stát
 • právo se odvozuje z boží vůle, stojí tedy nad právem
 • mimo to pak ještě existuje přirozené právo (na život, svobodu …) – je velmi důležité, zavazuje státy ve všech chvílích (mír i válka)
 • vládce musí dovést stát k mírovému stavu → pomocí smluv
 • považován za zakladatele mezinárodního práva – systém mezinárodních smluv, právo odvozeno z boží vůle, stojí nad státem

 

ad b) FILOZOFIE ZABÝVAJÍCÍ SE PŘÍRODOU

MIKULÁŠ KUSÁNSKÝ

 

 • německý filozof, kardinál, biskup
 • vystudoval práva, teologii, diplomacii (po svém prvním prohraném procesu vzdal kariéru právníka → teologie)
 • představitel novoplatonismu, kritik scholastiky, zastánce mysticismu
 • hlásal myšlenku ekumenismu – snaží se o sbližování církví – znal Bibli i Korán – snažil se najít společné body
 • dílo O učené nevědomosti
 • kritizuje Akvinského (psal tak složitě, že tomu nikdo nerozumí)
 • „vědět znamená poznávat nevědomost“
 • „všichni hledají smysl lidské existence“ (přiblížil filozofii lidem)
 • první, co musíme udělat je, že se necháme poučit, musíme udržovat, přemýšlet → „čím více jsem vzdělán, tím více si uvědomuju, že toho o světě víc nevím, než vím“
 • poznávejte proto, abyste pochopili nicotnost člověka ve světě
 • člověk, který je poučen (vzdělán), dojde k 3 základním poznatkům
 • bůh je absolutní nekonečnost (dotýká se všeho, všechno a všechny přesahuje)
 • bůh je absolutní jednotou (nemohu říct, vytáhnout jen 1 konkrétní vlastnost boha, on je obsahuje všechny)
 • bůh je sjednocením všech předpokladů (absolutní harmonie)
 • na základě těchto 3 základních bodů došel k názoru, že boha nemůžeme dokázat (jeho existenci)
 • negativní teologie – vím, že mě bůh zcela přesahuje → proto jediné, co mohu vědět je to, že ho nemůžu poznat

 

ERASMUS ROTTERDAMSKÝ

 

 • nizozemský spisovatel, filozof, učenec
 • Chvála bláznovství
 • Kritika scholastiky – propojena filozofie a mravnost
 • etika v centru jeho zájmu
 • zabývá se tím, jak vypadá církev → křesťanství se odklonilo od svých původních hodnot, církev se zkazila, pošpinila a nezajímá se o původní hodnoty křesťanství, „káže vodu, pije víno“
 • etika by se měla vrátit tam, jaká byla v antice, propojit s etikou apoštolské doby (láska, bratrství, křesťanství)
 • návrat k hodnotám, přírodě
 • zastáncem panteismu (bůh ve všem i v přírodě)

 

 1. Bruno
 • V astronomii se proslavil tezemi o tom, že Země ani Slunce nejsou středem vesmíru a že vesmír je nekonečný.
 • V jednom z Brunových dialogů je obsažena myšlenka, jež později proslavila Francise Bacona: [vědění je moc].
 1. Galilei
 • „otec moderní astronomie“, „otec moderní fyziky“ a dokonce „otec vědy“. Jeho experimentální činnost je obecně považována za důležitý doplněk spisů Francise Bacona
 • “A přece se točí!”
 • vylepšení dalekohledu
  naprosto odděluje náboženství od vědy (víru od rozumu)
  deista
  snažil se člověka vzájemně propojovat s přírodou
 • Vyslovil, že příroda je největší knihou, která je stále před našimi očima otevřená. Nepochopí ji ti, co se nenaučí její řeč. Je napsaná jazykem matematickým a jejími písmeny jsou geometrické obrazce.
 1. Koperník

Polský astronom Mikuláš Koperník přišel s myšlenkou, že středem vesmíru je Slunce, které je v klidu. Země a ostatní planety se pohybují okolo něj a kromě toho se Země ještě otáčí kolem své osy. Tak vyvrátil dosavadní středověký názor na svě a nahradil jej heliocentrickým.

I když Koperník byl ještě přesvědčen, že celý vesmír je konečný a je ohraničený nehybnou sférou stálic, což poukazovalo na existenci božské bytosti, byla tím zcela vyvrácena astronomická představa středověku a začal nezadržitelný proces osvobození přírodních věd od teologie. Současně to přispělo k rozvoji dalších filozofických teorií.

SOCIÁLNÍ UTOPIE

THOMASO CAMPANELLA

 

 • Sluneční stát – ideální obraz teokratického státu se společným vlastnictvím a direktivním řízením jednotlivce, společnost, které vládnou moudří kněží

 

 

THOMAS MORE

 

 • Angličan
 • Utopia (O nejlepším stavu státu a o novém ostrově Utopii) – první kritika kapitalismu
 • obě díla (Utopia i Sluneční stát) zobrazují ideální společnost – komunistická ideologie, zastánci socialistických myšlenek
 • žádá konec vykořisťování nižších tříd
 • nikdo nemusí nic vlastnit
 • všichni společně pracují, nemají žádné platy
 • čerpají ze společného jmění
 • osobní vlastnictví není nutné
 • volný přístup všech ke vzdělání
 • o děti se starají všichni společně
 • → pro nás radikální komunismus, utopické

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *