OSVÍCENSTVÍ

 • životní postoj + filozofický směr
 • 18. století, Francie
 • důraz na rozum, mezi lidi se má šířit vzdělání, informace
 • zdroje
  • renesance – emancipace člověka, odpor k absolutní autoritě církve
  • mechanicky chápána příroda (Descartes, Newton)

Hlavní rysy

 1. vzpoura proti autoritám
  • důraz na lidskou svobodu, rovnost, toleranci
  • přesvědčení o nevyhnutelnosti pokroku
 2. racionalismus
  • důraz na rozum → boj světla rozumu proti tmě nevědomosti
 3. šíření vzdělanosti
  • pomocí encyklopedií, příruček
 4. kulturní optimismus
 5. návrat k přírodě
  • v literatuře, architektuře, životním stylu
  • prolínání
 6. nové pojetí křesťanství
  • bourání dogmat, hledání víry v sobě
  • deismus – Bůh sestrojil svět, více do něj už ale nezasahuje
  • vede až k ateismu
 7. zrod myšlenky lidských práv
  • VFR
  • Deklarace práv člověka a občana, práv žen

DEKLARACE PRÁV ČLOVĚKA A OBČANA (1789) – listina práv, ze které byla vypracována francouzská ústava (Montesquie, Rouseau)  – Francie, inspirace americkou Deklarací nezávislosti – Thomas Jefferson

 

 • heslo:  VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ
 • Velká francouzská revoluce – první pokus o demokratické fungování společnosti, FR se stává republikou, možnost pro prostý lid angažovat se ve společnosti -> konzulát -> Napoleon, občanský zákoník, Bourboni
 • panovnické reformy

 

CHARLES LOUIS MONTESQUIEU (1689 – 1755)

 • Perské listy
  • soudobá Francie, kritika společnosti
  • fiktivní Peršan přijíždí do Paříže
  • kritika politických a náboženských poměrů
  • kritika společnosti – král nečinný, ženy přelétavé
 • O duchu zákonů
  • sociologické postřehy, politologické myšlenky
  • věnuje se problematice státu a práva
  • vize možné budoucnosti – jak by mohla společnost fungovat
  • oddělení tří druhů mocí (výkonná, zákonodárna, soudní) – pokud tomu tak není, dochází k potlačení práv – tyranii
  • inspiruje se Johnem Lockem (konstituční monarchie …)
  • sociogeografie – snaží se sdělit že to, jak společnost funguje a jak je uspořádána souvisí s jejím geografickým umístěním
  • Prostředí, kde žijeme, nás ovlivňuje a tak neexistuje univerzální vhodný politický (vládní) systém, pro všechny země.

ENCYKLOPEDISTÉ

 • encyklopedie věd, umění, řemesel
 • 1751 – 1780
 • 28 svazků
 • připívala většina filozofů (Diderot, d’Almbert, Rousseau, Voltaire, Holbach, Montesquieu)

DENIS DIDEROT

 • renesanční člověk, velmi vzdělaný
 • měl velkou autoritu
 • vývoj jeho postoje k Bohu
  1. fáze – teista
  2. fáze – pochybnosti o Bohu
  3. fáze – deismus – hledá „filozofického boha“
  4. fáze – ateismus – dospívá k vyhraněnému materialismu (svět uspořádán matematicky)
 • výklad přírody

VOLTAIRE (1694 – 1778)

 • vlastním jménem François Marie Arouet [fransua mari arue] – pro mé nefrankofonní kamarády ☺
 • populární, zábavný člověk, ironický spisovatel
 • „praktický“ filozof
 • spor s církví
 • náboženství je dle něj v zajetí pověr, kritik dogmat a fanatismu
 • není ateista, ale kritizuje slepé přijímání víry lidmi
 • považován za vrchol osvícenského myšlení
 • psal dramata, filozofické eseje
 • některé spisy psal anonymně
 • hlavní díla – Filozofické spisy o Angličanech, Pojednání o snášenlivosti, Filozofický slovník, Esej o mravech a duchu národů
 • požadavek svobodného lidského ducha a důraz na názorovou toleranci
 • Esej o mravech a duchu národů
  • první moderní dílo
  • moderní postoje – boj proti diskriminaci
  • výchova k toleranci, komunikaci a respektu k jiným názorům
  • ostře vystupuje proti církvi
  • proti náboženskému fanatismu – to, jak nás církev vede k bohu; to není bůh, ale monstrum, které snad ani nemůžeme milovat
  • proti dogmatismu (nejen církevnímu)

JEAN JACQUES ROUSSEAU

 • autor díla Vyznání – otevřená zpověď, ve které se vyjadřuje k sexuálnímu vztahu k matce, ženě (vydáno posmrtně)
 • trpěl psychickou poruchou
 • 1749 soutěž „Přispěla věda a umění lidstvu v pozitivním či negativním smyslu?“
  • odpověď negativně
  • Rozprava o vědách a umění – čím více pokračuje rozvoj, tím větší oddalování přírodě → jediné řešení návrat k přírodě
 • O společenské smlouvě
  • lidská společnost potřebuje organizovanou strukturu, ale stát má vzniknout na základě všeobecné dohody – všech se všemi (všichni by měli část svých práv dát státu)
  • funkční stát může existovat, pokud je založen na suverenitě lidu (veškerá moc ve státě je odvozována od lidu)
  • přímá x zastupitelská demokracie (preferoval přímou)
  • problém teodicea – existence zla → domníval se, že zlo ve světě pochází od boha, ale je důsledkem lidského chování, soukromého vlastnictví
  • Bůh dal člověku svobodu – člověk se rozhodl jít proti přírodě → etický problém
 • Emil čili o výchově
  • kritik společnosti
  • soukromé vlastnitví je zlo
  • rozhoduje vůle většiny, i když já nesouhlasím, musím se přizpůsobit
 • PŘÍČINY NEROVNOSTI MEZI LIDMI:
  • Hlavní příčinou je konkurence – ničí pocit lidské spolupatřičnosti a povzbuzuje touhu využívat ostatní
   • >   nerovnost přírodní – tělesná (vytvořena přírodou a spočívá v rozdílnosti věku, zdraví, tělesných sil a vlastností ducha)
   • >   nerovnost mravní neboli společenská (závisí na jakési dohodě a je podložená nebo schválená souhlasem lidí, jednotlivé omezující výsady, bohatí závislí na chudých, potřeba práce a podpory)
   • >   člověk přirozený (nezkažený společností a vlastnictvím) a společenský (zaniká rovnost mezi lidmi)

MECHANICKÝ MATERIALISMUS

 • krajní poloha odklonu od církve
 • napadají náboženství a víru
 • poslední radikální fáze osvícenství
 • základem všeho je hmota

JULIEN OFFROY DE LA METTRIE (1709 – 1751)

  • veškerá příroda je uspořádána mechanicky
  • francouzský filozof

 

 • Člověk stroj

 

  • podle něj je hloupost substance rozdělovat
  • základem všeho hmota – jedna z vlastností schopnost myslet
  • zapříčiňuje vznik i zánik
  • žádný Bůh

PAUL HEINRICH DIETRICH VON HOLBACH (1723 – 1789)

 • odmítá duchovno, církevní smysl
 • vše vzniklo z 1 hmoty, která vše zapříčiňuje
 • Systém přírody

KOMENSKÝ

 • období třicetileté války, doba temna, obrat k bohu
 • Labyrint světa a ráj srdce – kritika společnosti
 • novověk, baroko, před osvícenstvím
 • filosof, teolog, básník
 • doba třicetileté války – období temna – obrat k bohu, menší doba ledová – deprese, hlad, nemoci
 • vleká moc církve, jezuité, inkvizice
 • poslední biskup Jednoty Bratrské
 • Labyrint světa a ráj srdce – kritika společnosti

ROZBOR KE STAŽENÍ ZDE: http://filesmy.com/file/A6h8758

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *