Geografie dopravy:

 

 • Všichni na světě jsou závislí na dopravě
 • Doprava patří mezi základní potřeby lidstva, především díky rozdílnému potenciálu krajin světa (lidé nenacházejí ve svém okolí všechno to, co potřebují k životu a jsou tedy nuceni přemisťovat své hmotné statky i sebe sami)
 • V současnosti dopravu řadíme také mezi stěžejní odvětví ekonomiky
 • Dopravu studují vědy geografické, technické, ekonomické, ale také společenské (např. sociologie)
 • druhy:
 • pevninská (silniční, železniční, potrubní)
 • mořská (námořní)
 • vzdušná (letecká)
 • složky:
 • dopravní cesty – klasifikujeme podle prostředí i funkce (stejně jako u předchozího bodu je možné dělení podle jiných parametrů – objem přepravovaného zboží, počet lidí…
 • dopravní prostředky – dělí se podle prostředí (suchozemské, vzdušné, vodní), podle funkce (osobní, nákladní), podle vzdálenosti (místní, dálkové)
 • dopravní zařízení (služby- nádraží, zastávky, semafory)
 • Dále můžeme dopravu rozdělovat na pravidelnou (linková) a nepravidelnou, nákladní a osobní, individuální a hromadnou

 

   • Osobní
    • silniční 84%
    • železniční 8%
    • letecká 8%
   • Nákladní
    • námořní 71%
    • železniční 13%
    • silniční 8%
    • potrubní 5%
    • řiční 3%

 

 • Velikost dopravního zázemí se liší podle druhu dopravy – největší rozlohu má v rámci osobní dopravy letiště, pro nákladní dopravu přístavy
 • terminál- letištní (lepší, pohodlnější vybavení)
 • důsledky:
 • znečišťování ovzduší, záběr přírody pro cestovní plochy
 • snižuje se časová dostupnost
 • rychlé přenášení chorob a zločinců
 • pozitivní účinky má doprava hlavně pro lidskou společnost

 

  • kabotáž– plavba v rámci jednoho státu, v jedné zemi

 

 • tonáž námořního loďstva:
 • množství objemu, které převeze jednotlivý stát
 • největší kabotáž: Libérie, Panama
 • plavba pod levnou vlajkou:
 • státy, které jsou schopny převážet zboží levněji, protože mají horší lodi, neplatí vysoké clo a je na ně vyvíjen menší tlak)

 

  • magistralizace – soustředění dopravy do hlavních tahů a její modernizace

 

 • silniční doprava, nejvýznamnějsí dálnice, silnice:
 • Panamerická dálnice (USA):
 • vede od Aljašky až do Punta Arenas
 • 48 tisíc km
 • nejdelší dálniční síť světa
 • prochází mnoha rozdílnými klimatickými oblastmi a ekosystémy od hustých džunglí až po vysokohorské průsmyky
 • dále prochází velkým počtem států, proto má daleko do jednoty. Některé úseky jsou průjezdné pouze v období sucha a v mnoha oblastech je někdy průjezd nebezpečný
 • Transibiřská magistrála:
 • vznikla na konci 19. století
 • 9000 km
 • vede až na východ- Bajkalsko- Amurská magistrála
 • začíná v Moskvě a končí ve Vladivostoku (Moskva, Omsk, Jekatěrinburg, Irkutsk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Nižněj Novrogod, Vladivostok, Chabarovsk, Perm)
 • Volha, Ob, Irtyš, Jenisej, Amur
 • důležitá v obchodním hledisku, doprava

 

  • železniční doprava
   • + rychlost, spolehlivost, nákladní doprava, překoná přírodní překážky
   • – menší dostupnost, velké náklady, závislá na klima. podmínkách
  • vnitrozemská plavba
   • řeka – hloubka, šířka, stabilní průtok
   • Amazonka, Nil, Volha, Labe

 

 • Posledním klasifikačním systémem je dělení podle přepravní vzdálenosti, kdy rozeznáváme dopravu místní, oblastní (regionální), vnitrostátní, mezinárodní a mezikontinentální

 

 

Využití světového oceánu

 • 71 % povrchu země.
 • Obrovský přírodní potenciál pro získávání potravin i surovin.
 • Rybolov – lov ryb, raků, humrů, ústřic.
 • Nerostné bohatství
  •        Nerosty těžené pomocí vrtů – ropa, zemní plyn, síra (šelfové oblasti).
  •        Těžba pomocí štol z pevniny – kamenné uhlí, rudy.
  •        Minerální sedimenty – těžba z povrchu oceánského dna.
  •        Fosfority, rudy těžkých kovů, písek, diamanty.
 • Mořská voda – zásobárna minerálních látek (Mg, K, Br).
 • Chlorid sodný – 77,7 % veškeré soli.
 • Odsolování mořské vody v odsolovacích stanicích.
 • Experimentování s energetickým potenciálem oceánů (dmutí, vlnění, mořské proudy) – přílivové elektrárny.

 

Tichý oceán:

 

 • námořní doprava v Tichém oceánu představuje 1/5 až ¼ objemu světového námořního obchodu, čímž zaujímá druhé místo za Atlantikem
 • Přístavy:
 • Singapur, Kobe, Shangai, Nagoja, Jokohama, Hongkong, Los Angeles, San Francisco, Vancouver
 • hustá síť leteckých linek a velké množství podmořských kabelů
 • vedoucí postavení ve světovém rybolovu (vyloví téměř 50 % celosvětového úlovku)
 • provádí se zde i těžba surovin, kdy nejvýznamnější roli má těžba ropy a zemního plynu z podmořského šelfu
 • velmi perspektivní je Tichý oceán z hlediska těžby manganových konkrecí i jiných surovin ze dna oceánu
 • význam turistického ruchu- Havajské ostrovy, Tahiti, pobřeží Jihočínského moře, Mikronésie, Polynésie…

 

Atlanský oceán

 

 • nejrozvinutější námořní doprava ze všech oceánů (3/4 objemu námořní dopravy)
 • přepravují se přes něj snad všechny známé substráty, zejména ropa
 • nejdůležitější námořní mezikontinentální linky, které mají na starost hlavně spojení Evropy a Severní Ameriky
 • dopravní význam vzrostl po vybudování Panamského průplavu (otevřen v roce 1920, patří Egyptu, avšak byl předmětem mnoha sporů- 1967 na 7 dní zavřen kvůli válce)
 • mezi oblasti s největší frekvencí námořní dopravy patří Severní moře, Mexický záliv a Karibské moře, které umožňuje spojení s Tichým oceánem
 • Přístavy:
 • na pobřeží Atlantiku se nachází téměř 70% nejvýznamnějších světových přístavů
 • Evropa- Rotterdam, Marseille, Hamburg, Londýn nebo Le Havre
 • USA- Philadelphia, New York, Boston, New Orleans a Houston
 • je zde hustá síť mezikontinentálních leteckých a komunikačních linek spojující především Evropu se Severní Amerikou
 • velmi významný je rybolov (Newfoundland, pobřeží Islandu, vody v okolí severozápadní Evropy), lov krillu v antarktických vodách
 • těžba ropy a zemního plynu (břehy Velké Británie a Norska, Mexický záliv, Karibské moře a Guinejský záliv)
 • kuchyňská sůl ze Středozemního moře
 • turistický ruch (Středozemní moře, Karibské moře nebo Florida)
 • Problémy:
 • znečištění mořské vody v některých oblastech (zejména Severní moře)
 • podobná situace hrozí i Středozemnímu moři
 • velké nebezpečí představují hlavně ropná havárie ropných tankerů, kdy dochází ke znečišťování velkého objemu vody (7 milionů)

 

Indický oceán

 

 • námořní doprava je ve srovnání s ostatními dvěma oceány podstatně méně rozvinutá (pouze 10% světového objemu)
 • mezi náklady převažuje ropa (zhruba 2/3 tonáže), asi 40% ropy pochází z Perského zálivu, kdy hlavními odběrateli jsou Evropa a Japonsko
 • další suroviny tvoře zejména rudy a zemědělské produkty a zboží, které jsou importovány do indooceánské oblasti z vyspělých zemí
 • hlavní námořní trasy jsou vyvolány přepravou ropy z Perského zálivu
 • nejvíce využívané oblasti vedle Perského zálivu jsou Arabské moře, Rudé moře se Suezským průplavem a Malacký průliv
 • Přístavy:
 • málo významné přístavy

 

   • Kolombo, Karáčí, Kalkata, Bombej

 

 • rybolov zaujímá jen velmi malé procento (5%)
 • co se týče nerostných surovin, je zde těžena hlavně ropa a zemní plyn ze dna Perského zálivu a nalezišť na přilehlé pevnině
 • kuchyňská sůl (Rudé moře), zajímavost: voda Kuvajtu a Spojených Arabských emirátů musí být dokonce odsolována

 

Severní ledový oceán

 

 • hospodářský význam je téměř zanedbatelný
 • námořní dopravě brání nepříznivé podmínky (kruté zimy, oceán je z většinou zamrzlý), plavba je omezena na okrajové moře a na letní měsíce
 • některé šelfové oblasti a přilehlé pevniny Arktidy jsou bohaté na nerostné suroviny, zejména ropu a zemní plyn
 • na Špicberkách se těží Černé uhlí
 • ovšem těžba v těchto oblastech je velmi nákladná

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *