Gonozomální dědičnost – gonozóm, homogametické a heterogametické pohlaví – typy, specifika, příklady gonozomálně dědičných chorob

Populace – definice, genofond, genová struktura, panmiktická, autogamní a malá populace (charakteristika, zákonitosti, příklady)

Gonozomální dědičnost

 • Dědičnost vázaná na pohlaví
 • Gonozóm = pohlavní chromozóm
  • Chromozóm pohlavních buněk (u člověka 23. pár)
  • Pokud má jedinec stejné chromozomy = homogametické pohlaví (XX, ZZ)
  • Pokud má jedinec různé chromozomy = heterogametické pohlaví (XY, ZW)
 • Typy organismů:
  • Typ Drosophila
   • Samice je homogametická XX, samec je heterogametický XY
   • Většina hmyzu, některé ryby, plazi, savci, dvoudomé rostliny
   • Drosophila = octomilka
  • Typ Abraxas
   • Samice je heterogametická ZW, samec je homogametický ZZ
   • Ptáci, motýli, obojživelníci
   • Abraxas = píďalka
  • Dědičnost vázaná na chromozom X
   • Protože je dědičnost vázaná na chromozom x, Mendelovy zákony neplatí
   • Mohou nastat případy:
    • A) XX – samice bez příslušného znaku, v případě dědičnosti choroby je zdravá
    • B) Xx – samice se znakem, v případě dědičnosti choroby je přenašečka, ale chorobou netrpí
    • C) xx – samice se znaky na obou chromozomech, v případě dědičné choroby je nemocná
    • D) XY – samec bez příslušného znaku, v případě dědičné choroby je zdravý
    • E) xY – samec se znakem na chromozomu x, v případě dědičné choroby je nemocný

Genetika populací

 • Populace
  • Soubor jedinců stejného druhu, kteří se nachází ve stejné době na stejném místě
  • Jedinci se mohou navzájem křížit
 • Genofond
  • Soubor všech genů v populaci
 • Genová struktura populace
  • Dominantní alela A, recesivní alela a – 3 možné genové kombinace AA, Aa, aa
  • Frekvence (výskyt, počet) alely A…p
  • Frekvence (výskyt, počet) alely a…q
  • Platí: p + q = 1
 • Typy populací:
  • Panmiktická
   • Panmixie = náhodné křížení, libovolný jedinec se může zkřížit s kterýmkoliv jedincem opačného pohlaví
   • Ve velké panmiktické populaci je složení genofondu stálé – jeho změna může nastat jen náhodnými a nepředvídatelnými jevy (migrace, náhodné mutace, klimatické změny)
   • Vztahy v populaci se dají vyjádřit matematický = Hardyův-Weinbergův zákon
    • p2 + 2pq + q2 = 1
     • p2 = frekvence (výskyt) homozygotů AA
     • q2 = frekvence (výskyt) homozygotů aa
     • 2pq = frekvence (výskyt) heterozygotů Aa
    • Autogamní
     • Autogamie = samooplození (samosprašnost rostlin, pravý hermafroditismus živočichů)
     • Dochází téměř k úplnému vymizení heterozygotů (prakticky během 10 generací), ale úplně nevymizí nikdy
     • Vznikají tzv. čisté linie homozygotů (AA, aa)
     • Samostatná autogamie téměř neexistuje, ale blíží se jí příbuzenské křížení (inbreeding) a nenáhodné párování (u lidí výběr partnera)
     • Příbuzenská plemenitba garantuje jakousi záruku, že pokud spáříme 2 jedince s totožnými znaky (tedy stejnou genetickou informací), docílíme utvrzení těchto znaků natolik, že se nám budou častěji v populaci opakovat
     • Poruchy – polydaktilie, daltonismus
    • Malá populace
     • Pouze několik desítek až stovek jedinců
     • Dochází ke genovým posunům – nepředvídatelné náhodné genetické změny
     • Disperzní proces – některé alely jsou v genofondu zafixovány, jiné vymizí
     • Neplatí Hardyův – Weinbergův zákon
     • Během několika generací vzrůstá stupeň příbuznosti – inbreeding