Lidský karyotyp, specifika lidské genetiky, způsoby výzkumu, využití.

Mutace – dělení podle vzniku, rozsahu a typu zasažené buňky a její životaschopnost, dědičné choroby a dispozice.

 

 • Zvláštnosti lidské genetiky:
  • Na člověku nelze z etických důvodů provádět některé experimenty a selekce
  • Člověk má většinou za život velmi malé množství potomků
  • Generační doba člověka je velmi dlouhá, genetik může sledovat max. 4 generace
  • Fenotyp je do velké míry ovlivňován vnějším prostředím (sociální podmínky) – polygenní znaky
  • Velká složitost lidského genomu – 50000 genů
  • Člověk se často kříží pouze s jedinci z určité populace (stejný národ, společenská vrstva, stejné vyznání)
 • Metody zkoumání:
  • Genealogie
  • Výzkum dvojčat – jednovaječných
  • Zkoumání populací
  • Studium lidského genomu – HUGO – Human Genom Organisation
  • Genealogie
   • Pomocí genealogické metody se sestaví rodokmen a sledují se výskyty sledovaných znaků v rodinách
   • Na základě výskytu, četnosti opakování a pohlaví nositelů znaku se vyvodí způsob dědičnosti tohoto znaku a také se pokusit odhadnout výskyt znaku u další generace
   • Největší využití tak má tato metoda v klinické genetice, kde slouží pro predikci rizika, na základě rodinné anamnézy (tedy výskytu choroby v rodině)
  • Výzkum dvojčat
   • Monozygotní (0,3%)
    • Z 1 vajíčka a 1 spermie vzniká oplozené vajíčko, které se před rýhováním dělí na 2
    • Totožná genetická informace
    • Vždy stejného pohlaví
    • Dokazují vliv prostředí na fenotyp
   • Dizygotní (1,2%)
    • Ze 2 vajíček a 2 spermií vznikají 2 oplozené vajíčka
    • 50% společné genetické informace – jako sourozenci
    • Stejného i opačného pohlaví
    • Pro genetiku méně významní

Mutace

 • Změny genetické informace vyvolané působením tzv. mutagenních faktorů (mutagenů)
 • Dělení podle vzniku:
  • Spontánní
  • Indukované
 • Spontánní
  • Nahodilé
  • Vznikají bez zásahu člověka
  • Nepatrná četnost, zvyšuje se zhoršujícím životním prostředím
  • Chyby při replikaci, transkripci – opravné systémy = DNA-polymeráza, reparační enzymy, mohou chybu napravit
  • Pravděpodobnost chyby – v řádech 10-7
 • Indukované
  • Vyvolané člověkem (i když sám nechce)
  • Mutageny = faktory vyvolávající mutace
   • Nežádoucí produkty vnějšího prostředí, které mohou poškodit genetickou informaci
   • Kancerogeny – vznik rakovinných bujení
   • Teratogeny – poškozují plod
  • Fyzikální:
   • 1) UV záření
    • Zdrojem je Slunce
    • Nebezpečné hlavně kvůli slábnoucí ozonové vrstvě
   • Jiná záření – rentgenové, gama záření,…
  • Chemické:
   • 1) aromatické uhlovodíky
    • V tabákovém kouři a produktech spalování
   • 2) barviva – např. akridinová barviva
   • 3) organická rozpouštědla
   • 4) součástí plastů (PCB), hnojiv, herbicidů, insecticidů (DDT) i léčiv
   • 5) bojové látky
  • Biologické:
   • 1) viry – některé viry (retroviry) mohou porušit sekvenci některého struktur. genu, nebo jeho regulační oblasti, promotor aj.
  • Dělení podle rozsahu:
   • Genové (bodové)
   • Chromozomové
   • Genomové
  • Genové
   • Změna v rámci genu, probíhají na molekulární úrovni, probíhají na úrovni vlákna DNA
   • A) Adice
    • = inzerce
    • Zařazení jednoho nebo více nadbytečných nukleotidových párů
    • Dojde k posunu čtecího rámce nebo k předčasnému ukončení proteosyntézy vznikem terminačního kodonu
    • Např. ACUGUCCA – ACUGGUCCA
   • B) Delece
    • Jde o ztrátu 1 nebo více nukleotidů původní sekvence
    • Účinek podobný jako adice
    • Např. ACUGUCCA – ACU_UCCA
   • C) Substituce
    • Náhrada báze původní sekvence bází jinou
    • Transice – záměna purinové báze za purinovou nebo pyrimidinové za pyrimidinovou
    • Transverze – záměna purinové báze za pyrimidinovou a naopak
   • Chromozomové
    • Aberace
    • Změna počtu nebo struktury chromozomu
    • A) Duplikace
     • Znásobení úseku jednoho chromozomu
     • Například při nerovnoměrném crossing-overu
    • B) Delece
     • Část chromozómu chybí
     • Chybět může konec raménka (=terminální delece) nebo střední část z raménka chromozomu (=intersticiální delece)
    • C) Inverze
     • Dochází k vyštěpení částí chromozomu, jejímu převrácení a následnému napojení
    • D) Translokace
     • Část chromozomu je vyštěpena z původního chromozomu a připojena k jinému chromozomu
    • E) Ring-chromozom
     • Spojení koncových částí chromozomů – vznikne kolečko – tedy kruhový chromozom
    • F) Numerické změny chromozomu
     • Způsobeny poruchou chromozomů (nondisjunckí) při dělení buňky
     • Standardně je každý chromozom v buňce přítomen ve 2 kopiích = tzn. Disomie
     • Odchylky od tohoto stavu – aneuplodie
      • A) monosomie – přítomen pouze 1 chromozom
      • B) polysomie – trisomie – chromozom ve 3 kopiích
     • Downův syndrom – trisomie 21. chromozom. Páru
     • Edwardsův syndrom – trisomie 18. chromozom. Páru
     • Turnerův syndrom – monosomie chromozomu X
     • Supermuž – trisomie 23. chromozomu
    • Genomové
     • Dochází ke změně samostatného genomu, většinou znásobení celé chromozomové sady
     • Znásobení celé chromozomové sady = polyploidie
      • 4n, 3n – tetraploidní, triploidní
     • U člověka neslučitelné se životem
     • Červené krvinky – bezjaderné = nuliploidie
     • U rostlin úplně normální
     • Mozaicismus
      • Nondisjunkce (neoddělení) chromozomů, může nastat i během mitózy ve vyvíjejícím se organismu
      • Takový jedinec je potom tvořen několika liniemu buněk, z nichž každá linie vykazuje jiný karyotyp
     • Chimerismus
      • Jedinec tvořen 2 liniemu buněk, které vznikly ze 2 různých zygot, které následně splynuly v jednoho jedince
      • Př. Srostlá dvojčata, jedinec s transplantovaným orgánem

Význam mutací

 • Negativní
  • Poškozují organismus, neslučitelné se životem (smrt, potrat,…)
  • Karcinogeny – nádorové bujení
  • Teratogeny – znetvoření plodu
 • Pozitivní
  • Způsobují evoluci druhu (vznik nových druhů)
  • Genové inženýrství, transgenní rostliny