Dusík

 

Postavení prvku v PSP

 

 • Prvek 2. periody, patří mezi prvky p3 skupiny
 • Elektronová konfigurace: 1s2 2s2 2p3  ® má 5 valenčních elektronů
 • Stabilita:
  1, Dvouatomová molekula N2  (N≡N – velmi stabilní)
  2, Přijetím tří elektronů (např. nitridy Mg3N2)
  3, Odevzdáním až 5 elektronů HNO3
 • Nejběžnější oxidační čísla: -III, 0, I, II, III, IV, V

 

Charakteristika

 

 • Bezbarvý plyn , bez chuti a zápachu
 • Patří mezi nekovy
 • Vyskytuje se volný, nebo vázaný v dusičnanech (NaNO3 – chilský ledek)

 

Vlastnosti

 

 • Třetí nejelektronegativnější prvek
 • Molekuly N2 jsou velmi stálé
 • S většinou látek reaguje až za vysoké teploty
 • Málo rozpustný ve vodě
 • Může být ve sloučeninách maximálně čtyřvazný.
 • Schopen vytvářet vodíkové můstky
 • Atomový dusík je velmi reaktivní

 

Příprava

 

 • Tepelným rozkladem dusitanu amonného:NH4NO2  ®   2 H2O  +  N2

Výroba

 

 • Frakční destilací zkapalněného vzduchu

 

Reakce

 

N2  +  3H2  ®   2 NH3          N2  + O2  ®  2 NO – reaguje za vysokých teplot (1000°C)

 

Význam

 

 • Biogenní prvek I. Řádu
 • Vyskytuje se v aminokyselinách, bílkovinách a nukleových kyselinách
 • Tvoří 78% objemu vzduchu

Použití

 

 • Přepravuje se v tlakových lahvích se zeleným pruhem
 • Výroba NH3, HNO3, průmyslová hnojiva
 • Používá se jako ochranný plyn
 • Hluboké zmrazování

 

Sloučeniny

 

Amoniak (NH3)

 

Charakteristika, vlastnosti

 

 • Bezbarvý, štiplavě páchnoucí plyn svíravé chuti
 • Ve vodě se chová jako slabá zásada (schopen vázat další proton H+)
 • Je dobré rozpouštědlo
 • Hoří na vzduchu:
  4 NH3 + 3O2  ® 2 N2  + 6 H2O
  4 NH3  +5O2   ®  4 NO  +  6H2O
 • Může být vázán jako ligand v koordinačních sloučeninách
 • Má redukční vlastnosti:
  3 CuO  +  2 NH3   ®  3 Cu  + 3H2O  +  N2
 • Reaguje s kyselinami za vzniku solí

 

Příprava, Výroba

 

 • Laboratorně se připravuje rozkladem amonných solí silnými zásadami:NH4Cl  +  NaOH  ®  NH3  +  NaCl  +  H2O
 • Průmyslově se vyrábí haber-boschovou syntézou (vysokotlaká katalyzovaná syntéza)N2  +  3 H2   ®   2 NH3

Použití

 

 • Používá se při výrobě průmyslových hnojiv, kyseliny dusičné, sody.
 • Kapalný se používá jako chladící médium.

 

Deriváty amoniaku

 

 • Amidy – např. NaNH2
 • Imidy – např. CaNH
 • Nitridy – např. Li3N
 • Hydrazin – NH2NH2
 • Azidy – např. NaN3 (kyselina azidovodíková HN3)

 

 

 

 

 

Amonné soli

 

 • Většinou jsou bezbarvé (bílé)
 • Jsou krystalické, ve vodě nerozpustné
 • NH4Cl – salmiak
  Použití při pájení kovů a v lékařství
 • NH4NO3 , (NH4)2SO4  –  průmyslová hnojiva
 • (NH4)2CO3  –  součást kypřících prášků

 

Močovina (CN2H4O)

 

 • Bezbarvá, krystalická látka
 • Slouží k výrobě léků a plastů
 • Vzniká v lidském organismu jako odpadní produkt metabolismu dusíkatých látek
 • Vyrábí se průmyslově z oxidu uhličitého a amoniaku
 • První uměle připravená organická sloučenina

 

Oxidy dusíku

 

 • Jsou složkou výfukových plynů
 • Jsou jedovaté
 • Meziprodukty výroby kyseliny dusičné
 • Oxid dusný N2O – rajský plyn
  Bezbarvý, nasládlé chuti
  Směs s vodíkem při styku s plamenem vybuchuje
  Používal se k narkózám (v menších dávkách nastává stav veselosti, opojení)
 • Oxid dusnatý NO
  bezbarvý plyn
 • Oxid dusitý N2O3
  s vodou tvoří HNO3
 • Oxid dusičitý NO2
  červenohnědý jedovatý plyn
  silné oxidační činidlo ® používán jako okysličovadlo v raketové technice.

 

Kyselina dusitá HNO2

 

 • Středně silná kyselina
 • Nestálá
 • Používá se při výrobě barviv (diazotace)
 • Její soli jsou dusitany

 

Dusitany

 

 • Dobře rozpustné ve vodě
 • NaNO2 – dusitan sodný
  Přidává se do masných výrobků:
  1. ničí bakterie produkující jed botulotoxin
  2. udržuje červené zbarvení masa
  3. Při uzení zde ale vznikají karcinogenní nitrosaminy

Kyselina dusičná HNO3

 

 • Silná jednosytná kyselina (koncentrovaná 68%)
 • Na světle se rozkládá ® uchovává se v tmavých lahvích
  HNO3   ®  NO2  +  H2O  +  O2   (NO2 způsobuje žluté zabarvení kyseliny)
 • Oxidační činidlo
 • Při většině reakcí přechází na plynné oxidy NO2 a NO
 • Směs HNO3 a HCl v poměru 1:3 se nazývá lučavka královská
 • Bílkoviny jejím působením žloutnou – xantoproteinová reakce
 • Průmyslově se vyrábí nepřímou katalytickou oxidací amoniaku:
  1. oxidace amoniaku: 4NH3 + 5O2 ® 4NO + 6H2O
  2. oxidace oxidu dusnatého: 2 NO + O2 ® 2 NO2
  3. reakce oxidu dusičitého s vodou: 3 NO2 + H2O ® 3 HNO3 + NO
 • Výroba organických barviv, léčiv.
 • Výroba dusičnanů ® hnojiva
 • Výbušniny

 

Dusičnany

 

 • Soli kyseliny dusičné
 • Rozpustné ve vodě
 • Průmyslová hnojiva
 • Většina vyrobené HNO3 se používá k výrobě NH4NO3
  NH3   +  HNO3   ®  NH4NO3
  Používá se jako minerální hnojivo
  Při zahřátí nebo otřesu může dojít k explozi:
  2 NH4NO3  ®  4 NO2  +  2H2O  +  O2   ® uvolnění velkého objemu plynů
 • NaNO3 – chilský ledek
  KNO3 – draselný ledek (složka střelného prachu spolu s uhlíkem a sírou)
  Používají se jako průmyslová hnojiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfor

 

Postavení prvku v PSP

 

 • Fosfor je prvek 3. periody p3 skupiny
 • Elektronová konfigurace: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ® 5 valenčních elektronů
 • Stabilita:
  1, jako P4 molekula (spojeny jednoduchou vazbou)
  2, Poskytnutím až 5 elektronů ® kationt
  3, Přijmutím tří elektronů ® aniont  např. fosfidy (ATP)
 • Nejběžnější oxidační čísla: -III, 0, III, V

 

Charakteristika

 

 • Pevná látka
 • Řadíme mezi polokovy (má některé vlastnosti kovů)
 • V přírodě se nachází pouze ve formě svých sloučenin

 

Vlastnosti

 

 • Vyskytuje se v několika modifikacích:1, Bílý fosfor P4 – voskově měkký, lehce se krájí
  prudce jedovatý
  na vzduchu samozápalný (uchovává se pod vodou)
  velmi reaktivní

2, červený fosfor – méně reaktivní než bílý
nejedovatý, ve vodě nerozpustný
složka na škrtátku zápalek
3, černý fosfor – krystalická látka s kovovým leskem
nejstabilnější, nejméně reaktivní
vede el. proud

Výroba

 

 • Bílý fosfor se vyrábí z apatitu redukci koksem za přítomnosti SiO2
 • Červený fosfor se vyrábí přeměnou bílého fosforu za nepřístupu vzduchu (350°C)

 

Význam

 

 • Biogenní prvek 1. řádu
 • Nachází se v kostech, zubech, bílkovinách, nukleových kyselinách
 • V ATP a koenzymech NAD a NADP

 

Použití

 

 • Výroba kyseliny fosforečné
 • Červený fosfor: výroba zápalek, pyrotechnika
 • Bílý fosfor: jedovatý ® k hubení hlodavců, náplň zápalných bomb

 

 

Sloučeniny

 

Fosfan PH3

 

 • Obdoba amoniaku
 • Bezbarvý, prudce jedovatý plyn
 • Vdechnutí způsobuje edémy plic
 • Nepříjemný česnekový zápach
 • Má redukční vlastnosti

 

Chlorid fosforitý PCl3

 

 • Výchozí látka pro syntézu mnoha organických sloučenin

 

Oxid fosforitý P4O6

 

 • Bílá, jedovatá, vosku podobná látka

 

Oxid fosforečný

 

 • Bílá, sněhu podobná sloučenina
 • Dehydratační schopnosti ® používá se k vysoušení látek
 • Po osvětlení zeleně světélkuje.

 

Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4

 

 • Trojsytná, středně silná kyselina
 • Stálá, nemá oxidační vlastnosti
 • Krystalická, čirá látka
 • 2 druhy: a) technická
  b) pro potravinářské účely
 • Liší se způsobem přípravy – potravinářská je čistá
 • Použití: přísada do roztoku peroxidu vodíku (zpomaluje jeho rozklad)
  průmyslová hnojiva (NH4)2HPO4
  léčiva, prací prostředky (změkčovadla vody)
 • Přidává se do coca-coly, kde udržuje kyselost (je levnější než citrónová)
 • Prášek do pečiva

 

Soli kyseliny fosforečné

 

 • dihydrogenfosforečnany, hydrogenfosforečnany, fosforečnany
 • rozpustné ve vodě
 • superfosfát Ca(H2PO4)2 – průmyslové hnojivo

 

 

 

 

 

 

 

Úkol 1:

a, Pojmenujte sloučeniny

AlPO4                               fosforečnan hlinitý
AlP                                   fosfid hlinitý
Li3N                                  nitrid litný
[Cr(H2O)(NH3)5](NO2)3  dusitan aquapentaamin-chromitý
H4P2O7                             kyselina tetrahydrogenfosforečná
K4[Fe(CN)6]                     hexakyano-železnatan draselný
(NH4)2[PtCl6]                   hexachloro-platičitan amonný
Mg(NO3)OH                    dusičnan-hydroxid hořečnatý

 

b, Napište vzorce sloučenin

síran amonný                            (NH4)2SO4
arseničnan amonnohořečnatý   (NH4)MgAsO4

chlorid triamin-kobaltitý           [Co(NH3)3]Cl3
dusičnan hexaaqua-chromitý    [Cr(H2O)6](NO3)3
hexakyano-železitan draselný   K3[Fe(CN)6]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *