Deriváty uhlovodíků

 

 • V molekule uhlovodíku je nahrazen vodíkový atom nebo vodíkové atomy jiným prvkem nebo charakteristickou skupinou
 • Rozdělení derivátů uhlovodíků:
  • Halogenové – halogenidy
  • Kyslíkaté – alkoholy, fenoly, karbonylové, karboxylové sloučeniny a jejich deriváty
  • Dusíkaté – nitrosloučeniny, aminoslučeniny, azo- a diazosloučeniny
  • Sirné – thioly, sulfidy, sulfonové kyseliny

 

Halogenderiváty

 

Charakteristika

 

 • Halogenové deriváty vznikají náhradou jednoho nebo více vodíkových atomů v molekule uhlovodíku halogenem (F, Cl,…)

 

Názvosloví

 

 • Připojujeme předponu s počtem a druhem halogenu
 • Kromě systematických názvů se používají i názvy triviální (chloroform, jodoform)

 

CH3 – CH2 – Cl                    CH2Br – CH2Cl                           CHI3

     chlorethan                         1-brom-2-chlorethan           trijodmethan, jodoform

 

Příprava

 

 • Z alkanů radikálovou substitucí (chlorace methanu)
 • Z alkenů a alkynů elektrofilní adicí
 • Z aromatických uhlovodíků elektrofilní substitucí

 

Vlastnosti

 

 • Halogenderiváty s malou relativní hmotností jsou plyny, ostatní jsou kapaliny nebo pevné látky.
 • Většina má narkotické účinky
 • Mnohé jsou slzotvorné
 • Zdraví škodlivé, jedovaté
 • Patří mezi kumulované jedy = jsou rozpustné v tucích ® ukládají se a hromadí v tělních tkáních

 

Základní reakce

 

Nukleofilní substituce

 

 • Nukleofilní činidlo napadá částečně kladně nabitý atom uhlíku
 • Vznikají tak alkoholy, ethery, estery, thioly, sulfidy…CH3Br +  KOH   ->   CH3OH   +   KBrC6H5Cl  +   NaOH ->   C6H5OH   +  NaCl

benzylchlorid
Eliminace

 

 • Eliminací vznikají z halogenderivátů alkeny za odštěpení halogenvodíkuCH3–CH2–CHBr–CH3 ->   CH3–CH═CH–CH3  +  HBr
         2-brombutan                            but-2-en 

 

Použití

 

 • Rozpouštědla v průmyslu
 • Chladící kapaliny (freony)
 • Izolační materiály (snižují hořlavost)
 • Základní složka různých postřiků (fungicidů, herbicidů, pesticidů)
 • Součástí řady léčiv (analgetika, sedativa)
 • Výroba makromolekulárních látek (PVC, teflon, bojové chemické látky)

 

 

 

 

 

 

Zástupci

 

Chlormethan CH3Cl

 

 • Plyn používající se k organickým syntézám
 • Prostředek proti hmyzu
 • Používá se k plnění chladících zařízení

 

Trichlormethan CHCl3

 

 • Chloroform
 • Těkavá kapalina (var 61°C)
 • Nasládlý zápach, nehořlavá
 • Výborné rozpouštědlo
 • Používá se k organickým syntézám
 • Dříve jako totální anestetikum (pro své karcinogenní účinky se nepoužívá)
 • Na světle se rozkládá na jedovatý fosgen (CCl2O)

 

Tetrachlormethan CCl4

 

 • Těkavá, jedovatá, karcinogenní kapalina
 • Používá se jako rozpouštědlo
 • Dříve náplň do hasících přístrojů

 

Tribrommethan CHBr3

 

 • Bromoform
 • Používá se k organickým syntézám
 • Výroba prostředku proti kašli

 

Trijodmethan CHI3

 

 • Jodoform
 • Pevná látka
 • Tvoří světle žluté krystalky
 • Má dezinfekční účinky

 

Chlorethan CH3CH2Cl

 

 • Využívá se k povrchovému umrtvování v lékařství

 

Tetrafluorethylen CF2 ═ CF2

 

 • Polymeruje na polytetrafluorethylen = teflon
 • Teflon – velmi tepelně odolný

 

 

 

 

Vinylchlorid CH2 ═ CHCl

 

 • Polymeruje na polyvinylchlorid PVC
 • Používá se ve 2 formách:
  a) neměkčený = novodur (používá se na trubky)
  b) měkčený = novoplast (PVC)
  náhražka gumy a kůže

 

Trichlorethylen CHCl ═ CCl2

 

 • Bezbarvá kapalina
 • Velice dobrý čistící prostředek a rozpouštědlo
 • Páry jsou jedovaté
 • Čikuli – čistič vhodný k odstranění zbytků lepidla

 

Chloropren   H2C ═ C – CH ═ CH2
                                 ׀
Cl

 • Surovina pro výrobu chloroprenového kaučuku

 

Hexachlorocyklohexan C6H6Cl6

 

 • Používá se jako insekticid v zemědělství, v lesnictví (proti kůrovci)

 

Chlorbenzen C6H5Cl

 

 • Bezbarvá kapalina
 • Slouží k výrobě aromatických sloučenin (fenolů)
 • Výchozí látka pro výrobu DDT
 • DDT – patří mezi kumulativní jedy
  léčí malárii
  u nás výroba zakázána roku 1974.

Paradichlorbenzen

 

 • Je součástí přípravků proti molům

Freony

 

 • plynné halogenalkany obsahující v molekule atomy Cl a F
 • Slouží jako náplně do chladících zařízení a hnací plyny ve sprejích
 • Jsou velmi stabilní -> rozkládají se za velmi dlouhou dobu
 • Unikají do atmosféry, kde působením UV záření se z molekuly uvolňuje chlórový radikál, která napadá molekulu ozonuCl∙ + O3  ->   ClO  +  O2
 • Jejich výroba se omezuje
 • Každý freon je označen 3 číslicemi: číslice – počet atomů uhlíku freonu zmenšený o 1
  2. číslice  – počet atomů vodíku freonu zvětšený o 1
  3. číslice  – počet fluorových atomů nezvětšen

 

 

 

Dusíkaté deriváty

 

Charakteristika

 

 • Obsahují ve svých molekulách vazbu C – N
 • 4 základní skupiny:
  1) Aminy
  2) Nitrosloučeniny
  3) Azosloučeniny
  4) diazoniové soli

 

Aminy

 

Charakteristika

 

 • Aminy jsou deriváty amoniaku, ve kterém jsou 1, 2 nebo 3 vodíky nahrazeny uhlovodíkovým zbytkem
 • Dělení aminů:
  1, primární – vznikají náhradou 1 atomu vodíku  R – NH2
  2, sekundární – vznikají náhradou 2 atomů vodíku  R – NH – R
  3, terciální – vznikají náhradou 3 atomů vodíku R – N – R
  ׀
  R

 

Příprava

 

Alifatické aminy

 

 • Reakce alkylhalogenidů s roztokem amoniakuCH3Cl + 2 NH3  -> CH3NH2 + NH4Cl
 • Reakce alkoholu s roztokem amoniakuCH3OH + NH3  -> CH3NH2 + H2O

 

 

Vlastnosti

 

 • Plyny páchnoucí po rybách
 • Vyšší aminy jsou kapaliny
 • Aminy od naftalenu jsou pevné látky
 • Jedovaté, karcinogenní

 

 

Základní reakce

 

Diazotace

 

 • Reakce primárního aromatického aminu s dusitanem alkalického kovu v přebytku kyseliny za vzniku diazoniové soli
 • Diazoniové soli jsou jedovaté látky důležité pro výrobu azobarviv

 

Zástupci

 

Anilin

 

 • Jedovatá, olejovitá, vysokovroucí kapalina
 • Slouží k výrobě barviv, léčiv a výbušnin

 

 

Nitrosaminy

 

Charakteristika

 

 • Dostávají se do těla z různých zdrojů (potraviny, kosmetika, kouření)
 • Karcinogenní látky
 • V potravinách se jejich obsah ostře sleduje

 

Nitrosloučeniny

 

Charakteristika

 

 • Obsahují funkční skupinu NO2
 • Vznikají nitrací uhlovodíků

 

Vlastnosti

 

 • Alifatické nitrosloučeniny jsou slabě páchnoucí kapaliny
 • Aromatické nitrosloučeniny voní po hořkých mandlích
 • Nerozpustné ve vodě
 • Některé jsou jedovaté (proti dravým živočichům)

 

Základní reakce

 

Nitrace aromatických uhlovodíků

 

 • Elektrofilní substituce

 

 • Nitrace benzenu za vzniku nitrobenzenu (viz výše)
 • Nitrace nitrobenzenu za vzniku m-dinitrobenzenu

Nitrace nasycených uhlovodíků

 

 • radikálová substituce
 • NO2∙ – nitroniový radikál

 

Zástupci

 

Nitrobenzen

 

 • Jedovatá, nažloutlá, vysokovroucí kapalina mandlové vůně
 • Používá se k výrobě anilinu

 

2,4,6-trinitrotoluen

 

 • Jedovatá výbušnina
 • Používá se pro přípravu výbušnin k odstřelování v dolech a lomech

 

 

 

Úkol 1:

            Napište vzorce sloučenin
F     Br
׀      ׀
CHCl3                                    F – C – C – H

trichlormethan                                   ׀      ׀

F    Cl
2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan

CF2 ═ CF2                                  CH2═CH
tetrafluorethen                                        ׀
Cl
vinylchlorid

           

H2C ═ CCl – CH ═ CH2            H2C ═ CH – CClH2
   2-chlorbuta-1,3-dien                  3-chlorprop-1-en

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *