MAKROEKONOMIE

– zkoumá globální ekonomické jevy, analyzuje národní ekonomiku jako celek a dále se zabývá vztahy mezi národními ekonomikami

– obvykle sleduje vzájemné souvislosti a vývojové tendence hospodářského růstu, nezaměstnanosti, inflace

makroekonomické ukazatele: – HDP

                                                 – obchodní a platební bilance

                                                 – inflace

                                                 – nezaměstnanost

 

Hrubý domácí produkt

– HDP nebo taky GDP (Gross Domestic Product)

– celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období výrobními zdroji na území určitého státu, bez ohledu na vlastníka

– v peněžní hodnotě

– tempo růstu – o kolik se změnila tvorba za určité období (%)

– přepočet na obyvatele

Okunův zákon – vztah mezi poklesem HDP a nezaměstnaností, každé 2% poklesu HDP => 1% nezaměstnanosti

tempo růstu – 3% ekonomika stagnuje

                     – kladné – expanze, oživení

                     – záporné – hospodářská recese

zvýšení růstu: – zvýšení kvalifikované pracovní síly (zvýšení efektivity práce)

                         – investice do vzdělání

                         – investice do technického pokroku

                         – organizace výroby (zefektivnění)

metody růstu: – produktová – měří objem toho, co firmy vyprodukovaly a prodaly, sčítají se investice domácností a státu

                         – důchodová (náhradová) – součet důchodů (mzdy, renty, úroky) + zisky firem

                         – výdajová – výdaj za zboží odpovídá ceně tohoto zboží (součet přidaných hodnot), lze produkt měřit jako součet výdajů, jen finální výrobky

 

Hrubý národní produkt

– HNP nebo taky GNP (Gross National Product)

– vyjadřuje objem vyrobených statků a služeb za určité období výrobními zdroji ve vlastnictví občanů a firem určitého státu

 

Hospodářský cyklus

– ekonomika se nevyvíjí plynule, ale cyklicky

fáze: – recese – pokles po dobu alespoň šesti měsíců

                       – pokles agregátní poptávky, pokles investic (do budov, zařízení)

                       – růst nezaměstnanosti – pokles tvorby HDP

                       – rostou skladové zásoby

          – dno – nejnižší úroveň cyklu

          – sedlo – minimální poptávka a nabídka

                      – konec období recese

          – expanze (konjunktura) – roste poptávka a zaměstnanost

          – vrchol – bod maxima

                       – trh nasycen, není schopen uspokojit požadavky => ztráta zisků, vázne odbyt, opakování cyklu

 

 

druhy: – krátkodobé (3 až 18 měsíců)

             – střednědobé (4 až 8 let)

             – dlouhodobé (40 až 60 let)

teorie: – vnitřních příčin – trh není schopen regulovat ekonomiku, potřebuje zásahy státu (rozpočet, daně)

            – vnějších příčin – nestabilita vychází ze zásahů do ekonomiky

koncepce: – Keynesiánská – kritická k tržnímu systému, podporuje státní zásahy, deficitní státní rozpočet – více se zadlužit, snižování úrokových sazeb

                                            – cíl plná zaměstnanost

                                            – diferenciace příjmů – snižení progresivním zdaněním

                  – Monetaristická – neoklasická

                                             – příčina nestability – zásahy státu

                                             – vyrovnaný státní rozpočet – výdaje = příjmy

                                             – daně co nejnižší => podpora investic a podnikání

 

Inflace

– klesá hodnota peněz (stejná částka méně věcí)

– růst mezd neodpovídá růstu ekonomiky

– vyvolává ekonomickou nestabilitu, růst úrokových sazeb

– výhodné pro dlužníky, nevýhodné pro věřitele

– dochází ke zdražování

deflace – opak inflace, vysoké zhodnocení peněz, pokles cenové hladiny

stagflace – vysoká inflace a vysoká nezaměstnanost, objevuje se v recesi a stagnaci

index spotřebitelských cen – spotřební koš, vypočítává se z něj inflace podle toho, jestli se dá koupit za nižší nebo vyšší cenu

                                             – potraviny, nealkoholické a alkoholické nápoje, oděvy, voda, energie, cena bytů, vybavení, zdravotnictví, doprava, pošta, komunikace, rekreace, vzdělání, kultura

míra inflace – v procentech, poměr mezi 1. a 2. obdobím

                     – při vysoké inflaci peníze přestávají mít funkci uchovatele hodnot, dochází ke snížení reálné mzdy

                      – mírná – do 10% výrazně nezasahuje do života obyvatel

                      – pádivá – 10-100%, zatěžuje ekonomiku, demotivační

                      – hyperinflace – 1000-10000%, totální krach ekonomiky, např. hospodářská krize před 2. světovou válkou

mzda – nominální (číslo)

           – reálná (jakou část spotřebního koše si můžu koupit, vyjadřuje kupní hodnotu)

 

Nezaměstnanost

– ekonomicky aktivní obyvatelstvo nenalézá na trhu práce uplatnění

– kvalifikace – způsobilost člověka k určitému výkonu; osobní předpoklady, vzdělání….

– práce – účelná, cílevědomá činnost, s přírodními zdroji a kapitálem tvoří statky a služby

míra nezaměstnanosti – podíl nezaměstnaných, kteří o nalezení zaměstnání aktivně usilují a jsou schopni to prokázat, na ekonomicky aktivním obyvatelstvu vyjádřený v procentech ((nezaměstnaní/ekonomicky aktivní)*100)

druhy: – dobrovolná – finančně zajištění lidé (nebo neochotní pracovat), musí platit zdravotní a sociální zabezpečení

             – nedobrovolná – chtějí pracovat, usilují o získání zaměstnání, profesní zaměření jiné, než je zrovna požadováno trhem

– ekonomicky aktivní – práceschopné obyvatelstvo, po ukončení vzdělání do důchodu

typy: – frikční – krátkodobý stav mezi zaměstnáními, nedokonalá mobilita, málo informací

          – strukturální – způsobena strukturálními změnami v hospodářství (Ostravsko – uzavření dolů)

          – cyklická – spojená s hospodářským cyklem, recese

          – sezónní – cestovní ruch, zemědělství, stavebnictví

úřad práce – zprostředkovává bezplatně zaměstnání pro všechny uchazeče, kteří mají trvalý pobyt v obvodu úřadu práce

                   – zastřešen Ministerstvem práce a sociálních věcí

uchazeč o zaměstnání – nemá žádný pracovněprávní vztah, nepodniká, nestuduje

                                     – osobně podat žádost, stát platí zdravotní a důchodové pojištění

                                     – povinen docházet na úřad práce, jednat se zaměstnavateli

                                     – odmítnutí bez závažných důvodů – vyřazení z evidence, ztrácí následující práva minimálně na tři měsíce

                                     – zprostředkování vhodného zaměstnání – odpovídá stavu, kvalifikaci, praxi a možnostem ubytování

                                     – rekvalifikace – rozhoduje úřad práce, zvýšení uplatnění, nová kvalifikace nebo rozšíření

                                     – hmotné zabezpečení – pokud do sedmi dnů není zprostředkováno vhodné zaměstnání a pokud v posledních třech letech alespoň rok pracoval

 

Obchodní a platební bilance

– bilance – porovnání

obchodní bilance – rozdíl mezi objemem vyvezených a dovezených výrobků a služeb (saldo)                   – aktivní – vývoz větší než dovoz (zvyšení HDP,snižení nezaměstnanost)

                              – pasivní – vývoz menší než dovoz

 

platební bilance – rozdíl mezi objemem všech plateb do zahraničí a ze zahraničí

 

 

 

Hospodářská politika

– soustava konkrétních pravidel a opatření, jimiž stát usměrňuje vývoj ekonomiky

– stanoví základní cíle a k dosažení používá odpovídající nástroje

– makroekonomická (stabilizační) politika – dosahování a udržování makroekonomické rovnováhy v národním hospodářství jako celku (fiskální, monetární, důchodová, zahraniční)

– mikroekonomická politika – dosažení dílčích cílů, řešení problémů v jednotlivých oblastech (industriální, strukturální, zemědělská)

stabilizační: – fiskální – rozpočtová

                                     – příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu, hlavní nástroje daně, státní nákupy služeb a statků

                     – monetární – peněžní a úvěrová

                                        – uskutečňuje ji centrální banka – regulace dostupnosti úvěru, úroková sazba, množství peněz v ekonomice

                                        – cíl – stabilizace kupní síly peněz

                     – důchodová – stabilizace cenové hladiny ovlivňováním vývoje nominálních mezd, zisků a cen

                                          – usilují o zmírnění inflace pomocí přímých kroků (regulace)

                     – zahraničně obchodní – ovlivňování obchodu prostřednictvím opatření obchodní politiky (cla, kvóty – omezí, stimuluje vývoz a dovoz)

                                                          – regulace měnového trhu (opatření specificky zaměřené na zahraniční sektor)

                                                          – protekcionistická – ochrana domácího trhu

                                                          – liberální – tvoří nejvhodnější předpoklady pro vzájemný obchod odstraňováním překážek

 

Rozpočet státu

– finanční plán státu, centralizovaný fond finančních prostředků na určité rozpočtové období, bilance s příjmovou a výdajovou stranou

druhy: – vyrovnaný (příjmy a výdaje v rovnováze)

             – schodkový (výdaje vyšší než příjmy) => deficit

             – přebytkový (příjmy vyšší než výdaje)

příjmy – přímé (placené právnickými a fyzickými osobami) a nepřímé (DPH, připočítané k ceně zboží) daně, cla, pokuty, výnosy z majetku, zabezpečení

výdaje – nákupy statků a služeb, transferové platby (dávky, důchody..), sociální zabezpečení, školství, zdravotnictví, obrana, státní správa

 

Sociální a zdravotní pojištění

sociální pojištění příjem státního rozpočtu

rozdělí se: – nemocenské pojištění (nemocenská, mateřská)

                   – důchodové pojištění (starobní, invalidní, sirotčí….)

                   – příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti)

poplatníci: – zaměstnanci, kterým je pojištění strháváno z hrubých příjmů

                   – zaměstnavatelé, kteří hradí částku na základě hrubých příjmů zaměstnance

                   – osoby samostatně výdělečně činné – částka vypočtená z příjmů činnosti po odečtení výdajů

zdravotní pojištění není příjem státního rozpočtu, ale pojišťoven

dělí se: – veřejné – zákonné, povinnost platit jedné ze zdravotních pojišťoven, která hradí základní zdravotní péči

                             – zaměstnancům strháváno ze mzdy

                             – v zákoně minimální a maximální platba (strop pojistného)

             – soukromé – komerční

                                – pojistit se proti riziku ztráty příjmů vyvolané úrazem, nemocí

                                – dobrovolné

Státní sociální podpora

–  finanční pomoc občanům

závislé na příjmu: – přídavek na dítě – měsíčně, pokud příjmy nedosahují určeného násobku životního minima

                               – příspěvek na bydlení – měsíčně, účel krytí nákladů na bydlení občanům s nízkými příjmy (náklady více než 30% příjmů)

                               – sociální příplatek – měsíčně, účel krytí nákladů při zabezpečování dětí, zdravotně postižených a v rodinách s nízkými příjmy

nezávislé na příjmu: – rodičovský příspěvek –  rodič při celodenní péči o dítě do 2, 3 nebo 4  let (mateřská)

                                   – porodné – jednorázová částka při narození dítěte

                                   – dávky pěstounské péče

                                   – pohřebné

 

Daně

– přímé – placené fyzickými a právnickými osobami, daně z příjmů, daně z majetku, dědické daně

– nepřímé – připočítávané k cenám služeb a zboží, odvádějí prodávající, daň z přidané hodnoty, spotřební daň

druhy: – daň z přidané hodnoty – DPH, v konečné ceně zboží, dotýká se výroby a prodeje

             – spotřební daň – regulace spotřeby, platí spotřebitelé, pohonné hmoty, líh a lihoviny, alkohol, tabák

             – daně z příjmů fyzických a právnických osob – z podnikání, samostatně výdělečné činnosti, kapitálového majetku, pronájmu, základ nezdanitelná částka

             – silniční daň – držitel vozidla, které je využíváno jako prostředek podnikání, pevně daná, od roku 1993

             – dědická daň  – převod majetku v případě smrti, výše závisí na vztahu dědice a velikosti dědictví

             – darovací daň – bezúplatný převod majetku mezi živými osobami, výše závisí na hodnotě daru a vztahu dárce

             – daň z nemovitosti – vlastníci pozemků a staveb

             – daň z převodu nemovistosti – při prodeji nebo úplatném převodu majetku, výše závisí na ceně nemovitosti

 

Mzda

– cena práce, z pohledu zaměstnance odměna, z pohledu fimy náklad

druhy: – mzda časová – součin hodinové sazby a odpracovaných hodin

             – mzda úkolová – podle skutečného výkonu a sazby na jednotku výkonu – pomocí technicko-hospodářské výkonové normy – norma času (potřebný čas na operaci), norma množství (množství operací za časovou jednotku)

            – mzda podílová – podíl na dosažených výsledcích práce (% z tržeb)

– hrubá mzda – před zdaněním a zákonnými platbami

– čistá mzda – dána zaměstnancům po odečtení daně z příjmu a dávek sociálního zabezpečení

– nominální mzda – peněžní vyjádření

– reálná mzda – kolik si koupí

 

Hrubé národní štěstí

– HNŠ nebo taky GNH (Gross National Happiness)

– míra kvality lidského života a rozvoj společnosti

– hrubé národní štěstí je založeno na podpoře udržitelného rozvoje, zachovávání a podpoře kulturních hodnot přirozeného životního prostředí a na dobré vládě

– zavedl v roce 1972 bhútánský král, tvorba ekonomiky v souladu s buddhistickou kulturou

 

ROZBOR KE STAŽENÍ ZDE:  http://filesafer.com/file/A6h8774

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *