Charakteristické vlastnosti kovů

 

 • Kovy jsou pevné, tažné a kujné
 • Typickou vlastností je magnetismus
 • Kovy s dostatečně čistým a hladkým povrchem se vyznačují svým kovovým leskem
 • Jsou si svými fyzikálními vlastnostmi velmi podobné na rozdíl od chemických
 • Kovy tvoří ¾ všech prvků
 • Mají nízkou ionizační energii ® snadno tvoří kationty

 

Struktura kovů

 

 • Společnou vlastností atomů kovů je uvolňovat valenční elektrony, které se volně pohybují mezi atomy
 • Právě tyto valenční elektrony jsou příčinou dobré elektrické a tepelné vodivosti
 • Vazba mezi atomy v kovech je vazba kovová

 

Výskyt kovů

 

 • Vyskytují se hlavně ve svých sloučeninách s kladným oxidačním číslem
 • Vyskytují se v přírodninách nazývaných rudy

 

Výroba kovů

 

 • Nejvíce kovů se vyrábí z oxidických a sulfidických rud
 • Kovy se vyrábějí redukčními procesy nebo recyklací
 • Postupy při výrobě kovů:
  1) úprava rud
  2) vlastní redukce
  3) rafinace

Úprava rud – separační procesy

 

 • Vede k obohacení rudy o žádoucí sloučeniny
 • Základem chemické separace je přeměna „kovonosné sloučeniny“ na sloučeninu, která je stabilní v jiné fázi než sloučeniny hlušiny
 • Zlato se separovalo kyanidovým způsobem

 

Redukční procesy

 

 • Může probíhat různými způsoby: elektrolýzou, za vysokých teplot, redukce z roztoků
 • Elektrolýza: – elektropozitivní kovy jsou vyráběny elektrolýzou svých
  tavenin (chloridů)
  –  tímto způsobem se vyrábí Mg a Na
  –  hliník se taktéž vyrábí elektrolýzou, ale za složitějších podmínek

 

 • Redukce za vysokých teplot: – nejběžnějším způsobem je redukce uhlíkem.
  – uplatňuje se při výrobě železa

Rafinace

 

 • Snižování obsahu nežádoucích příměsí
 • Probíhá ocelářskými postupy (konvektory, elektrické pece)

 

Koroze kovů

 

 • Cílem metalurgie je převést kovy vázané ve sloučeninách do nepřirozeného stavu s oxidačním číslem 0
 • Kovy mají tendenci přecházet zpět = koroze kovů
 • Ke korozním dějům dochází většinou ve vodném prostředí
 • Koroze je soubor procesů, kterými se postupně mění vlastnosti materiálů do té míry, že ztrácejí užitečnou hodnotu

 

Beketovova řada kovů

 

K Ca  Na  Mg  Al  Zn  Fe  Sn  Pb  H  Cu  Hg  Ag  Au

 • Prvky za vodíkem (ušlechtilé kovy) nevytěsňují z kyselin vodík
 • Prvky před vodíkem (neušlechtilé) jej vytěsňují

 

 

Kovy p-bloku

 

Postavení kovů v PSP

 

 • Nacházejí se mezi prvky p1 až p4 skupiny
 • Nejvíce jich náleží do prvků p1 skupiny
 • Podle zařezaní do skupin mají buď 3, 4 nebo 5 valenčních elektronů

 

Hliník

 

Charakteristika, vlastnosti

 

 • Stříbrolesklý, lehký, kujný, tažný kov
 • Dobrý tepelný a elektrický vodič
 • Vůči vodě a vzduchu je stálý ® nepodléhá korozi (na jeho povrchu je vrstvička Al2O3-zabraňuje dalším reakcím)
 • Amfoterní charakter – reaguje jak s kyselinami, tak se zásadami za vzniku solí
 • Redukční vlastnosti
 • Na vzduchu hoří intenzivním svítivým plamenem
 • Má malou elektronegativitu ® tvoří polární vazby

 

Výroba

 

 • Elektrolýzou taveniny oxidu hlinitého a kryolitu
 • Hlavní surovinou pro výrobu hliníku je bauxit

 

 

 

Sloučeniny

 

Al2O3

 

 • V přírodě se vyskytuje jako tvrdý minerál korund – jeden z nejtvrdších materiálů
 • Připravuje se spalováním hliníku
  4 Al + 3 O2  ® 2 Al2O3
 • Nerozpustný ve vodě
 • Slouží k výrobě brusných a žáruvzdorných materiálů
 • Některé odrůdy korundu (rubín, safír) se používají v klenotnictví

 

Al(OH)3 – amfoterní hydroxid

 

(CH3COO)3Al

 

 • Octan hlinitý
 • Použití v lékařství na obklady otoků
 • Má stahující a protizánětlivé účinky

 

Al2(SO4)3 – používá se k úpravě vody a při výrobě papíru

 

KAl(SO4)2 – kamenec (oxidační číslo I a III)

 

Použití

 

 • Hliník o vysoké čistotě se používá jako vodič elektrického proudu
 • Je složkou různých slitin (dural)
 • Jako obalový materiál – alobal

 

Cín

 

Charakteristika, vlastnosti

 

 • V přírodě se vyskytuje nejčastěji ve formě SnO2 (cínovec)
 • Stříbrolesklý tažný kov
 • Odolný proti vodě, kyselinám i zásadám

 

Výroba

 

 • Vyrábí se z SnO2 redukcí uhlíkem

Použití

 

 • Používá se na povrchové úpravy méně odolných kovů = pocínování
 • Výroba slitin – bronz (měď + cín)
 • Pájka = slitina kovů sloužící ke spojování kovů
 • Válcuje se na tenkou fólii – staniol
 • Kdysi k výrobě různých předmětů (poháry, figurky)
 • Cínový mor = proces, při kterém cínové předměty uchovávané v chladu měnili svou krystalovou modifikaci ® rozpad v šedý prášek

 

Olovo

 

Charakteristika ,vlastnosti

 

 • Olovo se nejčastěji vyskytuje ve sloučenině galenitu PbS
 • Šedý měkký kov
 • Na vzduchu se pokrývá PbO
 • Nerozpouští se ve zředěných kyselinách, rozpouští se v HNO3

 

Výroba

 

 • Vyrábí se pražením galenitu na PbO a následnou redukcí

 

Sloučeniny

 

 • Všechny sloučeniny olova jsou jedovaté

 

Pb3O4

 

 • oxid olovnato-olovičitý
 • Používá se k výrobě antikorózních nátěrových směsí

 

Použití

 

 • K výrobě obalů kabelů, elektrod v akumulátoru, pájky
 • Ochranné obaly před RTG zářením (olověné vesty)
 • Tetrahylolovo se přidávalo do benzínu jako antidetonikum

 

Prvky d-bloku

 

Postavení kovů v PSP

 

 • Leží mezi s a p prvky
 • Jsou uspořádány ve 4., 5., 6., 7. periodě periodické tabulky
 • Nabývají různých oxidačních čísel
 • Na vazbách se podílejí i elektrony z předposlední vrstvy

 

 

Charakteristika

 

 • Všechny d-prvky jsou kovy
 • Všechny kromě rtuti jsou pevné látky
 • Jejich sloučeniny a ionty jsou barevné

 

Vlastnosti

 

 • Mají vysokou hustotu
 • Jsou tvrdé, křehké
 • Dobře tepelně a elektricky vodivé
 • Často tvoří koordinační sloučeniny

 

Prvky skupiny železa

 

Postavení prvků v PSP

 

 • Patří do prvků d6 d7 d8 skupiny  4.periody
 • Patří zde: Fe, Co, Ni
 • Patří mezi neušlechtilé kovy
 • Nejčastější oxidační čísla: II, III

 

Železo

 

Charakteristika, vlastnosti

 

 • Stříbřitě lesklé, tažné a kujné
 • Feromagnetické = zesiluje magnetické pole
 • Podléhá na vlhkém vzduchu korozi

 

Výroba

 

 • Do vysoké pece se naváží: a, obohacená železná ruda (Fe2O3, SiO2)
  b, koks (C)
  c, vápenec (CaCO3)
 • Ze spodu je vháněn předehřátý vzduch a plášť pece je chlazen vodou
 • V peci probíhá řada reakcí:
  a)  Koks slouží jako redukční činidlo, ale i jako palivo
  2 C + O2 ® 2 CO
  b) Nepřímá redukce Fe2O3 oxidem uhelnatým
  3 Fe2O3  +  CO  ®  2 Fe3O4  +  CO2
  Fe3O4  +  CO  ®  3 FeO    +  CO2
  FeO    +  CO   ®  Fe   +   CO2
  c) v dolní části dochází k redukci Fe2O3 uhlíkem
  2 Fe2O3   +  6 C   ® 4 Fe   +  6 CO
  FeO      +  C      ®  Fe  +  CO
  d) vznik strusky – zabraňuje současné redukci křemíku
  CaCO3  ®  CaO  +  CO2
  CaO   +  SiO2   ®  CaSiO3
 • Odpich železa a strusky

 

 

 

Sloučeniny

 

Sulfidy

 

 • FeS2 – pyrit, slouží k výrobě oxidu siřičitého

 

Oxidy

 

 • FeO – černá práškovitá látka
 • Fe2O3 – červená látka sloužící jako pigment
 • Fe3O4 – oxid železnato-železitý

Hydroxidy

 

 • Fe(OH)2 – bílá sraženina

 

Soli

 

 • FeSO4·7H2O – zelená skalice, používá se k výrobě pigmentů
 • Fe(HCO3)2 – součástí minerálních vod

 

Komplexní sloučeniny

 

 • K4[Fe(CN)6] – žlutá krevní sůl
  Slouží k výrobě barviv
 • K3[Fe(CN)6] – červená krevní sůl
  Používá se k barvení textilu a v analytické chemii

 

Význam

 

 • Biogenní prvek II. řádu
 • Součást hemoglobinu, cytochromů, enzymů

 

Použití

 

 • Složka ocelí
 • Jako konstrukční matriál, výroba strojních součástí

 

Kobalt, Nikl

 

 • Bílé kovy, vedou dobře elektrický proud
 • Vyrábějí se pražením sulfidických rud
 • Používají se jako katalyzátory, součástí slitin
 • Radioaktivní 60Co se používá k ozařování v lékařství
 • Sloučeniny kobaltu působí toxicky na srdeční sval
 • Nikl je toxický, způsobuje edémy plic

 

 

Prvky skupiny mědi

 

Postavení prvků v PSP

 

 • Prvky d9 skupiny 4.- 6. periody
 • Nejčastější oxidační čísla: I, II, III

 

Charakteristika

 

 • Ušlechtilé kovy
 • Vyskytují se v zemské kůře i v ryzí formě
 • Měď je červená, stříbro bílé a zlato žluté

 

 

 

Vlastnosti

 

 • Jsou tažné, kujné, vysoce teplotně a elektricky vodivé
 • Jsou poměrně stálé
 • Měď se na vzduchu pokrývá zelenou vrstvou měděnky

 

Sloučeniny

 

 • CuS – černý, ve vodě nerozpustný
 • AgBr – světle žlutá látka citlivá na světlo – použití při fotografickém procesu
 • Cu2O – červený prášek, barví sklo na červeno
 • CuO – černý, barví sklo na zeleno
 • CuSO4·5H2O – skalice modrá
  Používá se jako fungicid a ke galvanickému pokovování
  V bezvodném stavu je bílá a hygroskopická

 

Použití

 

 • Zlato: klenotnictví, pozlacování, zubní lékařství
 • Bílé zlato: směs zlata, niklu a paladia
 • Stříbro: fotografické materiály, klenotnictví, výroba zrcadel, elektrotechnika
 • Měď: elektrotechnika, výroba katalyzátorů
  Slitiny: Bronz – Cu, Sn     Mosaz – Cu, Zn

 

 

Rtuť

 

 • Za normální teploty je kapalná
 • Její páry jsou prudce jedovaté
 • Používá se jako náplň teploměrů, rtuťových lamp, zářivky, léčiva
 • Příprava amalgámů – sloučeniny Hg s jinými kovy

 

Mangan

 

Charakteristika, vlastnosti

 

 • Stříbrolesklý, tvrdý kov
 • Nejčastější oxidační čísla: II, IV, VII

 

Sloučeniny

 

 • MnO2 – burel
  Používá se ve sklářství, k výrobě suchých elektrických článků
 • KMnO4 – temně fialové krystalky
  silné oxidační činidlo
  Používá se jako dezinfekční prostředek, bělení textilií
  Kdysi se nazýval hypermangan

 

 

 

 

Chrom

 

 

 • Stříbrolesklý, tvrdý kov
 • Oxidační čísla: III, VI
 • Podílí se na metabolismu cukrů
 • Používá se ke galvanickému pokovování
 • Přidává se do ocelí jako ferochrom – slitina Fe a Cr

 

Sloučeniny

 

Cr2O3

 

 • Zelený prášek, nerozpustný ve vodě, amfoterní
 • Používá se k výrobě olejových barev jako chromová zeleň
 • Impregnace dřeva a ochrana kovových předmětů proti korozi

 

Chromany

 

 • Mají žluté zbarvení
 • Oxidační účinky
 • PbCrO4 – chromová žluť
  Používá se jako pigment
 • Dichromany – silné oxidační účinky

 

 

Úkol 1:

a, Pojmenujte sloučeniny:

Cu2O                        oxid měďný
CrO3                         oxid chromový
MoO3                       oxid molybdenový
AgNO3                     dusičnan stříbrný
[Cu(NH3)4](ClO4)2   chloristan tetraamin-mědnatý
[Co(H2O)6]Cl3          chlorid hexaaqua-kobaltitý
K2[PtCl6]                   hexachloro-platičitan draselný
K3[Fe(CN)6]              hexakyano-železitan draselný
K4[Fe(CN)6]              hexakyano-železnatan draselný
KFe(SO4)2                 síran draselno-železitý

 

b, Napište vzorce:

chlorid pentaaminaquachromitý    [Cr(NH3)5(H2O)]Cl3
dusitan diaminstříbrný                   [Ag(NH3)2]NO2
diaquadichloromědnatý komplex   [Cu(H2O)2Cl2]
hydrogenfosforečnan železitý         Fe2(HPO4)3
síran draselno-chromitý                  KCr(SO4)2
hydroxid-chlorid mědnatý              Cu(OH)Cl
peroxosíran železnatý                     FeSO5
sulfid železitý                                  Fe2S3

 

Úkol 2:
Napište rovnice výroby:

a, Zinku ze sulfidu zinečnatého

2 ZnS  + 3 O2  ® 2 ZnO  +  2 SO2
ZnO  +  C     ®  Zn  +  CO

b, Titanu z chloridu titaničitého redukcí hořčíkem

 

TiCl4  + 2 Mg   ®   Ti   + 2 MgCl2

c, Molybdenu z oxidu molybdenového redukcí vodíkem

MoO3  + 3 H2     ®   Mo   +  3 H2O

 

Úkol 3:

Vyčíslete rovnice:

a, 3 K2MnO4   + 2 H2O  ®  2 KMnO4 +  MnO2  +  4 KOH

MnVI   –  1e    ®   MnVII   1      2
MnVI   +  2e   ®   MnIV    2      1

b, 2 PbS  + 3 O2   ®  2 PbO   +  2 SO2

S-II   –  6e   ®   SIV   6      2
O2   +  4e   ®   2 O  4      3

c, 3 Zn  +  8 HNO3  ® 3 Zn(NO3)2  +  2 NO  + 4 H2O
Zn0  –   2e    ®  ZnII   2     3
NV  +   3e   ®  NII    3      2

d, PbS  +  4 H2O2   ®  PbSO4  +  4 H2O
S-II   –  8e    ®   SVI     8     1
O2-I  + 2e    ®  2 O-II  2     4

 

Příklad 1:

Síran železitý je silný elektrolyt. Vypočítejte koncentraci iontů v roztoku síranu
železitého s koncentrací 1,25 mol/dm3.

 

 

 

Příklad 2:
Součin rozpustnosti jodičnanu olovnatého je 3,2.10-14. Jaká je jeho rozpustnost?

 

 

 

Příklad 3:
Železo reaguje s chlorem za vzniku chloridu železitého.Kolik g chloridu připravíme,
použijeme-li 3g chloru?

 

 

Příklad 4:
a, Kolik atomů železa je obsaženo v 0,1 g elementárního kovu?

 

               b, Je počet atomů cínu v 0,1 g čistého kovu nižší nebo vyšší než v železe?

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad 5:
Na základě výpočtu určete zda je pravdivý výrok: 3g Fe a 4,03g Ni představují
přibližně stejná látková množství.

 

 

 

Příklad 6:

Oxidačním tavením oxidu chromitého s dusičnanem draselným a hydroxidem
draselným vzniká chroman draselný, dusitan draselný a voda.
a, vyčíslete rovnici

Cr2O3  + 3 KNO3  + 4 KOH   ® 2 K2CrO4  + 3 KNO2   + 2 H2O

 

Cr2III  –  6 e   ®  2  CrVI    6      1

NV    +  2e    ®       NIII     2      3

b, Vypočítejte množství oxidu chromitého potřebného na přípravu 130g chromanu
draselného.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *