Fotosyntéza – obecná charakteristika, základní chemická rovnice, význam pro život, fáze fotosyntézy (místo průběhu, podmínky, vstupní látky, výstupní produkty), faktory ovlivňující fotosyntézu.

Dýchání – obecná charakteristika, anaerobní a aerobní dýchání (místo průběhu, vstupní a výstupní látky, chemické rovnice).

Minerální výživa rostlin.

 

 • Studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin.

Fotosyntéza

 • Jeden z nejdůležitějších dějů v přírodě
 • Dochází k zachycení sluneční energie (fotonů) a k následné syntéze organických látek (sacharidy, mastné kyseliny a prekurzory aminokyselin) z oxidu uhličitého a vody
 • Vyšší rostliny, zelené a hnědé řasy, jednobuněčné sinice, zelené a purpurové bakterie
 • Primární děj (přenos elektronů a protonů), sekundární děj (fixace uhlíku – Calvinův cyklus)
 • Dvoustupňový proces
 • Sluneční energie se využije k oxidaci vody
 • Elektrony se využijí k redukci CO2
 • Probíhá pouze u autotrofních organismů
 • Celý proces lokalizován v chloroplastech, primární fáze v thylakoidech, sekundární fáze ve stromatu
 • Rovnice fotosyntézy:
  • 6CO2 + 12H2O -> C6H12O6 + 6H2O + 6O2, vše probíhá za přítomnosti chlorofylu a světla
 • Schéma fotosyntézy:
 • Barviva plastidů
  • Chlorofyl – zachycuje modrofialové a červené spektra
  • Fykocyan a fykoerytrin – zachycují zelené a žluté spektra
  • Xantofyly a karotenoidy – zachycují modrozelené spektra
 • Primární fáze fotosyntézy
  • světelná fáze“
  • Reakce závislé na světle uskutečňující se v thylakoidech
  • Probíhá přeměna světelné energie (fotony) na chemickou energii (ve formě ATP – adenosintrifosfát a NADPH – meziprodukt, nikotinamid adenin dinukleotid fosfát v redukovaném stavu)
  • Jako vedlejší produkt vzniká kyslík
  • Chlorofyl a se oxiduje a přeměňuje energii pohlceného fotonu na energii chemickou
  • Cyklická fosforylace
   • Uvolněné elektrony z chloroplastu jsou přenášeny přenašeči a nakonec se vracejí do excitované molekuly chlorofylu a vytváří se ATP
  • Necyklická fosforylace
   • Chlorofyl je redukován elektrony uvolněnými při fotolýze vody (rozklad vody světlem) a vzniká NADPH2, ATP a kyslík
  • Sekundární fáze fotosyntézy
   • „temnostní fáze“
   • Reakce již nejsou závislé na teple a probíhají ve stromatu chloroplastu
   • Energie ATP a meziprodukt NADPH2 jsou dále využity pro fixaci CO2, který se zabudovává do sacharidů v sekundárních pochodech fotosyntézy
   • CO2 se navazuje v Calvinově cyklu
   • Výsledkem je cukr – glukóza (C6H12O6)
  • Produkty fotosyntézy
   • Asimiláty
   • Chemická energie uložená ve formě organické látky
   • Rostliny ji ukládají do zásobních orgánů
   • C3 – probíhá pouze temnostní fáze fotosyntézy (Calvinův cyklus), rostliny mírného pásu
   • C4 – probíhá Calvinův a Hatchslackův cyklus, některé tropické rostliny
   • CAM – probíhají oba cykly, ale jsou časově separovány
  • Faktory ovlivňující fotosyntézu
   • Světlo
   • Koncentrace CO2 – ve skleníku vyšší než ve vzduchu – výnosnější
   • Teplota – u nás optimum 15-25 stupňů
   • Voda – nedostatek způsobuje uzavření průduchů, znemožní vstup CO2
   • Vnitřní – stáří listů, množství chlorofylu, fytohormony
  • Význam fotosyntézy
   • Přeměna světelné energie na chemickou
   • Vznik biomasy – produkce organických sloučenin
   • Produkce kyslíku
   • Udržování stále koncentrace CO2
   • Udržuje život na zemi
  • Rostliny C3, C4 a CAM
   • Rozlišení rostlin podle způsobu fixace CO2 při fotosyntéze
   • U C3 reaguje CO2 s ribulosa-1,5-biofosfátem za katalýzy enzymu rubisco a prvním detegovatelným produktem je tříuhlíkatá (proto C3) sloučenina 3-fosfoglycerát
   • Do této skupiny patří většina rostlin mírného pásu
   • Nevýhodou tohoto způsobu fixace CO2 je skutečnost, že v důsledku nízkého parciálního tlaku CO2 v atmosféře a vysokého parciálního tlaku O2 zde probíhá intenzivní fotorespirace
   • u C4-rostlin je primárním akceptorem CO2 fosfoenolpyruvát a vzniká čtyřuhlíkatý oxalacetát
   • ten je následně redukován na malát, který je transportován do jiných buněk, kde je dekarboxylován; tím je zde dosaženo vyšší koncentrace CO2 a fotorespirace je potlačena
   • mezi C4-rostliny patří mnohé tropické rostliny, z našich pak zejména kukuřice
   • rostliny CAM (Crassulacean Acid Metabolism) v noci fixují CO2 podobným způsobem jako C4-rostliny, uchovávají malát ve vakuolách a ve dne, kdy je dostatek světla a tedy i ATP a NADPH, realizují Calvinův cyklus
   • je tedy u nich časově oddělena fixace CO2 od jeho využití
   • tyto rostliny (Crasulacea, tučnolisté) jsou adaptovány na horké a suché podnebí tím, že během dne mohou mít uzavřené průduchy, a brání se tak vysychání

Dýchání

 • Dýchají všechny organismy
 • Cílem je uvolnění chemické energie obsažené v glukóze (+ polysacharidy, lipidy, bílkoviny)
 • C6H12O6 + 6O2 à 6CO2 + 6H2O + energie
 • Děj opačný k fotosyntéze
 • Probíhá v mitochondriích a cytoplazmě
 • Fáze:
  • Anaerobní dýchání
   • Nazývané taky glykolýza
   • Probíhá v cytoplazmě
   • Bez potřeby O2
   • Oxidace glukózy (odštěpení vodíku)
   • Vznikají produkty à pyruvát, acetylkoenzymA
   • Uvolňuje se jen malá část vázané ATP
  • Aerobní dýchání
   • Probíhá v mitochondriích
   • Za přítomnosti O2
   • Odštěpení CO2 – dekarboxylace a H2 – dehydrogenace
   • Krebsův cyklus
   • Acetylkoenzym A + H2 – se oxiduje na vodu a uvolňuje se velké množství energie ve formě ATP
  • Faktory ovlivňující dýchání:
   • Vnější
    • Oxid uhličitý – když se zvýší koncentrace, snižuje se dýchání
    • Kyslík
    • Voda – když je jí málo, dýchání se nejprve zrychlí a pak ustává
    • Teplota – optimum 30 stupňů, 45 stupňů snížení, 50 stupňů enzymatické změny (zastavení), jehličnany až do -25 stupňů
   • Vnitřní
    • Stáří a životní stádium rostliny (velká – mladé rostliny, klíčení, tvorba květů, plodů, malá – klidová stádia, cibule, semena, hlízy)

Alkoholové kvašení

 • Forma anaerobního dýchání, kdy se glukóza rozkládá bez kyslíku

+ energie

 • Vzniká ethanol
 • Alkoholové kvašení mohou způsobovat houby – kvasinky, bakterie, rostliny
 • Pokud vzniká v rostlinách (v důsledku nedostatku kyslíku – záplavy, půdní škraloup), je toxický a rostlina uhyne

 

Srovnání fotosyntézy a dýchání

Fotosyntéza Dýchání
·         Probíhá jen v buňkách s fotosynteticky aktivními barvivy

·         Probíhá jen na světle

·         Oxid uhličitý a voda vstupují

·         Kyslík se uvolňuje

·         Hromadí se energeticky bohaté látky

·         Hmotnost rostliny se zvyšuje

·         Probíhá ve všech živých i rostlinných buňkách

·         Probíhá na světle i ve tmě

·         Oxid uhličitý a voda vstupují

·         Kyslík se spotřebovává

·         Zásobní látky se spotřebovávají

·         Hmotnost rostliny se snižuje

 

 

Výživa rostlin

 • Typy organismů podle výživy:
  • Autotrofní
   • Auto = sám, trofie = potrava
   • Schopnost sami sebe vyživovat
   • Jsou to organismy schopné fotosyntézy, obsahují chlorofyl
   • Některé bakterie, sinice, vyšší řasy, vyšší zelené rostliny
  • Heterotrofní
   • Hetero = cizí, jiný
   • Vyživují se pomocí jiných organismů, nemají chlorofyl, nemohou vytvořit asimiláty
   • Nezelené rostliny, houby, živočichové
  • Mixotrofní
   • Přechod mezi autotrofií a heterotrofií
   • Zelené organismy potřebují některé organické látky, které nemohou vyrobit
   • Masožravé rostliny – dusík a fosfor
  • Typy heterotrofních organismů:
   • Saprofyté = rozkladači
    • Vyživují se z odumřelých zbytků rostlin a živočichů
    • Pouze bakterie a houby
    • Někdy se pro bakterie užívá název dekompozitoři
   • Parazité = cizopasníci
    • Získávají organické látky z živých těl (hostitelů)
    • Jedná se o některé houby, bakterie, rostliny a živočichy
    • Dělí se na:
     • Hemiparazité – poloparazité – rostliny schopné fotosyntézy, jsou zelené, z hostitele získávají vodu a anorganické látky, napojené na dřevní část cévního svazku
     • Holoparazité – úplní parazité – rostliny neschopné fotosyntézy, nejsou zelené, z hostitele získávají vodu a organické látky, napojené na lýkovou část cévního svazku
    • Symbióza (soužití)
     • Soužití 2 organismů, ze kterého mají oba užitek
     • Speciální případy:
      • Lišejníky – řasa + houba/sinice
      • Mykorhiza – houba + vyšší rostlina
      • Hlízkovité bakterie + kořeny vyšších rostlin

Pohyby rostlin

 • Fyzikální
  • Pasivní pohyby
  • Nejsou vázány na celistvý organismus
  • Probíhají i u mrtvých organismů a u oddělených částí
  • Hygroskopické pohyby
   • Bobtnavé pohyby
   • Bobtnáním polymerů se zvětšuje objem (při větším množství vody)
   • Probíhají vlivem změny obsahu vody
   • Př. otvírání a uzavírání šišek, otvírání lusků a tobolek
  • Kohezní pohyby
   • Odpařování vody a vtažení zbytku vody vlivem kohezních sil
   • Př. otevírání výtrusnic
  • Explozní pohyby
   • Změna turgoru (vnitřního napětí) buněk
   • Nejsou řízeny vnějšími faktory (ty ovlivňují jen dobu, nikoliv vnitřní mechanismus)
   • Př. semena tobolky netýkavky, výtrusy z vřecek vřeckovýtrusných hub
  • Vitální pohyby
   • Lokomoční
    • Taxe
     • Volný pohyb z místa na místo
     • Pohyb bakterií, bičíkovců, sinic, řas, hlenek, rejdivých výtrusů, spermatozoidů
     • Fototaxe – pohyb za světlem – fotosynteticky aktivní organismy
     • Chemotaxe – přitahování chemicky atraktivními látkami – bakterie, spermatozoidy, výtrusy
    • Pohyb v buňkách
     • Proudění cytoplazmy – mechanika spojovaná s funkcí proteinů, fyziologie proudění neobjasněná, rychlost proudění 0.2 – 0.6 mm/min
     • Pohyby buněčného jádra a chloroplastů – jako součást cytoplazmy a také samovolný pohyb (dělení jádra, fotosyntéza)
    • Indukované
     • Tropismy
      • Orientované ohybové pohyby realizované nerovnoměrným růstem
      • Pozitivní (ve směru podnětu)
      • Negativní (proti směru podnětu)
      • Geotropismus – vliv tíhové síly
      • Chemotropismus – v a proti směru chemického gradientu
      • Hydrotropismus – může překonat i geotropismus
     • Nastie
      • Indukované pohyby rostlin
      • Růstové nastie
       • Termonastie – otevírání a zavírání květů vlivem změny teploty (rozdíl teplot uvnitř – vně), tulipán, sněženka
       • Fotonastie – otevírání a zavírání květů vlivem množství záření, leknín
       • Tigmonastie – vyvolaná dotykem hmyzího těla, př. rosnatka
      • Variační nastie
       • Nastávají změnou napětí
       • Nyktinastie – spánkové pohyby, jetel, šalvěj, akát
       • Seismonastie – vyvolány mechanickým otřesem, citlivka