Znaky života, ekologická valence, ekologická nika, podmínky života – biotické a abiotické (voda, vzduch, teplo, světlo, půda – nároky organismů schopnost přizpůsobení), ekologická pravidla.

Ekologie

 • Nauka o vztazích mezi organismy navzájem a mezi organismy a prostředím

Znaky života

 • Metabolismus (látková výměna)
  • Přijímání a přeměna látek, jednodušší ve složitější, rozpad složitějších na jednoduché
 • Růst a vývoj
 • Rozmnožování
 • Dráždivost = pohyb
 • Dědičnost
 • Znaky života ovlivňují podmínky života

Ekologická nika

 • Souhrnné prostorové a funkční zařazení organismů do ekosystému (úloha organismu ve vztahu k jiným druhům a faktorům životního prostředí)
 • Zahrnuje soubor všech faktorů prostředí, který daný organismus využívá pro průběh svých životních funkcí

Podmínky života

 1. Abiotické – podmínky prostředí, voda, vzduch, teplo, světlo,… (neživá složka)
 2. Biotické – vzájemné vztahy mezi organismy (živá složka)
 • Ekologická valence – Gaussova křivka
  • Rozmezí podmínek, za kterých je organismus schopný existence
  • Má 2 hranice (minimum a maximum), nejvhodnější je optimum
  • Podle gaussovy křivky:
   • Stenoekní (stenovalentní) druhy – úzká valence (minimum a maximum velmi blízko u sebe), nesnášejí větší kolísání podmínek (rak, orchidej, organismy na pokraji vyhynutí), málo přizpůsobiví, např. stenotermní, stenofilní
   • Euryekní (euryvalentní) druhy – široká valence (minimum a maximum daleko od sebe), přežijí i větší kolísání (hmyz, kopřiva), např. eurytermní, euryfilní
  • Biotické podmínky
   • Působení organismů na sebe navzájem včetně potravních vztahů a působení člověka, jejich působení může být přímé (např. požírání jednoho organismu druhým) nebo nepřímé (jeden organismus mění podmínky prostředí jinému organismu, např. zastínění jedné rostliny druhou)
  • Abiotické podmínky
   • Působení neživé přírody, např. slunečního záření, teploty, vlhkosti
   • Sluneční záření, teplo, vzduch, voda, půda
   • sluneční záření – fotosyntéza
    • UV, viditelné záření (záleží na vlnové délce, intenzitě, délce osvitu)
    • Fotoperioda (doba osvitu) = změny ve světelné délce dne ovlivňují biorytmy
    • Vliv na organismy:
     • Rostliny: světlo u rostliny důležité pro fotosyntézu (bez světla nejsou rostliny) a tvorbu fytohormonů (ovlivňují životní cyklus)
     • Živočichové: orientace zrakem, pigment, tvorba hormonů, denní aktivita, migrace, rozmnožování
    • Typy organismů:
     • Fotofilní (světlomilné) – člověk, vřesy, lev
     • Skiofilní (stínomilné) – mechy, kapradiny
     • Fotofobní (temnomilné) – žížala
    • teplo
     • Infračervené záření
     • Vliv na organismy:
      • Rostliny: opad listů, zrání plodů, fotosyntéza, transpirace, lesk listů (odraz), trichomy
      • Živočichové: rychlost vývoje, dospívání, pohlavní aktivita, zbarvení, klidová stádia (hibernace – klidové stádium, zimní spánek, estivace – letní spánek, typické pro pouštní zvířata, i lidé vykazují estivaci, ve velkém teple jsme unavení), rychlost metabolismu, migrace, tělní pokryv, pot
     • Typy organismů:
      • Rostliny:
       • Psychofilní (chladnomilné) – tulipány, narcisy, orsej
       • Kryofilní (na ledu, sněhu) – sněženka
       • Termofilní (teplomilné) – banánovník, hvězdnice
      • Živočichové:
       • Poikilotermní (studenokrevní živočichové) – nemají stálou tělesnou teplotu, teplota ovlivňována teplotou okolí, např. hmyz, obojživelníci, plazi,…
       • Homoiotermní (teplokrevní živočichové) – stálá tělesná teplota – savci, ptáci
      • Ekologická pravidla týkající se tepla a světla:
       • Bergmannovo pravidlo
        • Příbuzenské formy teplokrevných živočichů jsou v chladnějších oblastech větší a hmotnější než v oblastech teplých
        • Tučňák císařský (120 cm, 4kg) x tučňák galapážský (50 cm, 2,5 kg)
        • Medvěd lední (až 2,5 m, 1 t) x medvěd hnědý (až 2 m, 450 kg)
       • Allenovo pravidlo
        • Teplokrevní živočichové mají v chladných oblastech kratší tělní přívěsky (uši, zobáky, ocasy, končetiny) než jejich příbuzenské formy v teplých oblastech
        • Polární liška x liška obecná x fenek berberský¨
       • Glogerovo pravidlo
        • V teplejších a vlhčích oblastech mají teplokrevní živočichové tmavší zbarvení než jejich příbuzenské formy v chladnějších a sušších oblastech
       • Vzduch
        • Ovlivňuje tlak, hustota, vítr, koncentrace O2, CO2, N2, vlhkost
        • Hypoxie – ve velkých výškách málo O2, nedokrvení orgánů
        • A) tlak
         • S výškou klesá – potíže s dýcháním, transpirací, menší plodnost, větší úmrtnost
         • Stenobarní – savci
         • Eurybarní – hmyz
        • B) vítr
         • Vliv na rostliny – opýlení, přenos semen, plodů, vypouštění, vývraty, vlajkové formy
         • Vliv na živočichy – pasivní přenos, pachy, plachtění, ochlazování, vysoušení
        • C) koncentrace plynů
         • Kyslík – dýchání, s výškou klesá koncentrace – ztížení dýchání
         • Oxid uhličitý – fotosyntéza, zdroje: hoření, dýchání, sopečná činnost, rozklad organismů
        • D) vlhkost
         • Ovlivňuje melaniny, aktivitu živočichů, rojení, pohyby rostlin, rozmnožování hub, termoregulaci organismu
         • Hygrofilní = vlhkomilné
         • Mezofilní = většina organismů
         • Xerofilní = suchomilné (pouště)
        • Voda
         • Typy – mořská (71%), sladká, brakická
         • Oblasti:
          • Pelagiál – volná plocha, plankton
          • Bentál – dno (bentos)
          • Litorál – pobřežní mělčiny
         • Vlastnosti:
          • Salinita
           • Solné jezera až 25%, Baltské moře
           • Salinita 35% – v každém litru je 35 g soli
           • Euryhalinní
           • Stenohalinní
           • Holeuryhalinní – střídání sladké a slané vody (losos)
           • Slaná voda – hustější, čím hustější, tím větší tlak
          • Propustnost světla
           • Do 200 m v mořích
           • Jezera, rybníky – cm – m
           • Speciální rostlinná barviva, vertikální migrace (v noci migrují k hladině, ve dne ke dnu)
           • Světelkující orgány = způsoby adaptace
          • pH
           • dešťová voda 5,6
           • mořská vody 8,1
           • rašeliniště 3
           • jeskynní vody 10
          • zvláštní typy vod:
           • podzemní – málo světla, nízká teplota, chybí rostliny, adaptace živočichů – chybí pigment a zrak
           • periodické – krátká životnost, anabióza (listonoh) = snížení metabolismu, vypadá jak mrtvý
           • rašeliniště
            • slatiny (podzemní voda)
            • vrchoviště (dešťová voda)
            • kyselé, málo solí, druhově chudé
           • rostliny podle nároku na vodu:
            • hydrofyty – vodní, př. okřehek
            • hygrofyty – vlhkomilní, př. blatouch
            • mezofyty – střední nárok, př. kopretina
            • xerofyty – suchomilné, př. kanyl
           • Půda
            • Hornina + humus + edafon (=soubor všech organismů v půdě)
            • Složka kapalná, plynná a pevná
            • Vlastnosti: struktura, pórovitost, vlhkost, půdní plyny, teplo, světlo, pH
            • Dělení půd:
             • Podle zásoby živin:
              • A) oligotrofní – chudé na minerály (vřes)
              • B) mezotrofní – střední zásoby živin (trávy)
              • C) eutrofní – bohaté na živiny (lilie)
             • Podle pH:
              • A) acidofilní – kyselé (vřes, azalka)
              • B) neutrofilní – většina
              • C) alkalifilní – zásadité (koniklec)